Spletno mesto vlada.si je 1. julija 2019 postalo del Osrednjega spletnega mesta državne uprave GOV.SI.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

Skoči na vsebino »

Dnevni redi

16.10.03

43. redna seja Vlade Republike Slovenije, dne, 16.oktobra 2003

I.

 

1. Odnosi med Slovenijo in Evropsko unijo

 

a. Poročilo o udeležbi Jakoba Presečnika, ministra za promet, na zasedanju Sveta Evropske unije za transport, telekomunikacije in energijo 5. in 6. junija 2003 v Luxembourgu, Poročevalec: Jakob Presečnik

 

b. Poročilo o udeležbi Jakoba Presečnika, ministra za promet, na zasedanju Odbora za regionalno politiko, transport in turizem evropskega parlamenta, v Bruslju, 29. septembra 2003, Poročevalec: Jakob Presečnik

 

c. Izhodišča za udeležbo ministra za promet Jakoba Presečnika na neformalnem srečanju ministrov za promet od 23. do 24. oktobra 2003 v Veroni, Poročevalec: Jakob Presečnik

 

č. Izhodišča za udeležbo delegacije Službe Vlade Republike Slovenije za strukturno politiko in regionalni razvoj pod vodstvom ministrice mag. Zdenke Kovač na srečanju ministrov, odgovornih za kohezijsko politiko 20. oktobra 2003 v Rimu, Italija, Poročevalka: mag. Zdenka Kovač

 

d. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na zasedanju Sveta ministrov Evropske unije za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in potrošnike 20. oktobra 2003 v Luksemburgu, Poročevalec: dr. Vlado Dimovski

 

e. Informacija o projektu priprave slovenske različice pravnih aktov EU, Poročevalca: dr. Janez Potočnik, Ksenija Mihovar Globokar

 

f. Predlog za ureditev statusa slovenskih predstavnikov v Eurojustu, Poročevalec: mag. Ivan Bizjak

 

g. Izhodišča za obisk ministra za evropske zadeve dr. Janeza Potočnika v Bruslju, 21. in 22. oktobra 2003, Poročevalec: dr. Janez Potočnik

 

2. Predlog zakona o delovnih in socialnih sodiščih - prva obravnava, Poročevalec: mag. Ivan Bizjak  predlog zakona (1.0 MB)

 

2A. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o upravnih taksah - prva obravnava, Poročevalec: dr. Dušan Mramor  predlog zakona (235 KB)

 

3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstveni inšpekciji - skrajšani postopek, Poročevalec: dr. Dušan Keber  predlog zakona (160 KB)

 

4. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravniški službi - skrajšani postopek, Poročevalec: dr. Dušan Keber  predlog zakona (94 KB)

 

5. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lekarniški dejavnosti - skrajšani postopek, Poročevalec: dr. Dušan Keber  predlog zakona (68 KB)

 

6. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstveni dejavnosti - skrajšani postopek, Poročevalec: dr. Dušan Keber  predlog zakona (210 KB)

 

6B. Poročilo o izvajanju popotresne obnove do 1. oktobra 2003 z izhodišči za razdelitev sredstev proračunske rezerve 2003 za izvedbo programa popotresne obnove od 1. januarja do 31. decembra 2003 in pregledom stroškov za dokončanje popotresne obnove v obdobju 2004 – 2005, Poročevalec: mag. Janez Kopač sklepi  poročilo (340 KB)

 

 

II.

 

7. Konsolidirana premoženjska bilanca države in občin na dan 31.12.2002, Poročevalec: dr. Dušan Mramor

 

8. Predlog uredbe o ravnanjih in načinih varstva pri trgovini z živalskimi in rastlinskimi vrstami, Poročevalec: mag. Janez Kopač  uredba (122 KB)

 

9. Predlog uredbe o spremembi uredbe o določitvi kmetijskih in živilskih proizvodov, za katere se ob uvozu plačuje posebna dajatev, Poročevalec: mag. Franc But  uredba (32 KB)

 

10. Predlog uredbe o avtonomnem ukrepu ukinitve carinske stopnje in posebne dajatve v okviru carinskega kontingenta, Poročevalka: dr. Tea Petrin  uredba (60 KB)  priloga (48 KB)

 

11. Predlog uredbe o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture, Poročevalka: Andreja Rihter  uredba (46 KB)

 

12. Predlog uredbe o uravnavanju obsega vinogradniških površin, Poročevalec: mag. Franc But  uredba (162 KB)  priloga (229 KB)

 

