Skoči na vsebino »

Dnevni redi

9.11.17

155. redna seja Vlade RS, dne 9. novembra 2017

 

I. LISTA A

 

1.1. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, Poročevalec: mag. Dejan Židan    Gradivo 

 

1.2. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, Poročevalec: mag. Dejan Židan    Gradivo 

 

1.3. Predlog uredbe o spremembi Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman    Gradivo 

 

1.4. Predlog uredbe o spremembi Uredbe o izvajanju finančne podpore za ohranjanje in razvijanje slovenske identitete zunaj Republike Slovenije, Poročevalec: Gorazd Žmavc    Gradivo 

 

1.5. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o kategorizaciji državnih cest, Poročevalec: dr. Peter Gašperšič    Gradivo 

 

1.6. Predlog uredbe o spremembi Uredbe o cestninskih cestah in cestnini, Poročevalec: dr. Peter Gašperšič    Gradivo 

 

1.7. Predlog soglasja k Spremembam Cenika cestnine za uporabo cestninskih cest, Poročevalec: dr. Peter Gašperšič    Gradivo 

 

1.8. Predlog energetske bilance Republike Slovenije za leto 2017, Poročevalec: dr. Peter Gašperšič

 

1.9. Srednjeročni program statističnih raziskovanj 2018–2022, Poročevalka: Genovefa Ružić    Gradivo 

 

1.10. Predlog spremembe Delitvene bilance med Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije in družbo Slovenski državni gozdovi, d. o. o. – izločitev nepremičnin in prenos nepremičnin v gospodarjenje Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije ter določitev novega oziroma dodatnega upravljavca, Poročevalec: mag. Dejan Židan    Gradivo 

 

1.11. Poročilo o delu Medresorske delovne skupine za izvajanje sprejetih zavez na 5. Ministrski konferenci o okolju in zdravju evropske regije Svetovne zdravstvene organizacije v obdobju od 1. junija 2015 do 15. junija 2017, Poročevalka: Marija Milojka Kolar Celarc    Gradivo 

 

1.12. Osmo poročilo Medresorske delovne skupine za pripravo nabora oblik javno-zasebnega partnerstva za izgradnjo nove železniške povezave med Divačo in Koprom, Poročevalec: dr. Peter Gašperšič    Gradivo 

 

1.13. Poročilo o napredku glede izvedenih aktivnosti po posameznih ukrepih za odpravo nesmotrnosti pri ravnanju s komunalnimi odpadki, Poročevalka: Irena Majcen    Gradivo 

 

1.14. Poročilo o izvajanju sanacijskega programa javnega zavoda Triglavski narodni park za leto 2016, Poročevalka: Irena Majcen

 

1.16. Poročilo o delu Sveta Vlade Republike Slovenije za vprašanja narodnih skupnosti pripadnikov nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji za leto 2016, Poročevalec: Anton Peršak    Gradivo 

 

1.17. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na Uradni opomin Evropske komisije št. SG-Greffe(2017)D/11347 z dne 14. 7. 2017 zaradi neizpolnitve obveznosti iz nekaterih členov Direktive 2010/63/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2010 o zaščiti živali, ki se uporabljajo v znanstvene namene, Poročevalec: mag. Dejan Židan

 

1.18. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o zagotavljanju nadaljnje makrofinančne pomoči Gruziji, Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman    Gradivo 

 

1.19. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o pravicah in obveznostih potnikov v železniškem prometu (prenovitev), Poročevalec: dr. Peter Gašperšič    Gradivo 

 

1.20. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 glede spremembe virov za ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo in virov za cilj „naložbe za rast in delovna mesta“ ter cilj „evropsko teritorialno sodelovanje“, Poročevalka: Alenka Smerkolj

 

1.21. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o boju proti goljufijam in ponarejanju v zvezi z negotovinskimi plačilnimi sredstvi ter o nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2001/413/PNZ, Poročevalec: mag. Goran Klemenčič

 

1.22. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2016/399 glede pravil, ki se uporabljajo za začasno ponovno uvedbo nadzora na notranjih mejah, Poročevalka: mag. Vesna Györkös Žnidar    Gradivo 

 

