Skoči na vsebino »

Dnevni redi

25.1.18

165. redna seja Vlade RS, dne 25. januarja 2018

 

I. LISTA A

 

1.1. Predlog uredbe o metodologiji oblikovanja cen 24-urne dežurne službe, Poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo 

 

1.2. Predlog uredbe o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod M3/1 Ajdovščina–Šempeter pri Gorici, Poročevalka: Irena Majcen    Gradivo 

 

1.3. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o shemah neposrednih plačil, Poročevalec: mag. Dejan Židan    Gradivo 

 

1.4. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, Poročevalec: mag. Dejan Židan    Gradivo 

 

1.5. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o navzkrižni skladnosti, Poročevalec: mag. Dejan Židan    Gradivo 

 

1.6. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini, Poročevalec: Boris Koprivnikar    Gradivo 

 

1.7. Predlog sklepa o spremembah Sklepa o statusnem preoblikovanju Inštituta za geodezijo in fotogrametrijo Fakultete za gradbeništvo in geodezijo v Geodetski inštitut Slovenije, Poročevalka: Irena Majcen    Gradivo 

 

1.8. Koledar državnih proslav v letu 2018, Poročevalec: Anton Peršak    Gradivo 

 

1.9. Predlog odgovora na zahtevo Zveze svobodnih sindikatov Slovenije v zvezi s priporočili OECD glede kolektivnih pogodb in plačnega sistema v zasebnem sektorju Republike Slovenije, Poročevalka: dr. Anja Kopač Mrak    Gradivo 

 

1.10. Četrto poročilo o izvedbi popravljalnih ukrepov v zvezi z ugotovitvami Računskega sodišča Republike Slovenije v Revizijskem poročilu »Učinkovitost ureditve financiranja in delovanja javnih agencij in javnih skladov«, Poročevalec: Boris Koprivnikar

 

1.11. Informacija glede odreditve dokončanja sanacije gramozne jame v Lovrencu na Dravskem polju in predlog sklepa o razveljavitvi 4.a točke Sklepa Vlade Republike Slovenije št. 54202-7/2014/4 z dne 17. 12. 2014, dopolnjenega s Sklepom Vlade Republike Slovenije št. 00403-1/2016/23 z dne 11. 2. 2016, Poročevalka: Irena Majcen    

 

1.12. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o programu za raziskave in usposabljanje Evropske skupnosti za atomsko energijo (2019-2020), ki dopolnjuje okvirni program za raziskave in inovacije Obzorje 2020, Poročevalka: dr. Maja Makovec Brenčič    Gradivo 

 

1.13. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za pregled neposrednih tujih naložb v Evropski uniji, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

 

1.14. Predlog stališča Republike Slovenija do Predloga sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Sklepa št. 1313/2013/EU o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite, Poročevalka: Andreja Katič    Gradivo 

 

1.16. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za kmetijstvo in ribištvo 29. januarja 2018 v Bruslju, Poročevalec: mag. Dejan Židan

 

1.17. Izhodišča za udeležbo mag. Aleša Cantarutija, državnega sekretarja na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, na neformalnem zasedanju Sveta EU za konkurenčnost (Industrija) 31. januarja in 1. februarja 2018 v Sofiji, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

 

1.18. Pobuda za sklenitev Sporazuma med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za obrambo Črne gore o vojaškotehničnem sodelovanju, Poročevalka: Andreja Katič    Gradivo 

 

1.19. Poročilo drugega ocenjevalnega kroga skupine strokovnjakov za ukrepanje proti trgovini z ljudmi (GRETA) o izvajanju določb Konvencije Sveta Evrope o ukrepanju proti trgovini z ljudmi, Poročevalka: mag. Vesna Györkös Žnidar    Gradivo 

 

1.20. Poročilo kontaktne točke Republike Slovenije za odgovornost zaščititi (R2P) za leto 2017, Poročevalec: Karl Erjavec

 

1.21. Informacija o ukrepih za uresničitev priporočil iz Sklepov Evropske komisije proti rasizmu in nestrpnosti – ECRI o uveljavljanju priporočil glede Slovenije v zvezi z vmesnim poročilom, Poročevalec: Karl Erjavec

 

1.22. Predlog za soglasje k pripravi nacionalne nominacije za vpis stavbnih in urbanističnih del Jožeta Plečnika na UNESCO Seznam svetovne dediščine, Poročevalec: Anton Peršak

 

1.23. Izhodišča za pogovore ob uradnem obisku ministra za obrambo Črne gore Predraga Boškovića med 30. januarjem in 1. februarjem 2018 v Republiki Sloveniji, Poročevalka: Andreja Katič    Gradivo 

 

1.24. Izhodišča za bilateralni obisk državnega sekretarja na Ministrstvu za infrastrukturo Jureta Lebna od 29. januarja do 3. februarja 2018 v Ljudski republiki Kitajski, Poročevalec: dr. Peter Gašperšič    

