Skoči na vsebino »

Dnevni redi

16.2.17

122. redna seja Vlade RS, dne 16. februarja 2017

 

 

I. LISTA A

 

1.1. Predlog uredbe o sevalnih dejavnostih, Poročevalka: Irena Majcen    Gradivo 

 

1.2. Predlog uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2017, Poročevalec: mag. Dejan Židan    Gradivo 

 

1.3. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih, Poročevalec: Boris Koprivnikar    Gradivo 

 

1.4. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja, Poročevalka: Genovefa Ružić    Gradivo 

 

1.5. Predlog sklepa o objavi sprememb in dopolnitev prilog A in B k Evropskemu sporazumu o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga (ADR), Poročevalec: dr. Peter Gašperšič    Gradivo 

 

1.6. Poročilo o izvedbi strateških usmeritev in prioritet inšpektoratov in inšpekcij v letu 2016, Poročevalec: Boris Koprivnikar    Gradivo 

 

1.7. Predlog aneksa št. 1 h Koncesijski pogodbi št. 01407-5/2015 z dne 29. 1. 2016 v zvezi z rabo mineralne vode iz vrtine KŽV-1/2001 za potrebe kopališča Aquapark Hotel Žusterna, Poročevalka: Irena Majcen    Gradivo 

 

1.8. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2004/37/ES o varovanju delavcev pred nevarnostmi zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem pri delu, Poročevalka: dr. Anja Kopač Mrak

 

1.9. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1059/2003 glede teritorialnih tipologij (Tercet), Poročevalka: Genovefa Ružić    Gradivo 

 

1.10. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o integrirani statistiki na ravni kmetij ter razveljavitvi uredb (ES) št. 1166/2008 in (EU) št. 1337/2011, Poročevalka: Genovefa Ružić    Gradivo 

 

1.11. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za ekonomske in finančne zadeve 21. februarja 2017 v Bruslju, Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman   

 

1.12. Izhodišča za udeležbo državnega sekretarja na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo mag. Aleša Cantaruttija na Svetu Evropske unije za konkurenčnost (notranji trg, industrija, raziskave in vesolje - notranji trg in industrija) 20. februarja 2017 v Bruslju, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

 

1.13. Pobuda za sklenitev Sporazuma med Republiko Slovenijo in Mednarodnim kazenskim sodiščem o izvrševanju kazni Mednarodnega kazenskega sodišča, Poročevalec: mag. Goran Klemenčič    Gradivo 

 

1.14. Informacija o nameravanem podpisu Memoranduma o soglasju o sodelovanju pri določanju poštenih in dostopnih cen zdravil, Poročevalka: Marija Milojka Kolar Celarc

 

1.15. Informacija o nameravanem podpisu Tehničnega dogovora med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za narodno obrambo Romunije o podpori države gostiteljice pri vojaškem usposabljanju Rotacijskih sil Črnega morja 17.1 med vojaško vajo Platinasti orel 17.1, Poročevalka: Andreja Katič    Gradivo 

 

1.16. Poročilo o sodelovanju Republike Slovenije na vaji kriznega upravljanja Evropske unije »Crisis Management Exercise MULTI LAYER 2016 (ML 16)«, Poročevalka: Andreja Katič

 

1.17. Informacija za predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja o udeležbi na 53. Münchenski varnostni konferenci od 17. do 19. februarja 2017 v Münchnu, Poročevalec: Karl Erjavec

 

1.18. Izhodišča za udeležbo podpredsednika vlade in ministra za zunanje zadeve Karla Erjavca na visokem delu 34. zasedanja Sveta OZN za človekove pravice 28. februarja in 1. marca 2017 v Ženevi, Poročevalec: Karl Erjavec

 

1.19. Izhodišča za udeležbo ministra za infrastrukturo dr. Petra Gašperšiča na ministrskem srečanju Odbora za notranji promet Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo 21. februarja 2017 v Ženevi v Švici, Poročevalec: dr. Peter Gašperšič

 

1.20. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na evropskih konzultacijah za pripravo 2. svetovnega kongresa o prosto dostopnih izobraževalnih virih 23. in 24. februarja 2017 na Malti, Poročevalka: dr. Maja Makovec Brenčič    Gradivo 

 

1.22. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembi Zakona o subvencioniranju študentske prehrane,  Poročevalka: dr. Anja Kopač Mrak  

 

1.23. Predlog mnenja o Predlogu priporočila v zvezi z vključitvijo mladih v Ekonomsko-socialni svet, Poročevalka: dr. Anja Kopač Mrak     

 

1.24. Predlog mnenja o Predlogu za razpis posvetovalnega referenduma o omejitvi priseljevanja in zavrnitvi kvotnega sistema dodeljevanja ilegalnih migrantov po Evropski uniji, Poročevalka: mag. Vesna Györkös Žnidar    

