Spletno mesto vlada.si je 1. julija 2019 postalo del Osrednjega spletnega mesta državne uprave GOV.SI.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

Skoči na vsebino »

Dnevni redi

10.1.19

14. redna seja Vlade RS, dne 10. januar 2019

 

I. LISTA A

 

1.1. Predlog uredbe o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2020 izdajo priložnostni kovanci, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj    Gradivo 

 

1.2. Predlog uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o storitvah čezmejne dostave paketov, Poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo 

 

1.3. Predlog uredbe o postopku priprave odziva Vlade Republike Slovenije na poziv Odbora za otrokove pravice glede postopka sporočanja kršitev, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer    Gradivo 

 

1.4. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o razvrstitvi prepovedanih drog, Poročevalec: Samo Fakin    Gradivo 

 

1.5. Predlog akta o ustanovitvi Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo, Poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo 

 

1.6. Kontingentni načrt Republike Slovenije za zagotovitev nastanitve in oskrbe v primeru povečanja števila prosilcev za mednarodno zaščito ter izvajanja postopkov mednarodne zaščite – aktiviranje tretje faze za izvajanje postopkov mednarodne zaščite, Poročevalec: Boštjan Poklukar    Gradivo 

 

1.7. Akcijski načrt Medresorske delovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi za obdobje 2019–2020, Poročevalec: Boštjan Poklukar    Gradivo 

 

1.8. Predlog akcijskega načrta 2018–2020 Strategije internacionalizacije slovenskega visokega šolstva, 60300-7/2018 Poročevalec: dr. Jernej Pikalo    Gradivo 

 

1.9. Predlog sklepa o ustavitvi postopka za dodelitev koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnici na lokaciji Trg Osvobodilne fronte 6 v Ljubljani, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj  

 

1.10. Predlog aneksa št. 2 h Koncesijski pogodbi za gospodarsko izkoriščanje vode Soče, Idrijce in Bače za proizvodnjo električne energije št. 46501-37/01 z dne 15. 7. 2002, Poročevalec: Jure Leben    Gradivo 

 

1.11. Obvestilo pobudniku v zvezi z izdajo koncesijskega akta za podelitev koncesije za rabo vode iz vrtine RgS-2/82, Poročevalec: Jure Leben    Gradivo 

 

1.12. Obvestilo pobudniku v zvezi z izdajo koncesijskega akta za podelitev koncesije za rabo vode iz vrtine BB-1/07 za proizvodnjo pijač, Poročevalec: Jure Leben    Gradivo 

 

1.13. Obvestilo pobudniku v zvezi z izdajo koncesijskega akta za podelitev koncesije za rabo vode iz zasebnega vodovoda Rožno za proizvodnjo pijač, Poročevalec: Jure Leben    Gradivo 

 

1.14. Predlog soglasja k pobudi Občine Grosuplje za načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena v območju Državnega prostorskega načrta za dograditev priključka Šmarje - Sap na avtocestnem odseku Malence–Šmarje - Sap, Poročevalec: Jure Leben    Gradivo 

 

1.15. Predlog soglasja k pobudi Občine Duplek za načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena v območju Državnega lokacijskega načrta za vodnogospodarsko ureditev Drave od Vurberka do Zgornjega Dupleka, Poročevalec: Jure Leben    Gradivo 

 

1.16. Predlog soglasja glede višine zneska za učinkovito rabo omejene naravne dobrine in načina plačila nadomestila za učinkovito rabo omejene naravne dobrine prizemne digitalne radiodifuzije DVB-T na območju med Ravnami na Koroškem in Celjem, Poročevalec: Rudi Medved    Gradivo 

 

1.17. Predlog sklepa o podelitvi predhodnega soglasja družbi N & N d. o. o., da lahko posluje kot invalidsko podjetje, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer    Gradivo 

 

1.18. Predlog seznama pravnih oseb javnega sektorja iz 87. člena Zakona o javnih financah, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj    Gradivo 

 

1.19. Predlog odgovora na mnenje in predlog Varuha človekovih pravic Republike Slovenije v zvezi s problematiko dolgoletne odsotnosti javnih razpisov na področju dodeljevanja novih radijskih frekvenc za analogno zvokovno radiodifuzijo, Poročevalec: Rudi Medved    Gradivo 