1.23. Predlog stališča do Predloga direktive Sveta o izvajanju Sporazuma, sklenjenega med Združenjem ladjarjev Evropske skupnosti (ECSA) in Evropsko federacijo delavcev v prometu (ETF), o spremembi Direktive Sveta 2009/13/ES v skladu s spremembami iz leta 2014 Konvencije o delu v pomorstvu iz leta 2006, kot jih je odobrila Mednarodna konferenca dela 11. junija 2014, Poročevalka: dr. Anja Kopač Mrak

 

1.24. Predlog stališča Republike Slovenije do Skupnega predloga sklepa Sveta o podpisu, v imenu Evropske unije, in začasni uporabi Celovitega in okrepljenega sporazuma o partnerstvu med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Armenijo na drugi strani, Poročevalec: Karl Erjavec

 

1.28. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za zunanje zadeve (trgovina) 10. novembra 2017 v Bruslju, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

 

1.29. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za splošne zadeve (kohezijska politika) 15. novembra 2017 v Bruslju, Poročevalka: Alenka Smerkolj

 

1.30. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za ekonomske in finančne zadeve (proračun) 17. novembra 2017 v Bruslju, Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman

 

1.31. Predlog uredbe o ratifikaciji Sporazuma med Upravo Republike Slovenije za jedrsko varnost in Komisijo Združenih držav Amerike za jedrsko varnost o izmenjavi tehničnih informacij in sodelovanju na področju jedrske varnosti, Poročevalec: Karl Erjavec    Gradivo 

 

1.32. Pobuda za podpis Konvencije Sveta Evrope o integriranem pristopu k varnosti, varovanju in storitvam na nogometnih tekmah in drugih športnih prireditvah, Poročevalka: mag. Vesna Györkös Žnidar    Gradivo 

 

1.33. Sklepi Evropske komisije proti rasizmu in nestrpnosti o uveljavljanju priporočil glede Slovenije v zvezi z vmesnim poročilom, Poročevalec: Karl Erjavec

 

1.35. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 21. zasedanju Generalne skupščine držav pogodbenic Konvencije o varstvu svetovne kulturne in naravne dediščine na sedežu UNESCO 14. in 15. novembra 2017 v Parizu, Poročevalec: Anton Peršak    Gradivo 

 

1.36. Izhodišča za udeležbo Gorazda Žmavca, ministra brez resorja, odgovornega za področje odnosov med Republiko Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med Republiko Slovenijo in Slovenci po svetu, na slovesnosti ob 40. jubileju Slovenskega kulturno prosvetnega društva Lastovka Ingolstadt 11. in 12. novembra 2017 v Ingolstadtu, Poročevalec: Gorazd Žmavc    Gradivo 

 

1.38. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 3. srečanju kontaktne skupine ministrov za notranje zadeve držav srednjega Sredozemlja 13. novembra 2017 v Bernu, Poročevalka: mag. Vesna Györkös Žnidar    Gradivo 

 

1.39. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na srečanju ministrov Salzburškega foruma 15. in 16. novembra 2017 v Varšavi, Poročevalka: mag. Vesna Györkös Žnidar    Gradivo 

 

1.40. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Poročevalka: Marija Milojka Kolar Celarc

 

1.41. Predlog odgovora na sklep Odbora Državnega zbora za zunanjo politiko, sprejet ob obravnavi točke o seznanitvi s stališčem Republike Slovenije do aktualnih razmer v španski avtonomni pokrajini Kataloniji, Poročevalec: Karl Erjavec

 

1.42. Predlog opredelitve do sklepov Odbora Državnega zbora za zunanjo politiko, sprejetih ob obravnavi točke »Odstopanje zunanje politike Republike Slovenije od prizadevanj za prepoved jedrskega orožja in od ustavnih določb o politiki miru in kulturi nenasilja«, Poročevalec: Karl Erjavec

 

1.43. Predlog opredelitve do sklepa, sprejetega na Odboru Državnega zbora za pravosodje ob obravnavi »Problematike pripravništev v pravosodju«, Poročevalec: mag. Goran Klemenčič

 

1.44. Predlog odgovora na sklep Državnega zbora, sprejet po obravnavi Vmesnega poročila o opravljeni parlamentarni preiskavi v zadevi »Farrokh«, Poročevalka: mag. Vesna Györkös Žnidar

 

1.45. Predlog odgovora na sklep Komisije Državnega zbora za nadzor javnih financ ob obravnavi točke dnevnega reda »Sum pranja denarja v banki Nova KBM, d. d.«, Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman

 

