Spletno mesto vlada.si je 1. julija 2019 postalo del Osrednjega spletnega mesta državne uprave GOV.SI.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

Skoči na vsebino »

Dnevni redi

3.4.03

Dnevni red 15. redne seje Vlade Republike Slovenije, dne 3. aprila 2003

I.

 

1. Odnosi med Slovenijo in Evropsko unijo

 

a. Informacija o elementih za stališča Vlade Republike Slovenije o prihodnji ureditvi Evrope, 900-29/2002-2

Poročevalec: dr. Dimitrij Rupel

 

b. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Konferenci vpliv širitve Evropske unije na oblikovanje skupne evropske politike do razvojnega sodelovanja 7. in 8. aprila 2003 v Berlinu, 065-00/2001-29

Poročevalec: dr. Dimitrij Rupel

 

c. Informacija o poteku priprav izvedbenih aktivnosti na črpanje sredstev strukturnih in kohezijskega sklada v obdobju 2004-2006 , 915-13/2001-6

Poročevalka: mag. Zdenka Kovač

 

č. Informacija o realizaciji Državnega programa za prevzem pravnega reda EU v prvem trimesečju 2003 in z informacijo o nalogah, ki so predvidene v drugem trimesečju 2003, 900-10/2001-27

Poročevalec: dr. Janez Potočnik

 

d. Predlog v zvezi s podpisom pogodbe o pristopu Republike Slovenije k Evropski uniji, 900-01/2000-18

Poročevalec: dr. Dimitrij Rupel

 

1A. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na neformalnem srečanju predsednikov vlad povabljenih držav v NATO 4. in 5. aprila 2003 v Snagovu, Romunija, 803-09/2001-7

Poročevalec: dr. Dimitrij Rupel

 

1B. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o policiji - prva obravnava, 231-04/2001-2 (EVA:2002-1711-0018)

Poročevalec: dr. Rado Bohinc

 

2A. Predlog mnenja o stališčih lokalnih skupnosti k predlogu stanovanjskega zakona - druga obravnava, 363-05/2002-2 (EVA:2001-2511-0082)

Poročevalec: mag. Janez Kopač

 

2B. Pooblastilo za zastopanje interesov Republike Slovenije in navodilo za glasovanje na 8. seji skupščine družbe Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o., ki bo 9. aprila 2003, 312-28/2001-5

Poročevalec: mag. Janez Kopač

 

2C. Predlog za prerazporeditev sredstev med proračunskimi uporabniki (zagotavljanje sredstev tekoče proračunske rezerve), 409-00/2001-145

Poročevalec: dr. Dušan Mramor

 

2D. Predlog za prerazporeditev sredstev med proračunskimi uporabniki (Državni svet Republike Slovenije, Ministrstvo za gospodarstvo), 409-00/2001-146

Poročevalec: dr. Dušan Mramor

 

2E. Predlog za prerazporeditev sredstev splošne proračunske rezervacije (dodatna sredstva za potrebe prevajanja in priprave slovenske različice pravnega reda), 409-00/2001-147

Poročevalec: dr. Dušan Mramor

 

2F. Predlog za uvrstitev projekta Obnova menze pri Državnem zboru Republike Slovenije v Načrt razvojnih programov za leto 2003 in sprememba Načrta razvojnih programov za leto 2003, 400-25/2002-5

Poročevalec: dr. Dušan Mramor

 

2G. Predlog dopolnitve programa financiranja državnega proračuna Republike Slovenije za leto 2003 - predčasno odplačilo obveznosti Republike Slovenije iz kreditne pogodbe št. 06/00-SIN, 409-07/2002-7

Poročevalec: dr. Dušan Mramor

 

2H. Predlog za pomoč Republike Slovenije za prizadete v iraški vojni, 914-03/2001-7

Poročevalec: dr. Dimitrij Rupel

 

2I. Informacija o izvrševanju proračuna Republike Slovenije v letu 2003, 400-25/2002-4

Poročevalec: dr. Dušan Mramor

 

 

II.

 

3. Predlog odločbe o določitvi koncesionarja za gospodarsko izkoriščanje vode za proizvodnjo električne energije na odsekih reke Drave, 329-03/2001-11

Poročevalec: mag. Janez Kopač

 

3A. Predlog uredbe o spremembah uredbe o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest, 427-00/2002-2 (EVA:2002-2311-0064)

Poročevalec: mag. Franc But

 

3B. Predlog sklepa o pripravi in izvedbi vaje 'Čabar - Loška dolina 2003', 812-04/2001-7

Poročevalec: dr. Anton Grizold

 

3C. Predlog za prednostno dispečiranje električne energije iz Termoelektrarne Trbovlje, d.o.o., 312-36/2001-19

Poročevalec: mag. Janez Kopač

 

3Č. Poročilo o poslovanju in rezultatih dela Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja z zaključnim računom za leto 2001, 408-00/2001-18

Poročevalka: mag. Zdenka Kovač

 

3D. Predlog spremembe poslovnega in finančnega načrt Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja za leto 2002, 408-00/2001-19

Poročevalka: mag. Zdenka Kovač

 

3E. Poslovni in finančni načrt Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja za leto 2003, 408-00/2001-16

Poročevalka: mag. Zdenka Kovač

 

III.

 

4. Informacija o obisku komisarja Sveta Evrope za človekove pravice Alvara Gil-Roblesa v Republiki Sloveniji od 11. do 13. maja 2003, 039-00/2000-15

Poročevalec: dr. Dimitrij Rupel

 

4A. Pobuda za sprejem Protokola o spremembi Protokola med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o skupnih ukrepih pri opravljanju mejne kontrole na cestnih mejnih prehodih na slovensko - madžarski državni meji, 287-01/2003-1

Poročevalec: dr. Dušan Mramor

 

4B. Izhodišča za pogovore ob uradnem obisku ministra za zunanje zadeve Bosne in Hercegovine dr. Mladena Ivanića v Republiki Sloveniji dne 7. aprila 2003, 038-21/2001-12

Poročevalec: dr. Dimitrij Rupel

 

4C. Pobuda za sklenitev Memoranduma o sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Makedonije na področju javnih financ, 432-09/2003-1

Poročevalec: dr. Dušan Mramor

 

IV.

 

5. Poslansko vprašanje Bogdana Baroviča v zvezi z napadom na Irak, 019-01/2001-247

Poročevalec: dr. Dimitrij Rupel

 

V.

 

6. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za kadrovske in administrativne zadeve, 111-06/2002-17

Poročevalec: dr. Pavel Gantar

 

7. Razno:

a. Osnutek sklica 16. redne seje Vlade Republike Slovenije,

 

 

 

 

 

 


Časovno obdobje

Potrdi