 

1.20. Predlog odgovora na dopis Varuha človekovih pravic Republike Slovenije v zvezi z zaklepanjem vrat ograje v nočnem času na meji v občini Kostel, Poročevalec: Boštjan Poklukar    Gradivo 

 

1.21. Predlog odgovora na pobudo Sekcije izvajalcev dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije v okviru GZS - Podjetniško trgovske zbornice za prenovo in dopolnitev zakonodaje na področju obvladovanja pojava in širjenja nalezljivih bolezni ter ukrepov dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije, Poročevalec: Samo Fakin    Gradivo 

 

1.22. Predlog odgovora na predlog Skupnosti občin Slovenije, Združenja občin Slovenije in Združenja mestnih občin Slovenije za uresničevanje Dogovora o višini povprečnine za leto 2019, Poročevalec: Rudi Medved    Gradivo 

 

1.23. Predlog mnenja o Predlogu Sindikata občinskih redarjev Slovenije za sklenitev Kolektivne pogodbe za občinske redarje, Poročevalec: Rudi Medved    Gradivo 

 

1.24. Poročilo o stanju in oceni škode v gozdovih zaradi napada podlubnikov v letu 2018 ter vetroloma v dneh od 29. do 30. oktobra 2018, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo 

 

1.25. Poročilo Komisije Vlade Republike Slovenije za preprečevanje dela in zaposlovanja na črno o dejavnostih in učinkih preprečevanja dela in zaposlovanja na črno 2017, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer    Gradivo 

 

1.26. Drugo vmesno poročilo o izvajanju Programa ukrepov Vlade Republike Slovenije za krepitev integritete in transparentnosti 2017–2019, Poročevalec: Rudi Medved  Gradivo 

 

1.27. Predlog mnenja o Zahtevi Višjega delovnega in socialnega sodišča za oceno ustavnosti 397. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer   

 

1.28. Predlog mnenja o pobudi družbe Mercator, d. d., in drugih za oceno ustavnosti 61.f člena, prvega in drugega odstavka 61.g člena, prvega odstavka 61.h člena in 177.a člena Zakona o kmetijstvu ter četrtega odstavka 14. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

 

1.29. Predlog zakona o ratifikaciji Pogodbe o Antarktiki, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar    Gradivo 

 

1.30. Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju v evropskih satelitskih navigacijskih programih med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Švicarsko konfederacijo na drugi strani,  Poročevalec: dr. Miroslav Cerar    Gradivo 

 

1.31. Predlog zakona o ratifikaciji spremenjenih in dopolnjenih aktov Svetovne poštne zveze in Sklepnega protokola k Sporazumu o poštnoplačilnih storitvah, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar    Gradivo 

 

1.32. Predlog zakona o ratifikaciji spremenjenih Prilog I in II k Pogodbi o ustanovitvi Evropskega mehanizma za stabilnost med Kraljevino Belgijo, Zvezno republiko Nemčijo, Republiko Estonijo, Irsko, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Italijansko republiko, Republiko Ciper, Republiko Latvijo, Republiko Litvo, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Malto, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Portugalsko republiko, Republiko Slovenijo, Slovaško Republiko in Republiko Finsko,  Poročevalec: dr. Miroslav Cerar    Gradivo 

 

1.33. Predlog uredbe o ratifikaciji Sporazuma med Uradom Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja (Republika Slovenija) in Zvezno službo za finančni nadzor (Ruska federacija) o sodelovanju na področju preprečevanja legalizacije (pranja) premoženjske koristi, pridobljene s kaznivimi dejanji, in financiranja terorizma, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar    

 

1.34. Pobuda za sklenitev pogodbe o prenehanju veljavnosti intra-EU bilateralnih investicijskih pogodb in o določitvi prehodnega obdobja za arbitražne postopke v intra-EU investicijskih sporih vključno s postopki na podlagi Pogodbe o energetski listini, Poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo 

 

1.35. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o določitvi sestave Odbora regij, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar    Gradivo 

 

