Spletno mesto vlada.si je 1. julija 2019 postalo del Osrednjega spletnega mesta državne uprave GOV.SI.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

Skoči na vsebino »

Dnevni redi

28.9.17

150. redna seja Vlade RS, dne 28. septembra 2017

 

 

I. LISTA A

 

1.1. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o trženju in uporabi predhodnih sestavin za eksplozive, Poročevalka: Marija Milojka Kolar Celarc    Gradivo 

 

1.2. Predlog uredbe o spremembi Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini,  Poročevalec: Boris Koprivnikar    Gradivo 

 

1.3. Predlog sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o preoblikovanju dela Inštituta za geologijo, geotehniko in geofiziko v javni raziskovalni zavod Geološki zavod Slovenije, Poročevalka: dr. Maja Makovec Brenčič    Gradivo 

 

1.4. Predlog sklepa o podelitvi predhodnega soglasja gospodarski družbi MEDVEDEK, vzgoja in izobraževanje, d. o. o., Krška cesta 6, 8311 Kostanjevica na Krki, da se lahko začne stečajni postopek nad invalidskim podjetjem, Poročevalka: dr. Anja Kopač Mrak    Gradivo 

 

1.5. Predlog odločbe o odobritvi članstva Občine Bohinj v Evropskem združenju za teritorialno sodelovanje »ALPINE PEARLS«, Poročevalec: Boris Koprivnikar    Gradivo 

 

1.6. Predlog rebalansa Poslovnega načrta javnega podjetja INFRA d. o. o. za leto 2017, Poročevalka: Irena Majcen    Gradivo 

 

1.7. Predlog kandidature Republike Slovenije za gostiteljstvo mednarodnega zborovskega festivala Europa Cantat od 17. do 25. julija 2021, Poročevalec: Anton Peršak    Gradivo 

 

1.8. Predlog soglasja k spremenjenim Ključnim elementom finančnih instrumentov v programskem obdobju 2014–2020, Poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo 

 

1.9. Predlog spremembe sklepa v zvezi seznanitvijo s porabo sredstev okvirnih programov mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči Republike Slovenije, Poročevalec: Karl Erjavec

 

1.10. Poročilo o mednarodnem razvojnem sodelovanju Republike Slovenije za leto 2016, Poročevalec: Karl Erjavec    Gradivo 

 

1.11. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Mednarodni organizaciji za trto in vino, Poročevalec: mag. Dejan Židan    Gradivo 

 

1.12. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki se zavzame v imenu Evropske unije glede predlogov o standardih kakovosti za sadje in zelenjavo, ki se sprejmejo v okviru Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo – delovna skupina UNECE za standarde kakovosti v kmetijstvu (UNECE-WP.7), Poročevalec: mag. Dejan Židan    Gradivo 

 

1.13. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o določitvi ribolovnih možnosti za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se za leto 2018 uporabljajo v Baltskem morju, Poročevalec: mag. Dejan Židan    Gradivo 

 

1.14. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o podpisu, v imenu Evropske unije, Sporazuma med Evropsko unijo in Švicarsko konfederacijo o povezavi njunih sistemov trgovanja z emisijami toplogrednih plinov, Poročevalka: Irena Majcen    Gradivo 

 

1.15. Informacija o nameravanem sodelovanju Republike Slovenije v Konzorciju evropske infrastrukture za evropski sistem opazovanja plošč (EPOS-ERIC), Poročevalka: dr. Maja Makovec Brenčič    Gradivo 

 

1.16. Izhodišča za udeležbo predsednika Vlade Republike Slovenije dr. Miroslava Cerarja na "Digitalnem vrhu" 29. septembra 2017 v Talinu, Poročevalec: Karl Erjavec

 

1.17. Izhodišča za udeležbo ministra za javno upravo Borisa Koprivnikarja na zasedanju ministrov Vzhodnega partnerstva in konferenci ministrov za e-upravo 5. in 6. oktobra 2017 v Talinu, Poročevalec: Boris Koprivnikar

 

1.18. Informacija o nameravanem podpisu Memoranduma o soglasju o načelih za ustanovitev in delovanje DECI bojne skupine Evropske unije, ki bo na voljo Evropski uniji v drugi polovici leta 2017, in Tehničnega dogovora o logistični podpori pri uporabi bojne skupine, ki bo na voljo Evropski uniji v drugi polovici leta 2017,  Poročevalka: Andreja Katič    Gradivo 

 

1.21. Izhodišča za udeležbo mag. Dejana Židana, ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, na 45. mednarodnem čebelarskem kongresu Apimondia in na bilateralnih pogovorih od 1. do 3. oktobra 2017 v Republiki Turčiji, Poročevalec: mag. Dejan Židan

 

1.22. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na desetem evropskem regionalnem srečanju Mednarodne organizacije dela med 2. in 5. oktobrom 2017 v Istanbulu, Poročevalka: dr. Anja Kopač Mrak    Gradivo 

