Skoči na vsebino »

Dnevni redi

2.2.18

166. redna seja Vlade RS, dne 2. februarja 2018

 

I. LISTA A

 

1.1. Predlog uredbe o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2019 izdajo priložnostni kovanci,  Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman    Gradivo 

 

1.2. Predlog odloka o razglasitvi Vuzemskih plesov in iger v Metliki za nesnovno dediščino državnega pomena, Poročevalec: Anton Peršak    Gradivo 

 

1.3. Predlog sklepa o oprostitvi plačila uporabnine za uporabo javne železniške infrastrukture Republike Slovenije za prevoze, ki se opravljajo v okviru obvezne gospodarske javne službe v notranjem in čezmejnem regijskem železniškem prometu, Poročevalec: dr. Peter Gašperšič

 

1.4. Predlog dopolnitve Sklepa Vlade Republike Slovenije v zvezi z uporabo letala Falcon 2000 EX,  Poročevalka: Andreja Katič    Gradivo 

 

1.5. Program odprave posledic pozebe v sadjarstvu in vinogradništvu v letu 2017, Poročevalec: mag. Dejan Židan    Gradivo 

 

1.6. Predlog odločbe o dovoljenju za uporabo imena ''Slovenija'' v firmi družbe SiKabel, kabelski operaterji, d. o. o., ki bi se glasila ''Slovenski kabel, slovenski kabelski operaterji, d. o. o.'' , Poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo 

 

1.7. Predlog soglasja za prevzem in plačevanje obveznosti na namenskih postavkah preko načrtovanih pravic porabe v sprejetem proračunu države za leto 2018, Poročevalec: dr. Peter Gašperšič    Gradivo 

 

1.8. Poročilo o delu Komisije za odpravljanje posledic dela z azbestom za leto 2017, Poročevalka: dr. Anja Kopač Mrak    Gradivo 

 

1.9. Informacija o izvajanju aktivnosti, predvidenih v Resoluciji o nacionalnem stanovanjskem programu 2015–2025 za leto 2017, Poročevalka: Irena Majcen    Gradivo 

 

1.10. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na Uradni opomin Evropske komisije zaradi neizpolnitve obveznosti iz šestega odstavka 16. člena Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2002/21/ES z dne 7. marca 2002 o skupnem regulativnem okviru za elektronska komunikacijska omrežja in storitve (okvirna direktiva), kakor je bila spremenjena z Direktivo 2009/140/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o spremembi direktiv 2002/21/ES o skupnem regulativnem okviru za elektronska komunikacijska omrežja in storitve, 2002/19/ES o dostopu do elektronskih komunikacijskih omrežij in pripadajočih naprav ter o njihovem medomrežnem povezovanju in 2002/20/ES o odobritvi elektronskih komunikacijskih omrežij in storitev,  Poročevalec: Boris Koprivnikar

 

1.11. Predlog stališča Republike Slovenija do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije sprejme v skupnem odboru, ustanovljenem v skladu s Sporazumom med Evropsko unijo in Azerbajdžansko republiko o poenostavitvi izdajanja vizumov, glede sprejetja skupnih smernic za izvajanje Sporazuma, Poročevalec: Karl Erjavec  

 

1.12. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalnem srečanju ministrov za konkurenčnost (raziskave) 2. februarja 2018 v Sofiji, Poročevalka: dr. Maja Makovec Brenčič

 

1.13. Predlog mnenja o zahtevi Državnega sveta Republike Slovenije za oceno ustavnosti 121. člena Zakona o lekarniški dejavnosti, Poročevalka: Marija Milojka Kolar Celarc  

 

1.14. Predlog zakona o ratifikaciji Večstranske konvencije o izvajanju z mednarodnimi davčnimi sporazumi povezanih ukrepov za preprečevanje zmanjševanja davčne osnove in preusmerjanja dobička, Poročevalec: Karl Erjavec    Gradivo 

 

