Skoči na vsebino »

Dnevni redi

15.11.18

8. redna seja Vlade RS, dne 15. novembra 2018

 

I. LISTA A

 

1.1. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odpadni električni in elektronski opremi,  Poročevalec: Jure Leben    Gradivo 

 

1.2. Predlog sklepa o spremembi zneskov najnižjih zavarovalnih vsot za zavarovanje avtomobilske odgovornosti, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj    Gradivo 

 

1.3. Poročilo o delu Odbora za priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost za leto 2017, Poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo 

 

1.4. Predlog odgovora Republike Slovenije na Uradni opomin Evropske komisije št. SG-Greffe(2018)D/15111 z dne 20. 7. 2018 zaradi neizpolnjevanja obveznosti iz 34. člena PDEU v povezavi s 36. členom PDEU zaradi Pravilnika o zaščiti stavb pred delovanjem strele in spremljajoče Tehnične smernice, ki prepovedujeta uporabo strelovodne zaščite ESE oziroma katerega koli drugega sistema, ki ne upošteva dosledno standardov SIST EN 62305 in SIST EN 62561, vendar ponuja vsaj enakovredno raven zaščite, Poročevalec: Jure Leben

 

1.5. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na Uradni opomin Evropske komisije zaradi neizpolnjevanja obveznosti iz drugega odstavka 6. člena, četrtega odstavka 8. člena, drugega pododstavka tretjega odstavka 9. člena, prvega odstavka 14. člena v povezavi s točko (a) in (c) prvega odstavka Priloge VIII, tretjega odstavka 14. člena v povezavi s Prilogo IX (Del 1), petega odstavka 14. člena v povezavi s Prilogo IX (Del 2), točke (c) prvega odstavka 18. člena in točke (a) prvega odstavka 19. člena Direktive 2012/27/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o energetski učinkovitosti, spremembi direktiv 2009/125/ES in 2010/30/EU ter razveljavitvi direktiv 2004/8/ES in 2006/32/ES, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

 

1.6. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o določitvi ribolovnih možnosti za ribiška plovila Unije za nekatere staleže globokomorskih rib za leti 2019 in 2020, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo 

 

1.7. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropski mejni in obalni straži in razveljavitvi Skupnega ukrepa Sveta št. 98/700/PNZ, Uredbe (EU) št. 1052/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe (EU) 2016/1624 Evropskega parlamenta in Sveta - Prispevek Evropske komisije k srečanju voditeljev in voditeljic 19. in 20. septembra 2018 v Salzburgu, Poročevalec: Boštjan Poklukar    Gradivo 

 

1.8. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih standardih in postopkih v državah članicah za vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav (prenovitev) - Prispevek Evropske komisije k srečanju voditeljev 19. in 20. septembra 2018 v Salzburgu,  Poročevalec: Boštjan Poklukar    Gradivo 

 

1.9. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o preprečevanju razširjanja terorističnih spletnih vsebin - Prispevek Evropske komisije k srečanju voditeljev 19. in 20. septembra 2018 v Salzburgu, Poročevalec: Boštjan Poklukar    Gradivo 

 

1.10. Predlog stališča Republike Slovenije do Spremenjenega predloga za Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta o Agenciji Evropske unije za azil in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 439/2010 - Prispevek Evropske komisije k srečanju voditeljev 19. in 20. septembra 2018 v Salzburgu, Poročevalec: Boštjan Poklukar    Gradivo 

 

1.12. Izhodišča za udeležbo ministra za obrambo Karla Erjavca na Svetu za zunanje zadeve (FAC) v formatu obrambnih ministrov EU 19. in 20. novembra 2018 v Bruslju, Poročevalec: Karl Erjavec

 

1.13. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za kmetijstvo in ribištvo 19. novembra 2018 v Bruslju, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

 

1.14. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za ekonomske in finančne zadeve (proračun) 16. novembra 2018 v Bruslju, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

 

1.15. Izhodišča za udeležbo dr. Andreja Bertonclja, ministra za finance, na izrednem zasedanju Evroskupine 19. novembra 2018 v Bruslju, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj    Gradivo 

 

1.16. Informacija o nameravanem podpisu not o pristopu Ministrstva za obrambo Republike Slovenije k operativnemu in funkcionalnemu memorandumu za Natov center odličnosti za kibernetsko obrambo, Poročevalec: Karl Erjavec

 

1.17. Informacija o nameravanem podpisu Programa mednarodnega razvojnega sodelovanja med Vlado Republike Slovenije in Vlado Črne gore za obdobje 2018 do 2019, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

