Skoči na vsebino »

Dnevni redi

1.3.18

170. redna seja Vlade RS, dne 1. marca 2018

 

I. LISTA A

 

1.1. Predlog uredbe o izvajanju uredb (EU) o uvedbi programa za dokumentacijo o ulovu modroplavutih tunov ter o vzpostavitvi večletnega načrta za obnovo staleža modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju, Poročevalec: mag. Dejan Židan    Gradivo 

 

1.2. Predlog uredbe o prenehanju veljavnosti Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča iz vrtine Sob-1/87 – Komunala d. o. o., Poročevalka: Irena Majcen    Gradivo 

 

1.3. Predlog uredbe o spremembi Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za potrebe kopališča LifeClass Portorož iz vrtine HV-1/94, Poročevalka: Irena Majcen    Gradivo 

 

1.4. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvi Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča Zdravilišče Radenci iz vrtin T-4/88 in T-5/03, Poročevalka: Irena Majcen    Gradivo 

 

1.5. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvi Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtin Le-1g/97, Pt-20/49 in Pt-74/50 za ogrevanje in potrebe kopališča Terme Lendava, Poročevalka: Irena Majcen    Gradivo 

 

1.6. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvi Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtin VE-1/57, VE-2/57 in VE-3/91 za ogrevanje in potrebe kopališča Terme Banovci, Poročevalka: Irena Majcen    Gradivo 

 

1.7. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za potrebe ogrevanja objektov družbe Siliko d. o. o. iz izvira Furlanove toplice in vrtine Ft-1/81, Poročevalka: Irena Majcen    Gradivo 

 

1.8. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvi Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča Šmarješke Toplice iz vrtin V-11/87 in V-12/04, Poročevalka: Irena Majcen    Gradivo 

 

1.9. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvi Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtin Mt-1/60, Mt-4/74, Mt-5/82, Mt-6/83 in Mt-7/93 za ogrevanje in potrebe kopališča Terme 3000 – Moravske Toplice,  Poročevalka: Irena Majcen    Gradivo 

 

1.10. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje, Poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo 

 

1.11. Predlog uredbe o cestnini za uporabo cestnega predora Karavanke, Poročevalec: dr. Peter Gašperšič    Gradivo 

 

1.12. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o cestninskih cestah in cestnini, Poročevalec: dr. Peter Gašperšič    Gradivo 

 

1.13. Predlog sklepa o določitvi višine cestnine za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg,  Poročevalec: dr. Peter Gašperšič    Gradivo 

 

1.14. Predlog soglasja k Splošnemu aktu o cestninjenju, Poročevalec: dr. Peter Gašperšič    Gradivo 

 

1.15. Predlog soglasja k Ceniku cestnine za uporabo cestninskih cest, Poročevalec: dr. Peter Gašperšič    Gradivo 

 

1.16. Predlog soglasja k Naložbeni politiki Sklada za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK za leto 2018, Poročevalec: dr. Peter Gašperšič    Gradivo 

 

1.17. Strateške usmeritve in prioritete inšpektoratov oziroma inšpekcij v letu 2018, Poročevalec: Boris Koprivnikar    Gradivo 

 

1.18. Predlog operativnega programa varstva pred hrupom, Poročevalka: Irena Majcen    Gradivo 

 

1.19. Predlog aneksa št. 1 h Koncesijski pogodbi št. 430-191/2013-8 (2511-15-441095) o izvajanju obveznih državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda za območje povodja jadranskih rek z morjem, razen območja Krajinskega parka Sečoveljske soline, Poročevalka: Irena Majcen

 

1.20. Predlog sklepa o pripravi državnega prostorskega načrta za nadgradnjo železniške proge Ljubljana–Kranj–Jesenice–državna meja v koridorju obstoječe proge, Poročevalka: Irena Majcen    Gradivo 

 

