Skoči na vsebino »

Dnevni redi

21.12.17

161. redna seja Vlade RS, dne 21. decembra 2017

 

I. LISTA A

 

1.1. Predlog uredbe o metodologiji za določitev razvitosti občin, Poročevalec: mag. Mateja Vraničar Erman    Gradivo 

 

1.2. Predlog uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o trgih finančnih instrumentov, Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman    Gradivo 

 

1.3. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju podpornega programa v vinskem sektorju, Poročevalec: mag. Dejan Židan    Gradivo 

 

1.4. Predlog uredbe o spremembi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, Poročevalka: Irena Majcen    Gradivo 

 

1.5. Predlog uredbe o dopolnitvi Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode, Poročevalka: Irena Majcen    Gradivo 

 

1.6. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije, Poročevalec: dr. Peter Gašperšič    Gradivo 

 

1.7. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi del arhitekta Jožeta Plečnika v Ljubljani za kulturne spomenike državnega pomena, Poročevalec: Anton Peršak    Gradivo 

 

1.8. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Slovensko narodno gledališče Drama Ljubljana, Poročevalec: Anton Peršak    Gradivo 

 

1.9. Predlog sklepa o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda »Študentski dom Ljubljana«,  Poročevalka: dr. Maja Makovec Brenčič    Gradivo 

 

1.10. Predlog akta o spremembah Akta o ustanovitvi javnega zavoda Kulturno-gospodarsko središče evropskih vesoljskih tehnologij, Poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo 

 

1.11. Program financiranja proračuna Republike Slovenije za leto 2018, Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman

 

1.12. Poročilo o delu Urada Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja za leto 2016, Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman    Gradivo 

 

1.13. Poročilo medresorske delovne skupine za izvedbo nacionalne ocene tveganja za pranje denarja in financiranja terorizma, Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman    Gradivo 

 

1.14. Predloga akcijskega načrta za izboljšanje tehnične usklajenosti sistema preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma v Republiki Sloveniji in akcijskega načrta za izboljšanje učinkovitosti sistema preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma v Republiki Sloveniji, Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman    Gradivo 

 

1.15. Predlog seznama kapitalskih naložb Slovenskega državnega holdinga, d. d., za neodplačen prenos v last Republike Slovenije, Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman    Gradivo 

 

1.16. Predlog pogodbe o plačilu stroškov za upravljanje kapitalskih naložb v lasti Republike Slovenije za leti 2018 in 2019, Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman

 

1.17. Predlog odzivnega poročila na Revizijsko poročilo Računskega sodišča Republike Slovenije Zbirna bilanca stanja Proračuna Republike Slovenije na dan 31. 12. 2016, Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman

 

1.18. Predlog povečanja namenskega premoženja Sklada Republike Slovenije za nasledstvo, Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman

 

1.19. Predlog spremembe Slovenske strategije pametne specializacije, Poročevalka: Alenka Smerkolj    Gradivo 

 

1.20. Predlog za določitev cen objav in preklicev v Uradnem listu Republike Slovenije za leto 2018, Poročevalka: Ksenija Mihovar Globokar    Gradivo 

 

1.21. Predlog soglasja k Tarifi o določitvi cene vozniškega izpita Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa, Poročevalec: dr. Peter Gašperšič    Gradivo 

 

1.22. Predlog soglasja k tarifam Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije za leto 2018, Poročevalec: Boris Koprivnikar    Gradivo 

 

1.23. Predlog soglasja k tretjemu odstavku 3. člena Sklepa o stopnjah, načinih in rokih zbiranja zborničnega prispevka Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije za leto 2017, Poročevalec: mag. Dejan Židan    Gradivo 

 

1.24. Predlog soglasja o uporabi presežka prihodkov nad odhodki Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke, Poročevalka: Marija Milojka Kolar Celarc

 

1.25. Predlog odgovora na peticijo Koalicije za ločitev države in cerkve za izločitev Teološke fakultete iz Univerze v Ljubljani, Poročevalka: dr. Maja Makovec Brenčič    Gradivo 

 

1.26. Drugo letno poročilo o izvajanju Operativnega programa ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020, Poročevalka: Irena Majcen    Gradivo 

 

1.27. Informacija o ločeni arbitražni odločbi v arbitražnem postopku pri Gospodarski zbornici Slovenije v zadevi tožeče stranke KOTO proizvodno in trgovsko podjetje, d. o. o., in predlog za zavrnitev zahtevka za plačilo dela predujma, Poročevalka: Irena Majcen

