Spletno mesto vlada.si je 1. julija 2019 postalo del Osrednjega spletnega mesta državne uprave GOV.SI.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

Skoči na vsebino »

Dnevni redi

20.6.19

36. redna seja Vlade RS, dne 20. junija 2019

 

I. LISTA A

 

1.1. Predlog uredbe o določitvi lestvic katastrskega dohodka, pavšalne ocene dohodka na čebelji panj in območij posebnih režimov za kmetovanje in gospodarjenje z gozdovi za obdobje 2020–2022, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj    Gradivo 

 

1.2. Predlog uredbe o določitvi bistvenih storitev in podrobnejši metodologiji za določitev izvajalcev bistvenih storitev, Poročevalec: Rudi Medved    Gradivo 

 

1.3. Predlog uredbe o izvajanju Uredbe (EU) 2018/1807 o okviru za prosti pretok neosebnih podatkov v Evropski uniji, Poročevalec: Rudi Medved    Gradivo 

 

1.4. Predlog uredbe o spremembi in dopolnitvah Uredbe o določitvi in načinu obračunavanja posebnega nadomestila za izvrševanje gospodarske javne službe oblikovanja obveznih rezerv nafte in njenih derivatov, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

 

1.5. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode iz izvira Toplica za dejavnost kopališč in naravnih zdravilišč – Terme Topolšica, Poročevalec: Simon Zajc    Gradivo 

 

1.6. Predlog sklepa o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2019, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj    Gradivo 

 

1.7. Predlog kvot pravic proračunske porabe po skupinah neposrednih uporabnikov proračuna za obdobje od julija do septembra 2019, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj    Gradivo 

 

1.8. Predlog letnega programa ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini za leto 2019 in poročilo o izvajanju programa ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini za leto 2018, Poročevalec: Simon Zajc    Gradivo 

 

1.10. Predlog soglasja glede najmanjše višine zneska za učinkovito rabo omejene naravne dobrine in načina plačila nadomestila za učinkovito rabo omejene naravne dobrine za digitalno prizemno zvokovno radiodifuzijo DAB+ - območje Republike Slovenije, Poročevalec: Rudi Medved    Gradivo 

 

1.11. Predlog soglasja glede najmanjše višine zneska za učinkovito rabo omejene naravne dobrine in načina plačila nadomestila za učinkovito rabo omejene naravne dobrine za digitalno prizemno zvokovno radiodifuzijo DAB+ - območje Ljubljana, Poročevalec: Rudi Medved    Gradivo 

 

1.12. Predlog aneksa št. 1 h Koncesijski pogodbi št. 01408-5/2016 z dne 12. 1. 2017 v zvezi z rabo vode iz vrtine B-1/09 za proizvodnjo pijač, Poročevalec: Simon Zajc

 

1.13. Pooblastilo za zastopanje na razčiščevalnem sestanku in pojasnila k revizijskim razkritjem v Osnutku revizijskega poročila Računskega sodišča Republike Slovenije »Skrb za tiste, ki zaradi starosti duševne ali telesne prizadetosti potrebujejo pomoč drugih«, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

 

1.14. Predlog izvrševanja ustanoviteljskih obveznosti v Bolnišnici Topolšica, Poročevalec: Aleš Šabeder    Gradivo 

 

1.15. Informacija o realizaciji enkratnega programa »Zmanjševanje števila čakajočih pacientov nad dopustno čakalno dobo za izbrane zdravstvene storitve za leto 2018«, Poročevalec: Aleš Šabeder    Gradivo 

 

1.16. Seznanitev s povzetkom Letnega poročila ITF Ustanove za krepitev človekove varnosti za leto 2018, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

 

1.17. Poročilo medresorske delovne skupine za preučitev ureditve izplačevanja nadomestil za omejeno rabo prostora za odlagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov, Poročevalec: Simon Zajc

 

1.18. Četrtletno poročilo Slovenskega državnega holdinga, d. d., o upravljanju kapitalskih naložb za obdobje od 1. 1. 2019 do 31. 3. 2019, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

 

1.19. Poročilo o uresničevanju Akcijskega programa za invalide 2014–2021 v letu 2018, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer    Gradivo 

