Spletno mesto vlada.si je 1. julija 2019 postalo del Osrednjega spletnega mesta državne uprave GOV.SI.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

Skoči na vsebino »

Dnevni redi

28.3.19

25. redna seja Vlade RS, dne 28. marca 2019

 

I. LISTA A

 

1.1. Predlog uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka, Poročevalec: Simon Zajc    Gradivo 

 

1.2. Predlog uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov, Poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo 

 

1.3. Predlog letnega načrta razpolaganja z lipicanskimi konji za leto 2019, Poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo 

 

1.4. Predlog načrta uporabe frekvenčnega pasu 470–790 MHz v Republiki Sloveniji, Poročevalec: Rudi Medved    Gradivo 

 

1.5. Predlog soglasja k Naložbeni politiki Sklada za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK za leto 2019, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek    Gradivo 

 

1.6. Predlog odločbe o dodelitvi koncesije za trajno prirejanje klasične igre na srečo »Mednarodna srečka«, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

 

1.7. Predlog sklepa o soglasju k vsebini razpisa za vpis v magistrske študijske programe 2. stopnje Univerze na Primorskem v študijskem letu 2019/20, Poročevalec: dr. Jernej Pikalo    Gradivo 

 

1.8. Predlog sklepa o soglasju k vsebini razpisa za vpis v doktorske študijske programe tretje stopnje Univerze na Primorskem za študijsko leto 2019/2020, Poročevalec: dr. Jernej Pikalo    Gradivo 

 

1.9. Predlog stališča do priporočil Komisije za preprečevanje korupcije glede Etičnega kodeksa funkcionarjev v Vladi Republike Slovenije in ministrstvih, Poročevalec: Rudi Medved    Gradivo 

 

1.10. Poročilo o delu Inšpektorata za javni sektor v letu 2018, Poročevalec: Rudi Medved    Gradivo 

 

1.11. Enajsto poročilo o realizaciji ukrepov iz enotne zbirke ukrepov za boljše zakonodajno in poslovno okolje ter dvig konkurenčnosti, Poročevalec: Rudi Medved    Gradivo 

 

1.12. Poročilo o izvedenih dejavnostih pri uresničevanju ciljev Nacionalnega programa finančnega izobraževanja za koledarsko leto 2018, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj    Gradivo 

 

1.13. Osmo Letno poročilo o izvajanju Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2019, Poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo 

 

1.14. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije št. SG-Greffe(2019)D/1647 z dne 30. 1. 2019 zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive Komisije (EU) 2015/996 z dne 19. maja 2015 o določitvi skupnih metod ocenjevanja hrupa v skladu z Direktivo 2002/49/ES Evropskega parlamenta in Sveta v pravni red Republike Slovenije, Poročevalec: Simon Zajc

 

1.15. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o podpisu, v imenu Unije, sporazuma o statusu med Evropsko unijo in Črno goro glede ukrepov, ki jih izvaja Evropska agencija za mejno in obalno stražo v Črni gori, Poročevalec: Boštjan Poklukar    Gradivo 

 

1.16. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalnem srečanju ministrov za energijo 2. aprila 2019 v Bukarešti, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

 

1.17. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalnem srečanju ministrov za konkurenčnost (raziskave) 2. in 3. aprila 2019 v Bukarešti, Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

 

1.18. Predlog zakona o ratifikaciji Priloge I k Dopolnilnemu protokolu k ženevskim konvencijam z dne 12. avgusta 1949 o zaščiti žrtev mednarodnih oboroženih spopadov (Protokol I) z dne 8. junija 1977,  Poročevalec: dr. Miroslav Cerar    Gradivo 

 

1.19. Informacija o nameravanem podpisu Memoranduma o soglasju med Agencijo Republike Slovenije za okolje in Svetovno meteorološko organizacijo, Poročevalec: Simon Zajc    Gradivo 

 