1.36. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o določitvi sestave Evropskega ekonomsko-socialnega odbora, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar    Gradivo 

 

1.40. Informacija za predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja o uradnem obisku 15. januarja 2019 v Romuniji, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

 

1.41. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Žana Mahniča v zvezi z navedbami predsednika vlade v intervjuju na Siol.net, Poročevalka: Janja Zorman Macura    Gradivo 

 

1.42. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jožeta Tanka v zvezi s pokojninami in minimalnim osebnim dohodkom, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer    Gradivo 

 

1.43. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Franca Breznika v zvezi z zakonodajo na področju institucionalnega varstva, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer    Gradivo 

 

1.44. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Marijana Pojbiča v zvezi z inšpektoratom za delo, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer    Gradivo 

 

1.45. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jožeta Tanka v zvezi z ukrepanjem FURS zoper neplačevanje prispevkov za socialno varnost, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj    Gradivo 

 

1.46. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s problematiko klientelizma na področju javnih razpisov, Poročevalec: Rudi Medved    Gradivo 

 

1.47. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Dejana Kaloha v zvezi z dovoljenji za prebivanje,  Poročevalec: Boštjan Poklukar    Gradivo 

 

1.48. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Dejana Kaloha v zvezi s postopki za pridobitev mednarodne zaščite in pridobitvijo državljanstva Republike Slovenije oseb s priznanim statusom mednarodne zaščite, Poročevalec: Boštjan Poklukar    Gradivo 

 

1.49. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z neprimernostjo naročila oklepnikov za Slovensko vojsko, Poročevalec: Karl Erjavec    Gradivo 

 

1.50. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Žana Mahniča v zvezi z zamenjavo načelnika generalštaba Slovenske vojske, Poročevalec: Karl Erjavec    Gradivo 

 

1.51. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z evalvacijo Ministrstva za obrambo Republike Slovenije in Slovenske vojske, Poročevalec: Karl Erjavec    Gradivo 

 

1.52. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z vzpostavitvijo negovalnih oddelkov za starejše v slovenskih bolnišnicah, Poročevalec: Samo Fakin    Gradivo 

 

1.53. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z dokončanjem ureditve urgentnih centrov v Sloveniji, Poročevalec: Samo Fakin    Gradivo 

 

1.54. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s sistemom javnega naročanja v slovenskih bolnišnicah, Poročevalec: Samo Fakin    Gradivo 

 

1.55. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z možnostjo zamenjave dotrajane opreme v slovenskih bolnišnicah, Poročevalec: Samo Fakin    Gradivo 

 

1.56. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Tomaža Lisca v zvezi z naročninami na medijske vsebine, Poročevalka: mag. Kristina Plavšak Krajnc    Gradivo 

 

1.57. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jožeta Tanka v zvezi s pogrebom z vojaškimi častmi, Poročevalec: mag. Aleksander Strel    Gradivo 

 

1.58. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z možnostjo vzpostavitve terenske ekipe Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Poročevalec: Iztok Purič    Gradivo 

 

1.59. Predlog odgovora na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi novim državnim praznikom, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer    Gradivo 

 

1.60. Predlog odgovora na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z legalizacijo prostitucije,  Poročevalec: Samo Fakin    Gradivo 

 

 

II. LISTA B

 

2. Predlog zakona o poslovni skrivnosti – prva obravnava    Gradivo 

 

3. Predlog zakona o izvajanju Uredbe (EU) o določitvi splošnega okvira za listinjenje in o vzpostavitvi posebnega okvira za enostavno, pregledno in standardizirano listinjenje – prva obravnava   Gradivo 

 

4. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o gasilstvu – skrajšani postopek  Gradivo 

 

5. Informacija o začetku postopka izbora mesta za naslov »Evropska prestolnica kulture 2025«   Gradivo 

 

5A. Informacija o nameravanem podpisu Deklaracije o izvršitvi sodbe Sodišča Evropske unije v zadevi Achmea in o zaščiti investicij v Evropski uniji

 

6. Predlog soglasja Slovenskemu državnemu holdingu, d. d., k Letnemu načrtu upravljanja kapitalskih naložb za leto 2019    Gradivo 

