Spletno mesto vlada.si je 1. julija 2019 postalo del Osrednjega spletnega mesta državne uprave GOV.SI.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

Skoči na vsebino »

Dnevni redi

20.12.18

13. redna seja Vlade RS, dne 20. decembra 2018

 

 

I. LISTA A

 

1.1. Predlog uredbe o izvajanju državne javne službe na osuševalnih in namakalnih sistemih, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo 

 

1.2. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in ribištva, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo 

 

1.3. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo 

 

1.4. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o cestnini za uporabo cestnega predora Karavanke, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek    Gradivo 

 

1.5. Predlog uredbe o spremembi in dopolnitvi Uredbe o državnem lokacijskem načrtu za avtocestni priključek Celje vzhod in povezovalno cesto, Poročevalec: Jure Leben    Gradivo 

 

1.6. Predlog uredbe o spremembi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže, Poročevalec: Jure Leben    Gradivo 

 

1.7. Predlog odloka o načrtu za kakovost zraka za aglomeracijo Maribor, Poročevalec: Jure Leben    Gradivo 

 

1.8. Predlog odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letu 2019, Poročevalec: Jure Leben    Gradivo 

 

1.9. Predlog sklepa o določitvi faktorja izhodiščne vrednosti enote posebne rabe vode (D) za potrebe kopališč in ogrevanja, če se rabi mineralna, termalna ali termomineralna voda, za leto 2019, Poročevalec: Jure Leben    Gradivo 

 

1.10. Predlog sklepa o določitvi faktorja izhodiščne vrednosti enote posebne rabe vode (D) za ogrevanje, če se rabi mineralna, termalna ali termomineralna voda, za leto 2019, Poročevalec: Jure Leben    Gradivo 

 

1.11. Predlog sklepa o določitvi višine plačila za koncesijo za stekleničenje podzemne vode za leto 2019, Poročevalec: Jure Leben    Gradivo 

 

1.12. Predlog sklepa o spremembah Sklepa o določitvi deležev prevzemanja odpadne embalaže pri izvajalcih javne službe za leto 2018, Poročevalec: Jure Leben    Gradivo 

 

1.13. Predlog sklepa o spremembah in dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine, Poročevalec: Dejan Prešiček    Gradivo 

 

1.14. Predlog akta o spremembah in dopolnitvah Akta o ustanovitvi Sklada Republike Slovenije za nasledstvo, javnega sklada, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj    Gradivo 

 

1.15. Predlog odločbe o ugotovitvi prenehanja koncesije za rabo vode za proizvodnjo pijač iz vrtine Z-3/11, podeljene z odločbo št. 35501-2/2018/4 z dne 21. 3. 2018, Poročevalec: Jure Leben    Gradivo 

 

1.16. Predlog aneksa št. 1 h Koncesijski pogodbi št. 01407-4/2015 z dne 29. 1. 2016 v zvezi z rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča Čateške Toplice iz vrtin K-1/69, V-3/69, V-16/97, V-17/97, V-1/63, V-4/63 in V-14/72, Poročevalec: Jure Leben    Gradivo 

 

1.17. Predlog aneksa št. 2 h Koncesijski pogodbi št. 014-48/2015 z dne 20. 1. 2016 v zvezi z rabo termalne vode za ogrevanje objektov iz vrtine Re-1g/11, Poročevalec: Jure Leben    Gradivo 

 

1.18. Predlog sklepa o nastanitvi mladoletnikov brez spremstva, Poročevalka: mag. Mojca Špec Potočar    Gradivo 

 

1.19. Predlog akcijskega načrta za izvajanje Resolucije o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu v obdobju 2018–2027 v prvem triletnem obdobju, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer    Gradivo 

 

1.20. Predlog strateškega načrta promocije kmetijskih in živilskih proizvodov 2019–2025, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo 

 

1.21. Predlog soglasja k dopolnitvi Letnega načrta upravljanja kapitalskih naložb za leto 2018, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

 

1.22. Predlog soglasja k tarifam Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije za leto 2019, Poročevalec: Rudi Medved    Gradivo 

 

1.23. Predlog soglasja k tretjemu odstavku 3. člena Sklepa o stopnjah, načinih in rokih zbiranja zborničnega prispevka Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije za leto 2018, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo 

 

1.24. Predlog soglasja k Okvirnemu finančnemu sporazumu za izvajanja finančnega instrumenta »EKP Mikroposojila za MSP (2014–2020) za Vzhod« in Okvirnemu finančnemu sporazumu za izvajanja finančnega instrumenta »EKP Mikroposojila za MSP (2014–2020) za Zahod«, Poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo 

 

1.25. Predlog za dodelitev finančne spodbude podjetju Revoz d. d. za investicijski projekt "Izgradnja proizvodne linije za model BJA v Revozu" in uvrstitev novega projekta 2130-18-8603 "Izgradnja proizvodne linije za model BJA v Revozu" v veljavni Načrt razvojnih programov 2018–2021, Poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo 