 

1.18. Akcijski načrt Republike Slovenije za izvajanje resolucij Varnostnega sveta ZN o ženskah, miru in varnosti za obdobje 2018–2020, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar    Gradivo 

 

1.20. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembah Zakona o motornih vozilih, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek    

 

1.21. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj    

 

1.22. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj   

 

1.23. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jožeta Tanka v zvezi s stroški slovenske delegacije ob zasedanju Generalne skupščine ZN, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

 

1.24. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jožeta Tanka v zvezi z osnovnim zneskom minimalnega dohodka, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer    Gradivo 

 

1.25. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jelke Godec v zvezi z ohranjanjem brezplačnega javnega šolstva, Poročevalec: dr. Jernej Pikalo    Gradivo 

 

1.26. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Branka Grimsa v zvezi z očitno protiustavno izjavo vrhovnega državnega tožilca mag. Jožeta Kozine, Poročevalka: Andreja Katič    Gradivo 

 

1.27. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Danijela Krivca v zvezi s posledicami neizpolnjevanja zaveze glede prodaje NLB, d. d., Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj    Gradivo 

 

1.28. Predlog odgovora na vprašanje državnega svetnika Branka Tomažiča glede izobešanja in nošenja zastav na javnih mestih, Poročevalec: Rudi Medved     

 

 

II. LISTA B

 

2. Informacija o nameravanem podpisu politične iniciative Pobude za vodik, ki je bila predstavljena na Neformalnem srečanju ministrov Evropske unije pristojnih za energijo 17. in 18. septembra 2018 v Linzu,     Gradivo 

 

2B. Predlog dogovora o višini povprečnine za leto 2019    Gradivo 

 

2C. Predlog mnenja o Predlogu priporočila v zvezi z Globalnim dogovorom o varnih, urejenih in zakonitih migracijah ter obveščanju javnosti in Državnega zbora o mednarodnih zavezah, ki se nanašajo na meddržavne nezakonite migracije, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

 

3. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja, Poročevalec: Rudi Medved

3.1. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega sekretarja v Ministrstvu za zdravje

 

3.2. Predlog imenovanja namestnika člana sveta direktorjev Evropske investicijske banke

 

3.3. Predlog sklepa o ustanovitvi Projektnega sveta za prenovo sistema obdavčitve nepremičnin

 

3.4. Predlog sklepa o imenovanju Projektnega sveta za prenovo sistema obdavčitve nepremičnin

 

3.5. Predlog razrešitve in imenovanja članice Nacionalnega sveta za knjižnično dejavnost

 

3.6. Predlog sklepa o ustanovitvi, sestavi in nalogah Medresorske delovne skupine za pripravo in spremljanje izvajanja Strategije Vlade Republike Slovenije na področju migracij ter koordinacijo aktivnosti s področja migracij

 

3.7. Predlog razrešitve in imenovanja članov Meddržavne komisije za spremljanje izvajanja Pogodbe med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih z vlaganjem v Nuklearno elektrarno Krško, njenim izkoriščanjem in razgradnjo

 

3.8. Predlog razrešitve in imenovanja namestnikov članov v Ekonomsko-socialnem svetu

 

3.9. Predlog pooblastila Državnemu odvetništvu Republike Slovenije za zastopanje Republike Slovenije v upravnem sporu tožeče stranke zoper toženo stranko Republiko Slovenijo, Ministrstvo za pravosodje

 

3.10. Predlog odgovora Vlade Republike Slovenije v zvezi s pripombami Društva izvedencev in cenilcev Maribor k imenovanju članov in namestnikov članov v Strokovni svet za sodno izvedenstvo, sodno cenilstvo in sodno tolmačenje z dne 18. 10. 2018

 

3.11. Predlog ureditve stavbne pravice, javnega dobra in dokončnega upravljavca na zemljiščih v k. o. 1458 Črešnjice, 1459 Herinja vas, 1460 Šentpeter in 1467 Družinska vas, ki predstavljajo del avtoceste na odseku Lešnica–Kronovo

 

3.12. Predlog ureditve stavbne pravice, javnega dobra in dokončnega upravljavca na zemljiščih v k. o. 1425 Velika Loka in k. o. 1426 Prapreče, ki predstavljajo del avtoceste na odseku Korenitka–Pluska

 

