Spletno mesto vlada.si je 1. julija 2019 postalo del Osrednjega spletnega mesta državne uprave GOV.SI.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

Skoči na vsebino »

Dnevni redi

22.11.18

9. redna seja Vlade RS, dne 22. novembra 2018

 

I. LISTA A

 

1.1. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvi Odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru, Poročevalec: dr. Jernej Pikalo    Gradivo 

 

1.2. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda Fakultete za informacijske študije v Novem mestu, Poročevalec: dr. Jernej Pikalo    Gradivo 

 

1.3. Predlog uredbe o izvajanju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči Republike Slovenije, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar    Gradivo 

 

1.4. Predlog uredbe o spremembi Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za potrebe kopališča LifeClass Portorož iz vrtine HV-1/94, Poročevalec: Jure Leben    Gradivo 

 

1.5. Predlog uredbe o dopolnitvi Uredbe o cestninskih cestah in cestnini, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek    Gradivo 

 

1.6. Predlog soglasja k Dopolnitvi Cenika cestnine za uporabo cestninskih cest, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek    Gradivo 

 

1.7. Predlog odloka o ukrepu odvzema osebkov vrste rjavega medveda (Ursus arctos) iz narave za obdobje do 30. septembra 2019, Poročevalec: Jure Leben    Gradivo 

 

1.8. Predlog sklepa o določitvi dneva Slovenske obveščevalno-varnostne agencije, Poročevalec: Rajko Kozmelj    Gradivo 

 

1.9. Predlog sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o preoblikovanju Urbanističnega inštituta Republike Slovenije v javni raziskovalni zavod, Poročevalec: dr. Jernej Pikalo    Gradivo 

 

1.10. Predlog odločbe o izdaji dovoljenja za uporabo besede Slovenija v firmi družbe Lesaffre Slovenija d. o. o., Poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo 

 

1.11. Predlog aneksa št. 1 h koncesijski pogodbi št. 014-49/2015 z dne 29. 1. 2016 v zvezi z rabo termalne vode za ogrevanje objektov iz vrtine Do-3g/05, Poročevalec: Jure Leben    Gradivo 

 

1.12. Predlog aneksa št. 2 h koncesijski pogodbi št. 014-49/2015 z dne 29. 1. 2016 v zvezi z rabo termalne vode za ogrevanje objektov iz vrtine Do-3g/05, Poročevalec: Jure Leben    Gradivo 

 

1.13. Predlog dopolnitve Energetske bilance Republike Slovenije za leto 2017, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek    Gradivo 

 

1.14. Predlog odgovora na dopis Računskega sodišča Republike Slovenije o seznanitvi lastnika z ugotovitvami revizije učinkovitosti upravljanja pristaniške infrastrukture na območju koprskega tovornega pristanišča, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

 

1.15. Predlog soglasja k pobudi Občine Piran za načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena v območju državnega lokacijskega načrta za hitro cesto na odseku Jagodje–Lucija in priključno cesto za Piran, Poročevalec: Jure Leben    Gradivo 

 

1.16. Poročilo o izvajanju Programa upravljanja območij Natura 2000 (2015–2020) v obdobju od 2015 do 2017, Poročevalec: Jure Leben    Gradivo 

 

1.17. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na Uradni opomin Evropske komisije št. SG-Greffe(2018)D/17841 z dne 24. 9. 2018 zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive (EU) 2016/97 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. januarja 2016 o distribuciji zavarovalnih produktov (prenovitev) v pravni red Republike Slovenije, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

 

1.18. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na Uradni opomin Evropske komisije št. SG-Greffe(2018)D/17841 z dne 24. 9. 2018 zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive Komisije (EU) 2017/164 z dne 31. januarja 2017 o določitvi četrtega seznama indikativnih mejnih vrednosti za poklicno izpostavljenost v skladu z Direktivo Sveta 98/24/ES ter o spremembi direktiv Komisije 91/322/EGS, 2000/39/ES in 2009/161/EU v pravni red Republike Slovenije, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

 

1.19. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki se sprejme v imenu Evropske unije v svetu članic Mednarodnega sveta za oljke, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

 

1.20. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za konkurenčnost (notranji trg, industrija, raziskave in vesolje) 29. in 30. novembra v Bruslju, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

 

