Spletno mesto vlada.si je 1. julija 2019 postalo del Osrednjega spletnega mesta državne uprave GOV.SI.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

Skoči na vsebino »

Dnevni redi

20.7.17

144. redna seja Vlade RS, dne 20. julija 2017

 

 

 

 

I. LISTA A

 

1.1. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o delovnem času v organih državne uprave, Poročevalec: Boris Koprivnikar    Gradivo 

 

1.2. Predlog uredbe o dopolnitvi Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih, Poročevalec: Boris Koprivnikar    Gradivo 

 

1.3. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju projektov tesnega medinstitucionalnega sodelovanja in programov bilateralne tehnične pomoči, Poročevalec: Karl Erjavec    Gradivo 

 

1.4. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvi Uredbe o plačah in drugih prejemkih rezidenčnih projektnih svetovalcev za delo v tujini, Poročevalec: Karl Erjavec    Gradivo 

 

1.5. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vsebini poročila o vplivih nameravanega posega na okolje in načinu njegove priprave, Poročevalka: Irena Majcen    Gradivo 

 

1.6. Predlog sklepa o določitvi najvišje dovoljene cene izvajanja dimnikarskih storitev, Poročevalka: Irena Majcen    Gradivo 

 

1.7. Predlog sklepa o vrednostih, potrebnih za ovrednotenje priznanih stroškov prestrukturiranja vinogradov in izpada dohodka v vinskem letu 2017/2018, Poročevalec: mag. Dejan Židan    Gradivo 

 

1.8. Predlog sklepa o spremembah Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa, Poročevalec: dr. Peter Gašperšič    Gradivo 

 

1.9. Analiza prednosti in slabosti pripojitve Inštituta za hidravlične raziskave k drugi javni raziskovalni organizaciji, Poročevalka: dr. Maja Makovec Brenčič    Gradivo 

 

1.10. Predlog aneksa št. 1 k Pogodbi o izvajanju obvezne gospodarske javne službe prevoza potnikov v notranjem in čezmejnem regijskem železniškem prometu za obdobje od 2017 do 2031, Poročevalec: dr. Peter Gašperšič

 

1.11. Predlog spremembe Sklepa Vlade Republike Slovenije št. 41005-4/2016/12 z dne 23. 6. 2016 – vključitev nepremičnin v gospodarjenje družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., in določitev upravljavca, Poročevalec: mag. Dejan Židan    Gradivo 


1.12. Poročilo o stanju varovanja tajnih podatkov v komunikacijsko informacijskih sistemov, v katerih se obravnavajo tajni podatki (stanje na dan 31. 5. 2017), Poročevalec: mag. Dobran Božič

1.13. Poročilo o zadolževanju občin in pravnih oseb javnega sektorja na ravni občin v letu 2016 ter zadolženosti na dan 31. 12. 2016, Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman    Gradivo 

 

1.14. Poročilo o izvajanju Resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za leto 2016,  Poročevalec: dr. Peter Gašperšič    Gradivo 

 

1.15. Predlog mnenja o ustavnosti četrtega odstavka 192. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, kolikor se v okviru druge alineje 1. točke četrtega odstavka navedenega člena nanaša na ustavitev postopka prisilne poravnave in izdajo sklepa o začetku stečajnega postopka zaradi nepredložitve poziva iz 2. točke tretjega odstavka navedenega člena, Poročevalec: mag. Goran Klemenčič    

 

1.16. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja staršev in oskrbovalcev ter razveljavitvi Direktive Sveta 2010/18/EU, Poročevalka: dr. Anja Kopač Mrak

 

1.17. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 2017/127 glede nekaterih ribolovnih možnosti, Poročevalec: mag. Dejan Židan    Gradivo 

 

1.18. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremljanju emisij CO2 in porabe goriva pri novih težkih vozilih ter o poročanju o njih, Poročevalec: dr. Peter Gašperšič    Gradivo 

 

1.19. Informacija o nameravanem podpisu Dogovora o sodelovanju v okviru srednjeevropskega centra za usposabljanje o JRKB-E in skupne izjave o pristopu, Poročevalka: mag. Vesna Györkös Žnidar

 

1.20. Informacija o organizacijski strukturi za izvajanje Sporazuma med Republiko Slovenijo in Evropsko organizacijo za jedrske raziskave (CERN) o podelitvi statusa pridružene članice kot predhodne faze članstva in imenovanju slovenskih predstavnikov za delo v CERN, Poročevalka: dr. Maja Makovec Brenčič    Gradivo 

 

1.21. Prispevek Republike Slovenije Mednarodni zvezi društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca (IFRC) za nujno humanitarno pomoč prizadetemu prebivalstvu na Šrilanki, Poročevalec: Karl Erjavec

 

1.22. Izhodišča za uradni obisk ministra za zunanje zadeve Republike Belorusije Vladimirja Makeja 24. julija 2017 v Republiki Sloveniji, Poročevalec: Karl Erjavec

 

1.23. Predlog opredelitve do Predloga priporočila Državnega zbora v zvezi z okoljsko katastrofo, ki jo je povzročil požar v podjetju Kemis, d. o. o., Poročevalka: Irena Majcen  

