Spletno mesto vlada.si je 1. julija 2019 postalo del Osrednjega spletnega mesta državne uprave GOV.SI.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

Skoči na vsebino »

Dnevni redi

25.4.19

29. redna seja Vlade RS, dne 25. aprila 2019

 

I. LISTA A

 

1.1. Predlog uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu in o koncesiji te javne službe, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek    Gradivo 

 

1.2. Predlog uredbe o določitvi zneska trošarine za tobačne izdelke, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj    Gradivo 

 

1.3. Predlog uredbe o akreditaciji za izvajanje forenzične dejavnosti, Poročevalec: Boštjan Poklukar    Gradivo 

 

1.4. Predlog uredbe o oblikovanju cen učbenikov, Poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo 

 

1.5. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja,  Poročevalec: Karl Erjavec    Gradivo 

 

1.6. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvi Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za potrebe kopališč Thermane d. d. iz vrtin K-1/72, K-2/95 in V-7/67, Poročevalec: Simon Zajc    Gradivo 

 

1.7. Letni načrt upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije v upravljanju Vlade Republike Slovenije za leto 2019, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

 

1.8. Predlog odločbe o izboru koncesionarja za rabo termalne vode iz vrtine TOP-1/05 za ogrevanje in potrebe kopališča v Kopačnici, Poročevalec: Simon Zajc    Gradivo 

 

1.9. Obvestilo pobudniku v zvezi z izdajo koncesijskega akta za rabo termalne vode iz vrtine LIV-1/03 za dejavnost kopališč, Poročevalec: Simon Zajc    Gradivo 

 

1.10. Predlog odločbe za izdajo dovoljenja za uporabo besede "Slovenija" v firmi družbe "Precision Resource Slovenija, fino štancanje, d. o. o.", Poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo 

 

1.11. Predlog sklepa o popravi pomote v odločbi za izdajo dovoljenja za uporabo besede Slovenija v firmi podružnice tuje družbe Allianz Slovenija, podružnica, Poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo 

 

1.12. Program usposabljanja za posebni vladni projekt Predsedovanje Republike Slovenije Svetu Evropske unije 2021, Poročevalka: Janja Zorman Macura    

 

1.13. Poročilo o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države v letu 2018, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj    Gradivo 

 

1.14. Informacija o realizaciji priporočila Državnega zbora ob obravnavi Triindvajsetega rednega Letnega poročila Varuha človekovih pravic za leto 2017, Odzivno poročilo Vlade Republike Slovenije na Štiriindvajseto redno Letno poročilo Varuha človekovih pravic za leto 2018 ter Odzivno poročilo Vlade Republike Slovenije na Poročilo o izvajanju nalog DPM v letu 2018 (Državni preventivni mehanizem po Opcijskem protokolu h Konvenciji OZN proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju), Poročevalka: Andreja Katič   

 

1.15. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije št. SG-Greffe(2019)D/3935 z dne 8. 3. 2019 zaradi nenotifikacije predpisov za prenos nekaterih določb Direktive (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma, spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive 2005/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Direktive Komisije 2006/70/ES v pravni red Republike Slovenije, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj    

 

1.16. Predlog odgovora Republike Slovenije na uradni opomin Evropske komisije št. SG-Greffe(2019)D/3934 z dne 8. 3. 2019 zaradi neizpolnjevanja obveznosti iz točk (i) do (iii) pod (a) drugega odstavka 5. člena in drugega ter tretjega odstavka 17. člena Direktive 2008/56/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju politike morskega okolja (Okvirna direktiva o morski strategiji), Poročevalec: Simon Zajc    

 

1.17. Predlog odgovora Republike Slovenije na obrazloženo mnenje Evropske komisije zaradi neizpolnjevanja obveznosti iz 3., 4., 5., 10. in 15. člena ter delov A, B in D Priloge I Direktive Sveta z dne 21. maja 1991 o čiščenju komunalne odpadne vode, Poročevalec: Simon Zajc    

 

1.18. Izhodišča za udeležbo ministra za zunanje zadeve Republike Slovenije dr. Miroslava Cerarja na slovesnosti ob obletnici vstopa v Evropsko unijo 1. maja 2019 v Varšavi, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

 

1.19. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalnem zasedanju Sveta EU za konkurenčnost (notranji trg in industrija) 2. in 3. maja 2019 v Bukarešti, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

 

1.20. Informacija o delovnem obisku državnega sekretarja v Ministrstvu za notranje zadeve mag. Sandija Čurina 6. maja 2019 v Bruslju, Poročevalec: Boštjan Poklukar

 

1.21. Informacija o nameravanem podpisu Tehničnega dogovora o ustanovitvi sekundarnega omrežja za podporo in podajanje informacij (Reachback) v Natovem centru odličnosti za skupno jedrsko, radiološko, kemično in biološko obrambo, Poročevalec: Karl Erjavec    Gradivo 

 

1.22. Predlog prispevka Republike Slovenije Centru za kemijo in tehnologijo za nadgradnjo laboratorija Organizacije za prepoved kemičnega orožja (OPCW), Poročevalec: Aleš Šabeder    Gradivo 

 

1.23. Osemnajsto poročilo Republike Slovenije o izvajanju Evropske socialne listine (spremenjene), Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer    Gradivo 

 

1.24. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Letnem zasedanju Evropske banke za obnovo in razvoj od 7. do 9. maja 2019 v Sarajevu, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

 