1.21. Predlog sklepa o poročanju o izvedbi ukrepov Programa upravljanja območij Natura 2000 (2015–2020), Poročevalka: Irena Majcen    Gradivo 

 

1.22. Predlog odločbe o dovoljenju za uporabo besede »Slovenija« v firmi družbe »MAHLE Electric Drives Slovenija d. o. o.«, Poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo 

 

1.23. Predlog soglasja za plačevanje in prevzemanje obveznosti prek načrtovanih pravic porabe v sprejetem proračunu države, Poročevalec: Anton Peršak    Gradivo 

 

1.24. Predlog soglasja za prevzemanje in plačevanje obveznosti preko načrtovanih pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu za leto 2018 na namenskih postavkah, in sicer do višine dejansko vplačanih namenskih prejemkov, Poročevalka: Andreja Katič    Gradivo 

 

1.25. Poročilo o izvedbi Programa odprave posledic pozebe in snega v sadjarstvu in vinogradništvu in Poročilo Komisije za odpravo posledic škode v kmetijstvu o porabi sredstev za odpravo posledic škode v kmetijstvu zaradi naravnih nesreč v letu 2016, izplačanih v 2017, in Letno poročilo o delu Komisije za odpravo posledic škode v kmetijstvu za leto 2016, Poročevalec: mag. Dejan Židan    Gradivo 

 

1.26. Četrtletno poročilo Slovenskega državnega holdinga, d. d., o upravljanju kapitalskih naložb za obdobje od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2017, 47600-4/2014 Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman    Gradivo 

 

1.27. Poročilo Agencije za energijo o izvedenih nadzorih nad imetniki deklaracij in prejemniki podpor v letu 2016, Poročevalec: dr. Peter Gašperšič    Gradivo 

 

1.28. Poročilo o delu meddržavne slovensko-avstrijske komisije za cestni predor skozi Karavanke za leto 2017, Poročevalec: dr. Peter Gašperšič    Gradivo 

 

1.29. Prvo vmesno poročilo o izvajanju Programa Vlade Republike Slovenije za krepitev integritete in transparentnosti 2017–2019, Poročevalec: Boris Koprivnikar

 

1.30. Poročilo o izvedbi ukrepov iz Dvoletnega akcijskega načrta izvedbe Strategije razvoja javne uprave 2015–2020 leti 2016 in 2017, stanje na dan 31. 12. 2017, Poročevalec: Boris Koprivnikar    Gradivo 

 

1.31. Poročilo o naročilih Ministrstva za obrambo, oddanih v letu 2017 v skladu z 11. členom Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti, Poročevalka: Andreja Katič

 

1.32. Informacija o mednarodnih pobudah za skupno načrtovanje raziskovalnih programov (JPIs), Poročevalka: dr. Maja Makovec Brenčič    Gradivo 

 

1.33. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na Obrazloženo mnenje Evropske komisije št. SG-Greffe(2017)D/15115 z dne 5. 10. 2017 zaradi neizpolnitve obveznosti iz drugega, četrtega, petega in sedmega odstavka 8. člena ter drugega odstavka 10. člena v povezavi s prilogama V in VI Direktive 2002/49/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. junija 2002 o ocenjevanju in upravljanju okoljskega hrupa, Poročevalka: Irena Majcen

 

1.34. Predlog opredelitve Republike Slovenije v sodnem postopku pred Sodiščem Evropske unije za sprejetje predhodne odločbe v zadevi C-662/17 E. G., ki jo je Sodišče Evropske unije posredovalo Republiki Sloveniji dne 5. 1. 2018, Poročevalka: mag. Vesna Györkös Žnidar

 

1.35. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o bonitetnih zahtevah za investicijska podjetja ter o spremembi uredb (EU) št. 575/2013, (EU) št. 600/2014 in (EU) št. 1093/2010,  Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman    Gradivo 

 

1.36. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o bonitetnem nadzoru investicijskih podjetij ter o spremembi direktiv 2013/36/EU in 2014/65/EU, Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman    Gradivo 