1.15. Predlog sklepa o potrditvi Dogovora o podaljšanju Programa sodelovanja med Vlado Republike Slovenije in Vlado Države Izrael na področju izobraževanja, znanosti, kulture, mladih in športa za obdobje 2012–2014, Poročevalec: Karl Erjavec    Gradivo 

 

1.16. Izhodišča za delovni obisk predsednikov vlad Kraljevine Belgije Charlesa Michela, Kraljevine Nizozemske Marka Rutteja in Velikega vojvodstva Luksemburg Xavierja Bettela 5. in 6. februarja 2018 v Republiki Sloveniji, Poročevalec: Karl Erjavec   

 

1.17. Izhodišča za udeležbo podpredsednika Vlade Republike Slovenije in ministra za zunanje zadeve Karla Erjavca na visokem delu 37. zasedanja Sveta OZN za človekove pravice od 26. do 28. februarja 2018 v Ženevi, Poročevalec: Karl Erjavec    Gradivo 

 

1.18. Izhodišča za obisk ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška v Avstraliji in na Novi Zelandiji od 9. do 18. februarja 2018, Poročevalec: Zdravko Počivalšek   

1.19. Informacija o udeležbi delegacije Republike Slovenije pod vodstvom ministrice za izobraževanje, znanost in šport dr. Maje Makovec Brenčič od 5. do 14. februarja 2018 na Zimskih olimpijskih igrah PjongChang 2018, Poročevalka: dr. Maja Makovec Brenčič

 

1.20. Informacija o srečanju ministrice za finance mag. Mateje Vraničar Erman s kosovsko delegacijo Ministrstva za finance 6. februarja 2018 v Ljubljani, Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman    Gradivo 

 

1.21. Informacija o preusmeritvi presežka iz naslova rednega proračuna Sveta Evrope za leto 2016 za izvajanje programa Sveta Evrope »Izobraževanje o evropskih standardih človekovih pravic v šolah«, Poročevalec: Karl Erjavec

 

1.22. Končno poročilo Medresorske delovne skupine za pripravo kartografskih podlag v skladu s končno razsodbo arbitražnega sodišča, Poročevalka: Irena Majcen

 

1.23. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jelke Godec v zvezi z revizijo Računskega sodišča Republike Slovenije glede projekta eNaročanje, Poročevalka: Marija Milojka Kolar Celarc

 

1.24. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Anžeta Logarja v zvezi z zvišanjem plač upravi in predsednici Slovenskega državnega holdinga, Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman

 

1.25. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Franca Breznika v zvezi z dvigom plače predsednice upravnega odbora SDH, Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman

 

1.26. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Bojane Muršič v zvezi z dvigom plač članom uprave SDH, Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman

 

1.27. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Andreja Čuša v zvezi z zapletoma Loterije Slovenije, Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman

 

1.28. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Franca Breznika v zvezi z obratovanjem šestega bloka v Termoelektrarni Šoštanj, Poročevalec: dr. Peter Gašperšič

 

1.29. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Eve Irgl v zvezi z izračunom osnove z upoštevanjem osebnih dohodkov, prejetih za delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo), opredeljenega kot poseben delovni pogoj, v skladu z vsakokratno veljavno zakonodajo in samoupravnimi akti delodajalca in odmero pokojnine, Poročevalka: dr. Anja Kopač Mrak

 

1.30. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Žana Mahniča v zvezi z zloženko »Kaj pa ti opaziš?«, Poročevalka: dr. Anja Kopač Mrak

 

1.31. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Mateja T. Vatovca v zvezi z varčevalnimi ukrepi na področju dela in zaposlovanja, Poročevalka: dr. Anja Kopač Mrak

 

1.32. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Franca Breznika v zvezi s kazenskima ovadbama zoper nekdanjega predsednika republike, Poročevalec: mag. Goran Klemenčič

 

 

II. LISTA B

 