 

1.25. Predlog opredelitve do sklepov, sprejetih na 51. nujni seji Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ob obravnavi točke dnevnega reda "Aktivnosti delovanja Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije po ustanovitvi podjetja Slovenski državni gozdovi, d. o. o.", Poročevalec: mag. Dejan Židan   

 

1.26. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Eve Irgl v zvezi z namestitvijo migrantov in iskanjem novih lokacij, Poročevalka: mag. Vesna Györkös Žnidar    Gradivo 

 

1.27. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Nade Brinovšek v zvezi z ugotovitvami Računskega sodišča, Poročevalka: Marija Milojka Kolar Celarc    Gradivo 

 

1.28. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Marijana Pojbiča v zvezi s Predlogom uredbe o obvezni občinski gospodarski javni službi obdelave komunalnih odpadkov, Poročevalka: Irena Majcen    Gradivo 

 

1.29. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Franca Breznika v zvezi s stališčem vlade, da čas za prodajo bank ni ugoden, Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman    Gradivo 

 

1.30. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Bojana Podkrajška v zvezi z napovedanimi ukrepi Republike Avstrije na področju mednarodnega (bilateralnega) prevoza potnikov in blaga, Poročevalec: dr. Peter Gašperšič    Gradivo 

 

 

II. LISTA B

 

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – prva obravnava

 

3. Redno mesečno poročilo Vladne projektne pisarne o stanju Vladnih strateških razvojnih projektov za mesec januar 2017    Gradivo 

 

4. Deveto poročilo o realizaciji ukrepov iz enotne zbirke ukrepov za boljše zakonodajno in poslovno okolje ter dvig konkurenčnosti    Gradivo 

 

5. Program dela Policije – Uprave kriminalistične policije na področju prikritih preiskovalnih ukrepov v letu 2017, Poročevalka: mag. Vesna Györkös Žnidar

 

6. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja, Poročevalec: Gorazd Žmavc

 

6.1. Predlog zbirnega kadrovskega načrta (ZKN) oseb javnega prava po 22. členu Zakona o javnih uslužbencih za leti 2017 in 2018

 

6.2. Predlog imenovanja izpraševalcev v izpitnih komisijah pri opravljanju posebnega dela strokovnega izpita za inšpektorja za tajne podatke

 

6.3. Predlog sklepa o ustanovitvi medresorske komisije za olajšave v zračnem prevozu

 

6.4. Predlog odločbe o zavrnitvi pritožbe zoper odločbo Ministrstva za javno upravo v zvezi s postopkom za ugotovitev statusa naročnika po Zakonu o javnem naročanju

 

6.5. Predlog pooblastila Državnemu pravobranilstvu Republike Slovenije za zastopanje pred Upravnim sodiščem Republike Slovenije in pred Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije zaradi odprave Sklepa Vlade Republike Slovenije o določitvi deležev prevzemanja odpadne embalaže pri izvajalcih javne službe za leto

2016

 

6.6. Predlog soglasja k sodni poravnavi v zadevi, ki poteka pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani pod opr. št. VIII Pg 1347/2015

 

6.7. Predlog soglasja k sodni poravnavi v zadevi tožeče stranke Republike Slovenije zoper toženo stranko zaradi nedopustnosti izvršbe

 

6.8. Predlog soglasja k sklenitvi izvensodne poravnave v zadevi oškodovanca zoper Republiko Slovenijo zaradi plačila odškodnine

 

6.9. Predlog soglasja k Aktu o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Ministrstvu za pravosodje

 

7. Ostali predlogi administrativnih zadev in imenovanj
 
7.1. Predlog odločbe o prenehanju položaja generalne direktorice Direktorata za pravosodno upravo v Ministrstvu za pravosodje, Poročevalec: mag. Goran Klemenčič

 

7.2. Predlog odločbe o prenehanju položaja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za zakonodajo s področja pravosodja v Ministrstvu za pravosodje, Poročevalec: mag. Goran Klemenčič

 

7.3. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za kaznovalno pravo in človekove pravice v Ministrstvu za pravosodje,
Poročevalec: mag. Goran Klemenčič

 

7.4. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalne direktorice Direktorata za civilno pravo v Ministrstvu za pravosodje, Poročevalec: mag. Goran Klemenčič

 

7.5. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalne direktorice Direktorata za organizacijsko zakonodajo in pravosodno upravo v Ministrstvu za pravosodje,
Poročevalec: mag. Goran Klemenčič

 

7.6. Predlog odločbe o razrešitvi s položaja direktorja Urada Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov, Poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič

 

7.7. Predlog odločbe o imenovanju vršilca dolžnosti direktorja Urada Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov, Poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič

 

 


Časovno obdobje

Potrdi