Skoči na vsebino »

Dnevni redi

5.7.18

183. redna seja Vlade RS, dne 5. julija 2018

  

I. LISTA A

 

1.1. Predlog kontingentnega načrta Republike Slovenije za zagotovitev nastanitve in oskrbe v primeru povečanja števila prosilcev za mednarodno zaščito ter izvajanja postopkov mednarodne zaščite, Poročevalka: mag. Vesna Györkös Žnidar

 

1.2. Predlog sklepa o določitvi nosilcev sektorjev kritične infrastrukture Republike Slovenije in z njimi sodelujočih državnih organov, Poročevalka: Andreja Katič

 

1.3. Predlog državne ocene zmožnosti obvladovanja tveganj za nesreče, verzija 1.0, Poročevalka: Andreja Katič    Gradivo 

 

1.4. Predlog dodatka k Načrtu razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020,  Poročevalec: Boris Koprivnikar    Gradivo 

 

1.5. Predlog operativnega načrta o sodelovanju ministrstev pri pripravi regionalnih razvojnih programov za obdobje 2021–2027, Poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo 

 

1.6. Predlog sporazuma o sodelovanju na področju izvajanja medregionalnega sodelovanja v okviru Vanguard iniciative med Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvom za izobraževanje, znanosti in šport in Službo Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo 

 

1.7. Predlog sklenitve pogodbe o vračilu dela denarnih sredstev, ki jih je Republika Slovenija namenila za pridobivanje nepremičnin na razvojnem območju v Občini Hoče-Slivnica, in vračilu dela nadomestila iz naslova stavbne pravice v proračun Republike Slovenije, Poročevalec: Zdravko Počivalšek    

 

1.8. Predlog soglasja k spremembam Ključnih elementov ukrepa finančnega inženiringa za spodbujanje naložb, poslovanja in kapitalskega utrjevanja MSP pri SID – Slovenski izvozni in razvojni banki, Poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo 

 

1.9. Predlog odločbe o ugotovitvi prenehanja koncesije za rabo termalne podzemne vode iz vrtin B-2/85 in B-3/88 za potrebe kopališča Terme Zreče, podeljene z odločbo št. 35501-24/2015/7 z dne 30. 12. 2015, Poročevalka: Irena Majcen    Gradivo 

 

1.11. Predlog odgovora Varuhu človekovih pravic Republike Slovenije glede priprave državnega prostorskega načrta za letališče Edvarda Rusjana Maribor, Poročevalka: Irena Majcen    Gradivo 

 

1.12. Predlog odgovora na zaprosilo Varuha človekovih pravic Republike Slovenije v zvezi s problematiko množičnega pojava posteljnih stenic, Poročevalka: Marija Milojka Kolar Celarc    Gradivo 

 

1.14. Poročilo o delu Medresorske delovne skupine za pripravo sprememb in dopolnitev Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji, Poročevalec: mag. Stanko Baluh    Gradivo 

 

1.15. Analiza uresničevanja Resolucije o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji 2013–2020 (ReNPIO13-20) za obdobje 2014–2016, Poročevalka: dr. Maja Makovec Brenčič    Gradivo 

 

1.16. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2009/103/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o zavarovanju civilne odgovornosti pri uporabi motornih vozil in o izvajanju obveznosti zavarovanja takšne odgovornosti, Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman    Gradivo 

 

1.17. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU, Euratom) št. 883/2013 o preiskavah, ki jih izvaja Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF), v zvezi s sodelovanjem z Evropskim javnim tožilstvom in učinkovitostjo preiskav urada OLAF, Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman

 

1.18. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive evropskega parlamenta in Sveta o določitvi pravil za lažjo uporabo finančnih in drugih informacij za namene preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja ali pregona nekaterih kaznivih dejanj ter o razveljavitvi Sklepa Sveta 2000/642/PNZ, Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman    Gradivo 

 

1.19. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredb (EU) št. 596/2014 in (EU) 2017/1129 v zvezi s spodbujanjem uporabe zagonskih trgov MSP, Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman    Gradivo 

 

1.20. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa EU za boj proti goljufijam, Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman  

 

1.21. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa „Carina“ za sodelovanje na področju carine, Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman    Gradivo 

 

