Skoči na vsebino »

Dnevni redi

6.12.18

11. redna seja Vlade RS, dne 6. decembra 2018

 

I. LISTA A

 

1.1. Predlog uredbe o določitvi parametrov višinskega dela vertikalne sestavine državnega prostorskega koordinatnega sistema, Poročevalec: Jure Leben    Gradivo 

 

1.2. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o Krajinskem parku Radensko polje, Poročevalec: Jure Leben    Gradivo 

 

1.3. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepov iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki se izvajajo z javnimi razpisi, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo 

 

1.4. Predlog sklepa o določitvi cene za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2019, Poročevalec: Jure Leben    Gradivo 

 

1.5. Predlog odločbe o zahtevi za izdajo dovoljenja za uporabo besede Slovenija v firmi družbe Prvo plinarsko društvo Slovenija d. o. o., Poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo 

 

1.6. Predlog odločbe o podaljšanju koncesije za trajno prirejanje klasične igre na srečo "E-IGRA", Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

 

1.7. Predlog odločbe o podaljšanju koncesije za trajno prirejanje klasične igre na srečo »HITRA SREČKA«, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

 

1.8. Poročilo o izvajanju Načrta razvoja namakanja in rabe vode za namakanje v kmetijstvu do leta 2023 in Programa ukrepov za izvedbo načrta razvoja namakanja in rabe vode za namakanje v kmetijstvu do leta 2023 za leto 2018, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo 

 

1.9. Poročilo o izvajanju Srednjeročnega programa statističnih raziskovanj 2013–2017, Poročevalka: Genovefa Ružić    Gradivo 

 

1.10. Končno poročilo o delu Medresorske koordinacijske skupine za usklajevanje priprav za zaščito kritične infrastrukture, Poročevalec: Karl Erjavec    Gradivo 

 

1.11. Poročilo o izdelavi ocen tveganj za nesreče v Republiki Sloveniji v obdobju 2014–2018 ter predlog Državne ocene tveganj za nesreče, verzija 2.0, Poročevalec: Karl Erjavec    Gradivo 

 

1.12. Letno poročilo o izvajanju ukrepov države na trgu dela za leto 2017, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer    Gradivo 

 

1.13. Poročilo o izvajanju Resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za leto 2017, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek    Gradivo 

 

1.14. Devetnajsto poročilo o državnih pomočeh v Sloveniji za leta 2015, 2016 in 2017, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj    Gradivo 

 

1.15. Predlog mnenja o začetku postopka za oceno ustavnosti Zakona o duševnem zdravju ter Ustavni pritožbi zoper Sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp2803/217 z dne 7. 12. 2017 v zvezi s Sklepom Okrajnega sodišča v Ljubljani št. Pr 24/2017, Pr 200/2017 z dne 1. 12. 2017, Poročevalec: Samo Fakin

 

1.16. Predlog opredelitve Republike Slovenije v sodnem postopku pred Sodiščem Evropske unije v zadevi C-628/18 – nenotifikacija nacionalnih predpisov za prenos Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov ter spremembi Direktive 2002/92/ES in Direktive 2011/61/EU ter Direktive (EU) 2016/1034 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. junija 2016 o spremembi Direktive 2014/65/EU o trgih finančnih instrumentov v pravni red Republike Slovenije, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

 

1.17. Predlog prispevka Republike Slovenije za drugo tranšo financiranja Instrumenta za begunce v Turčiji,  Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

 

1.19. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za splošne zadeve 11. decembra 2018 v Bruslju, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

 

1.21. Predlog zakona o ratifikaciji Pogodbe o načelih, ki urejajo dejavnosti držav pri raziskovanju in uporabi vesolja, vključno z Luno in drugimi nebesnimi telesi, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar    Gradivo 

 

1.22. Predlog zakona o ratifikaciji sprememb Prilog I in II h Konvenciji o preskušanju in označevanju izdelkov iz plemenitih kovin, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar    Gradivo 

 

1.23. Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za obrambo Gruzije o sodelovanju na obrambnem področju, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar    Gradivo 

 