 

1.20. Poročilo glede opravljenega nadzora Družbe za upravljanje terjatev bank, d. d., ter izdanih pisnih usmeritev za obdobje od 1. 1. do 31. 3. 2019, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

 

1.21. Skupno dvoletno poročilo o izvajanju Zakona o dostopu do informacij javnega značaja – ZDIJZ za leti 2017 in 2018, Poročevalec: Rudi Medved    Gradivo 

 

1.22. Predlog opredelitve Republike Slovenije v sodnem postopku k zadevi C-316/19 Evropska komisija proti Republiki Sloveniji, tožba z dne 17. 4. 2019, Poročevalka: Andreja Katič

 

1.23. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2019/124 glede nekaterih ribolovnih možnosti, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo 

 

1.24. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost in Direktive 2008/118/ES o splošnem režimu za trošarino v zvezi z obrambnimi prizadevanji v okviru Unije, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj    Gradivo 

 

1.25. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o finančnih prispevkih držav članic za financiranje Evropskega razvojnega sklada, vključno z drugim obrokom za leto 2019, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar    Gradivo 

 

1.26. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za splošne zadeve (kohezijska politika) 25. junija 2019 v Luxembourgu, Poročevalec: dr. Iztok Purič

 

1.27. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za promet, telekomunikacije in energijo (energija) 25. junija 2019 v Luxembourgu, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

 

1.28. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za okolje 26. junija 2019 v Luxembourgu, Poročevalec: Simon Zajc

 

1.29. Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o strateškem partnerstvu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Japonsko na drugi strani, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar    Gradivo 

 

1.30. Informacija o nameravanem podpisu Izvedbenega protokola med Generalno policijsko upravo Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije in Oddelkom javne varnosti Ministrstva za notranje zadeve Italijanske republike o izvajanju mešanega patruljiranja ob slovensko-italijanski meji, Poročevalec: Boštjan Poklukar    

 

1.31. Tretje nacionalno poročilo Republike Slovenije za Univerzalni periodični pregled in sestava delegacije za ustni zagovor Republike Slovenije v Univerzalnem periodičnem pregledu, ki bo potekal 12. novembra 2019 v Ženevi, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar    Gradivo 

 

1.32. Izhodišča za obisk predsednika Vlade Republike Slovenije Marjana Šarca 27. junija 2019 pri Svetem sedežu v Vatikanu, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

 

1.34. Izhodišča za udeležbo ministra za kulturo mag. Zorana Pozniča na srečanju ministrov za kulturo JV Evrope 24. junija 2019 v Črni gori, Poročevalec: mag. Zoran Poznič    Gradivo 

 

1.35. Izhodišča za udeležbo ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandre Pivec na 41. Konferenci Organizacije ZN za hrano in kmetijstvo 23. in 24. junija 2019 v Rimu, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

 

1.36. Informacija o udeležbi ministra za izobraževanje, znanost in šport dr. Jerneja Pikala na 2. Evropskih igrah od 23. do 25. junija 2019 v Minsku, Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

 

1.37. Predlog mnenja o Predlogu zakona o razmerjih med dajalci kreditov in kreditojemalci glede kreditov v švicarskih frankih, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

 

1.38. Predlog mnenja o Predlogu zakona o izplačilu sredstev nepoučenim imetnikom podrejenih obveznic in malim delničarjem bank v večinskem državnem lastništvu, ki so bile predmet izrednih ukrepov, izrečenih 17. 12. 2013 in 19. 11. 2014 oziroma 16. 12. 2014 s strani Banke Slovenije, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

 

1.39. Predlog mnenja o Predlogu odloka o spremembah Odloka o notranji organizaciji, delovnih mestih in nazivih v službah državnega zbora, Poročevalec: Rudi Medved

 

1.40. Predlog opredelitve do Sklepa Odbora Državnega zbora za finance, sprejetega ob obravnavi točke dnevnega reda »Predlog za uvedbo davka na digitalne storitve (DDS) v Sloveniji in Evropski uniji«, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

 

1.41. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi s slovensko valuto oziroma evrom, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj    Gradivo 

 

1.42. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja, Poročevalec: Simon Zajc    Gradivo 