 

1.24. Predlog opredelitve do sklepov Državnega sveta v zvezi z učinkovitim izvajanjem Zakona o Triglavskem narodnem parku, Poročevalka: Irena Majcen   

 

1.25. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa, Poročevalec: dr. Peter Gašperšič    

 

1.26. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Branka Grimsa o nerazumno dolgih rokih za overitev elektronskega podpisa in s tem očitno oviranje ustavne pravice do neposrednega odločanja na referendumu, Poročevalec: Boris Koprivnikar    Gradivo 

 

1.27. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Branka Grimsa v zvezi s spoštovanjem dejanskega izplačila najmanj v višini minimalne plače v javnih podjetjih, Poročevalka: dr. Anja Kopač Mrak    Gradivo 

 

1.28. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Anje Bah Žibert v zvezi z ukrepanjem v primeru založenih oporok, Poročevalec: mag. Goran Klemenčič    Gradivo 

 

1.29. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Bojana Podkrajška v zvezi z dodatki in bonitetami javnih uslužbencev, ki delujejo v institucijah EU, Poročevalec: Karl Erjavec    Gradivo 

 

1.30. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Danijela Krivca v zvezi s prostorskim planiranjem, Poročevalka: Irena Majcen    Gradivo 

 

1.31. Predlog odgovora na poslansko pobudo Ljudmile Novak v zvezi z darili države za pare, ki sklenejo zakonsko zvezo, Poročevalka: dr. Anja Kopač Mrak    Gradivo 

 

 

II. LISTA B

 

2. Predlog za določitev razreza proračunskih odhodkov za pripravo predloga sprememb državnega proračuna za leto 2018 in predloga državnega proračuna za leto 2019 (PONOVNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman     razrez-gradivo 

2A. Predlog zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin – prva obravnava  Gradivo 

 

3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja – prva obravnava    Gradivo 

 

4. Redno mesečno poročilo Vladne projektne pisarne o stanju Vladnih strateških razvojnih projektov za mesec junij 2017   Gradivo 

 

5. Strategija dolgožive družbe    Gradivo 
gradivo 


http://www.mddsz.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/1939/8208/ 

6. Predlog sprememb in dopolnitev Srednjeročnega obrambnega programa Republike Slovenije 2016–2020    Gradivo 

 

6A. Informacija o pogajanjih z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja o odpravi anomalij pri vrednotenju delovnih mest in nazivov v plačnem sistemu javnega sektorja

 

6B. Končno poročilo Medresorske delovne skupine za usklajevanje aktivnosti v zvezi s posledicami požara v podjetju Kemis, d. o. o., Vrhnika   Gradivo 

 

6C. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalnem srečanje ministrov za konkurenčnost (raziskave) 24. in 25. julija 2017 v Talinu, Estonija

 

6Č. Informacija o obisku češke ministrice za regionalni razvoj Karle Šlechtove 25. in 26. julija 2017 v Sloveniji

 

6D. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na drugem srečanju kontaktne skupine ministrov za notranje zadeve držav srednjega Sredozemlja 24. julija 2017 v Tunisu

 

6E. Izhodišča za bilateralno srečanje ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška in hrvaške ministrice za gospodarstvo, podjetništvo in obrt dr. Martine Dalić 25. julija 2017 v Tuhlju, Hrvaška

 

7. Odločanje Vlade Republike Slovenije kot skupščine

 

7.1. Skupščina družbe SDH, d. d. – Letno poročilo Slovenskega državnega holdinga, d. d., in skupine Slovenskega državnega holdinga, d. d., za poslovno leto 2016, Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman    Gradivo 

 

8. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja, Poročevalec: Gorazd Žmavc

8.1. Predlog razrešitve direktorja Zavoda za gozdove Slovenije

8.2. Predlog razrešitve in imenovanja članice Sveta Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije 

8.3.Predlog razrešitve članice in imenovanja člana Upravnega odbora ITF - Ustanove za krepitev človekove varnosti

8.4. Predlog imenovanja javne uslužbenke v diplomatski naziv prve stopnje: veleposlanica I v Ministrstvu za zunanje zadeve

8.5. Predlog sklepa o potrditvi, da je bila Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij ob sklepanju prodajne pogodbe upravljavec nepremičnine 

9. Ostali predlogi administrativnih zadev in imenovanj

9.2. Predlog pooblastila za zastopanje Republike Slovenije v tožbi zoper toženo stranko pred Civilnim sodiščem v Gorici v Italiji, Poročevalec: Boris Koprivnikar

9.3. Predlog za sodelovanje v referendumski kampanji ob zakonodajnem referendumu o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača–Koper, Poročevalec: dr. Peter Gašperšič

9.4. Predlog imenovanja Delovne skupine Vlade Republike Slovenije za koordinacijo komuniciranja v referendumski kampanji v podporo uveljavitvi Zakona o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača–Koper, Poročevalec: dr. Peter Gašperšič

9.5. Predlog pogodbe o brezplačnem prenosu zemljišča na Občino Hoče - Slivnica, Poročevalka: Irena Majcen

 

 


Časovno obdobje

Potrdi