 

1.28. Predlog uredbe o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Države Izrael o opravljanju pridobitne dejavnosti članov družine člana diplomatskega predstavništva ali konzulata, Poročevalec: Karl Erjavec    Gradivo 

 

1.29. Predlog opredelitve Republike Slovenije v sodnem postopku k zadevi C-594/17 tožba Evropske komisije zoper Republiko Slovenijo zaradi nenotifikacije vseh nacionalnih predpisov za prenos Direktive Sveta 2011/85/EU z dne 8. novembra 2011 o zahtevah v zvezi s proračunskimi okviri držav članic v pravni red Republike Slovenije, z dne 16. 10. 2017, Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman

 

1.30. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2009/73/ES o skupnih pravilih za notranji trg z zemeljskim plinom, Poročevalec: dr. Peter Gašperšič    Gradivo 

 

1.31. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga izvedbenega sklepa Sveta o dovoljenju Republiki Latviji, da uporabi posebno odstopanje od člena 287 Direktive Sveta 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost, Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman

 

1.32. Pobuda za sklenitev Sporazuma med Republiko Albanijo, Republiko Avstrijo, Bosno in Hercegovino, Republiko Bolgarijo, Madžarsko, Republiko Makedonijo, Republiko Moldovo, Črno goro, Romunijo, Republiko Srbijo in Republiko Slovenijo o avtomatizirani izmenjavi podatkov o DNA, daktiloskopskih podatkov in podatkov iz registrov vozil, Poročevalka: mag. Vesna Györkös Žnidar    Gradivo 

 

1.33. Pobuda za sklenitev Dogovora o izvajanju Sporazuma med Republiko Albanijo, Republiko Avstrijo, Bosno in Hercegovino, Republiko Bolgarijo, Madžarsko, Republiko Makedonijo, Republiko Moldovo, Črno goro, Romunijo, Republiko Srbijo in Republiko Slovenijo o avtomatizirani izmenjavi podatkov o DNA, daktiloskopskih podatkov in podatkov iz registrov vozil, Poročevalka: mag. Vesna Györkös Žnidar    Gradivo 

 

1.34. Informacija o projektu Mednarodne komisije za Savski bazen za vzpostavitev sistema za napovedovanje poplav in opozarjanje v Savskem bazenu ter donaciji računalniške opreme s strani Vlade Združenih držav Amerike, Poročevalka: Irena Majcen    Gradivo 

 

1.35. Predlog prostovoljnega prispevka Organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj regionalnemu programu za Jugovzhodno Evropo, Poročevalec: Karl Erjavec

 

1.36. Predlog mnenja o Predlogu zakona o dopolnitvi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, Poročevalec: Boris Koprivnikar   

 

1.37. Predlog opredelitve do sklepov, sprejetih ob obravnavi točke Nujna okrepitev boja proti davčnim oazam v luči razkritja »Rajskih dokumentov«, Poročevalec: mag. Goran Klemenčič   

 

1.38. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z magnetogrami sej vlade, Poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič

 

1.39. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Vinka Gorenaka v zvezi s prenosom Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o evropskem preiskovalnem nalogu v kazenskih zadevah v naš pravni red, Poročevalec: mag. Goran Klemenčič    Gradivo 

 

1.40. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Vinka Gorenaka v zvezi s sumom storitve kaznivega dejanja dne 6. 4. 2014, katerega osumljenec je F.Z., Poročevalec: mag. Goran Klemenčič    Gradivo 

 

1.41. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Marjana Pojbiča v zvezi s povečanjem stroška mase plač,  Poročevalka: Marija Milojka Kolar Celarc    Gradivo 

 

1.42. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Vinka Gorenaka v zvezi z udeležbo Janeza Zemljariča na odprtju novih prostorov urgence UKC Ljubljana, Poročevalka: Marija Milojka Kolar Celarc    Gradivo 

 

1.43. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Franca Breznika v zvezi s pošiljanjem opominov pred davčno izvršbo, Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman    Gradivo 

 

1.44. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Franca Breznika v zvezi z višino minimalnega zneska davka, za katerega se lahko začne postopek davčne izvršbe, Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman    Gradivo 

 

1.45. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z lobiranjem pri projektu Magna Steyr, Poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo 

 

