Skoči na vsebino »

Dnevni redi

11.7.18

258. dopisna seja Vlade RS, dne 11. julija 2018

 

1. Predlog uredbe o pristojbinah Komisije Republike Slovenije za medicinsko etiko   Gradivo 

 

2. Predlog uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida   Gradivo 

 

3. Predlog uredbe o nacionalnih zgornjih mejah emisij onesnaževal zunanjega zraka    Gradivo 

 

4. Predlog uredbe o spremembi Uredbe o Krajinskem parku Sečoveljske soline   Gradivo 

 

5. Predlog odločbe o izbiri koncesionarja za opravljanje javne službe izvajanja primerjalnih ocenjevanj blaga in storitev    Gradivo 

 

6. Predlog sklepa o dopolnitvi Sklepa o soglasju k omejitvam vpisa v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe na javnih in koncesioniranih visokošolskih zavodih v študijskem letu 2018/2019    Gradivo 

 

7. Predlog sklepa o soglasju k omejitvam vpisa za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce iz držav nečlanic Evropske unije v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2018/2019   Gradivo 

 

8. Predlog sprememb Programa odprave posledic škode v kmetijstvu zaradi suše leta 2017    Gradivo 

 

9. Predlog aneksa št. 1 k Pogodbi št. 37500-4/2016/4 o izvajanju naročila na podlagi 13.a člena ZZelP za opravljanje nalog inženiringa v javno železniško infrastrukturo v Republiki Sloveniji

 

10. Predlog aneksa št. 3 k Pogodbi št. 2411-11-100031 o izvajanju naročila na podlagi 13.a člena ZZelP za opravljanje nalog vodenja investicij v javno železniško infrastrukturo v Republiki Sloveniji

 

11. Izjava odstopnikovega dolžnika o prejemu obvestila o odstopu in prodaji odstopljenih terjatev na podlagi Pogodbe o izvajanju obvezne gospodarske javne službe prevoza potnikov v notranjem in čezmejnem regijskem železniškem prometu za obdobje od 2017 do 2031

 

12. Predlog soglasja k pobudi Občine Šmartno pri Litiji za načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena v območju Državnega lokacijskega načrta za daljnovod 2 x 400 kV Beričevo–Krško    Gradivo 

 

13. Predlog soglasja k pobudi Občine Šenčur za načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena v območju Državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod R297B Šenčur–Cerklje na Gorenjskem,     Gradivo 

 

14. Predlog soglasja Uradu Republike Slovenije za meroslovje za prevzemanje in plačevanje obveznosti v letu 2018 preko načrtovanih pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu za leto 2018 na namenskih postavkah    Gradivo 

 

14A. Predlog rebalansa Poslovnega in finančnega načrta Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, za leto 2018    Gradivo 

 

15. Predlog odgovora na poziv Zbornice komunalnega gospodarstva k urgentni izvedbi ukrepov za ureditev področja prevzemanja komunalne odpadne embalaže in odpadnih nagrobnih sveč    Gradivo 

 

16. Zaključno poročilo o izvedbi vladnega strateškega razvojnega projekta P1: Energetska prenova stavb v državni in občinski lasti    Gradivo 

 

17. Zaključno poročilo vladnega strateškega razvojnega projekta P6.3: VEM za poslovne subjekte    Gradivo 

 

18. Skupno poročilo o prostovoljstvu v Republiki Sloveniji za leto 2017    Gradivo 

 

19. Poročilo o zadolževanju občin in pravnih oseb javnega sektorja na ravni občin v letu 2017 ter zadolženosti na dan 31. 12. 2017

 

20. Predlog mnenja o pobudi za oceno ustavnosti tretjega odstavka 105. člena Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih

 

21. Predlog mnenja o pobudi za začetek postopka za oceno ustavnosti četrtega odstavka 33. člena Zakona o bančništvu

 

22. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na Obrazloženo mnenje, naslovljeno na Republiko Slovenijo, v skladu s členom 258 Pogodbe o delovanju Evropske unije zaradi neobveščanja o ukrepih za prenos v nacionalno zakonodajo Direktive 2014/45/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. aprila 2014 o rednih tehničnih pregledih motornih vozil in njihovih priklopnih vozil ter razveljavitvi Direktive 2009/40/ES (UL L 127, 29. 4. 2014, str. 51–128)

