Spletno mesto vlada.si je 1. julija 2019 postalo del Osrednjega spletnega mesta državne uprave GOV.SI.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

Skoči na vsebino »

Dnevni redi

6.11.03

46. Redna seja Vlade Republike Slovenije, dne 6. novembra 2003

 

I.

 

1. Odnosi med Slovenijo in Evropsko unijo

 

a. Informacija o realizaciji Državnega programa za prevzem pravnega reda Evropske unije in Delovnega programa vlade za leto 2003 z informacijo o nalogah, ki so predvidene v četrtem trimesečju 2003, Poročevalec: dr. Janez Potočnik

 

b. Izhodišča za obisk Pedra Solbesa Mira, komisarja Evropske unije na področju gospodarskih in denarnih zadev, 14. novembra 2003 v Republiki Sloveniji, Poročevalec: dr. Dušan Mramor

 

c. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na zasedanju Sveta za konkurenčnost v Bruslju, 10. novembra 2003, Poročevalka: dr. Tea Petrin

 

č. Poročilo o udeležbi Jakoba Presečnika, ministra za promet, na zasedanju Sveta za transport, telekomunikacije in energijo, dne 9. oktobra 2003 v Luxembourgu,Poročevalec: Jakob Presečnik

 

d. Poročilo o udeležbi ministra za zunanje zadeve Republike Slovenije, dr. Dimitrija Rupla, na zasedanju Sveta Evropske unije za splošne zadeve in zunanje odnose (GAERC), v Bruslju, 29. in 30. septembra 2003, Poročevalec: dr. Dimitrij Rupel

 

e. Poročilo o udeležbi ministra za zunanje zadeve Republike Slovenije, dr. Dimitrija Rupla, na zasedanju Sveta Evropske unije za splošne zadeve in zunanje odnose (GAERC), v Luksemburgu, 13. in 14. oktobra 2003, Poročevalec: dr. Dimitrij Rupel

 

f. Informacija o poteku Medvladne konference po zadnjem zasedanju na ravni zunanjih ministrov, v Bruslju, 27. oktobra 2003, Poročevalec: dr. Dimitrij Rupel

 

g. Poročilo o udeležbi ministra za zunanje zadeve Republike Slovenije, dr. Dimitrija Rupla, na neformalnem srečanju ministrov za zunanje zadeve članic in pristopnic EU (Gymnich), Riva del Garda, 5. in 6.9.2003, Poročevalec: dr. Dimitrij Rupel

 

h. Zahteva za odobritev prehodnega obdobja za obdavčitev določenih energentov v skladu z Direktivo Sveta o preoblikovanju okvira Skupnosti za obdavčevanje energentov in elektrike, Poročevalec: dr. Dušan Mramor

 

i. Predlog za dopolnitev sklepa v zvezi z reorganizacijo Carinske uprave Republike Slovenije zaradi vstopa Republike Slovenije v Evropsko unijo, Poročevalec: dr. Dušan Mramor

 

j. Izhodišča za udeležbo slovenske delegacije na 2. evropski konferenci o razvoju podeželja, Salzburg od 12. do 14. novembra 2003, Poročevalec: mag. Franc But

 

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika - prva obravnava, Poročevalec: mag. Ivan Bizjak  predlog zakona (678 KB)

 

3. Predlog zakona o spremembi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izvršbi in zavarovanju - skrajšani postopek, Poročevalec: mag. Ivan Bizjak  predlog zakona (60 KB)

 

4. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju - skrajšani postopek, Poročevalec: dr. Vlado Dimovski  predlog zakona (237 KB)

 

5. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti - skrajšani postopek, Poročevalec: dr. Dušan Keber

 

5A. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o medijih - prva obravnava, Poročevalka: Andreja Rihter

 

5B. Izjava o usklajenosti besedila predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu plač v javnem sektorju s pogajalsko skupino reprezentativnih sindikatov javnega sektorja, Poročevalec: dr. Rado Bohinc

 

6A. Predlog mnenja o amandmajih k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnih naročilih - druga obravnava, Poročevalec: dr. Dušan Mramor

 

7. Predlog resolucije o Nacionalnem energetskem programu, Poročevalec: mag. Janez Kopač  predlog resolucije (1.4 MB)

 

7A. Predlog uredbe o posredovanju informacij javnega značaja, Poročevalec: dr. Pavel Gantar sklepi

 

 

II.

