Spletno mesto vlada.si je 1. julija 2019 postalo del Osrednjega spletnega mesta državne uprave GOV.SI.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

Skoči na vsebino »

Dnevni redi

2.10.03

40. redna seja Vlade Republike Slovenije, dne 2. oktobra 2003

I.

 

1. Odnosi med Slovenijo in Evropsko unijo

 

a. Vsebinske usmeritve Republike Slovenije za razgovore o novi finančni perspektivi Evropske unije (ZAUPNO), Poročevalec: dr. Janez Potočnik

 

b. Poročilo o udeležbi ministra za finance dr. Dušana Mramorja na neformalnem zasedanju Sveta Evropske unije v sestavi finančnih ministrov (ECOFIN) 12. in 13. septembra 2003 v Stresi, Italija, Poročevalec: dr. Dušan Mramor

 

c. Izhodišča za udeležbo delegacije Službe Vlade Republike Slovenije za strukturno politiko in regionalni razvoj pod vodstvom ministrice mag. Zdenke Kovač na konferenci ministrov držav pristopnic, odgovornih za strukturno politiko in regionalni razvoj 6. oktobra 2003 v Bruslju

Poročevalka: mag. Zdenka Kovač

 

č. Izhodišča za udeležbo ministra za obrambo Republike Slovenije, dr. Antona Grizolda, na neformalnem srečanju ministrov za obrambo EU od 3.10. do 4.10.2003 v Rimu

Poročevalec: dr. Anton Grizold

 

d. Izhodišča za udeležbo ministra za finance, dr. Dušana Mramorja, na zasedanju Sveta EU v sestavi finančnih ministrov (ECOFIN), 7. oktobra 2003 v Luxembourgu

Poročevalec: dr. Dušan Mramor

 

e. Predlog uredbe o spremembi Uredbe o izvajanju Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na drugi strani, v delu, ki se nanaša na trgovino, začasni uporabi zapisnika trgovinskega pogajanja med Komisijo in Republiko Slovenijo o novih vzajemnih koncesijah v kmetijstvu (Bruselj, 22.5.2000) in začasni uporabi zapisnika trgovinskih pogajanj med Evropsko Komisijo in Slovenijo o predelanih kmetijskih proizvodih, zajetih v Protokolu 3 Evropskega sporazuma z dne 5.2.2003

Poročevalka: dr. Tea Petrin  uredba (42 KB)

 

1A. Predlog proračunskega memoranduma za leti 2004 in 2005, Poročevalec: dr. Dušan Mramor  proračunski memorandum 2004-2005 (402 KB)

 

1B. Končna določitev sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2004 in proračuna Republike Slovenije za leto 2005, Poročevalec: dr. Dušan Mramor sploÅ¡ni del predloga sprememb proračuna za leto 2004 sploÅ¡ni del predloga proračuna za leto2005

 

1C. Predlog zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2004 in 2005 - nujni postopek, Poročevalec: dr. Dušan Mramor

 

1Č. Informacija o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu plač v javnem sektorju - nujni postopek, Poročevalec: dr. Rado Bohinc

 

1D. Predlog zakona o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence – skrajšani postopek, Poročevalec: dr. Rado Bohinc  predlog zakona (148 KB)  priloga (156 KB)

 

1E. Predlog zakona o prenosu nalog nekaterih vladnih služb na ministrstva - skrajšani postopek, Poročevalec: dr. Rado Bohinc  predlog zakona (102 KB)

 

2. Predlog uredbe o oblikovanju cen naftnih derivatov, Poročevalka: dr. Tea Petrin  uredba (54 KB)

 

2A. Strategija sodelovanja Vlade Republike Slovenije z nevladnimi organizacijami, Poročevalec: dr. Pavel Gantar strategija

 

2B. Aneks št. 1 k Pogodbi št. 349-04/2001-3 z dne 29.8.2001 o pogojih zagotavljanja telekomunikacijskih kapacitet Telekoma upravičenim organizacijam za dostop do omrežja ARNES

Poročevalec: dr. Pavel Gantar

 

II.