 

1.37. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2017/825 z namenom povečanja finančnih sredstev programa za podporo strukturnim reformam in prilagoditve njegovega splošnega cilja, Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman    Gradivo 

 

1.38. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Sveta o določbah za krepitev fiskalne odgovornosti in srednjeročne proračunske usmerjenosti v državah članicah, Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman    Gradivo 

 

1.39. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o pristaniških sprejemnih zmogljivostih za oddajo odpadkov z ladij, razveljavitvi Direktive 2000/59/ES ter spremembi Direktive 2009/16/ES in Direktive 2010/65/EU, Poročevalec: dr. Peter Gašperšič

 

1.40. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzajemnem priznavanju blaga, ki se zakonito trži v drugi državi članici, Poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo 

 

1.41. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za okolje 5. marca 2018 v Bruslju, Poročevalka: Irena Majcen

1.42. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za pravosodje in notranje zadeve 8. in 9. marca 2018 v Bruslju, Poročevalec: mag. Goran Klemenčič

 

1.44. Informacija o nameravanem podpisu Tehničnega sporazuma med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in ministrom za obrambo Velikega vojvodstva Luksemburga o usposabljanju za delovanje v ekstremnih vremenskih pogojih v gorah, Poročevalka: Andreja Katič    Gradivo 

 

1.45. Informacija o nameravanem podpisu Memoranduma o soglasju med Ministrstvom za zunanje zadeve Republike Slovenije in Evropsko mrežo za globalno učenje – GENE, Poročevalec: Karl Erjavec    Gradivo 

 

1.46. Izhodišča za obisk ministra za javno upravo Borisa Koprivnikarja 5. in 6. marca 2018 v Črni gori, Poročevalec: Boris Koprivnikar    Gradivo 

 

1.47. Izhodišča za udeležbo ministra za infrastrukturo dr. Petra Gašperšiča na sestanku ministrov držav V4 na temo ‘Prihodnost konkurenčnosti tovornega prometnega sektorja’ 6. marca 2018 v Budimpešti, Poročevalec: dr. Peter Gašperšič

 

1.48. Informacija za predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja o predsednikovem delovnem obisku od 12. do 14. marca 2018 v Zvezni republiki Nemčiji, Berlin, Poročevalec: Karl Erjavec

 

1.49. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgovini, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

 

1.50. Predlog mnenja o predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona, Poročevalka: Irena Majcen

 

1.51. Predlog mnenja o Predlogu zakona o dopolnitvah Stvarnopravnega zakonika, Poročevalec: mag. Goran Klemenčič

 

1.52. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembah Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji, Poročevalka: dr. Anja Kopač Mrak

 

1.53. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o mednarodni zaščiti, Poročevalka: mag. Vesna Györkös Žnidar

 

1.54. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembi Zakona o premostitvenem zavarovanju poklicnih in vrhunskih športnikov, Poročevalka: dr. Maja Makovec Brenčič

 

1.55. Predlog mnenja o Predlogu priporočila v zvezi s podporo pobudi Plačna unija, Poročevalka: dr. Anja Kopač Mrak

 

1.56. Predlog odgovora na Predlog priporočila v zvezi z vključitvijo mladih v Ekonomsko-socialni svet, Poročevalka: dr. Anja Kopač Mrak

 

1.57. Predlog opredelitve do mnenja Državnega sveta Republike Slovenije k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu, Poročevalec: mag. Dejan Židan    Gradivo 

1.58. Predlog odgovora na poslansko vprašanje poslanca dr. Franca Trčka v zvezi z resnim pristopom k lesno-predelovalni verigi, Poročevalec: mag. Dejan Židan

 

1.59. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Suzane Lep Šimenko v zvezi z ukrepi za celostni razvoj Haloz, Poročevalec: mag. Dejan Židan

 

1.60. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s samooskrbo, Poročevalec: mag. Dejan Židan