 

7. Odločanje Vlade Republike Slovenije kot skupščine

 

7.1. Skupščina družbe Slovenski državni holding, d. d. – Merila za merjenje uspešnosti poslovanja Slovenskega državnega holdinga, d. d., in Merila za merjenje uspešnosti poslovanja družb s kapitalsko naložbo države, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj    Gradivo 

 

7.2. Skupščina DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d. o. o. – Imenovanje članov nadzornega sveta, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek    

 

8. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja, Poročevalec: Rudi Medved

 

8.1. Predlog imenovanja glavne inšpektorice Inšpektorata za javni sektor v Ministrstvu za javno upravo

 

8.2. Predlog razrešitve in imenovanja namestnika guvernerja Republike Slovenije v Mednarodni banki za obnovo in razvoj, Mednarodni finančni korporaciji, Mednarodnem združenju za razvoj in Mednarodnem združenju za zavarovanje investicij

 

8.3. Predlog razrešitve člana in imenovanja članice Upravnega odbora ITF – Ustanove za krepitev človekove varnosti

 

8.4. Predlog imenovanja članov Sveta Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije

 

8.5. Predlog imenovanja članov Sveta Javne agencije za železniški promet Republike Slovenije

 

8.6. Predlog imenovanja članov Upravnega odbora javnega raziskovalnega zavoda Urbanistični inštitut Republike Slovenije

 

8.7. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda Varstveno delovnega centra Postojna

 

8.8. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v svete območnih enot Zavoda za gozdove Slovenije

 

8.9. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnice ustanovitelja v Svetu javnega zdravstvenega zavoda Onkološkega inštituta Ljubljana

 

8.10. Predlog razrešitve člana in imenovanja nadomestne članice Nadzornega sveta Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja

 

8.11. Predlog spremembe sestave slovenskega dela Stalne mešane slovensko-bavarske komisije

 

8.12. Predlog soglasja k imenovanju Zdravstvenega sveta na Ministrstvu za zdravje

 

8.13. Predlog sklepa o ustanovitvi in imenovanju Delovne skupine za poenotenje zavarovalnih podlag in zavarovalnih osnov za vsa socialna zavarovanja

 

8.14. Predlog sklepa o ustanovitvi Stalne medresorske delovne skupine za zadeve OECD na operativni ravni

 

8.15. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o ustanovitvi Delovne skupine za usklajevanje priprave projekcij javnih izdatkov, ki so posledica staranja prebivalstva

 

8.16. Predlog določitve višine dela plače za delovno uspešnost direktorice Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo za leto 2017

 

8.17. Predlog pooblastila Državnemu odvetništvu Republike Slovenije za zastopanje Republike Slovenije v tožbi opr. št. I U 473/2017-21 zoper Republiko Slovenijo pred Upravnim sodiščem Republike Slovenije in v postopku pritožbe pred Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije

 

8.18. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o ustanovitvi Sveta Vlade Republike Slovenije za mladino

 

8.19. Predlog izvensodne poravnave zaradi ureditve stanja z dejanskim v k. o. Domžale

 

8.20. Predlog odločbe o pritožbi zoper odločbo Ministrstva za javno upravo

 

8.21. Predlog odgovora na pripombe Društva izvedencev in cenilcev Maribor k imenovanju članov in namestnikov članov v Strokovni svet za sodno izvedenstvo, sodno cenilstvo in sodno tolmačenje

 

8.22. Predlog soglasja Univerzi v Mariboru k prodaji nepremičnine na naslovu Majeričeva ulica 3 v Mariboru v k. o. Pobrežje

 

9. Ostali predlogi administrativnih zadev in imenovanj

9.1. Predlog imenovanja glavnega inšpektorja za obrambo, Poročevalec: Karl Erjavec

 

9.2. Predlog pooblastila Državnemu odvetništvu Republike Slovenije za zastopanje Republike Slovenije v tožbi opr. št. I U 2541/2018-3 zoper Republiko Slovenijo pred Upravnim sodiščem Republike Slovenije in pred Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije, Poročevalec: Jure Leben

 

 

 


Časovno obdobje

Potrdi