Spletno mesto vlada.si je 1. julija 2019 postalo del Osrednjega spletnega mesta državne uprave GOV.SI.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

Skoči na vsebino »

Dnevni redi

11.4.19

27. redna seja Vlade RS, dne 11. aprila 2019

 

I. LISTA A

 

1.1. Predlog uredbe o izvajanju uredbe (EU) o skladih denarnega trga, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj    Gradivo 

 

1.2. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov, Poročevalec: dr. Jernej Pikalo    Gradivo 

 

1.3. Predlog uredbe o spremembi Uredbe o napredovanju uradnikov v nazive, Poročevalec: Rudi Medved    Gradivo 

 

1.4. Predlog odločbe o sofinanciranju dvojezičnosti in uresničevanja ustavnih pravic avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti v letu 2019, Poročevalec: mag. Stanko Baluh    

 

1.5. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o soglasju k vsebini razpisa za vpis v magistrske študijske programe druge stopnje Univerze v Ljubljani in v magistrske študijske programe druge stopnje s koncesijo Univerze v Novi Gorici ter Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici za študijsko leto 2019/2020 št. 60301-3/2019/4 z dne 7. 2. 2019, Poročevalec: dr. Jernej Pikalo    Gradivo 

 

1.6. Predlog odgovora na izjavo Občine Postojna o navedbah v Zahtevi za oceno ustavnosti in zakonitosti druge vrstice razpredelnice iz 8. člena (skupina B), 11.a člena, 13. člena, drugega odstavka 14. člena, drugega, tretjega, četrtega, petega in šestega odstavka 15. člena ter 15.a člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Postojna, Poročevalec: Simon Zajc

 

1.7. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa na Svetovni konferenci o radiokomunikacijah leta 2019 (WRC-19) Mednarodne telekomunikacijske zveze (ITU), Poročevalec: Rudi Medved    

 

1.8. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o podpisu Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Korejo o nekaterih vidikih storitev zračnega prevoza, v imenu Evropske unije, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek    Gradivo 

 

1.9. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2019/124 glede nekaterih ribolovnih možnosti, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    

 

1.10. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za kmetijstvo in ribištvo 15. in 16. aprila 2019 v Luxembourgu, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

 

1.11. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalnem srečanju ministrov za kulturo 15. in 16. aprila 2019 v Bukarešti, Poročevalec: mag. Zoran Poznič

 

1.12. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalnem srečanju ministrov za zdravje 14. in 15. aprila 2019 v Bukarešti, Poročevalec: Aleš Šabeder

 

1.13. Poročilo o izvajanju Nacionalnega programa za mladino 2013–2022 za leto 2018, Poročevalec: dr. Jernej Pikalo    Gradivo 

 

1.14. Poročilo o realizaciji načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem drugih državnih organov za leto 2017, Poročevalec: Rudi Medved    Gradivo 

 

1.15. Poročilo Ministrstva za finance o opravljenih postopkih inšpekcijskega nadzora nad porabo sredstev državnega proračuna v obdobju 1. 7. do 31. 12. 2018, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj    Gradivo 

 

1.16. Informacija o nameravanem podpisu tehničnih dogovorov o zagotavljanju logistične podpore Ministrstva za obrambo Republike Slovenije med usposabljanjem za sodelovanje in med sodelovanjem Ministrstva za obrambo Črne gore na Natovi misiji Okrepljena prednja prisotnost 05-08, Poročevalec: Karl Erjavec    Gradivo 

 

1.17. Informacija o nameravanem podpisu Pisma o nameri o varnostno-tehnični nadgradnji železniškega predora med Podrožco in Jesenicami (»železniški predor Karavanke«) med Ministrstvom za infrastrukturo Republike Slovenije in Zveznim ministrstvom za promet, inovacije in tehnologijo Republike Avstrije, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek    Gradivo 

 

1.18. Predlog nujne humanitarne pomoči prizadetemu prebivalstvu v Venezueli, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar    Gradivo 

 

1.19. Izhodišča za delovni obisk državnega sekretarja v Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo mag. Aleša Cantaruttija od 15. do 19. aprila 2019 na Japonskem, Poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo 

 

1.20. Informacija o udeležbi ministra za izobraževanje, znanost in šport dr. Jerneja Pikala na konferenci »Priznavanje kvalifikacij visokega šolstva: kje ima svoje mesto Evrosredozemska regija?« 12. aprila 2019 v Barceloni, Poročevalec: dr. Jernej Pikalo    Gradivo 

 

1.21. Informacija o udeležbi Petra Jožefa Česnika, ministra, odgovornega za področje odnosov med Republiko Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med Republiko Slovenijo in Slovenci po svetu, na 24. posvetu slovenskih organizacij od 10. do 12. maja 2019 v Zvezni republiki Nemčiji, Poročevalec: Peter Jožef Česnik    Gradivo 

 

1.22. Informacija za predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja o delovnem obisku v Bosni in Hercegovini in udeležbi na Sarajevskem poslovnem forumu 16. in 17. aprila 2019 v Sarajevu, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

 

1.23. Predlog mnenja o Predlogu za začetek postopka za spremembe Ustave Republike Slovenije z osnutkom Ustavnega zakona, Poročevalec: Rudi Medved    