1.24. Predlog akta o spremembi in dopolnitvi Akta o notifikaciji nasledstva glede konvencij Organizacije Združenih narodov in konvencij, sprejetih v Mednarodni agenciji za atomsko energijo, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar    Gradivo 

 

1.25. Predlog nujne humanitarne pomoči prizadetemu prebivalstvu v Indoneziji, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

 

1.26. Predlog humanitarnega prispevka Republike Slovenije Demokratični Republiki Kongo, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

 

1.27. Predlog za izvedbo projekta mednarodnega razvojnega sodelovanja UNIDO "Razvoj vključujoče in sonaravne globalne dobaviteljske verige za predelavo paradižnikov v Egiptu", Poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo 

 

1.29. Izhodišča za obisk ministra za zunanje zadeve dr. Miroslava Cerarja od 12. do 14. decembra 2018 v Združenih državah Amerike, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

 

1.30. Informacija o delovnem obisku delegacije Republike Slovenije 10. decembra 2018 v Zagrebu, Poročevalec: Samo Fakin    Gradivo 

 

1.32. Informacija o obisku ministra, pristojnega za področje odnosov med Republiko Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med Republiko Slovenijo in Slovenci po svetu, Petra Jožefa Česnika pri slovenski narodni skupnosti 7. decembra 2018 na Hrvaškem, Poročevalec: Peter Jožef Česnik    Gradivo 

 

1.33. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembah Zakona o dohodnini, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj    

 

1.34. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jožeta Tanka v zvezi z izvajanjem ZPVGPŽ, Poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo 

 

1.35. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s preoblikovanjem in izboljšavo strategije slovenskega turizma, Poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo 

 

1.36. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z vzpostavitvijo integralnega sistema za neposredne turistične rezervacije, Poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo 

 

1.37. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s financiranjem manjših ponudnikov turističnih dejavnosti, Poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo 

 

1.38. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Violete Tomič v zvezi z ureditvijo področja uporabe konoplje v medicinske namene, Poročevalec: Samo Fakin    Gradivo 

 

1.39. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Dejana Kaloha v zvezi s financiranjem društva UP, Poročevalka: mag. Mojca Špec Potočar

 

1.40. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z odprtjem avtocestnega odseka Draženci–Gruškovje, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek    

 

1.41. Predlog odgovora na zahtevo za dopolnitev odgovora na poslansko vprašanje Jožeta Tanka v zvezi s stroški slovenske delegacije ob zasedanju Generalne skupščine ZN, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar    Gradivo 

 

1.42. Predlog odgovora na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi migrantskim valom, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

 

1.43. Predlog odgovora na vprašanje državnega svetnika Bojana Kekca v zvezi z zmanjševanjem uporabe plastike v Sloveniji, Poročevalec: Jure Leben    

 

1.44. Predlog odgovora na vprašanja državnega svetnika Borisa Popoviča v zvezi z razvojem javnega letališča Portorož, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek    Gradivo 

 

1.45. Predlog za uvrstitev projekta 2130-18-2000 »Izstrelitev satelita NEMO-HD« v veljavni Načrt razvojnih programov 2018–2021, Poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo 

 

1.46. Predlog mnenja o Pobudi za oceno ustavnosti tretjega odstavka 105. člena Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer    

 

1.47. Predlog za spremembo delegacije Republike Slovenije za udeležbo na Medvladni konferenci za sprejem Globalnega dogovora o varnih, urejenih in zakonitih migracijah 10. in 11. decembra 2018 v Maroku, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

 

 

II. LISTA B

 

2. Predlog zakona o nekaterih koncesijskih pogodbah – nujni postopek   Gradivo 

 

2A. Predlog odloka o spremembi Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2018 do 2020

 

2B. Predlog uredbe o spremembi Uredbe o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih v plačne razrede    Gradivo 

 

3. Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 za obdobje od januarja 2014 do konca septembra 2018

 

4. Predlog mnenja o Priporočilu v zvezi s črpanjem evropskih kohezijskih sredstev finančne perspektive 2014–2020 in Predlog akcijskega načrta za pospešitev črpanja sredstev iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020

 

