Skoči na vsebino »

Dnevni redi

21.6.18

182. redna seja Vlade RS, dne 21. junija 2018

 

 

I. LISTA A

 

1.1. Predlog uredbe o podatkih v evidenci vrednotenja, Poročevalka: Irena Majcen    Gradivo 

 

1.2. Predlog uredbe o dejanskih rabah zemljišč, Poročevalka: Irena Majcen    Gradivo 

 

1.3. Predlog sklepa o soglasju k omejitvam vpisa v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe na javnih in koncesioniranih visokošolskih zavodih v študijskem letu 2018/2019, Poročevalka: dr. Maja Makovec Brenčič    Gradivo 

 

1.4. Predlog kvot pravic proračunske porabe po skupinah neposrednih uporabnikov proračuna za obdobje od julija do septembra 2018, Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman    Gradivo 

 

1.5. Predlog odgovora na poziv Sindikata policistov Slovenije k ureditvi razmer v zvezi s kadrovsko krizo v Policiji, Poročevalka: mag. Vesna Györkös Žnidar

 

1.6. Poročilo o uresničevanju Akcijskega programa za invalide 2014–2021 v letu 2017, Poročevalka: dr. Anja Kopač Mrak    Gradivo 

 

1.7. Državno poročilo o stanju varstva pacientovih pravic za leto 2017, Poročevalka: Marija Milojka Kolar Celarc    Gradivo 

 

1.8. Predlog mnenja o sklepu Ustavnega sodišča Republike Slovenije o začetku postopka za oceno ustavnosti 50. člena Zakona o Državnem svetu na podlagi pritožbe pritožnika in Zveze društev Slavistično društvo Slovenije zoper sklep Državnega sveta št. 020-03-5/2017 z dne 12. 12. 2017, Poročevalec: Boris Koprivnikar

 

1.9. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o okrepitvi varnosti osebnih izkaznic državljanov Unije in dokumentov za prebivanje, izdanih državljanom Unije in njihovim družinskim članom, ki uresničujejo svojo pravico do prostega gibanja, Poročevalka: mag. Vesna Györkös Žnidar    Gradivo 

 

1.10. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o podpisu, v imenu Evropske unije, Sporazuma med Evropsko unijo in vlado Ljudske republike Kitajske o nekaterih vidikih storitev zračnega prevoza, Poročevalec: dr. Peter Gašperšič    Gradivo 

 

1.11. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o podpisu Sporazuma med Evropsko unijo in vlado Ljudske republike Kitajske o varnosti v civilnem letalstvu, Poročevalec: dr. Peter Gašperšič    Gradivo 

 

1.12. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga za sklep Sveta o podpisu, v imenu Evropske unije, Sporazuma o prosti trgovini med Evropsko unijo in Republiko Singapur, Poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo 

 

1.15. Izhodišča za udeležbo državnega sekretarja v Ministrstvu za zunanje zadeve Iztoka Mirošiča na Svetu Evropske unije za splošne zadeve 26. junija 2018 v Luxembourgu, Poročevalec: Karl Erjavec

 

1.17. Izhodišča za udeležbo ministrice za obrambo Andreje Katič na Svetu Evropske Unije za zunanje zadeve (FAC) v formatu obrambnih ministrov EU 25. junija 2018 v Luxembourgu, Poročevalka: Andreja Katič

 

1.18. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za okolje 25. junija 2018 v Luxembourgu, Poročevalka: Irena Majcen    

 

1.19. Predlog uredbe o ratifikaciji Dogovora o spremembi Dogovora med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o ureditvi skupnih službenih mest za opravljanje mejne kontrole, Poročevalec: Karl Erjavec    Gradivo 

 

1.20. Informacija o nameravanem podpisu Splošnega tehničnega dogovora o zagotavljanju podpore države gostiteljice med aktivnostmi usposabljanja večnacionalnih sil kopenske vojske, Poročevalka: Andreja Katič    Gradivo 

 

1.21. Informacija o udeležbi delegacije Vlade Republike Slovenije kot opazovalke na 42. zasedanju UNESCO Odbora za svetovno dediščino od 24. junija do 4. julija 2018 v Manami v Kraljevini Bahrajn, Poročevalka: dr. Maja Makovec Brenčič    Gradivo 

 

1.22. Informacija o udeležbi delegacije Republike Slovenije na slavnostnem odkritju spomenika pesniku Francetu Prešernu 25. in 26. junija 2018 v Podgorici, Poročevalec: Anton Peršak

 

 

II. LISTA B

 

2. Predlog uredbe o spremembi Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini    Gradivo 

 

2A. Predlog spremembe izhodiščne vrednosti za dokončanje projekta št. 3130-18-0008 z nazivom »Arbitraža – finančna pomoč za nakup nepremičnine« v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2018–2021   Gradivo 

 

2B. Predlog sklepa o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki Javnega zavoda Kobilarna Lipica za leto 2017    Gradivo 

 

2C. Preoblikovanje Javnega zavoda Kobilarna Lipica v Holding Kobilarna Lipica d. o. o.    Gradivo 

 

3. Informacija o posledicah, ki bodo nastale za Slovensko vojsko po izteku odložnega roka iz odločbe ustavnega sodišča o razveljavitvi Uredbe o državnem prostorskem načrtu za Osrednje vadišče Slovenske vojske Postojna, št. U-I-164/14-30 z dne 16. 11. 2017

 

4. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja, Poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič

 

4.1. Predlog soglasja ustanovitelja k imenovanju direktorja Ortopedske bolnišnice Valdoltra

 

4.2. Predlog razrešitve s položaja generalnega direktorja Direktorata za znanost v Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport

 

4.3. Predlog imenovanja okrožnega državnega tožilca na Specializiranem državnem tožilstvu Republike Slovenije

 

4.4. Predlog sklepa o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Združenih arabskih emiratih s sedežem v Kairu

 

4.5. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zavoda Zavod za šport Republike Slovenije Planica

 

4.6. Predlog imenovanja predstavnic ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Mladinski dom Malči Beličeve Ljubljana

 

4.7. Predlog imenovanja predstavnice ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Gimnazija Gian Rinaldo Carli Koper – Ginnasio Gian Rinaldo Carli Capodistria

 

4.8. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana

 

4.9. Predlog imenovanja članov in namestnikov članov Medresorske delovne skupine (MDS) za sodelovanje z Evropskim uradom za boj proti goljufijam (OLAF)

 

4.10. Predlog izvensodne poravnave med Veleposlaništvom Republike Slovenije na Dunaju in podjetjem Amisola Immobilien AG

 

4.11. Predlog spremembe sklepa o soglasju k prodaji stvarnega premoženja Univerze v Ljubljani

 

4.12. Predlog pogodbe o brezplačnem prenosu zemljišča v k. o. 1700 Ig na Občino Ig

 

5. Ostali predlogi administrativnih zadev in imenovanj

5.1. Predlog soglasja k razrešitvi direktorice javnega zdravstvenega zavoda Center za zdravljenje bolezni otrok Šentvid pri Stični, Poročevalka: Marija Milojka Kolar Celarc

 

5.2. Predlog akta o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v Policiji, Poročevalka: mag. Vesna Györkös Žnidar

 

5.3. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalne direktorice Direktorata za znanost v Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, Poročevalka: dr. Maja Makovec Brenčič

 

5.4. Predlog imenovanja novega člana Sveta Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije namesto dosedanjega predstavnika Sveta za elektronske komunikacije Republike Slovenije, Poročevalec: Boris Koprivnikar

 

 


Časovno obdobje

Potrdi