 

1.26. Predlog odgovora na zaprosilo Varuha človekovih pravic v zvezi s problematiko množičnega pojava posteljnih stenic, Poročevalec: Samo Fakin

 

1.27. Predlog odzivnega poročila na Revizijsko poročilo Računskega sodišča Republike Slovenije "Zbirna bilanca stanja Proračuna Republike Slovenije na dan 31. 12. 2017", Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

 

1.28. Poročilo o napredku glede izvedenih aktivnosti po posameznih ukrepih v zvezi s pozivom Računskega sodišča Republike Slovenije za odpravo nesmotrnosti na Ministrstvu za okolje in prostor pri ravnanju s komunalnimi odpadki, Poročevalec: Jure Leben    Gradivo 

 

1.29. Poročilo medresorske delovne skupine za izvedbo nacionalne ocene tveganja za pranje denarja in financiranje terorizma, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj    Gradivo 

 

1.30. Poročilo o delu Urada Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja za leto 2017, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

 

1.31. Tretje letno poročilo o izvajanju Operativnega programa ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020, Poročevalec: Jure Leben    Gradivo 

 

1.32. Letno poročilo Komisije za nadzor izvoza blaga z dvojno rabo za leto 2017, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

 

1.33. Poročilo o delu in zaključni račun Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za leto 2017, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo 

 

1.34. Predlog mnenja v zvezi s postopkom za oceno ustavnosti Zakona o prekrških, Poročevalka: Andreja Katič

 

1.36. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 539/2001 o seznamu tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve, glede izstopa Združenega kraljestva iz Unije, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

 

1.37. Predlog stališča Republike Slovenije do Skupnega predloga sklepa Sveta o stališču, ki naj ga Evropska unija zavzame v Skupnem odboru, ustanovljenem na podlagi Začasnega evro-mediteranskega pridružitvenega sporazuma o trgovini in sodelovanju med Evropsko skupnostjo na eni strani ter Palestinsko osvobodilno organizacijo (PLO) za Palestinsko upravo Zahodnega brega in Gaze na drugi strani, o podaljšanju akcijskega načrta EU in Palestinske oblasti, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

 

1.38. Predlog stališča Republike Slovenije do Skupnega predloga sklepa Sveta o stališču, ki se zavzame v imenu Evropske unije v okviru pridružitvenega sveta, ustanovljenega z Evro-mediteranskim sporazumom o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Državo Izrael na drugi strani, glede podaljšanja akcijskega načrta EU-Izrael, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

 

1.39. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zaščiti proračuna Unije v primeru splošnih pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne države v državah članicah, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar    Gradivo 

 

1.40. Predlog potrditve Sklepa Sveta (EU, Euratom) 2018/994 z dne 13. julija 2018 o spremembi Akta o volitvah članov Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami, ki je priložen Sklepu Sveta 76/787/ESPJ, EGS, Euratom z dne 20. septembra 1976, Poročevalec: Rudi Medved    Gradivo 

 

1.41. Pobuda za podpis Konvencije Sveta Evrope o ponarejanju medicinskih izdelkov in podobnih kaznivih dejanjih, ki ogrožajo javno zdravje, Poročevalec: Samo Fakin    Gradivo 

 

1.42. Predlog za kandidaturo Republike Slovenije za članstvo v Svetu Organizacije združenih narodov za človekove pravice za obdobje 2026–2028, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

 

1.43. Strategija mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči Republike Slovenije do leta 2030, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar    Gradivo 

 

1.44. Prvo poročilo Republike Slovenije Mednarodni zvezi za spomin na holokavst za obdobje 2011–2017, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

 

1.45. Informacija o obisku ministra za obrambo Karla Erjavca pri pripadnikih 38. slovenskega kontingenta v operaciji KFOR 21. decembra 2018 na Kosovu, Poročevalec: Karl Erjavec

 

1.46. Predlog odgovora na sklep Državnega sveta Republike Slovenije, sprejet ob obravnavi zaključkov posveta z naslovom Financiranje slovenskih občin, Poročevalec: Rudi Medved

 

1.47. Predlog dodatnega odgovora na prošnjo Komisije Državnega zbora za narodni skupnosti o zagotavljanju pravic narodnih skupnosti na področju javnega zavoda RTV, Poročevalec: Dejan Prešiček

 

1.48. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Žana Mahniča v zvezi z rezultatom lokalnih volitev, Poročevalka: Janja Zorman Macura    Gradivo 

 

 

1.49. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z možnostjo reorganizacije socialnih politik v Sloveniji, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer    Gradivo 

 

1.50. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z odhajanjem medicinskih sester v javnem zdravstvu, Poročevalec: Samo Fakin    Gradivo 