1.22. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o trgovini z določenim blagom, ki bi se lahko uporabilo za izvršitev smrtne kazni, mučenje ali drugo okrutno, nečloveško ali poniževalno ravnanje ali kaznovanje (kodificirano besedilo), Poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo 

 

1.23. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o porazdelitvi tarifnih kvot, vključenih na seznam Unije v okviru STO, po izstopu Združenega kraljestva iz Unije in o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 32/2000, Poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo 

 

1.24. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o ponovni uporabi informacij javnega sektorja (prenovitev), Poročevalec: Boris Koprivnikar    Gradivo 

 

1.25. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uskladitvi obveznosti poročanja na področju okoljske politike ter posledični spremembi direktiv 86/278/EGS, 2002/49/ES, 2004/35/ES, 2007/2/ES, 2009/147/ES in 2010/63/EU, uredb (ES) št. 166/2006 in (EU) št. 995/2010 ter uredb Sveta (ES) št. 338/97 in (ES) št. 2173/2005, Poročevalka: Irena Majcen    Gradivo 

 

1.26. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o finančnih prispevkih držav članic za financiranje Evropskega razvojnega sklada, vključno z drugim obrokom za leto 2018, Poročevalec: Karl Erjavec    Gradivo 

 

1.27. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalnem zasedanju Sveta Evropske unije za pravosodje in notranje zadeve 12. in 13. julija 2018 v Innsbrucku, Poročevalka: mag. Vesna Györkös Žnidar

 

1.29. Informacija o delovnem sestanku ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška z ministrom za zaščito okolja in energetiko Republike Hrvaške dr. Tomislavom Ćorićem 10. julija 2018 v Zagrebu, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

 

1.30. Predlog odgovora na pobudo državnega svetnika Toneta Hrovata glede ureditve razpolaganja in upravljanja z nepremičninami za namen učnih procesov, Poročevalec: mag. Dejan Židan   

 

 

II. LISTA B

 

2. Predlog zakona za zaščito vrednosti kapitalske naložbe Republike Slovenije v Novi Ljubljanski banki d.d., Ljubljana – nujni postopek

 

2A. Predlog uredbe o načinu ugotavljanja pogojev in meril za dodelitev investicijskih spodbud ter pogojev za strateško investicijo    Gradivo 

 

2B. Poročilo o normativni dejavnosti Vlade Republike Slovenije za obdobje od 1. januarja do 30. junija 2018

 

2C. Poročilo o delovanju Medresorske delovne skupine za implementacijo arbitražne razsodbe    Gradivo 

 

2Č. Informacija o nacionalni kampanji #IFEELSLOVENIA# ali »Dva milijona razlogov, zakaj čutimo Slovenijo«    Gradivo 

 

3.  Odločanje Vlade Republike Slovenije kot skupščine 

 

3.1. Skupščina družbe ELES, d. o. o. – Letno poročilo družbe ELES, d. o. o., za leto 2017, delitev bilančnega dobička ter podelitev razrešnice direktorju in nadzornemu svetu za delo v poslovnem letu 2017, Poročevalec: dr. Peter Gašperšič

 

4.  Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja, Poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič

4.1. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet Doma starejših občanov Fužine 

4.2. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet Doma starejših občanov Ljutomer

4.3. Predlog imenovanja predsednice in člana Stalne avtonomne strokovne komisije za pripravo mnenja o usposobljenosti kandidatov za vodje diplomatskih predstavništev ali konzulatov

4.4. Predlog odločbe o pritožbi zoper odločbo Ministrstva za okolje in prostor številka 215-5/2018 z dne 4. 4. 2018

5. Ostali predlogi administrativnih zadev in imenovanj 

 

5.1. Predlog razrešitve glavne inšpektorice v Inšpektoratu Republike Slovenije za delo, Poročevalka: dr. Anja Kopač Mrak

5.2. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti glavnega inšpektorja v Inšpektoratu Republike Slovenije za delo, Poročevalka: dr. Anja Kopač Mrak

5.3. Predlog soglasja k imenovanju direktorja javnega zavoda Študentski dom Ljubljana, Poročevalka: dr. Maja Makovec Brenčič

 

 

 


Časovno obdobje

Potrdi