 

1.43. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi s povračilom stroškov volilne kampanje, Poročevalec: Rudi Medved    Gradivo 

 

1.44. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Anje Bah Žibert v zvezi z opomini Evropske komisije Sloveniji, Poročevalec: Rado Fele    Gradivo 

 

1.45. Predlog odgovora na poslansko pobudo Jožeta Tanka v zvezi z uvrstitvijo nadaljevanja izgradnje 3. pasu ceste Pijava Gorica – Turjak v Resolucijo o nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji za obdobje do leta 2030, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

 

1.46. Predlog odgovora na poslansko pobudo dr. Milana Brgleza za ratifikacijo Izbirnega protokola k Mednarodnemu paktu o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer    Gradivo 

 

1.47. Predlog odgovora na vprašanji državnega svetnika Branka Tomažiča glede mobinga na službenih mestih v javni upravi, Poročevalec: Rudi Medved    

 

1.48. Informacija o udeležbi ministra za kulturo mag. Zorana Pozniča z delegacijo na 17. seji Uprave Foruma Slovanskih kultur 20. junija 2019 v Ljubljani, Poročevalec: mag. Zoran Poznič   

 

 

II. LISTA B

 

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o enakih možnostih žensk in moških – prva obravnava   Gradivo 

 

3. Odločanje Vlade Republike Slovenije kot skupščine

 

3.1. Predlog odpoklica neizvršnega direktorja Družbe za upravljanje terjatev bank, d. d., Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

 

3.2. Predlog imenovanja neizvršnega direktorja Družbe za upravljanje terjatev bank, d. d., Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

 

4. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja, Poročevalec: Rudi Medved

 

4.1. Predlog razrešitve vršilca dolžnosti direktorja Direktorata za informacijsko družbo v Ministrstvu za javno upravo

 

4.2. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti direktorja Uprave Republike Slovenije za informacijsko varnost

 

4.3. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti direktorja Urada Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov

 

4.4. Predlog imenovanja člana Nadzornega sveta Holdinga Kobilarna Lipica, d. o. o.

 

4.5. Predlog sklepa o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Francoski republiki

 

4.6. Predlog sklepa o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini 

Maroko s sedežem v Parizu

 

4.7. Predlog sklepa o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kneževini Monako s sedežem v Parizu

 

4.8. Predlog sklepa o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije pri Organizaciji Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (UNESCO) s sedežem v Parizu

 

4.9. Predlog sklepa o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Ljudski republiki Kitajski

 

4.10. Predlog sklepa o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Ljudski demokratični republiki Koreji s sedežem v Pekingu

 

4.11. Predlog sklepa o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini Tajski s sedežem v Pekingu

 

4.12. Predlog sklepa o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Socialistični republiki Vietnam s sedežem v Pekingu

 

4.13. Predlog sklepa o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Črni gori

 

4.14. Predlog sklepa o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Portugalski republiki s sedežem v Ljubljani

 

4.15. Predlog sklepa o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Češki republiki

 

4.16. Predlog sklepa o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice – vodje Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri Svetu Evrope v Strasbourgu

 

4.17. Predlog sklepa o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Državi Izrael

 

4.18. Predlog sklepa o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Albaniji

 

4.19. Predlog sklepa o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije pri Svetem sedežu

 

4.20. Predlog sklepa o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije pri 

Suverenem malteškem viteškem redu s sedežem v Rimu

 

4.21. Predlog sklepa o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Hrvaški

 

4.22. Predlog sklepa o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Turčiji

 

4.23. Predlog sklepa o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Italijanski republiki

 

4.24. Predlog sklepa o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Islamski republiki Afganistan s sedežem v Ankari

 

4.25. Predlog sklepa o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Demokratični socialistični republiki Šrilanki s sedežem v New Delhiju

 

4.26. Predlog sklepa o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Mongoliji s sedežem v Pekingu

 

4.27. Predlog sklepa o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Federativni demokratični republiki Nepal s sedežem v New Delhiju

 

4.28. Predlog sklepa o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije pri Organizaciji Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO) s sedežem v Rimu

 

4.29. Predlog sklepa o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini Butan s sedežem v New Delhiju

 