1.20. Informacija o nameravanem podpisu Tehničnega dogovora med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za obrambo Madžarske glede usposabljanja z uporabo živega tkiva v letu 2019 na Madžarskem, Poročevalec: Karl Erjavec    Gradivo 

 

1.21. Predlog napotitve uradnikov za zvezo Policije v Republiko Severno Makedonijo, Italijansko republiko, Republiko Avstrijo in Republiko Hrvaško, Poročevalec: Boštjan Poklukar    Gradivo 

 

1.22. Informacija o predlogu za ustanovitev Mednarodnega raziskovalnega centra za umetno inteligenco pod okriljem UNESCO, Poročevalec: dr. Jernej Pikalo    Gradivo 

 

1.23. Izhodišča za udeležbo ministra za obrambo Karla Erjavca na srečanju obrambnih ministrov o mirovnih operacijah OZN 29. marca 2019 v New Yorku, Poročevalec: Karl Erjavec    Gradivo 

 

1.24. Izhodišča za 5. zasedanje Skupnega odbora Slovenija – Koroška 29. marca 2019 na Brdu pri Kranju, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

 

1.25. Informacija o udeležbi državne sekretarke v Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Eve Štravs Podlogar na WTTC Global Summit-u od 2. do 4. aprila 2019 v Sevilli, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

 

1.26. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jožeta Tanka v zvezi z dodeljevanjem finančnih sredstev umetniškim projektom in programom, Poročevalec: mag. Zoran Poznič    Gradivo 

 

1.27. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Branka Grimsa v zvezi s čezmejnim projektom razglasitve Brd za del kulturne dediščine UNESCO, Poročevalec: mag. Zoran Poznič    Gradivo 

 

1.28. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jožeta Tanka v zvezi s sumom kaznivega dejanja državnega sekretarja Tilna Božiča zaradi zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic in napeljevanja h kaznivemu dejanju v povezavi s pripravo in potrditvijo zakona, ki bi tuji gospodarski družbi omogočil izognitev plačila davčne obveznosti, Poročevalec: Boštjan Poklukar

 

1.29. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Dušana Šiška v zvezi z informacijo o stanju prenosa direktiv v pravni red Republike Slovenije in odprtih postopkih ugotavljanja kršitev prava EU, Poročevalec: Rado Fele    Gradivo 

 

1.30. Predlog odgovora na vprašanje državnega svetnika Marjana Maučeca glede veljavnosti Trianonske mirovne pogodbe, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

 

 

II. LISTA B

 

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu – skrajšani postopek    Gradivo 

 

2A. Predlog zakona o spremembi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – nujni postopek    Gradivo 

 

2B. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini – nujni postopek   Gradivo 

 

2C. Predlog resolucije o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije   Gradivo 

 

2Č. Predlog odgovora Vlade Republike Slovenije na zahtevo policijskih sindikatov za posredovanje odgovora glede izvajanja III. točke Sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev    Gradivo 

 

2D. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na XV. Alpski konferenci 4. aprila 2019 v Innsbrucku v Avstriji    Gradivo 

 

2E. Predlog uredbe o spremembi Uredbe o plačah in drugih prejemkih pripadnikov Slovenske vojske pri izvajanju obveznosti, prevzetih v mednarodnih organizacijah oziroma z mednarodnimi pogodbami   Gradivo 

 

3. Poročilo o dejavnostih Republike Slovenije na Zahodnem Balkanu v letu 2018 in o uresničevanju Smernic za delovanje Republike Slovenije do Zahodnega Balkana, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

 

4. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja, Poročevalec: Rudi Medved

 

4.1. Predlog imenovanja generalnega sekretarja v Ministrstvu za pravosodje

 

4.2. Predlog imenovanja generalne sekretarke v Ministrstvu za infrastrukturo

 

4.3. Predlog imenovanja generalnega direktorja Direktorata za energijo v Ministrstvu za infrastrukturo

 

4.4. Predlog imenovanja generalnega direktorja Direktorata za javni sektor v Ministrstvu za javno upravo

 