3.13. Predlog ureditve stavbne pravice, javnega dobra in dokončnega upravljavca na zemljiščih v k. o. 1394 Bučka, 1467 Družinska vas, 1468 Bela Cerkev, 1468 Bela Cerkev, 1468 Bela Cerkev, 1469 Tomažja vas, 1470 Dobrava in 1471 Mršeča vas, ki predstavljajo del avtoceste na odseku Kronovo–Smednik

 

3.14. Predlog ureditve stavbne pravice, javnega dobra in dokončnega upravljavca na zemljiščih v k. o. 2488 Zalog, ki predstavljajo del avtoceste na odseku Postojna–Razdrto

 

3.15. Predlog ureditve stavbne pravice, javnega dobra in dokončnega upravljavca na zemljiščih v k. o. 2557 Ocizla in 2560 Hrpelje, ki predstavljajo del avtoceste na odseku Kozina–Klanec

 

3.16. Predlog ureditve stavbne pravice, javnega dobra in dokončnega upravljavca na zemljiščih v k. o. 1724 Brezovica in 1994 Dobrova, ki predstavljajo del avtoceste na odseku Kozarje–Vrhnika

 

3.17. Predlog ureditve stavbne pravice, javnega dobra in dokončnega upravljavca na zemljiščih v k. o. 2557 Ocizla, 2558 Prešnica, 2594 Ankaran, 2595 Škofije, 2596 Tinjan, 2598 Socerb, 2601 Gabrovica, 2602 Rožar, 2603 Dekani in 2604 Bertoki, ki predstavljajo del avtoceste na odseku Klanec–Ankaran

 

3.18. Predlog ureditve stavbne pravice, javnega dobra in dokončnega upravljavca na zemljiščih v k. o. 1419 Ponikve, 1424 Štefan in 1430 Knežja vas, ki predstavljajo del avtoceste na odseku Pluska–Ponikve

 

3.19. Predlog ureditve stavbne pravice, javnega dobra in dokončnega upravljavca na zemljiščih v k. o. 1418 Lukovek, 1452 Hmeljčič in 1453 Zagorica, ki predstavljajo del avtoceste na odseku Ponikva–Hrastje

 

3.20. Predlog ureditve stavbne pravice, javnega dobra in dokončnega upravljavca na zemljiščih v k. o. 2441 Dolenja vas, 2443 Senadole, 2444 Gabrče, 2445 Potoče in 2447 Senožeče, ki predstavljajo del avtoceste na odseku Razdrto–Čebulovica

 

3.21. Predlog ureditve stavbne pravice, javnega dobra in dokončnega upravljavca na zemljiščih v k. o. 1453 Zagorica, 1455 Bršljin in 1457 Ždinja vas, ki predstavljajo del avtoceste na odseku Hrastje–Lešnica

 

3.22. Predlog ureditve stavbne pravice, javnega dobra in dokončnega upravljavca na zemljiščih v k. o. 1301 Krška vas, 1306 Čatež, 1307 Cerina, 1308 Velika Dolina in 1310 Nova vas, ki predstavljajo del avtoceste na odseku Krška vas–Obrežje

 

3.23. Predlog ureditve stavbne pravice, javnega dobra in dokončnega upravljavca na zemljiščih v k. o. 1301 Krška vas, 1320 Drnovo, 1325 Senuše, 1327 Površje, 1328 Smednik in 1329 Veliki Podlog, ki predstavljajo del avtoceste na odseku Smednik–Krška vas

 

3.24. Predlog ureditve stavbne pravice, javnega dobra in dokončnega upravljavca na zemljiščih v k. o. 104 Rakičan, 105 Murska Sobota, 127 Krog, 128 Bakovci, 212 Okoslavci, 223 Blaguš, 224 Grabonoš, 230 Vučja vas in 231 Bučečovci, ki predstavljajo del avtoceste na odseku Vučja vas–Beltinci

 

3.25. Predlog ureditve stavbne pravice, javnega dobra in dokončnega upravljavca na zemljiščih v k. o. 539 Brengova, 540 Cogetinci in 545 Čagona, ki predstavljajo del avtoceste na odseku Spodnja Senarska–Cogetinci

 

3.26. Predlog ureditve stavbne pravice, javnega dobra in dokončnega upravljavca na zemljiščih v k. o. 530 Partinje, 550 Zamarkova, 551 Močna, 615 Vukovje, 617 Vosek, 641 Dragučova, 642 Pernica in 643 Ložane, ki predstavljajo del avtoceste na odseku Maribor–Lenart

 