 

1.51. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s problematiko neplačevanja storitev s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Poročevalec: Samo Fakin    Gradivo 

 

1.52. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z možnostjo medgeneracijskega sodelovanja pri prenosu znanj, Poročevalec: Samo Fakin    Gradivo 

 

1.53. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zvonka Černača v zvezi s problematiko etažnih lastnikov,  Poročevalec: Jure Leben    Gradivo 

 

1.54. Predlog določitve cen objav in preklicev v Uradnem listu Republike Slovenije za leto 2019, Poročevalec: dr. Janez Pogorelec    Gradivo 

 

1.55. Predlog sklepa o razporeditvi sredstev splošne proračunske rezervacije in prerazporeditvah pravic porabe, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj    

 

 

II. LISTA B

 

2. Predlog določitve razreza proračunskih odhodkov za pripravo predloga rebalansa državnega proračuna za leto 2019, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

 

3. Predlog programa financiranja proračuna Republike Slovenije za leto 2019

 

4. Predlog kvot pravic proračunske porabe po skupinah neposrednih uporabnikov proračuna za obdobje od januarja do marca 2019

 

4A. Informacija o vsebini končnega poročila o izvedbi projekta: Postavitev nadomestnega bloka 6 moči 600 MW v TE Šoštanj

 

5. Predlog deklaracije o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v institucijah Evropske unije v obdobju januar 2019–junij 2020

 

6. Odločanje Vlade Republike Slovenije kot skupščine

 

6.1. Skupščina družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o. – Sprememba določitve referenčnih statističnih podatkov, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

 

6.2. Skupščina DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d. o. o. – Konsolidirano letno poročilo skupine DRI za leto 2017 in predlog imenovanja revizorja za revidiranje računovodskih izkazov za obdobje 2018–2021, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek    Gradivo 

 

6.3. Skupščina DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d. o. o. – Predlog akta o ustanovitvi DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d. o. o., Poročevalec: mag. Alenka Bratušek    Gradivo 

 

7. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja, Poročevalec: Rudi Medved

 

7.1. Predlog imenovanja generalnega sekretarja v Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport

 

7.2. Predlog imenovanja generalnega direktorja Direktorata za znanost v Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport

 

7.3. Predlog imenovanja direktorice Javnega zavoda Kozjanski park

 

7.4. Predlog razrešitve in imenovanja članov Sveta javnega zavoda Inštitut za vode Republike Slovenije

 

7.5. Predlog razrešitve in imenovanja člana Sveta javnega zavoda Filmski studio Viba film Ljubljana

 

7.6. Predlog imenovanja članov Sveta javnega zavoda Muzej za arhitekturo in oblikovanje

 

7.7. Predlog sklepa o ustanovitvi Medresorske delovne skupine za spremljanje dela in pripravo stališč delegacije Republike Slovenije v Izvršnem odboru UNESCO

 

7.8. Informacija o obstoječih svetih, komisijah in delovnih skupinah Vlade Republike Slovenije

 

7.9. Predlog pooblastila Državnemu odvetništvu Republike Slovenije za zastopanje Republike Slovenije, Ministrstva za okolje in prostor, v postopku vložitve predloga za dopustitev revizije in revizije zoper sodbo Upravnega sodišča Republike Slovenije št. II U 486/2016-46 z dne 7. 11. 2018

 

7.10. Predlog soglasja k prodaji nepremičnin Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve v k. o. Blanca

 

7.11. Predlog dodelitve statusa javno dobro - javna železniška infrastruktura nepremičninam v k. o. Hodoš, Murska Sobota, Stanjevci, Šalovci, Križevci, Mačkovci, Dankovci, Moščanci, Vaneča, Puconci, Koseze

 

8. Ostali predlogi administrativnih zadev in imenovanj

8.1. Predlog spremembe priloge 1 Sklepa Vlade Republike Slovenije št. 10003-19/2013/8 z dne 11. 7. 2013 – Seznam delovnih mest v Stalnem predstavništvu Republike Slovenije pri Evropski uniji v Bruslju za čas priprav in predsedovanja Svetu Evropske unije, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

 

8.2. Predlog imenovanja generalnega komisarja Republike Slovenije za mednarodno razstavo EXPO Dubaj 2020, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

 

8.3. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti glavnega zdravstvenega inšpektorja Republike Slovenije, Poročevalec: Samo Fakin

 

8.4. Predlog soglasja k imenovanju direktorja javnega zavoda Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino, Poročevalec: Samo Fakin

 

8.5. Predlog imenovanja Varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

 

8.6. Predlog razrešitve direktorice Urada Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov, Poročevalec: Stojan Tramte

 

8.7. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti direktorja Urada Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov, Poročevalec: Stojan Tramte

 

 


Časovno obdobje

Potrdi