4.30. Predlog sklepa o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Malti s sedežem v Rimu

 

4.31. Predlog sklepa o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Ljudski republiki Bangladeš s sedežem v New Delhiju

 

4.32. Predlog sklepa o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Indiji

 

4.33. Predlog sklepa o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Azerbajdžanski republiki s sedežem v Ankari

 

4.34. Predlog sklepa o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki San Marino s sedežem v Rimu

 

4.35. Predlog sklepa o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Irak s sedežem v Ankari

 

4.36. Predlog sklepa o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika – vodje Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri OZN, OVSE in ostalih mednarodnih organizacijah na Dunaju

 

4.37. Predlog sklepa o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Tuniziji s sedežem v Rimu

 

4.38. Predlog sklepa o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Libanonski republiki s sedežem v Ankari

 

4.39. Predlog sklepa o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika – vodje Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri Zvezi NATO v Bruslju

 

4.40. Predlog sklepa o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije pri Svetovnem programu za hrano (WFP) s sedežem v Rimu

 

4.41. Predlog sklepa o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Romuniji

 

4.42. Predlog sklepa o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Helenski republiki

 

4.43. Predlog sklepa o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Vzhodni republiki Urugvaj s sedežem v Buenos Airesu

 

4.44. Predlog sklepa o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Ciper s sedežem v Atenah

 

4.45. Predlog sklepa o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Peru s sedežem v Buenos Airesu

 

4.46. Predlog sklepa o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Federativni republiki Braziliji

 

4.47. Predlog sklepa o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Argentinski republiki

 

4.48. Predlog sklepa o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Paragvaj s sedežem v Buenos Airesu

 

4.49. Predlog sklepa o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Kolumbiji s sedežem v Brasilii

 

4.50. Predlog sklepa o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Čile s sedežem v Buenos Airesu

 

4.51. Predlog sklepa o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Večnacionalni državi Boliviji s sedežem v Brasilii

 

4.52. Predlog sklepa o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Ekvador s sedežem v Brasilii

 

4.54. Predlog sklepa o razrešitvi generalnega konzula Republike Slovenije v Celovcu

 

4.55. Predlog sklepa o razrešitvi generalnega konzula Republike Slovenije v Clevelandu

 

4.56. Predlog sklepa o razrešitvi generalnega konzula Republike Slovenije v Monoštru

 

4.57. Predlog poročila o uresničevanju Skupnega kadrovskega načrta (SKN) organov državne uprave za leto 2018

 

4.59. Predlog sklenitve pogodbe o brezplačnem prenosu zemljišča s parc. št. 1849/4, k. o. Vič na Mestno občino Ljubljana

 

4.60. Predlog sklenitve pogodbe o brezplačnem prenosu državnega premoženja med Republiko Slovenijo in Občino Ivančna Gorica

 

4.61. Predlog sklenitve pogodbe o brezplačnem prenosu državnega premoženja med Republiko Slovenijo in Občino Jezersko

 

4.62. Predlog dogovora Vlade Republike Slovenije z Občino Slovenska Bistrica glede načina, rokov realizacije in ureditve njunih medsebojnih odnosov in zavez

 

4.63. Predlog soglasja k obremenitvi nepremičnin v k. o. Gradišče II

 

4.64. Predlog za vpis lastninske pravice v korist DARS, d. d. na presežnih zemljiščih, pridobljenih za potrebe gradnje avtocest v k. o. Bertoki in k. o. Brezovica

 

5. Ostali predlogi administrativnih zadev in imenovanj

 

5.1. Predlog sklepa o ustanovitvi Delovne skupine Vlade Republike Slovenije za obravnavo položaja upravičencev po vojnih zakonih, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

 

5.2. Predlog predhodne seznanitve in poročanje Vladi Republike Slovenije o sklenjenih sodnih in izvensodnih poravnavah, Poročevalec: Stojan Tramte

 

5.3. Javni poziv Vlade Republike Slovenije kandidatom za predstavnike ustanovitelja v Nadzornem svetu Slovenske tiskovne agencije, Poročevalec: mag. Zoran Poznič

 

 

 

 


Časovno obdobje

Potrdi