4.5. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za gozdarstvo in lovstvo v Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

 

4.6. Predlog imenovanja direktorice Eko Sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada

 

4.11. Predlog razrešitve članice Strokovnega sveta Agencije za javni nadzor nad revidiranjem

 

4.12. Predlog imenovanja člana Strokovnega sveta Agencije za javni nadzor nad revidiranjem

 

4.13. Predlog imenovanja člana Nadzornega sveta Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo

 

4.14. Predlog imenovanja člana Upravnega odbora Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško

 

4.15. Predlog imenovanja članov Sveta Republike Slovenije za visoko šolstvo

 

4.16. Predlog imenovanja namestnika guvernerja v Evropskem mehanizmu za stabilnost

 

4.17. Predlog sklepa o ustanovitvi Sveta Vlade Republike Slovenije za korporativno upravljanje

 

4.18. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o ustanovitvi Medresorske delovne skupine za spremljanje izvajanja Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima, Poročevalec: mag. Ksenija Klampfer

 

4.19. Predlog razrešitve iz naziva državni notranji revizor – višji sekretar v Uradu Republike Slovenije za nadzor proračuna

 

4.20. Predlog spremembe pooblastila uradnim osebam Ministrstva za pravosodje za vodenje upravnih postopkov iz pristojnosti Vlade Republike Slovenije

 

4.21. Predlog sklenitve pogodbe o brezplačnem prenosu bivše stražnice in karavle v Bistriškem jarku, parc. št. *83, 741 in 753/2, vse k. o. Branik, na Občino Muta

 

5. Ostali predlogi administrativnih zadev in imenovanj

5.1. Predlog imenovanja državnega sekretarja v Kabinetu predsednika Vlade Republike Slovenije, Poročevalec: Marjan Šarec

 

5.2. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju pogajalskih skupin za pogajanja o normativnih in tarifnih delih kolektivnih pogodb dejavnosti in poklicev, Poročevalec: Rudi Medved

 

5.3. Predlog za izdajo dovoljenja državni sekretarki v Ministrstvu za finance za opravljanje pedagoške dejavnosti, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

 

5.4. Predlog sklepa o izločitvi ministra za kulturo iz odločanja v postopku javnega razpisa za izbor kulturnih projektov na področju glasbene umetnosti, ki jih bo v letu 2019 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo št. 6110-654/2018, Poročevalec: mag. Zoran Poznič

 

5.5. Predlog sklepa o izločitvi ministra za kulturo iz odločanja v postopku javnega razpisa za izbor kulturnih projektov na področju vizualnih umetnosti, ki jih bo v letu 2019 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo št. 6110-659/2018, Poročevalec: mag. Zoran Poznič

 

5.6. Predlog sklepa o izločitvi ministra za kulturo iz odločanja v postopku rednega letnega ciljnega javnega razpisa za sofinanciranje distribucije evropskih avtorskih in svetovnih kinotečnih filmov v kinematografski mreži in v avdiovizualnih storitvah na zahtevo ter art kino programov za leto 2019 št. 61530-28/2018, Poročevalec: mag. Zoran Poznič

 

5.7. Predlog ugotovitvenega sklepa o prenehanju funkcije državnega sekretarja v Ministrstvu za okolje in prostor, Poročevalec: Simon Zajc

 

5.8. Predlog ugotovitvenega sklepa o prenehanju funkcije državnega sekretarja v Ministrstvu za okolje in prostor, Poročevalec: Simon Zajc

 

5.9. Predlog imenovanja državnega sekretarja v Ministrstvu za okolje in prostor, Poročevalec: Simon Zajc

 

5.10. Predlog imenovanja državnega sekretarja v Ministrstvu za okolje in prostor, Poročevalec: Simon Zajc

 

5.11. Predlog imenovanja državnega sekretarja v Ministrstvu za zdravje, Poročevalec: Aleš Šabeder

 

 

 


Časovno obdobje

Potrdi