1.46. Predlog stališča do mnenj Državnega sveta k Predlogu sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2018 in k Predlogu proračuna Republike Slovenije za leto 2019, Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman

 

1.47. Predlog stališča do Mnenja Državnega sveta o Letnem poročilu o učinkovitosti in uspešnosti sodišč za leto 2016, Poročevalec: mag. Goran Klemenčič

 

1.48. Predlog odgovora na pobudo in vprašanja Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj in Interesne skupine lokalnih interesov glede izvajanja Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) v lokalnih skupnostih, Poročevalec: Boris Koprivnikar

 

1.49. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Vinka Gorenaka v zvezi s spoštovanjem in uveljavljanjem sklepa Državnega zbora št. 003-02/13-0003, Poročevalec: Gregor Krajc

 

1.50. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s socialnim podjetništvom, Poročevalec: Gregor Krajc

 

1.51. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jelke Godec v zvezi s podporo ministrici za zdravje, Poročevalec: Gregor Krajc

 

1.52. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Marijana Pojbiča v zvezi z dedovanjem izrednih pokojnin, Poročevalka: dr. Anja Kopač Mrak

 

1.53. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jožeta Tanka v zvezi z delovanjem inšpektorata za delo, Poročevalka: dr. Anja Kopač Mrak

 

1.54. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z zunanjim izvajalcem programske opreme na MDDSZ, Poročevalka: dr. Anja Kopač Mrak

 

1.55. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z decentralizacijo, Poročevalec: Boris Koprivnikar

 

1.56. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Vinka Gorenaka v zvezi s prostori na Beethovnovi 3 v Ljubljani, Poročevalec: Boris Koprivnikar

 

1.57. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s statusom mesta Maribor, Poročevalec: Boris Koprivnikar

 

1.58. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z vzpostavitvijo dialoga s civilno družbo, Poročevalec: Boris Koprivnikar

 

1.60. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Andreja Čuša v zvezi s podjetjem Komteks, Poročevalka: mag. Vesna Györkös Žnidar

 

1.61. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Branka Grimsa o številu in vrsti prekrškovnih ter predkazenskih in kazenskih postopkov, ki jih oziroma jih je zoper migrante vodila policija, Poročevalka: mag. Vesna Györkös Žnidar

 

1.62. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Vinka Gorenaka v zvezi s postopki organov odkrivanja, pregona in sojenja z zaščitenimi pričami in varovanjem njihove identitete v kazenskih postopkih, Poročevalec: mag. Goran Klemenčič

 

1.63. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Vinka Gorenaka v zvezi s sodnimi postopki zoper lastnika gradu Lemberg pri Novi Cerkvi, Poročevalec: mag. Goran Klemenčič

 

1.64. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Eve Irgl v zvezi z vodenjem zemljiške knjige in pravilnostjo podatkov, Poročevalec: mag. Goran Klemenčič

 

1.65. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Vinka Gorenaka v zvezi z (ne)skladnostjo Hišnega reda Zavoda za prestajanje kazni zapora Dob z veljavnim Zakonom o izvrševanju kazenskih sankcij, Poročevalec: mag. Goran Klemenčič

 

1.66. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jelke Godec v zvezi z oceno računskega sodišča ministrstva za zdravje glede neučinkovitosti pri organizaciji in kadrovski pokritosti zdravstvene dejavnosti, Poročevalka: Marija Milojka Kolar Celarc

 

1.67. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jelke Godec v zvezi z Zakonom o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov, Poročevalka: Marija Milojka Kolar Celarc

 

1.68. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Andreja Čuša v zvezi s položajem slovenske manjšine v Avstriji, Poročevalec: Gorazd Žmavc

 

1.69. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Vinka Gorenaka v zvezi z objektom Škofije, namenjenim ilegalnim migrantom, Poročevalka: mag. Mojca Špec Potočar

 

1.70. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Branka Grimsa v zvezi s postavkami in skupni višini sredstev iz proračuna, ki jih vlada namenja za migrante, Poročevalka: mag. Mojca Špec Potočar

 

1.71. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Nade Brinovšek v zvezi z osebami, ki so odgovorne za pripravo predpisov na področju dimnikarstva, Poročevalka: Irena Majcen

 

1.72. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Bojana Podkrajška v zvezi s problematiko onesnaževanja zraka, Poročevalka: Irena Majcen

 