 

1.61. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Andreja Čuša v zvezi z zaprtjem trgovin ob nedeljah, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

 

1.62. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Suzane Lep Šimenko v zvezi z nedopustnimi zaostanki pri reševanju pritožb zoper odločitve o pravicah iz javnih sredstev, Poročevalka: dr. Anja Kopač Mrak

 

1.63. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z gospodarsko rastjo, Poročevalka: dr. Anja Kopač Mrak

 

1.64. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Anje Bah Žibert v zvezi z romsko problematiko, Poročevalka: dr. Anja Kopač Mrak

 

1.65. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Suzane Lep Šimenko v zvezi z denarno socialno pomočjo, Poročevalka: dr. Anja Kopač Mrak

 

1.66. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Marijana Pojbiča v zvezi z izseljevanjem mladih, Poročevalka: dr. Anja Kopač Mrak

 

1.67. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Branka Grimsa o financiranju seminarja in delavnic Fakultete za družbene vede o lažnih novicah (»fake news«), Poročevalka: dr. Maja Makovec Brenčič

 

1.68. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s standardi opremljenosti slovenskih šol, Poročevalka: dr. Maja Makovec Brenčič

 

1.69. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s povečevanjem sredstev za obrambo, Poročevalka: Andreja Katič

 

1.70. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Vinka Gorenaka v zvezi z imenovanjem vodje Specializiranega državnega tožilstva, Poročevalec: mag. Goran Klemenčič

 

1.71. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jelke Godec v zvezi z nevzdržnimi razmerami na oddelku za urologijo Univerzitetnega kliničnega centra Maribor, Poročevalka: Marija Milojka Kolar Celarc

 

1.72. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jelke Godec v zvezi z inšpekcijskim nadzorom v Ministrstvu za zdravje, Poročevalka: Marija Milojka Kolar Celarc

 

1.73. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jelke Godec v zvezi s sredstvi za zmanjševanje števila čakajočih pacientov nad dopustno dobo, Poročevalka: Marija Milojka Kolar Celarc

 

1.74. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jelke Godec v zvezi s podeljevanjem koncesij, Poročevalka: Marija Milojka Kolar Celarc

 

1.75. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s čakalnimi dobami v zdravstvu, Poročevalka: Marija Milojka Kolar Celarc

 

1.76. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Suzane Lep Šimenko v zvezi z delovno zakonodajo, Poročevalec: Boris Koprivnikar

 

1.77. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jožeta Tanka v zvezi z volišči, Poročevalec: Boris Koprivnikar

 

1.78. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Andreja Čuša v zvezi z družnimi podražitvami cen paketov in televizijskih shem, Poročevalec: Boris Koprivnikar

 

1.79. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Vinka Gorenaka v zvezi s postopki za pridobitev mednarodne zaščite in pridobitvijo državljanstva Republike Slovenije oseb s priznanim statusom mednarodne zaščite, Poročevalka: mag. Vesna Györkös Žnidar

 

1.80. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Branka Grimsa v zvezi z nujno obnovo južne kranjske obvoznice, Poročevalec: dr. Peter Gašperšič

 

 

II. LISTA B

 

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje – skrajšani postopek    Gradivo 

 

3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov – skrajšani postopek    Gradivo 

 

4. Predlog zakona o spremembah Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – skrajšani postopek   Gradivo 

 

5. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o gasilstvu – skrajšani postopek    Gradivo 

 

6. Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije – skrajšani postopek  Gradivo 

 

6A. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji – skrajšani postopek   Gradivo 

 

6B. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona – nujni postopek   Gradivo 

 

6C. Predlog resolucije o energetskem konceptu Slovenije    Gradivo 

 

7. Predlog uredbe o spremembi Uredbe o soglasjih za proizvodnjo in dovoljenjih za promet z vojaškim orožjem in opremo ter predhodnih dovoljenjih za uvoz, izvoz, tranzit in prenos obrambnih proizvodov    Gradivo 