 

1.23. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Konferenci okoljskih ministrov alpskih držav in regij v okviru Alpske makroregionalne strategije (EUSALP) na temo Alpske zelene infrastrukture v Műnchnu 2. oktobra 2017, Poročevalka: Irena Majcen

 

1.24. Informacija o obisku Tine Brecelj, državne sekretarke na Ministrstvu za pravosodje Republike Slovenije, od 3. do 6. oktobra 2017 na Finskem, Poročevalec: mag. Goran Klemenčič

 

1.25. Posebno poročilo Varuha človekovih pravic Republike Slovenije o kršitvah človekovih pravic oseb z duševno motnjo pri njihovem neprostovoljnem nastanjevanju in obravnavi v varovanih oddelkih socialnovarstvenih zavodov, Poročevalka: dr. Anja Kopač Mrak

 

1.26. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Andreja Čuša v zvezi z zastrupljanjem otrok zaradi zastrupljenega okolja na Koroškem, Poročevalka: Marija Milojka Kolar Celarc    Gradivo 

 

1.27. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Marijana Pojbiča v zvezi z oskrbovanimi stanovanji v Kamniku, Poročevalka: dr. Anja Kopač Mrak    Gradivo 

 

1.28. Predlog odgovora na poslansko pobudo Mihe Kordiša v zvezi z napovedano stavko voznikov Arrive Slovenija in njenih hčerinskih podjetij, Poročevalec: dr. Peter Gašperšič    Gradivo 

 

 

II. LISTA B

 

2. Seznanitev z Letnim poročilom Evropskega računskega sodišča o izvrševanju proračuna za leto 2016 in Letnim poročilom Evropskega računskega sodišča o dejavnostih, financiranih iz 8., 9., 10. in 11. Evropskega razvojnega sklada (ERS), za leto 2016

 

3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini – nujni postopek    Gradivo 

 

4. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb – nujni postopek    Gradivo 

 

5. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku – nujni postopek    Gradivo 

 

6. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem potrjevanju računov – skrajšani postopek    Gradivo 

 

8. Predlog zakona o spremembi Zakona o interventnem ukrepu na področju trga dela – skrajšani postopek    Gradivo 

 

8A. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o voznikih – nujni postopek    Gradivo 

 

8B. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save – nujni postopek, Poročevalka: Irena Majcen

 

8C. Program izvedbe objektov vodne, državne in lokalne infrastrukture ter objektov vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem razmerju za izgradnjo HE Mokrice, september 2017, Poročevalec: Irena Majcen   gradivo 

 

8Č. Predlog odločbe o dovoljenju za uporabo besede »Slovenija« v imenu zavoda, ki bi se glasilo »Zavod za preverjanje avtentičnosti zdravil Slovenije« (PONOVNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

 

8D. Predlog sklepa o izplačilih za priznane, a nezaračunane stroške iz leta 2012 v družbi RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d. o. o., Poročevalec: dr. Peter Gašperšič

 

9A. Predlog odloka o spremembah Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2018 do 2020, Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman

 

9B. Proračunski memorandum za leti 2018 in 2019, Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman

 

9C. Predlog za določitev predloga sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2018 in predloga proračuna Republike Slovenije za leto 2019, Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman   gradivo
 

 gradivo      gradivo      gradivo 

9Č. Predlog zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 

2019 – nujni postopek, Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman

 

9D. Dokončen predlog zaključnega računa Proračuna Republike Slovenije za leto 2016, Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman

 

9E. Letna poročila za leto 2016 skladov in agencij, katerih ustanovitelj je država, ter Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman

 

9F. Predlog sklepa o prerazporeditvi pravic porabe (Okrožno sodišče v Celju, Okrožno sodišče v Novi Gorici, Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu, MzI, MF), Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman

 

9G. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Andreja Čuša v zvezi z nepravično obravnavo delavcev migrantov    Gradivo 

 

10. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja, Poročevalec: Boris Koprivnikar

 

10.1. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet Doma starejših Rakičan

 

10.2. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet Doma upokojencev Vrhnika

 

10.3. Predlog mnenja o podelitvi madžarskega državnega odlikovanja »srebrni križ za zasluge« slovenski državljanki

 

10.4. Predlog za odobritev sklenitve sodne poravnave med tožečo stranko in toženo stranko Republiko Slovenijo zaradi ugotovitve lastninske pravice na nepremičninah

 

10.5. Predlog za odvzem statusa javne železniške infrastrukture in določitev upravljavca nepremičninam v k. o. 877 Stražišče, 1292 Gabrje, 2006 Zabočevo, 1499 Stare Žage in 2004 Borovnica

 

10.6. Predlog spremembe sklepa o določitvi odstotka vrednosti pravnih poslov, ki jih lahko upravljavci nepremičnega in premičnega premoženja v letu 2017 sklepajo na podlagi 12. in 13. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti

 

 

 


Časovno obdobje

Potrdi