1.21. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za splošne zadeve (kohezijska politika) 30. novembra 2018 v Bruslju, Poročevalec: Marko Bandelli

 

1.22. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za izobraževanje, mladino, kulturo in šport (izobraževanje, mladina in šport) 26. in 27. novembra 2018 v Bruslju, Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

 

1.23. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za izobraževanje, mladino, kulturo in šport (kultura) 27. novembra 2018 v Bruslju, Poročevalec: Dejan Prešiček

 

1.24. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za zunanje zadeve v sestavi ministrov za mednarodno razvojno sodelovanje 26. novembra 2018 v Bruslju, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

 

1.25. Izhodišča za uradni obisk ministra za zunanje zadeve dr. Miroslava Cerarja 27. novembra 2018 v Republiki Albaniji, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

 

1.27. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na ministrskem srečanju držav Salzburškega foruma 28. in 29. novembra 2018 v Bratislavi, Poročevalec: Boštjan Poklukar    Gradivo 

 

1.28. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije pod vodstvom Eve Štravs Podlogar, državne sekretarke v Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, na letnem srečanju udeležencev EXPO 2020 od 26. do 28. novembra 2018 v Dubaju, Poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo 

 

1.29. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

 

1.30. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Branka Grimsa v zvezi s socialistično poslovno politiko bank v solastništvu Republike Slovenije, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

 

1.31. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z vključitvijo razvoja elektrifikacije težkih tovornih vozil v Strategijo pametne specializacije, Poročevalec: Marko Bandelli

 

1.32. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z mednarodnim sodelovanjem na področju zagotavljanja biotske raznovrstnosti, Poročevalec: Jure Leben

 

1.33. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Alenke Jeraj v zvezi z vračilom socialnih prejemkov, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

 

1.34. Predlog odgovora na pobudo državnega svetnika Branka Tomažiča glede investiranja v turistični razvoj Vipavske doline, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

  

 

II. LISTA B

 

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o reševanju in prisilnem prenehanju bank – prva obravnava    Gradivo 

 

2A. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 – nujni postopek

 

3. Posebni vladni projekt predsedovanja Republike Slovenije Svetu Evropske unije 2021 in organizacijska struktura njegove priprave ter izvedbe

 

4. Predlog kadrovskega načrta za posebni vladni projekt Predsedovanje Republike Slovenije Svetu Evropske unije 2021

 

4A. Predlog načrta za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leto 2019   Gradivo 

 

5. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o ustanovitvi, nalogah in sestavi Odbora Vlade Republike Slovenije za državno ureditev in javne zadeve

 

6. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o ustanovitvi, nalogah in sestavi Odbora Vlade Republike Slovenije za gospodarstvo

 

6A. Predlog za uvrstitev novega projekta št. 1714-18-0011 – Odkup prostorov Policijske postaje Maribor II v Načrt razvojnih programov 2018–2021

 

7. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o opustitvi premikanja ure na poletni oziroma zimski čas in razveljavitvi Direktive 2000/84/ES   Gradivo 

 

9. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja, Poročevalec: Rudi Medved

 

9.1. Predlog odpoklica in imenovanja članov Upravnega odbora Javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve Republike Slovenije

 

9.2. Predlog javnega poziva za predlaganje kandidatov za zastopnike pacientovih pravic na območjih območnih enot Nacionalnega inštituta za javno zdravje: Celje, Novo mesto, Ravne na Koroškem in Koper

 

9.3. Predlog mnenja o podelitvi odlikovanja Suverenega malteškega viteškega reda slovenskemu državljanu

 

9.4. Predlog sklepa o ustanovitvi Medresorske koordinacijske skupine za spremljanje in usmerjanje implementacije ukrepov na področju vojaške mobilnosti

 

9.5. Predlog sklepa o spremembi sestave Medresorske delovne skupine za koordinacijo izvrševanja sodb Evropskega sodišča za človekove pravice

 

9.6. Predlog pooblastila Državnemu odvetništvu Republike Slovenije za vložitev predloga za dopustitev revizije

 

9.7. Predlog pogodbe o brezplačnem prenosu zemljišča v k. o. 2293 Grgar na Mestno občino Nova Gorica

 

9.8. Predlog določitve Direkcije Republike Slovenije za vode za upravljavca nepremičnin v sklopu izgradnje Hidroelektrarne Boštanj

 

 


Časovno obdobje

Potrdi