1.46. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z neprimernim odzivom kmetovalcev ob ponovnem pojavu bobrov, Poročevalka: Irena Majcen    Gradivo 

 

1.47. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Franca Breznika v zvezi z neživljenjskimi birokratskimi ovirami in postopki, Poročevalec: dr. Peter Gašperšič    Gradivo 

 

1.48. Predlog akcijskega načrta za energetsko učinkovitost do leta 2020, Poročevalec: dr. Peter Gašperšič    Gradivo 

 

 

II. LISTA B

 

3. Predlog zakona o postopkih za podeljevanje koncesij – prva obravnava  Gradivo 

 

4. Predlog zakona o javno-zasebnem partnerstvu – prva obravnava    Gradivo 

 

5. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem podjetništvu – prva obravnava    Gradivo 

 

6. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi – prva obravnava   Gradivo 

 

7. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij – prva obravnava   Gradivo 

 

8. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodelovanju v kazenskih zadevah z državami članicami Evropske unije – skrajšani postopek   Gradivo 

 

9. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o veterinarstvu – skrajšani postopek   Gradivo 

 

10. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o veterinarskih merilih skladnosti – skrajšani postopek   Gradivo 

 

11. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin – skrajšani postopek    Gradivo 

 

11A. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali – skrajšani postopek   Gradivo 

 

11B. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona – skrajšani postopek   Gradivo 

 

12. Predlog resolucije o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2018–2022    Gradivo 

 

13. Predlog resolucije o družinski politiki 2018–2028 »Vsem družinam prijazna družba«    Gradivo 

 

14. Predlog uredbe o načinu izvedbe in financiranja pravne pomoči ribičem Gradivo 

 

15. Predlog uredbe o izvajanju uredbe (EU) o skupni ribiški politiki v zvezi z dostopom do voda   Gradivo 

 

16. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju uredbe (EGS), uredb (ES) in uredb (EU) za določitev prekrškov in sankcij s področja skupne ribiške politike    Gradivo 

 

17. Predlog uredbe o spremembi Uredbe o izvajanju uredb (ES) o vzpostavitvi sistema Skupnosti za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje   Gradivo 

 

18. Predlog uredbe o določitvi centrov za socialno delo, njihovega sedeža in teritorialne pristojnosti ter določitvi enot centrov za socialno delo in njihovega območja delovanja    Gradivo 

 

19. Predlog uredbe o pregledih, čiščenju in meritvah na malih kurilnih napravah    Gradivo 

 

20. Predlog odloka o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Ljubljana   Gradivo 

 

20A. Predlog sklepa o ustanovitvi Javnega zdravstvenega zavoda Nacionalni inštitut za otroške srčne bolezni   Gradivo 

 

20B. Predlog sklepa o spremembi sklepa v zvezi z izvrševanjem ustanoviteljskih pravic v Bolnišnici Topolšica    Gradivo 

 

20C. Predlog sklepov v zvezi z Aneksom št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2017

 

20Č. Predlog sklepa o razporeditvi in prerazporeditvi pravic porabe med proračunskimi uporabniki

 

21A. Informacija o pogajanjih z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja o odpravi anomalij pri vrednotenju delovnih mest in nazivov nad 26. plačnim razredom s Predlogom aneksa št. 12 h Kolektivni pogodbi za javni sektor

 

21B. Informacija o pogajanjih za sklenitev Kolektivne pogodbe za dejavnost poklicnega gasilstva – tarifni del

 

21C. Poročilo o popravljalnih ukrepih Vlade Republike Slovenije, Ministrstva za javno upravo in Ministrstva za finance v zvezi z revizijskim poročilom Računskega sodišča Republike Slovenije glede financiranja primerne porabe občin v letih 2014 in 2015

 

23. Načelna izhodišča Republike Slovenije glede ključnih vsebinskih področij za razpravo o prihodnosti Evropske unije

 

24. Predlog soglasja Slovenskemu državnemu holdingu, d. d., k Letnemu načrtu upravljanja kapitalskih naložb za leto 2018    Gradivo 

 

25. Odločanje Vlade Republike Slovenije kot skupščine

25.1. Skupščina družbe Slovenski državni holding, d. d. – Merila za merjenje uspešnosti poslovanja Slovenskega državnega holdinga, d. d., in Merila za merjenje uspešnosti poslovanja družb s kapitalsko naložbo države, Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman

27. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja, Poročevalec: Boris Koprivnikar

 

27.1. Predlog podlag za realizacijo četrtega odstavka 60. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819)

 

27.2. Predlog skupnega kadrovskega načrta (SKN) organov državne uprave za leti 2018 in 2019

 

27.3. Predlog imenovanja generalnega direktorja Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

 

27.4. Predlog imenovanja direktorja Urada Republike Slovenije za mladino

 

27.5. Predlog soglasja k imenovanju direktorja Gozdarskega inštituta Slovenije

 

27.6. Predlog soglasja k imenovanju direktorja Splošne bolnišnice Slovenj Gradec

 

27.8. Predlog imenovanja glavne inšpektorice Inšpektorata Republike Slovenije za kulturo in medije v Ministrstvu za kulturo

 

27.9. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana

 

27.10. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Šolski center Velenje

 

27.11. Predlog imenovanja članov Sveta Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave

 

27.12. Predlog razrešitve člana in imenovanja nadomestne članice v Upravnem odboru javnega raziskovalnega zavoda Nacionalni inštitut za biologijo

 

27.13. Predlog razrešitve in imenovanja članice Sveta za promocijo po Zakonu o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov

 

27.14. Predlog sklepa o dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi Sveta za kmetijstvo in podeželje

 

27.15. Predlog določitve povračila stroškov vpisnin in šolnin za izobraževanje, obiskovanje vrtca in predšolsko izobraževanje posameznim javnim uslužbencem iz upravičenih razlogov na podlagi četrtega odstavka 25. člena Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini

 

27.16. Predlog pooblastila Državnemu odvetništvu Republike Slovenije za zastopanje Republike Slovenije v tožbi pred Upravnim sodiščem Republike Slovenije in pred Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije

 

27.17. Predlog soglasja k sodni poravnavi v zadevi plačila preostanka pogodbenega zneska

 

27.18. Predlog soglasja k sklenitvi sodne poravnave v gospodarskem sporu pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani

 

27.19. Predlog za določitev vrednosti pravnih poslov, ki jih lahko upravljavci nepremičnega in premičnega premoženja v letu 2018 sklepajo na podlagi 12. in 13. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti

 

28. Ostali predlogi administrativnih zadev in imenovanj

28.1. Predlog imenovanja vrhovnega državnega tožilca na Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije, Poročevalec: mag. Goran Klemenčič

 

28.2. Predlog za predčasno razrešitev direktorja Agencije za zavarovalni nadzor, Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman

 

28.3. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti direktorja Agencije za zavarovalni nadzor, Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman

 

28.4. Predlog soglasja k imenovanju direktorice Zavoda Republike Slovenije za presaditve organov in tkiv Slovenija-transplant, Poročevalka: Marija Milojka Kolar Celarc

 

28.5. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet Centra za socialno delo Pesnica, Poročevalka: dr. Anja Kopač Mrak

 

28.6. Predlog razrešitve in imenovanja predsednika in članov Komisije za standardizacijo zemljepisnih imen, Poročevalka: Irena Majcen

 

28.7. Predlog sklepa o ustanovitvi Medresorske delovne skupine za postopek izvedbe nakupa službenih stanovanj, Poročevalec: Boris Koprivnikar

 

28.8. Predlog sklepa o spremembah Sklepa o ustanovitvi in nalogah delovne skupine za izvedbo vladnega strateškega razvojnega projekta 6.3: VEM za poslovne subjekte, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

 

28.9. Predlog zagotovitve kadrovskih pogojev za izvajanje projekta »Vzpostavitev dodatnih kapacitet za oskrbo prosilcev za mednarodno zaščito in oseb s priznano mednarodno zaščito«, Poročevalka: mag. Mojca Špec Potočar

 

28.10. Predlog nastanitev za osebe s priznano mednarodno zaščito, Poročevalka: mag. Mojca Špec Potočar

 

28.11. Predlog soglasja k imenovanju vršilca dolžnosti direktorja Agencije za radioaktivne odpadke, Poročevalec: dr. Peter Gašperšič

 

28.12. Predlog soglasja ustanovitelja k razrešitvi generalnega direktorja Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, Poročevalka: Marija Milojka Kolar Celarc

 

28.14. Predlog spremembe mandata člana sveta SID – Slovenske izvozne in razvojne banke, d. d., Poročevalec: Zdravko Počivalšek


Časovno obdobje

Potrdi