1.73. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Mihe Kordiša v zvezi s pogoji Madžarske za kapitalsko udeležbo pri projektu 2. tir, Poročevalec: dr. Peter Gašperšič

 

1.74. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Branka Grimsa v zvezi z očitno napačno ekonomsko politiko vlade, Poročevalec: dr. Peter Gašperšič

 

1.75. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s Pohorjem, 

Poročevalec: Zdravko Počivalšek

 

1.76. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Franca Breznika v zvezi z dogovori za razvoj regij, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

 

1.77. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Franca Breznika v zvezi s spodbujanjem skladnega regionalnega razvoja, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

 

1.78. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Žana Mahniča v zvezi z odpravninami ob upokojitvi, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

 

1.79. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s samooskrbo s Ptujskim lükom, Poročevalec: mag. Dejan Židan

 

 

II. LISTA B

 

2. Pregled uresničevanja sklepov Vlade Republike Slovenije (stanje na dan 31. 10. 2017)

 

3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o revidiranju – prva obravnava  Gradivo 

 

3A. Predlog zakona o postopku sodnega varstva imetnikov kvalificiranih obveznosti bank – prva obravnava    Gradivo 

 

4. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izdelkih iz plemenitih kovin – skrajšani postopek    Gradivo 

 

4A. Predlog zakona o Kobilarni Lipica – prva obravnava (dopolnitev)    Gradivo 

 

5. Načrt uravnavanja reguliranih cen za leti 2017 in 2018   Gradivo 

 

6. Predlog dopolnitve Posebnega vladnega projekta za skrajšanje čakalnih dob v zdravstvu ter povečanje kakovosti zdravstvene obravnave

 

7. Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 za obdobje januar 2014–september 2017 cilja Naložbe za rast in delovna mesta    Gradivo 

 

7A. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svetu javnega zdravstvenega zavoda Univerzitetni klinični center Ljubljana

 

7B. Dodatni predlog aktivnosti na področju izvajanja dejavnosti obravnave otrok in odraslih s prirojenimi srčnimi napakami ter ostalimi obolenji srca in ožilja    Gradivo 


8. Informacija o nameravani vključitvi Republike Slovenije v Stalno strukturno sodelovanje na področju varnosti in obrambe Evropske unije (PESCO), Poročevalka: Andreja Katič

 

8B. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Marijana Pojbiča v zvezi s pravicami invalidov, Poročevalka: dr. Anja Kopač Mrak

 

8C. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Primoža Hainza v zvezi z ustavitvijo prodaje Mladinske knjige (PONOVNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman

 

9. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja, Poročevalec: Boris Koprivnikar

 

9.1. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti direktorja Urada Republike Slovenije za mladino

 

9.2. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalne direktorice Direktorata za delovna razmerja in pravice iz dela v Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

 

9.3. Predlog odločbe o imenovanju vrhovne državne tožilke na Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije

 

9.4. Predlog odločbe o prenehanju funkcije višje državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Novi Gorici

 

9.8. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Srednja šola tehniških strok Šiška

 

9.9. Predlog imenovanja članov Strokovnega sveta Republike Slovenije za šport

 

9.11. Predlog razrešitve in imenovanja namestnice članice v Ekonomsko-socialnem svetu

 

9.12. Predlog imenovanja članov Sveta direktorjev Evropske investicijske banke

 

9.13. Predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju članov Meddržavne komisije za spremljanje izvajanja Pogodbe med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih z vlaganjem v Nuklearno elektrarno Krško, njenim izkoriščanjem in razgradnjo

 

9.14. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju Komisije za odpravljanje posledic dela z azbestom

 

9.15. Predlog pogodbe o brezplačnem prenosu zemljišča v k. o. 2391 Vipavski križ v last Občine Ajdovščina

 

9.16. Predlog pogodbe o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja nepremičnine v k. o. 1722 Trnovsko predmestje v uporabi Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani

 

9.17. Predlog za odvzem statusa javno dobro na nepremičnini v k. o. 2017 Dolenji Logatec

 

10. Ostali predlogi administrativnih zadev in imenovanj

 

10.1. Predlog imenovanja generalnega direktorja Direktorata za trg dela in zaposlovanje v Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Poročevalka: dr. Anja Kopač Mrak

 

10.2. Predlog imenovanja člana Nadzornega sveta Slovenskega državnega holdinga, d. d., Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman

 

 


Časovno obdobje

Potrdi