 

8A. Predlog poročila Računskemu sodišču Republike Slovenije v zvezi s pozivom za ukrepanje za odpravo nepravilnosti v Ministrstvu za javno upravo

 

8B. GRECO Poročilo o Republiki Sloveniji v petem krogu ocenjevanja glede spodbujanja integritete in preprečevanja korupcije v zvezi s funkcionarji izvršilne veje oblasti ter organi preiskave, s poudarkom na varovanju meje, št. GrecoEval5Rep(2017)2 z dne 8. 12. 2017

 

8Č. Predlog dopolnitve delegacije, ki bo spremljala državnega sekretarja v Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo mag. Aleša Cantaruttija, od 6. do 10. marca 2018 ob obisku na Japonskem    Gradivo 

 

9. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja, Poročevalec: Boris Koprivnikar

 

9.1. Predlog imenovanja generalnega direktorja Direktorata za javno naročanje v Ministrstvu za javno upravo

 

9.2. Predlog imenovanja generalne direktorice Direktorata za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja v Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

 

9.3. Predlog imenovanja direktorice Uprave Republike Slovenije za javna plačila

 

9.4. Predlog imenovanja generalne direktorice Direktorata za sistem davčnih, carinskih in drugih javnih prihodkov v Ministrstvu za finance

 

9.5. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti direktorja javnega zavoda Inštituta za vode Republike Slovenije

 

9.6. Predlog odločbe o prenehanju funkcije okrožne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Novem mestu

 

9.7. Predlog odločbe o prenehanju funkcije okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju

 

9.9. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zdravstvenega zavoda Bolnišnica Topolšica

 

9.10. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zdravstvenega zavoda Bolnišnica Sežana

 

9.11. Predlog imenovanja predstavnic ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik

 

9.12. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad-Ljubljana

 

9.13. Predlog razrešitve člana Strokovnega sveta Agencije za javni nadzor nad revidiranjem

 

9.14. Predlog imenovanja članice Strokovnega sveta Agencije za javni nadzor nad revidiranjem

 

9.15. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Upravni odbor Inštituta Republike Slovenije za socialno varstvo

 

9.16. Predlog razrešitve in imenovanja člana Upravnega odbora javnega raziskovalnega zavoda Znanstveno-raziskovalno središče Koper

 

9.17. Predlog sklepa o ustanovitvi in imenovanju Medresorske delovne skupine za spremljanje dela vzgojnih zavodov

 

9.18. Predlog sklepa o spremembah Sklepa o ustanovitvi Medresorske delovne skupine za spremljanje izvajanja jezikovne politike Republike Slovenije

 

9.19. Poročilo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo o ukrepih za optimizacijo delovanja ter o realizaciji zaposlitev in dodeljenih nalogah v povezavi s povečanjem dovoljenega števila zaposlitev za leto 2017 pri Javni agenciji Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma

 

9.20. Predlog sklepa o zavrnitvi pritožbe zoper odločbo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

 

9.21. Predlog odločbe o pritožbi zoper odločbo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano št. 215-117/2017/2-VN z dne 12. 10. 2017

 

9.22. Predlog za odvzem statusa javne železniške infrastrukture in določitev upravljavca nepremičninam v k. o. Obrežje

 

9.23. Predlog za odvzem statusa javno dobro nepremičnini v k. o. Tezno

 

9.24. Predlog pogodbe o brezplačnem prenosu zemljišč v k. o. Prebold in k. o. Latkova vas na Občino Prebold

 

10. Ostali predlogi administrativnih zadev in imenovanj

 

10.1. Predlog določitve odstotka vrednosti pravnih poslov, ki jih lahko upravljavci nepremičnega in premičnega premoženja v letu 2019 sklepajo na podlagi 12. in 13. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Poročevalec: Boris Koprivnikar

 

 


Časovno obdobje

Potrdi