Spletno mesto vlada.si je 1. julija 2019 postalo del Osrednjega spletnega mesta državne uprave GOV.SI.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

Skoči na vsebino »

Dnevni redi

31.1.19

17. redna seja Vlade RS, dne 31. januar 2019

 

 

I. LISTA A

 

1.1. Predlog uredbe o merilih za ugotavljanje stopnje obremenjenosti okolja zaradi onesnaženosti tal z nevarnimi snovmi, Poročevalec: Jure Leben    Gradivo 

 

1.2. Predlog uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj    Gradivo 

 

1.3. Predlog uredbe o dopolnitvi Uredbe o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019, Poročevalec: Rudi Medved    Gradivo 

 

1.4. Predlog sklepa o objavi sprememb in dopolnitev prilog A in B k Evropskemu sporazumu o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga (ADR), Poročevalka: mag. Alenka Bratušek    Gradivo 

 

1.5. Predlog aneksa št. 8 h Koncesijski pogodbi št. 35503-32/2010 z dne 31. 3. 2011 za odvzem naplavin v letu 2019 iz struge reke Soče – iz lovilne jame pri Dolinah, Poročevalec: Jure Leben    Gradivo 

 

1.6. Predlog aneksa št. 8 h Koncesijski pogodbi št. 35503-28/2010 z dne 31. 3. 2011 za odvzem naplavin v letu 2018 iz lovilne jame na reki Tolminki, Poročevalec: Jure Leben    Gradivo 

 

1.7. Predlog aneksa št. 8 h Koncesijski pogodbi št. 35503-26/2010 z dne 31. 3. 2011 za odvzem naplavin v letu 2019 iz lovilne jame na reki Bači, Poročevalec: Jure Leben    Gradivo 

 

1.8. Predlog aneksa št. 8 h Koncesijski pogodbi št. 35503-31/2010 z dne 31. 3. 2011 za odvzem naplavin v letu 2019 iz struge reke Save na območju občine Litija, Poročevalec: Jure Leben    Gradivo 

 

1.9. Predlog aneksa št. 8 h Koncesijski pogodbi št. 35503-25/2010 z dne 31. 3. 2011 za odvzem naplavin v letu 2019 iz struge reke Soče – Lokacija pod Kamnim, Poročevalec: Jure Leben    Gradivo 

 

1.10. Predlog aneksa št. 8 h Koncesijski pogodbi št. 35503-24/2010 z dne 31. 3. 2011 za odvzem naplavin v letu 2019 iz struge reke Soče – Lokacija pri Žvikarju, Poročevalec: Jure Leben    Gradivo 

 

1.11. Predlog aneksa št. 7 h Koncesijski pogodbi št. 01406-7/2010 z dne 11. 10. 2012 za odvzem naplavin v letu 2019 iz struge reke Soče – Lokacija pod Idrskim, Poročevalec: Jure Leben    Gradivo 

 

1.12. Predlog aneksa št. 8 h Koncesijski pogodbi št. 35503-27/2010 z dne 31. 3. 2011 za odvzem naplavin v letu 2019 iz struge reke Soče – Lokacija pod Volarji, Poročevalec: Jure Leben    Gradivo 

 

1.13. Seznanitev s predlogom za vključitev zelenega (okoljskega) testa v postopek priprave predlogov zakonov in podzakonskih predpisov Vlade Republike Slovenije, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj    Gradivo 

 

1.14. Predlog seznama pomembnejših dogodkov za televizijski prenos, Poročevalec: dr. Jernej Pikalo    Gradivo 

 

1.15. Predlog odgovora na dopis Varuha človekovih pravic Republike Slovenije v zvezi z ustanovitvijo in delovanjem Nacionalnega inštituta za otroške srčne bolezni, Poročevalec: Samo Fakin    Gradivo 

 

1.16. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 428/2009 z izdajo splošnega izvoznega dovoljenja Unije za izvoz nekaterega blaga z dvojno rabo iz Unije v Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska, Poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo 

 

1.17. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES glede uvedbe nekaterih zahtev za ponudnike plačilnih storitev, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj    Gradivo 

 

1.18. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 904/2010 v zvezi z ukrepi za krepitev upravnega sodelovanja za boj proti goljufijam na področju DDV, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj    Gradivo 

 

1.19. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Sveta o spremembi Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 glede določb v zvezi s prodajo blaga na daljavo in nekaterimi domačimi dobavami blaga, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj    Gradivo 

 

1.20. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga izvedbene uredbe Sveta o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 282/2011 v zvezi z dobavo blaga ali opravljanjem storitev, ki jih lajšajo elektronski vmesniki, in posebnimi ureditvami za davčne zavezance, ki opravljajo storitve za osebe, ki niso davčni zavezanci, ter prodajajo blago na daljavo in opravljajo nekatere domače dobave blaga, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj    Gradivo 

 