 

1.25. Izhodišča za srečanje delegacije Republike Slovenije z organizatorji EXPA 2020 v Dubaju in sodelovanje na otvoritveni slovesnosti triatlon tekmovanja IRONMAN 7.03 1. in 2. februarja 2018 v Dubaju, Poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo 

 

1.26. Izhodišča za udeležbo državnega sekretarja na Ministrstvu za zunanje zadeve Andreja Logarja na Mednarodni konferenci glede odgovornosti držav, institucij in posameznikov glede boja proti antisemitizmu in antisemitskemu sovražnemu govoru v regiji OVSE dne 29. januarja 2018 v Rimu, Poročevalec: Karl Erjavec

 

1.27. Predlog mnenja o Predlogu zakona o prepovedi izvršb nad standardnim stanovanjem, Poročevalec: mag. Goran Klemenčič    Gradivo 

 

1.28. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti, Poročevalec: Zdravko Počivalšek    

 

1.29. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost, Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman    

 

1.30. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembi Zakona o divjadi in lovstvu, Poročevalec: mag. Dejan Židan  

1.31. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Eve Irgl v zvezi z nespoštovanjem Odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-239/14-10, Up-1169/12-24 z dne 26. 3. 2015, glede revizije podatkov o plačah za obdobje, v katerem so bile vplačane delnice za notranji odkup pri delodajalcu in ponovno odmero pokojnine, Poročevalka: dr. Anja Kopač Mrak    Gradivo 

 

1.32. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Suzane Lep Šimenko v zvezi s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije 2050, Poročevalka: Irena Majcen    Gradivo 

 

1.33. Informacija o udeležbi ministrice za zdravje Milojke Kolar Celarc na ministrskem srečanju držav podpisnic Deklaracije iz Vallette 30. januarja 2018 v Madridu, Španija, Poročevalka: Marija Milojka Kolar Celarc    Gradivo 

 

 

II. LISTA B

 

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o divjadi in lovstvu – skrajšani postopek   Gradivo 

 

3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osebni asistenci – skrajšani postopek   Gradivo 

 

4. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o štipendiranju – skrajšani postopek    Gradivo 

 

5. Predlog resolucije o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu   Gradivo 

 

6. Predlog resolucije o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018–2028   Gradivo 

 

7. Polletno poročilo o izvajanju Posebnega vladnega projekta za skrajševanje čakalnih dob in povečanje kakovosti zdravstvene obravnave za obdobje april–september 2017

 

8. Predlog dodatnega programa za zmanjševanje števila čakajočih pacientov nad dopustno čakalno dobo za izbrane zdravstvene storitve v letu 2018

 

8A. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju

 

12. Predlog odgovora na pobudo državnega svetnika Dušana Strnada v zvezi s spremembo namembnosti zemljišč in urejanjem podatkov v uradnih evidencah Geodetske uprave Republike Slovenije  

 

13. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja, Poročevalec: Gorazd Žmavc

 

13.1. Predlog ugotovitvene odločbe o prenehanju funkcije višje državne tožilke na Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije

 

13.2. Predlog imenovanja generalne direktorice Direktorata za delovna razmerja in pravice iz dela v Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

 

13.3. Predlog imenovanja generalnega direktorja Direktorata za zakladništvo v Ministrstvu za finance

 

13.4. Predlog imenovanja direktorja Javnega zavoda Triglavski narodni park

 

13.5. Predlog soglasja k imenovanju direktorja Instituta informacijskih znanosti

 

13.8. Predlog imenovanja članov Sveta javnega zavoda Tehniški muzej Slovenije

 

13.9. Predlog imenovanja članov Nacionalnega sveta za knjižnično dejavnost

 

13.10. Predlog razrešitve in imenovanja članice Sveta Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu

 

13.11. Predlog spremembe Sklepa o ustanovitvi in imenovanju stalne medresorske delovne skupine za razvojno načrtovanje

 

13.12. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju Komisije za fizično varovanje jedrskih objektov ter jedrskih in radioaktivnih snovi

 

13.13. Predlog za vpis lastninske pravice v korist DARS d. d. na presežnih zemljiščih v k. o. Brezovica, pridobljenih za potrebe gradnje avtocest in hitrih cest v Republiki Sloveniji

 

13.14. Predlog za odvzem statusa javno dobro in določitev upravljavca na nepremičnini v k. o. Slivnica

 

14. Ostali predlogi administrativnih zadev in imenovanj

14.1. Predlog imenovanja direktorja Urada Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja, Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman

 

14.2. Predlog odgovora na tožbo zoper odločbo o imenovanju vrhovne državne tožilke na Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije, Poročevalec: mag. Goran Klemenčič

 

 


Časovno obdobje

Potrdi