3.27. Predlog ureditve stavbne pravice, javnega dobra in dokončnega upravljavca na zemljiščih v k. o. 157 Dolga vas pri Lendavi, 165 Lakoš, 166 Lendava, 167 Čentiba, 168 Dolina pri Lendavi, 169 Petišovci in 170 Pince, ki predstavljajo del avtoceste na odseku Lendava–Pince

 

3.28. Predlog ureditve stavbne pravice, javnega dobra in dokončnega upravljavca na zemljiščih, ki predstavljajo del avtoceste na odseku Dane–Fernetiči v k. o. 2455 Sežana

 

3.29. Predlog ureditve stavbne pravice, javnega dobra in dokončnega upravljavca na zemljiščih v k. o. 548 Zgornja Senarska, 549 Radehova, 550 Zamarkova in 555 Šetarova, ki predstavljajo del avtoceste na odseku Lenart–Spodnja Senarska

 

3.30. Predlog ureditve stavbne pravice, javnega dobra in dokončnega upravljavca na zemljiščih, ki predstavljajo del avtoceste na odseku Divača–Dane v k. o. 2453 Povir in 2455 Sežana

 

3.31. Predlog ureditve stavbne pravice, javnega dobra in dokončnega upravljavca na zemljiščih v k. o. 2311 Vitovlje, 2312 Osek, 2313 Šempas, 2314 Vogrsko, 2315 Šempeter, 2384 Črniče, 2386 Batuje in 2387 Selo, ki predstavljajo del avtoceste na odseku Selo–Šempeter

 

3.32. Predlog ureditve stavbne pravice, javnega dobra in dokončnega upravljavca na zemljiščih, ki predstavljajo del avtoceste na odseku Čebulovica–Divača, k. o. 2451 Dolnje Ležeče, 2452 Divača in 2460 Naklo

 

3.33. Predlog ureditve stavbne pravice, javnega dobra in dokončnega upravljavca na zemljiščih v k. o. 2315 Šempeter in 2316 Vrtojba, ki predstavljajo del avtoceste na odseku Šempeter–Vrtojba

 

3.34. Predlog ureditve stavbne pravice, javnega dobra in dokončnega upravljavca na zemljiščih, ki predstavljajo del avtoceste na odseku Divača–Kozina v k. o. 2460 Naklo, 2461 Dane in 2554 Rodik

 

3.35. Predlog ureditve stavbne pravice, javnega dobra in dokončnega upravljavca na zemljiščih v k. o. 2589 Plavje in 2595 Škofije, ki predstavljajo del avtoceste na odseku Škofije–Srmin

 

3.36. Predlog ureditve stavbne pravice, javnega dobra in dokončnega upravljavca na zemljiščih, ki predstavljajo del avtoceste na odseku Cogetinci–Vučja vas v k. o. 213 Dragotinci, 220 Selišči, 221 Slaptinci, 223 Blaguš in 224 Grabonoš

 

3.37. Predlog ureditve stavbne pravice, javnega dobra in dokončnega upravljavca na zemljiščih, ki predstavljajo del avtoceste na odseku Beltinci–Lendava v k. o. 104 Rakičan, 148 Renkovci, 149 Turnišče, 150 Gomilica, 152 Nedelica, 153 Radmožanci in 159 Mala Polana

 

3.38. Predlog ureditve stavbne pravice, javnega dobra in dokončnega upravljavca na zemljiščih v k. o. 2379 Budanje, 2380 Šturje, 2383 Vrtovin, 2387 Selo, 2388 Kamnje, 2389 Skrilje, 2391 Vipavski Križ in 2392 Ajdovščina, ki predstavljajo del avtoceste na odseku Vipava–Selo

 

3.39. Predlog ureditve stavbne pravice, javnega dobra in dokončnega upravljavca na zemljiščih, ki predstavljajo del avtoceste na odseku Vrhnika–Postojna v k. o. 2490 Postojna

 

3.40. Predlog za odvzem statusa javne železniške infrastrukture na nepremičninah in določitev upravljavca nepremičninam v k. o. Studenci in k. o. Kašelj

 

4. Ostali predlogi administrativnih zadev in imenovanj

4.1. Predlog razrešitve generalnega direktorja Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

 

4.2. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

 

4.3. Predlog razrešitve generalnega direktorja Agencije Republike Slovenije za okolje, Poročevalec: Jure Leben

 

4.4. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Agencije Republike Slovenije za okolje, 

Poročevalec: Jure Leben

 

 

 


Časovno obdobje

Potrdi