 

8. Predlog uredbe o dopolnitvi Uredbe o oblikovanju cen naftnih derivatov, Poročevalka: dr. Tea Petrin  uredba (27 KB)

 

9. Predlog uredbe o nadzoru tehnične brezhibnosti motornih in priklopnih vozil, s katerimi se opravljajo prevozi v cestnem prometu, Poročevalec: dr. Rado Bohinc

 

10. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Inštituta za narodnostna vprašanja v javni raziskovalni zavod, Poročevalec: dr. Slavko Gaber  odlok (38 KB)

 

11. Predlog uredbe o habitatnih tipih, Poročevalec: mag. Janez Kopač  uredba (57 KB)  priloga1 (110 KB)  priloga2 (33 KB)

 

12. Predlog za odobritev državne pomoči za prestrukturiranje gospodarski družbi Jutranjka Sevnica, d.d., Boštanj, Poročevalka: dr. Tea Petrin

 

13. Predlog za odobritev državne pomoči za reševanje gospodarski družbi Tekstilna tovarna Prebold, d.d., Prebold, Poročevalka: dr. Tea Petrin

 

14. Predlog za zagotovitev sredstev za popotresno obnovo objektov v Posočju, Poročevalec: mag. Janez Kopač

 

15. Predlog sklepa za imenovanje revizijske hiše za revidiranje poslovanja Javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve Republike Slovenije za leto 2003, 2004 in 2005, Poročevalec: Mirko Bandelj

 

16. Predlog sklepa o pripravi in izvedbi vaje 'Potres 2004', Poročevalec: dr. Anton Grizold

 

16A. Predlog za prerazporeditev sredstev med proračunskimi uporabniki (Ministrstvo za okolje, prostor in energijo in drugi), Poročevalec: dr. Dušan Mramor

 

 

III.

 

17. Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Zvezne republike Nemčije o vzajemnem varovanju zaupnih podatkov, Poročevalec: dr. Dimitrij Rupel  predlog zakona (130 KB)

 

18. Pobuda za sklenitev Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Švedske o sodelovanju v boju proti organiziranemu kriminalu, nezakoniti trgovini z drogami in predhodnimi sestavinami, terorizmu in drugim hujšim kaznivim dejanjem, Poročevalec: dr. Rado Bohinc

 

19. Pobuda za podpis Konvencije o Evropskem gozdarskem inštitutu, Poročevalec: mag. Franc But

 

20. Informacija o uradnem obisku predsednika Republike Poljske, Aleksandra Kwaśniewskega, v Republiki Sloveniji, 13. in 14. novembra 2003, Poročevalec: dr. Dimitrij Rupel

 

21. Izhodišča za pogovore ob uradnem obisku predsednika Vlade Ukrajine, Viktorja Janukoviča, v Republiki Sloveniji, od 10. do 12. novembra 2003, Poročevalec: dr. Dimitrij Rupel

 

22. Informacija o podpisu pristopne note, izjave o nameri, o sodelovanju pri podpori države gostiteljice in finančnih in preostalih obveznostih v Republiki Bolgariji pri vaji 'Cooperative Associate 2003', Poročevalec: dr. Anton Grizold

 

 

IV.

 

23. Predlog stališča do mnenja Državnega sveta Republike Slovenije o predlogu Resolucije o Nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji, Poročevalec: Jakob Presečnik

 

 

V.

 

24. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za kadrovske in administrativne zadeve, Poročevalec: dr. Pavel Gantar

 

25. Razno:  sklep (8 KB)

 

a. Osnutek sklica 47. redne seje Vlade Republike Slovenije

 

26. ZAPRTA SEJA, (ZAUPNO)

 

 

 

 


Časovno obdobje

Potrdi