Spletno mesto vlada.si je 1. julija 2019 postalo del Osrednjega spletnega mesta državne uprave GOV.SI.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

Skoči na vsebino »

Dnevni redi

24.10.03

44. redna seja Vlade Republike Slovenije, dne 23. oktobra 2003

 

I.

 

1.Odnosi med Slovenijo in Evropsko unijo

 

a. Informacija o delovanju sistema koordinacije evropskih zadev v Vladi Republike Slovenije, Poročevalec: dr. Janez Potočnik

 

b. Predlog sprememb sestave vodstva delovnih skupin za pripravo stališč v postopku sprejemanja zakonodajnih predlogov in drugih aktov Evropske unije, Poročevalec: dr. Janez Potočnik

 

c. Predlog za razrešitev in imenovanje stalnega sekretarja Phare sektorskega nadzornega pododbora za notranji trg, Poročevalec: dr. Janez Potočnik

 

č. Informacija o koordinaciji skupne zunanje in varnostne politike (SZVP) in evropske varnostne in obrambne politike (EVOP), Poročevalec: dr. Dimitrij Rupel

 

d. Izhodišča za udeležbo ministra za okolje, prostor in energijo mag. Janeza Kopača na zasedanju Sveta za okolje Evropske unije, ki bo 27. oktobra 2003 v Luksemburgu, Poročevalec: mag. Janez Kopač

 

e. Predlog za sodelovanje slovenskih policistov v misiji Evropske unije EUPOL Proxima v Makedoniji, Poročevalec: dr. Rado Bohinc

 

f. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o izvajanju Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na drugi strani, v delu, ki se nanaša na trgovino, začasni uporabi zapisnika trgovinskega pogajanja med komisijo in Republiko Slovenijo o novih vzajemnih koncesijah v kmetijstvu (Bruselj, 22. 5. 2000) in začasni uporabi zapisnika trgovinskih pogajanj med Evropsko komisijo in Slovenijo o predelanih kmetijskih proizvodih, zajetih v protokolu 3. evropskega sporazuma z dne 5. 2. 2003, Poročevalka: dr. Tea Petrin

 

1A. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o trgu vrednostnih papirjev - prva obravnava, Poročevalec: dr. Dušan Mramor  predlog zakona (1.4 MB)

 

1B. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah obrtnega zakona - prva obravnava, Poročevalka: dr. Tea Petrin  predlog zakona (508 KB)

 

2. Jesensko poročilo za leto 2003, Poročevalec: dr. Janez Šušteršič  poročilo (738 KB)

 

2A. Predlog Resolucije o Nacionalnem programu za kulturo 2004-2007, Poročevalka: Andreja Rihter  predlog resolucije (608 KB)

 

2B. Predlog mnenja o predlogu zakona o divjadi in lovstvu - prva obravnava, Poročevalec: mag. Franc But

 

2C. Predlog izračuna dopolnjenih zneskov finančne izravnave občin za leto 2003, Poročevalec: dr. Dušan Mramor

 

3. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih, Poročevalec: dr. Rado Bohinc  uredba (435 KB)

 

3A. Letno poročilo družbe Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o., za leto 2002 in konsolidirano letno poročilo za leto 2002 z mnenjem revizorja s predlogom za uporabo bilančnega dobička za leto 2002 ter imenovanjem revizijske družbe za leto 2003, Poročevalec: mag. Janez Kopač

 

3B. Predlog glede ustanovitve pravne osebe za opravljanje dejavnosti upravljanja distribucijskega omrežja električne energije podjetij za distribucijo električne energije, Poročevalec: mag. Janez Kopač

 

3C. Informacija o izvajanju uredbe o postopku delitve koruze imetnikom rejnih živali iz blagovnih rezerv Republike Slovenije zaradi omilitve posledic škode po suši v letu 2003, Poročevalca: dr. Tea Petrin, mag. Franc But

 

II.