1.21. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalnem Svetu Evropske unije za pravosodje in notranje zadeve 7. in 8. februarja 2019 v Bukarešti, Poročevalka: Andreja Katič

 

1.22. Izhodišča za udeležbo državne sekretarke v Ministrstvu za zunanje zadeve Simone Leskovar na 5. ministrskem zasedanju EU – Liga arabskih držav 4. februarja 2019 v Bruslju, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

 

1.23. Izhodišča za delovni obisk ministrice za infrastrukturo mag. Alenke Bratušek 6. in 7. februarja 2019 v Istanbulu in Ankari, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek    

 

1.24. Izhodišča za srečanje ministra za kulturo Dejana Prešička z delegacijo z nemško zvezno ministrico 1. in 2. februarja 2019 v Berlinu, Poročevalec: Dejan Prešiček

 

1.26. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Branka Grimsa v zvezi s financiranjem izjemno kvalitetne kulturne dejavnosti Gimnazije Kranj, Poročevalec: dr. Jernej Pikalo    

 

1.27. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Franca Breznika v zvezi z davkom na motorna vozila, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj    

 

 

II. LISTA B

 

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku – prva obravnava    Gradivo 

 

2A. Projekt "Varovanje schengenske meje Evropske unije in obvladovanje problematike ilegalnih migracij"    Gradivo 

 

3. Informacija o zavezah iz sklenjenih sporazumov o razrešitvi stavkovnih zahtev sindikatov javnega sektorja    Gradivo 

 

3A. Poročilo o dosedanjih aktivnostih, povezanih z implementacijo arbitražne razsodbe o meji med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško

 

3B. Informacija o delovnem srečanju državnega sekretarja na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Tilna Božiča s predstavniki Evropske komisije 6. februarja 2019 v Bruslju 

 

3C. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na vmesnem zasedanju Konvencije o čezmejnih vplivih na okolje (Espoo) in Protokola o strateški presoji vplivov na okolje od 5. do 7. februarja 2019 v Ženevi    Gradivo 

 

4. Odločanje Vlade Republike Slovenije kot skupščine

4.1. Skupščina Kapitalske družbe, d. d. – Predlog imenovanja članov Nadzornega sveta Kapitalske družbe, d. d., Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

 

5. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja, Poročevalec: Rudi Medved

5.1. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za kmetijstvo v Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

 

5.2. Predlog razrešitve generalne sekretarke v Ministrstvu za notranje zadeve

 

5.3. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega sekretarja v Ministrstvu za notranje zadeve

 

5.4. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet Centra za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem

 

5.5. Predlog razrešitve predstavnika in imenovanja predstavnice ustanovitelja v Svetu Lambrechtovega doma Slovenske Konjice

 

5.6. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda Varstveno delovnega centra Tolmin

 

5.7. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnice ustanovitelja v Svetu javnega zdravstvenega zavoda Psihiatrična bolnišnica Idrija

 

5.8. Predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju članov Sveta Vlade Republike Slovenije za mladino

 

5.9. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnice ustanovitelja v Strokovnem svetu za področje elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij Slovenskega inštituta za standardizacijo

 

5.10. Predlog sklepa o spremembi sklepa o imenovanju članov medresorske komisije za napotitev oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije

 

5.11. Predlog sklepa o ustanovitvi Medresorske delovne skupine za načrtovanje in izvedbo ukrepov proti prekarnosti

 

5.12. Predlog sklepa o ustanovitvi Delovne skupine za pripravo predlogov za spremembo zakonodaje, ki bo zmanjšala stroške občin

 

5.13. Predlog sklepa o imenovanju članov pogajalske skupine za pogajanja o normativnih in tarifnih delih kolektivnih pogodb dejavnosti oziroma poklicev

 

5.14. Predlog sklepa o imenovanju skupine za usklajevanje predpisov s področja plač in za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja

 

5.15. Predlog kandidature za izbiro nove članice/člana v Skupini strokovnjakov za ukrepanje proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini Sveta Evrope (GREVIO) iz Republike Slovenije

 

5.16. Predlog soglasja k odločitvi o delu plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela članom sanacijskih uprav za delo na Posebnem vladnem projektu za zagotavljanje poslovne in plačilne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov

 

5.17. Predlog pooblastila za zastopanje v zadevi izterjave davčnega dolga z izvršbo na delež družbenika v gospodarski družbi v tujini

 

5.18. Predlog sklepa o zavrženju predloga za izrek ničnosti uredbe in odločbe o koncesiji za graditev žičnic med Bohinjsko Bistrico, Ravnami in Sedlom pod Malim Vrhom ter Slatnikom v Bohinjski Bistrici

 

6. Ostali predlogi administrativnih zadev in imenovanj

 

6.2. Predlog pooblastila Državnemu odvetništvu Republike Slovenije za zastopanje Republike Slovenije, Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, kot tožene stranke v upravnem sporu, Poročevalka: Andreja Katič

 

 

 


Časovno obdobje

Potrdi