 

23. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2008/106/ES o minimalni ravni izobraževanja pomorščakov in o razveljavitvi Direktive 2005/45/ES    Gradivo 

 

24. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa »Fiscalis« za sodelovanje na področju obdavčitve, Predlagateljica: ministrica za finance

 

27. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za ekonomske in finančne zadeve 13. julija 2018 v Bruslju, Predlagateljica: ministrica za finance

 

28. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za kmetijstvo in ribištvo 16. julija 2018 v Bruslju, Predlagatelj: minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

29. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalnem srečanju ministrov za konkurenčnost (notranji trg, industrija) 15. in 16. julija 2018 na Dunaju, Predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

 

30. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalnem srečanju ministrov za konkurenčnost (raziskave) 16. in 17. julija 2018 na Dunaju, Predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport

 

31. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalnem srečanju ministric in ministrov za zaposlovanje in socialno politiko 19. in 20. julija 2018 na Dunaju, Predlagateljica: ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

 

32. Poročilo o sodelovanju Republike Slovenije na vaji Evropske unije Cyber Europe 2018, Predlagatelj: direktor Urada Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov

 

33. Informacija o nameravanem podpisu Dodatka št. 6 k Memorandumu o soglasju št. 4 o globalnem satelitskem sistemu NAVSTAR, Predlagateljica: ministrica za obrambo

 

35. Informacija o nameravanem podpisu pogodbe med Ministrstvom za kulturo, Arhivom Republike Slovenije ter Spominskim muzejem holokavsta Združenih držav Amerike o sodelovanju pri pridobivanju podatkov o zločinih holokavsta iz arhivskega gradiva Ministrstva za kulturo, Arhiva Republike Slovenije, Predlagatelj: minister za kulturo

 

35A. Izhodišča za udeležbo ministrice za obrambo Andreje Katič na ministrskem srečanju Jadranske listine (US-Adriatic Charter, A-5) 13. julija 2018 v Zagrebu, Predlagateljica: ministrica za obrambo

 

36. Predlog odgovora na pobudo državnega svetnika Franca Goloba v zvezi z izvajanjem regionalne, razvojne in evropske kohezijske politike, Predlagateljica: ministrica brez resorja, pristojna za razvoj, strateške projekte in kohezijo

 

37. Predlog prenehanja funkcije okrožne državne tožilke svetnice na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani, Predlagatelj: minister za pravosodje

 

38. Predlog prenehanja funkcije okrožni državni tožilki na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru, Predlagatelj: minister za pravosodje

 

39. Predlog mnenja o podelitvi odlikovanja Federativne republike Brazilije »Rio Branco« slovenski državljanki, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

 

40. Predlog mnenja o podelitvi odlikovanja Republike Poljske slovenskemu državljanu, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

 

41. Predlog odgovora na predlog za popravek datuma prenehanja funkcije višjega državnega tožilca v Specializiranem državnem tožilstvu Republike Slovenije, Predlagatelj: minister za pravosodje

 

42. Predlog za določitev povračila stroškov vpisnin in šolnin za izobraževanje, obiskovanje vrtca in predšolsko izobraževanje posameznim javnim uslužbencem iz upravičenih razlogov na podlagi četrtega odstavka 25. člena Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

 

43. Poročilo o stanju in spremembah na področjih izvajanja strukturnih reform na podlagi 2. točke Sklepa Vlade Republike Slovenije št. 10002-14/2016/42, Predlagatelj: minister za javno upravo

 

44. Predlog za podelitev pooblastila odvetnici in odvetniku za zastopanje v postopkih pred sodišči in drugimi državnimi organi v Republiki Hrvaški po 20. členu Zakona o ureditvi določenih vprašanj zaradi končne razsodbe Arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške, Predlagatelj: generalni državni odvetnik

 

45. Predlog sklepa o ugotovitvi javne koristi za ustanovitev služnosti in obdobje obremenitve s služnostjo v javno korist zaradi opravljanja nalog nadzora državne meje, Predlagateljica: ministrica za notranje zadeve

 

 


Časovno obdobje

Potrdi