2. Predlog zakona o izvajanju Uredbe (EU) o dokumentih s ključnimi informacijami o paketnih naložbenih produktih za male vlagatelje in zavarovalnih naložbenih produktih – prva obravnava    Gradivo 

 

2A. Predlog zakona o informacijski varnosti – prva obravnava   Gradivo 

 

2B. Predlog zakona o trgu finančnih instrumentov – prva obravnava   Gradivo 

 

3. Predlog zakona o spremembah Zakona o priznanju Republike Slovenije za poslovno odličnost – skrajšani postopek   Gradivo 

 

5. Predlog uredbe o poteku meje naselij ob državni meji z Republiko Hrvaško v skladu z razsodbo arbitražnega sodišča    Gradivo

 

6. Predlog sklepa o določitvi predmetov skupnih javnih naročil za leto 2018    Gradivo 

 

6A. Informacija o poteku postopka nakupa bojnih kolesnih vozil 8x8 za izgradnjo Srednje bataljonske bojne skupine

 

7. Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 za obdobje od januarja 2014 do decembra 2017

 

7A. Predlog mnenja o Predlogu sklepa o priznanju Palestine (palestinskih ozemelj) kot neodvisne in suverene države in Predlog sklepa o priznanju Države Palestine kot neodvisne in suverene države

 

8. Predlog mnenja o zahtevi treh članov Komisije Državnega zbora za nadzor javnih financ za predložitev gradiv v zvezi s prijavo projekta drugega tira na razpis Instrumenta za povezovanje Evrope

 

9. Predlog mnenja o Predlogu za umik stopnje tajnosti ZAUPNO z dokumenta Pobuda za sklenitev sporazuma med Republiko Slovenijo in Madžarsko o sodelovanju pri izgradnji drugega tira železniške povezave Divača−Koper

 

9A. Predlog za sprejem avtentične razlage drugega odstavka 72. člena Zakona o denacionalizaciji (PONOVNA OBRAVNAVA)   Gradivo 

 

9B. Predlog opredelitve do sklepov, sprejetih na Odboru Državnega zbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ob obravnavi Poročila o delu in zaključnega računa Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za leto 2016 in ob obravnavi točke dnevnega reda Nerazumno izplačevanje odškodnin in zamudnih obresti denacionalizacijskim upravičencem zaradi nezmožnosti uporabe zemljišč s strani Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov (PONOVNA OBRAVNAVA)    Gradivo 

 

10. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja, Poročevalec: Boris Koprivnikar

 

10.2. Predlog imenovanja okrožne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani

 

10.3. Predlog imenovanja okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani

 

10.4. Predlog imenovanja okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani

 

10.5. Predlog imenovanja generalnega direktorja Direktorata za civilno pravo v Ministrstvu za pravosodje

 

10.8. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet Doma upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice

 

10.9. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet Centra za socialno delo Celje

 

10.10. Predlog mnenja o podelitvi odlikovanja »Red prijateljstva Ruske federacije« slovenskemu državljanu

 

10.11. Predlog soglasja k sodni poravnavi med tožečo stranko Republiko Slovenijo in toženo stranko v pravdni zadevi, sklenjeni pred Okrajnim sodiščem v Ljubljani zaradi izpraznitve in izročitve nepremičnin ter zaradi plačila uporabnine

 

10.12. Predlog pooblastila Državnemu odvetništvu Republike Slovenije za vložitev odgovora na tožbo in zastopanje v upravnem sporu v zadevi ugotovitve statusa naročnika po Zakonu o javnem naročanju

 

10.13. Predlog pooblastila uradnim osebam Ministrstva za okolje in prostor za vodenje upravnih postopkov iz pristojnosti vlade

 

11. Ostali predlogi administrativnih zadev in imenovanj

 

11.1. Predlog imenovanja predstavnikov v Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Poročevalka: dr. Anja Kopač Mrak

 

 


Časovno obdobje

Potrdi