 

4. Predlog uredbe o spremembi uredbe o uvedbi podpor za pripravo kmetijskih pridelkov in živil za zunanji trg za obdobje od 1. julija do 31. decembra 2003, Poročevalec: mag. Franc But  uredba (34 KB)

 

5. Predlog uredbe o dopolnitvah uredbe o avtonomnem ukrepu znižanja ali ukinitve carinskih stopenj za določeno blago, Poročevalka: dr. Tea Petrin  uredba (63 KB)

 

6. Predlog spremembe Poslovnika Vlade Republike Slovenije, Poročevalec: Mirko Bandelj  sprememba poslovnika (28 KB)

 

7. Poročilo o uresničevanju Letnega načrta gradnje, vzdrževanja in modernizacije javne železniške infrastrukture za leto 2002,Poročevalec: Jakob Presečnik

 

8. Predlog za izdajo soglasja k zadolžitvi Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, Poročevalec: mag. Janez Kopač

 

9. Predlog za odobritev državne pomoči za prestrukturiranje družbi Inkos, d.o.o., Krmelj, Poročevalka: dr. Tea Petrin

 

10. Predlog za odobritev državne pomoči za prestrukturiranje gospodarski družbi Trikon, proizvodnja oblačil, d.d., Kočevje, Poročevalka: dr. Tea Petrin

 

11. Predlog stališč do pripomb z javne razgrnitve osnutka lokacijskega načrta za vplivno območje plazu Stovže v Občini Bovec, Poročevalec: mag. Janez Kopač

 

12. Predlog za prenos rudarske pravice za gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine tehničnega kamna - keramičarske gline na pridobivalnem prostoru glinokopa Zadobrova, Mestna občina Celje,

Poročevalec: mag. Janez Kopač

 

13. Predlog za prenos rudarske pravice za gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine opekarska glina na pridobivalnem prostoru glinokopa Šmiklavž, Mestna občina Celje, Poročevalec: mag. Janez Kopač

 

14. Predlog za zagotovitev sredstev za popotresno obnovo objektov v Posočju, Poročevalec: mag. Janez Kopač

 

15. Načrt dela Andragoškega centra Republike Slovenije za leto 2003,

Poročevalec: dr. Slavko Gaber

 

16. Predlog za spremembo sklepa v zvezi s spremljanjem stanja drobnoprodajnih cen prašičjega mesa, Poročevalec: mag. Franc But

 

16A. Predlog za razporeditev sredstev splošne proračunske rezervacije (Uprava Republike Slovenije za civilno letalstvo in drugi),Poročevalec: dr. Dušan Mramor

 

Predlog sklepa o prerazporeditvi sredstev med proračunskimi uporabniki (Ministrstvo za finance in drugi), Poročevalec: dr. Dušan Mramor

 

III.

 

17. Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o spremembah Srednjeevropskega sporazuma o prosti trgovini, Poročevalec: dr. Dimitrij Rupel  predlog zakona (92 KB)

 

18. Predlog zakona o ratifikaciji protokolov o izvajanju Alpske konvencije, Poročevalec: dr. Dimitrij Rupel  predlog zakona (1.5 MB)

 

19. Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije o mirnem reševanju mednarodnih sporov, Poročevalec: dr. Dimitrij Rupel  predlog zakona (248 KB)

 

20. Predlog zakona o ratifikaciji Evropskega kodeksa o socialni varnosti, Poročevalec: dr. Dimitrij Rupel  predlog zakona (401 KB)

 

21. Predlog akta o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije z Romunijo, ki naj ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in Romunijo, Poročevalec: dr. Dimitrij Rupel  predlog akta (74 KB)

 

22. Predlog uredbe o ratifikaciji Dodatnega protokola št. 11 k Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini in Dodatnega protokola št. 13 k Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini, Poročevalec: dr. Dimitrij Rupel  uredba (2.5 MB)

 

23. Predlog uredbe o ratifikaciji Dodatnega protokola št. 12 k Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini, Poročevalec: dr. Dimitrij Rupel  uredba (730 KB)

 

24. Predlog uredbe o ratifikaciji Dodatnega protokola št. 14 k Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini, Poročevalec: dr. Dimitrij Rupel  uredba (643 KB)

 