 

3. Predlog sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o preoblikovanju Urbanističnega inštituta Republike Slovenije v javni raziskovalni zavod, Poročevalec: dr. Slavko Gaber  sklep (102 KB)

 

3A. Predlog sklepa o spremembi sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture

Poročevalka: Andreja Rihter

 

4C. Predlog sklepa o spremembi in dopolnitvi Sklepa o preoblikovanju javnega podjetja Pošta Slovenije, d.o.o., v družbo Pošta Slovenije, d.o.o., Poročevalec: dr. Pavel Gantar  sklep (42 KB)

 

4Č. Predlog uredbe o določitvi mejnega prehoda za obmejni promet Krmačina, Poročevalec: dr. Rado Bohinc  uredba (26 KB)

 

4D. Predlog uredbe o določitvi mejnega prehoda za obmejni promet Sodevci, Poročevalec: dr. Rado Bohinc  uredba (26 KB)

 

4E. Predlog uredbe o določitvi mejnega prehoda za obmejni promet Planina v Podbočju, Poročevalec: dr. Rado Bohinc  uredba (26 KB)

 

4F. Predlog odločbe o izbiri koncesionarja za opravljanje javne službe za izdajanje revije s področja varstva potrošnikov, Poročevalka: dr. Tea Petrin

 

4G. Program dela in finančni načrt Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije za leto 2003, Poročevalec: mag. Franc But

 

5. Predlog za prenos rudarske pravice na pridobivalnem prostoru kamnoloma Koprivnik in kamnoloma Mozelj, Občina Kočevje, Poročevalec: mag. Janez Kopač

 

5A. Finančni vložek Instituta 'Jožef Stefan' v pogodbi o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda 'Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana', Poročevalec: dr. Slavko Gaber

 

5B. Predlog za prerazporeditev sredstev med proračunskimi uporabniki, Poročevalec: dr. Dušan Mramor

 

III.

 

6. Poročilo s srečanja ministrov za finance skupine G-8 na Bledu, 5.9.2003, Poročevalec: dr. Dušan Mramor

 

6A. Izhodišča za obisk ministra za trgovino, turizem in storitve Srbije dr. Slobodana Milosavljevića od 8. do 10. oktobra 2003 v Ljubljani, Poročevalka: dr. Tea Petrin

 

6B. Izhodišča za pogovore ob uradnem obisku ministra za zunanje zadeve Republike Slovenije dr. Dimitrija Rupla od 5. do 7. oktobra v Republiki Uzbekistan in od 8. do 10. oktobra 2003 v Republiki Kazahstan, Poročevalec: dr. Dimitrij Rupel

 

6C. Izhodišča za pogovore ob uradnem obisku predsednika Vlade Republike Slovenije mag. Antona Ropa v Kraljevini Švedski 8. oktobra 2003, Poročevalec: dr. Dimitrij Rupel

 

6Č. Izhodišča o uradnem obisku mag. Franca Buta, ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije v Republiki Makedoniji od 6. do 8. oktobra 2003, Poročevalec: mag. Franc But

 

6D. Izhodišča za udeležbo ministra za obrambo Republike Slovenije dr. Antona Grizolda na neformalnem srečanju obrambnih ministrov držav članic Nata v Colorado Springsu, ZDA, od 8. do 9. oktobra 2003, Poročevalec: dr. Anton Grizold

 

6E. Predlog za sodelovanje Republike Slovenije na Nato vaji kriznega upravljanja 'CMX 2004' v času od 3.3. do 10.3.2004, Poročevalec: dr. Anton Grizold

 

6F. Informacija o podpisu Memoranduma o soglasju med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za obrambo Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska o dvostranski vaji 'Royal Chamois 2003' na ozemlju Republike Slovenije od 5.10. do 31.10.2003, Poročevalec: dr. Anton Grizold

 

6G. Pobuda za sklenitev Pogodbe med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Avstrije o policijskem sodelovanju, Poročevalec: dr. Rado Bohinc

 

6H. Predlog za vključitev Republike Slovenije v Wassenaarski aranžma (WA), Poročevalec: dr. Dimitrij Rupel

 

6I. Izhodišča za udeležbo na 17. zasedanju skupnega odbora za sodelovanje regionalnega centra pobude za sodelovanje v Jugovzhodni Evropi za boj proti čezmejnemu kriminalu (Center SECI), Poročevalec: dr. Dimitrij Rupel

 

IV.

 

7. Predlog mnenja v zvezi s potrebnimi spremembami Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije, Poročevalka: Ksenija Mihovar Globokar

 

V.

 

8. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za kadrovske in administrativne zadeve, Poročevalec: dr. Pavel Gantar

 

9. Razno:

 

a. Osnutek sklica 41. redne seje Vlade Republike Slovenije


Časovno obdobje

Potrdi