13. Predlog uredbe o dopolnitvi uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev, Poročevalec: dr. Vlado Dimovski  uredba (38 KB)

 

14. Politika Vlade Republike Slovenije pri razvijanju, uvajanju in uporabi programske opreme in rešitev temelječih na odprti kodi, Poročevalec: dr. Pavel Gantar

 

15. Zbirno poročilo o izvajanju akcijskega načrta e-uprave do leta 2004 za obdobje do 14. septembra 2003, Poročevalec: Mirko Bandelj

 

16. Predlogi ukrepov za celovito ureditev področja ogrožanja z orožjem ali s sredstvi za množično uničevanje, Poročevalec: dr. Rado Bohinc

 

17. Predlogi odločb o izbiri koncesionarja za opravljanje obveznih državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda, Poročevalec: mag. Janez Kopač

 

18. Predlog sprememb in dopolnitev Programa dela Slovenske turistične organizacije za leto 2003, Poročevalka: dr. Tea Petrin

 

18A. Predlog za spremembo postopka sprejemanja predloga zakona o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence, Poročevalec: dr. Rado Bohinc

 

19. Predlog za spremembo sklepa o prerazporeditvi sredstev med proračunskimi uporabniki, Poročevalec: dr. Dušan Mramor

 

 

III.

 

22. Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Helenske republike o sodelovanju v boju proti kriminalu, še posebej proti terorizmu, nezakoniti trgovini s prepovedanimi drogami in organiziranemu kriminalu, Poročevalec: dr. Dimitrij Rupel  predlog zakona (46 KB)

 

23. Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Malte o sodelovanju v boju proti organiziranemu kriminalu, nezakoniti trgovini s prepovedanimi drogami, psihotropnimi snovmi in predhodnimi sestavinami, terorizmu in drugim hujšim kaznivim dejanjem, Poročevalec: dr. Dimitrij Rupel  predlog zakona (125 KB)

 

24. Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Ciper o sodelovanju v boju proti terorizmu, nezakoniti trgovini s prepovedanimi drogami in organiziranemu kriminalu, Poročevalec: dr. Dimitrij Rupel  predlog zakona (56 KB)

 

24A. Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o enostavnejšem opravljanju mejne kontrole v cestnem in železniškem prometu, Poročevalec: dr. Dimitrij Rupel  predlog zakona (185 KB)

 

24B. Predlog uredbe o ratifikaciji Dogovora med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o podaljšanju veljavnosti Kodeksa obnašanja ribičev med izvajanjem ribolova, Poročevalec: dr. Dimitrij Rupel

 

24C. Izhodišča slovenske delegacije Stalne mešane komisije za deseto zasedanje Stalne mešane komisije po SOPS, ustanovljene v skladu s 54. členom Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o obmejnem prometu in sodelovanju, v Ozalju, dne 23.10.2003, Poročevalec: dr. Dimitrij Rupel

 

25. Poročilo o zaključenih pogajanjih za sklenitev Konvencije med Republiko Slovenijo in Republiko Bolgarijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja, Poročevalec: dr. Dušan Mramor

 

26. Načrt izvajanja podpore države gostiteljice v Republiki Sloveniji (Host Nation Support - HNS), Poročevalec: dr. Anton Grizold

 

28. Predlog sklepa o odpovedi sporazumov s področja kmetijstva, Poročevalec: dr. Dimitrij Rupel

 

29. Predlog za napotitev pripadnikov Slovenske vojske kot članov poveljstva večnacionalnih sil kopenske vojske v mirovno operacijo 'Joint Guardian' na Kosovo, Poročevalec: dr. Anton Grizold

 

 

IV.

 

30. Predlog odgovora Komisiji Državnega zbora Republike Slovenije za peticije v zvezi z izvajanjem Zakona o prepovedi proizvodnje in prometa z azbestnimi izdelki ter zagotovitvi sredstev za prestrukturiranje azbestne proizvodnje v neazbestno, Poročevalka: dr. Tea Petrin

 

31. Predlog za dopolnitev odgovora Komisiji za nadzor proračuna in drugih javnih financ Državnega zbora Republike Slovenije ob obravnavi Poročila Nadzornega odbora Sklada za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK o poslovanju Sklada za leto 2001, Poročevalec: mag. Janez Kopač

 

V.

 

32. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za kadrovske in administrativne zadeve, Poročevalec: dr. Pavel Gantar

 

33. Razno:

 

a. Osnutek sklica 44. redne seje Vlade Republike Slovenije

 

 


Časovno obdobje

Potrdi