• 28.07.2014 - Vlada RS je na današnji redni seji v vlogi skupščine Slovenskega državnega holdinga spremenila sklep, ki ga je sprejela 3. julija 2014. Vlada je sprejela tudi Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014-2020, ki je strateški dokument za izvajanje kohezijske politike v obdobju 2014–2020. več

    Seja vlade. Fotoarhiv UKOM
  • 24.07.2014 - Vlada RS je na današnji seji sprejela Poročilo o izvrševanju proračuna RS za leto 2014 v obdobju januar - junij 2014, iz katerega izhaja, da primanjkljaj sektorja države, izkazan po metodologiji ESA-95 po obračunskem načelu, ne bo presegel napovedanih 3,2 % BDP, kot izhaja iz dopolnjenega Programa stabilnosti (brez enkratnih učinkov dokapitalizacije bank). Vlada je sprejela tudi sklep o plačilu obveznosti nad zagotovljenimi pravicami porabe (ZPIZ in obresti) ter sklep, na podlagi katerega bo DZ posredovala podatke o stanju in gibanju davčnega dolga po stanju na dan 30. junija 2014. več

    Predsednica vlade in minister za finance o sklepih, ki jih je sprejela vlada. Foto: UKOM
  • 23.07.2014 - Z včerajšnjim dnem je stopila v veljavo novela arhivskega zakona, ki je 8. junija uspešno prestala test ljudske volje na referendumu. Novela odgovarja na številne pomanjkljivosti arhivskega zakona iz leta 2006, na katere sta opozorila tudi Informacijski pooblaščenec RS ter Varuh človekovih pravic RS. Poleg tega odpravlja obveznosti sprejema notranjih pravil za podjetja, poenostavlja postopke preverjanja skladnosti strojne opreme in storitev hrambe gradiva z zahtevami zakona ter uvaja možnost lastnega varstva arhivskega gradiva za javne institucije. več

    Vir: Ministrstvo za kulturo

 

V aplikaciji »Realizacija ukrepov za boljše zakonodajno in poslovno okolje« lahko spremljate realizacijo vseh ukrepov in aktivnosti Vlade RS, ki vplivajo na izboljšanje nacionalnega gospodarskega okolja.

    

Vlada je trdno odločena, da državo postopno, korak za korakom, pripelje iz krize, ki Slovenijo hromi že nekaj let zapored. Spoznajte ukrepe, ki jih je vlada sprejela oziroma izvedla za okrevanje gospodarstva, za uravnoteženje javnih financ, za premagovanje socialnih stisk državljanov in za krepitev pravne države.

  

Državljanke in državljani Slovenije smo 23. marca 2003 izbrali pot v Evropsko unijo. Slovenija je od 1. maja 2004 del družine 28 držav članic EU, ki so ekonomsko, družbeno in politično globoko povezane. Ob deseti obletnici članstva Slovenije v Evropski uniji je pravi trenutek, da se ozremo na prehojeno pot in začrtamo prihodnost. Obletnico bomo obeležili s številnimi dogodki, aktivnostmi in projekti. 

 

Z začetkom ustne obravnave 2. junija 2014 pred Stalnim arbitražnim sodiščem Slovenija in Hrvaška vstopata v zaključni del reševanja mejnega vprašanja. Razsodba naj bi bila znana šele leta 2015. 

 

Kulturni dan je prava priložnost, da podrobneje osvetlimo  Nacionalni program za kulturo 2014-2017 (1.1 MB), ki daje slovenski kulturi domovinsko pravico znotraj vladnih politik.

Obvladovanje sive ekonomije

  

Siva ekonomija in druge oblike prikrivanja in izogibanja obveznostim niso le ekonomski, temveč tudi družbeni pojav. V času poslabšanih gospodarskih, finančnih in socialnih razmer s sivo ekonomijo posredno izgubljajo vsi državljani, saj je zaradi njenega obsega posledično manj denarja za šole, vrtce in štipendije, zdravstvo, socialno varnost, naložbe v infrastrukturo, čisto okolje in druge dobrine, ki jih zagotavlja država. 

 

Predstavljamo grobe ocene prihodkov in odhodkov po namenu porabe javnih sredstev vseh štirih javnih blagajn, to je državnega proračuna, občinskih proračunov ter zdravstvene in pokojninske blagajne. 

 

Vsaki mladi osebi med 15. in 29. letom starosti bo v štirih mesecih po prijavi v evidenco brezposelnih. ponujena zaposlitev ali usposabljanje na delovnem mestu, vključitev v formalno izobraževanje ali krajšo obliko institucionalnega ali praktičnega usposabljanja. 

 

Država je v zadnjih štirih letih v razvoj in napredek slovenskega gospodarstva vložila 3 milijarde evrov. Preverite katera slovenska podjetja so bila deležna državnih spodbud, kdaj, koliko in za kakšen namen.