5. Predlog opredelitve do sklepov, ki jih je Državni svet Republike Slovenije sprejel ob obravnavi Letnih poročil Evropskega računskega sodišča o izvrševanju proračuna za leto 2017

 

6. Predlog sklepa o prerazporeditvi pravic porabe

  

7. Odločanje Vlade Republike Slovenije kot skupščine

 

7.1. Skupščina družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o. – Predlog pravil družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., o oddajanju gozdov v lasti Republike Slovenije v najem, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo 

 

7.2. Skupščina Družbe za upravljanje terjatev bank, d. d. – Predlog razrešitve neizvršnega direktorja upravnega odbora DUTB na podlagi poročila Ministrstva za finance o ugotovitvah iz opravljenega nadzora pri prodaji zemljišča nekdanjega podjetja KLI Logatec, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

7.3. Skupščina Družbe za upravljanje terjatev bank, d. d. – Predlog imenovanja neizvršnega direktorja Upravnega odbora Družbe za upravljanje terjatev bank, d. d., Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj 

8. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja, Poročevalec: Rudi Medved 

 

8.1. Predlog prenehanja funkcije višje državne odvetnice na Državnem odvetništvu na sedežu v Ljubljani

8.2. Predlog razrešitve generalnega direktorja Direktorata za letalski in pomorski promet 

 

8.3. Predlog razrešitve generalne direktorice Direktorata za kulturno dediščino v Ministrstvu za kulturo 

 

8.4. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalne direktorice Direktorata za kulturno dediščino v Ministrstvu za kulturo 

 

8.5. Predlog imenovanja direktorja Zavoda za gozdove Slovenije 

 

8.6. Predlog razrešitve in imenovanja članice Sveta javnega zavoda Slovensko narodno gledališče Maribor 

 

8.7. Predlog razrešitve in imenovanja namestnika guvernerja v Odboru guvernerjev Evropske banke za obnovo in razvoj 

 

8.8. Predlog za imenovanje članov Nadzornega sveta Nepremičninskega sklada pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. o. o. 

 

8.9. Predlog sklepa o ustanovitvi delovne skupine vlade za razvojno načrtovanje 

 

8.10. Predlog sklepa o ustanovitvi Medresorske delovne skupine za uskladitev zakonodaje z zapisom pravice do pitne vode v Ustavo Republike Slovenije 

 

8.11. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o ustanovitvi stalne koordinacijske skupine za promocijo Republike Slovenije 

 

8.12. Predlog določitve povračila stroškov vpisnin in šolnin ter vrtcev in predšolskega izobraževanja posameznim javnim uslužbencem v višjem znesku iz upravičenih razlogov – opredeljenih v Uredbi o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini 

 

8.13. Predlog mnenja o podelitvi odlikovanj Francoske republike slovenskima državljankama

 

8.14. Predlog pooblastila Državnemu odvetništvu Republike Slovenije za zastopanje Republike Slovenije v tožbi zoper Republiko Slovenijo pred Upravnim sodiščem Republike Slovenije in v postopku revizije pred Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije 

 

8.15. Predlog za brezplačni prenos državnega premoženja na Občino Kostanjevica na Krki 

 

8.16. Predlog za brezplačni prenos državnega premoženja na Občino Cerklje na Gorenjskem 

 

8.17. Predlog za brezplačni prenos državnega premoženja na Občino Šempeter-Vrtojba

8.18. Predlog soglasja k Aneksu k Pogodbi o brezplačnem prenosu solastninske pravice na Univerzo v Mariboru na nepremičnini ID znak 1737-2999/0-0 


9. Ostali predlogi administrativnih zadev in imenovanj

9.1. Predlog razrešitve generalne direktorice Direktorata za sistem davčnih, carinskih in drugih javnih prihodkov v Ministrstvu za finance, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

9.2. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za sistem davčnih, carinskih in drugih javnih prihodkov v Ministrstvu za finance, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

9.3. Predlog imenovanja člana Nadzornega sveta Slovenskega državnega holdinga, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

9.4. Predlog imenovanja članice Nadzornega sveta gospodarske družbe HIT, d. d., Nova Gorica, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

 

 

 

 


Časovno obdobje

Potrdi