 

1.24. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembah Zakona o dohodnini, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

 

1.25. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Anje Bah Žibert v zvezi z nadzorom nad delom izvršiteljev, Poročevalka: Andreja Katič    

 

1.26. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi z madžarizacijo, Poročevalec: mag. Stanko Baluh    

 

1.27. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z možnostjo vzpostavitve kadrovske politike znotraj Slovenske vojske, Poročevalec: Karl Erjavec    

 

1.28. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z nakupi opreme za Slovensko vojsko, Poročevalec: Karl Erjavec

 

1.29. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z varovanjem vodovarstvenih območij, Poročevalec: Simon Zajc    

 

1.30. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z možnostjo oblikovanja strategije komunalno-infrastrukturnega razvoja Slovenije, Poročevalec: Zdravko Počivalšek    

 

1.31. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zvonka Černača v zvezi z razmerami v Venezueli, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

 

1.32. Predlog odgovora na zahtevo za dopolnitev odgovora na poslansko pobudo Jožeta Tanka v zvezi z nadaljevanjem izgradnje 3. pasu ceste Pijava Gorica - Turjak, Poročevalec: mag. Alenka Bratušek

 

1.33. Predlog pooblastila za podpis Upravnega dogovora za izvajanje Sporazuma o socialni varnosti med Republiko Slovenijo in Republiko Korejo, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer    Gradivo 

 

 

II. LISTA B

 

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osebnem imenu – skrajšani postopek    Gradivo 

 

2A. Predlog izhodišč za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja glede višine regresa za letni dopust za javne uslužbence v letu 2019 

 

3. Informacija o stanju prenosa direktiv v pravni red Republike Slovenije in odprtih postopkih ugotavljanja kršitev prava EU ter informacija o stanju na področju izpolnjevanja obveznosti, ki izhajajo iz nacionalnih predpisov in odločb Ustavnega sodišča Republike Slovenije 

 

3A. Predlog odgovora na poslansko pobudo Luke Mesca v zvezi z neposrednim zaposlovanjem delavcev na posameznih ministrstvih   Gradivo 

 

4. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja

4.1. Predlog imenovanja guvernerke Republike Slovenije v Azijsko evropsko fundacijo (ASEF - Asia-Europe Foundation)

 

4.2. Predlog razrešitve vršilke dolžnosti generalne direktorice Direktorata za družino v Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

 

4.3. Predlog razrešitve in imenovanja člana ter namestnika člana v Ekonomsko - socialnem svetu

 

4.4. Predlog imenovanja članov v Nadzorni svet družbe BORZEN, operater trga z elektriko, d. o. o.

 

4.5. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju Sveta za vključevanje tujcev

 

4.6. Predlog dopolnitve Skupnega kadrovskega načrta (SKN) organov državne uprave za leto 2019, v delu, ki se nanaša na povečanje kvot za zaposlitev po četrtem odstavku 60. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819)

 

4.7. Predlog pooblastila Državnemu odvetništvu Republike Slovenije za zastopanje Republike Slovenije v tožbi opr. št. I U 1570/2016-12 zoper Republiko Slovenijo pred Upravnim sodiščem Republike Slovenije in v postopku revizije pred Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije pod opr. št. DU X Ips 12/2018

 

4.8. Predlog soglasja k prodaji stvarnega premoženja Univerze v Ljubljani - počitniškega objekta na Mežakli

 

4.9. Predlog za odvzem statusa javne železniške infrastrukture in določitev upravljavca nepremičninam v k. o. Borovnica, k. o. Kresnice, k. o. Otiški vrh I, k. o. Stara Cerkev, k. o. Bobovo in k. o. Radenci

 

4.10. Predlog selitvenega načrta državne uprave za območje Ljubljane – selitev državnih organov v objekt Beethovnova ulica 3, Ljubljana

 

5. Ostali predlogi administrativnih zadev in imenovanj

5.1. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za vode in investicije v Ministrstvu za okolje in prostor, Poročevalec: Simon Zajc

 

5.2. Predlog odgovora na tožbo v upravnem sporu, ki se vodi pred Upravnim sodiščem Republike Slovenije pod opr. št. I U 563/2019 zoper Odločbo Vlade Republike Slovenije št. 70101-3/2019/4 z dne 14. 2. 2019 o imenovanju vrhovne državne tožilke na Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije, Poročevalka: Andreja Katič

 

5.3. Predlog odgovora na tožbo v upravnem sporu, ki se vodi pred Upravnim sodiščem Republike Slovenije pod opr. št. I U 564/2019 zoper Odločbo Vlade Republike Slovenije št. 70101-2/2019/4 z dne 14. 2. 2019 o imenovanju vrhovne državne tožilke na Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije, Poročevalka: Andreja Katič

 

5.4. Predlog odgovora na tožbo pod opr.št. I U 426/2019-6 zoper sklepa Vlade Republike Slovenije, s katerima se zavrže predlog za izrek ničnosti Uredbe o koncesiji za graditev žičnic med Bohinjsko Bistrico, Ravnami in Sedlom pod Malim Vrhom ter Slatnikom v Bohinjski Bistrici in odločbe Vlade Republike Slovenije o podelitvi koncesije, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

 

 


Časovno obdobje

Potrdi