25. Predlog uredbe o ratifikaciji Protokola o prilagoditvi trgovinskih vidikov Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na drugi strani zaradi upoštevanja izidov pogajanj med pogodbenicami o novih vzajemnih koncesijah za kmetijstvo, Poročevalec: dr. Dimitrij Rupel  uredba (288 KB)

 

26. Izhodišča za pogovore ob uradnem obisku predsednika Vlade Kraljevine Norveške Kjella Magne Bondevika 29. in 30. oktobra 2003 v Republiki Sloveniji, Poročevalec: dr. Dimitrij Rupel

 

27. Izhodišča za deveto zasedanje komisije za gospodarsko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo 24. oktobra 2003 v Ljubljani, Poročevalka: dr. Tea Petrin

 

28. Izhodišča za obisk mag. Zdenke Kovač, ministrice za strukturno politiko in regionalni razvoj Republike Slovenije na Finskem od 27. do 30. oktobra 2003, Poročevalka: mag. Zdenka Kovač

 

29. Izhodišča za srečanje mag. Franca Buta, ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije z Joem Walshem, ministrom za kmetijstvo in prehrano Irske, ki bo v Ljubljani od 28. do 29. oktobra 2003, Poročevalec: mag. Franc But

 

30. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 13. rednem zasedanju pogodbenic Konvencije o varstvu Sredozemskega morja pred onesnaževanjem (Barcelonska konvencija), ki bo potekala od 11. do 14. novembra 2003 v Cataniji, Italija, Poročevalec: mag. Janez Kopač

 

30A. Predlog za dopolnitev izhodišč za udeležbo ministra za promet, Jakoba Presečnika, na neformalnem srečanju ministrov za promet v Veroni, 23. in 24. oktobra 2003, Poročevalec: Jakob Presečnik

 

31. Predlog za ustanovitev Medresorske delovne skupine za pripravo in izvedbo predsedovanja Republike Slovenije OVSE leta 2005, Poročevalec: dr. Dimitrij Rupel

 

32. Informacija o plačilu zapadlih obveznosti Republike Slovenije iz naslova devetega, desetega, enajstega in dvanajstega povečanja sredstev Mednarodnega združenja za razvoj ter vplačilu sredstev iz naslova zadolžnice izdane z namenom sodelovanja pri sedmem in osmem povečanju sredstev Mednarodnega združenja za razvoj, Poročevalec: dr. Dušan Mramor

 

33. Informacija o podpisu tehničnega dogovora med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije, Ministrstvom za obrambo Republike Italije in Ministrstvom za obrambo Republike Madžarske o sodelovanju v misiji KFOR-ja 'SKUPNI VARUH' (JOINT GUARDIAN) od novembra 2003, Poročevalec: dr. Anton Grizold

 

34. Poročilo o srečanju ministrov za kmetijstvo držav pogodbenic CEFTA, 26. septembra 2003 v Portorožu, Poročevalec: mag. Franc But

 

35. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na konferenci evropskih ministrov, pristojnih za visoko šolstvo, v Berlinu, 18. in 19. septembra 2003, Poročevalec: dr. Slavko Gaber

 

36. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na letni skupščini Svetovne banke in Mednarodnega denarnega sklada, od 23. do 24. septembra v Dubaju, Združeni arabski Emirati, Poročevalec: dr. Dušan Mramor

 

37. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na petem zasedanju Ministrske konference Svetovne trgovinske organizacije, od 10. do 14. septembra 2003 v Cancunu, Mehika, Poročevalka: dr. Tea Petrin

 

IV.

 

38. Predlog odgovora na sklep Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za finance in monetarno politiko v zvezi z odgovornostjo državnih institucij in nosilcev javnih funkcij pri nadzoru nad poslovanjem in prodaji Slovenske investicijske banke, Poročevalec: dr. Dušan Mramor

 

38A. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Saša Pečeta v zvezi s posredovanjem pri prodaji letala Falcon, Poročevalec: dr. Dušan Mramor

 

V.

 

39. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za kadrovske in administrativne zadeve, Poročevalec: dr. Pavel Gantar

 

40.Razno:

 

a.Osnutek sklica 45. redne seje Vlade Republike Slovenije

 

 


Časovno obdobje

Potrdi