1.25. Informacija o sodelovanju državne sekretarke v Ministrstvu za pravosodje dr. Dominike Švarc Pipan na skupni konferenci UNIDROIT in UNCITRAL 6. in 7. maja 2019 v Rimu, Poročevalka: Andreja Katič    Gradivo 

 

1.26. Informacija o udeležbi državne sekretarke v Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Eve Štravs Podlogar na predstavitvi Slovenije v Madridu 30. aprila 2019 in na 5. UNWTO Svetovnem forumu o gastronomskem turizmu 2. in 3. maja 2019 v Donostia – San Sebastianu v Španiji, Poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo 

 

1.27. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Poročevalec: Aleš Šabeder    

 

1.28. Predlog mnenja o Predlogu dopolnitve Poslovnika Državnega zbora, Poročevalec: Rudi Medved    

 

1.29. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z davčno politiko, ki bo usmerjena v ozelenitev evropskega semestra, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj    Gradivo 

 

1.30. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z generacijskim prenosom lastništva v družinskih podjetjih, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj    

 

1.31. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Mateja T. Vatovca v zvezi z veljavno zakonodajo, ki spodbuja privatizacijo javnih storitev, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj    Gradivo 

 

1.32. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Branka Grimsa v zvezi s problematiko Uredbe o državnem prostorskem načrtu za daljnovod 2 x 110 kV Kamnik–Visoko, Poročevalec: Simon Zajc    Gradivo 

 

1.33. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zvonka Černača v zvezi z gradnjo infrastrukture okoli brežiške hidroelektrarne, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek    Gradivo 

 

1.34. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jožeta Tanka v zvezi z načrtovanimi in porabljenimi sredstvi za programe namenjene Slovencem zunaj meja Republike Slovenije, Poročevalec: Peter Jožef Česnik    Gradivo 

 

1.35. Predlog odgovora na zahtevo za dopolnitev Odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z oglaševanjem Pošte Slovenije, Poročevalec: Aleš Šabeder    Gradivo 

 

1.36. Predlog odgovora na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z dostopnostjo do zobozdravstvenih storitev, Poročevalec: Aleš Šabeder    Gradivo 

 

1.37. Predlog odgovora na vprašanji državnega svetnika Branka Tomažiča glede uvoza mesa s Poljske in zaščite slovenskega potrošnika, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    

 

1.38. Predlog odgovora na Pobudo Interesne skupine lokalnih interesov glede omejitve prometa tovornih vozil nad 7,5 t pri prehodu slovensko-hrvaške meje v SV delu Slovenije, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek     

 

 

II. LISTA B

 

2. Poročilo o normativni dejavnosti Vlade Republike Slovenije za obdobje od 1. januarja do 31. marca 2019

 

3. Pobuda za podpis Memoranduma o soglasju med Regionalnim uradom Svetovne zdravstvene organizacije za Evropo in Ministrstvom za zdravje Republike Slovenije o organizaciji Konference na visoki ravni za enakosti v zdravju - pospeševanje napredka za zdrava in uspešnejša življenja vseh v evropski regiji SZO od 11. do 13. junija 2019 v Ljubljani   

 

3A. Projekt izvajanja dodatnih nalog kohezijske politike 2014–2020, vezanih na dogovore za razvoj regij

 

3B. Predlog mnenja o Pobudi za oceno ustavnosti 79. in 79.a člena Zakona o volitvah v državni zbor   

 

4. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja, Poročevalec: Rudi Medved

 

4.1. Predlog spremembe Zbirnega kadrovskega načrta (ZKN) oseb javnega prava po 

22. členu Zakona o javnih uslužbencih za leti 2018 in 2019 in Skupnega kadrovskega načrta (SKN) organov državne uprave za leti 2018 in 2019 – Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

 

4.2. Predlog določitve povračila stroškov vpisnin in šolnin ter vrtcev in predšolskega izobraževanja posameznim javnim uslužbencem Ministrstva za obrambo v višjem znesku iz upravičenih razlogov

 

4.3. Predlog odvzema statusa javnega dobra na zemljiščih v k. o. Vipavski križ

 

5. Ostali predlogi administrativnih zadev in imenovanj

5.1. Predlog imenovanja predstavnikov Vlade Republike Slovenije v Svetu Varuha človekovih pravic, Poročevalka: Andreja Katič

 

5.2. Predlog sklepa o ustanovitvi Častnega odbora za obeleževanje 100 obletnice združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom ter ugotovitvi javnega interesa države na podlagi 67. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, da se Mestni občini Murska Sobota v okviru sistema financiranja občin v letu 2019 zagotovijo dodatna sredstva , Poročevalec: mag. Zoran Poznič

 

5.3. Predlog imenovanja generalne direktorice Direktorata za socialne zadeve v Ministrstvu za delo, 

družino, socialne zadeve in enake možnosti, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

 

5.4. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za trajnostno mobilnost in prometno politiko v Ministrstvu za infrastrukturo, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

 

5.5. Predlog soglasja k razrešitvi direktorice Javnega zdravstvenega zavoda Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj, Poročevalec: Aleš Šabeder

 

5.6. Predlog sklepa o izločitvi ministra za kulturo iz odločanja v postopku javnega razpisa ESS za izbor operacij Podporno okolje za delovanje na področju kulture 2019, Poročevalec: mag. Zoran Poznič

 

5.7. Predlog sklepa o spremembi Sklepa Vlade Republike Slovenije o ustanovitvi medresorske koordinacijske skupine za implementacijo končne razsodbe arbitražnega sodišča, ki je odločilo o meji med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško, z dne 29. junija 2017, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

 

 

 


Časovno obdobje

Potrdi