Spletno mesto vlada.si je 1. julija 2019 postalo del Osrednjega spletnega mesta državne uprave GOV.SI.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

Skoči na vsebino »

Dnevni redi

24.4.03

Dnevni red 18. redne seje Vlade Republike Slovenije, dne, 24. aprila 2003

I.

 

1. Odnosi med Slovenijo in Evropsko unijo

Poročevalec: dr. Janez Potočnik

 

1a. Izhodišča za razgovore ministra za evropske zadeve dr. Janeza Potočnika na delovnem obisku na Finskem dne 25. in 26.4.2003, 038-15/2001-8

Poročevalec: dr. Janez Potočnik

 

1b. Predlog za ukinitev Ožje pogajalske skupine za pristop Slovenije k Evropski uniji, 900-09/2001-12

Poročevalec: dr. Janez Potočnik

 

1c. Izhodišča za udeležbo na zasedanju Pridružitvenega pododbora za kmetijstvo in ribištvo med Republiko Slovenijo in Evropsko unijo 5. maja 2003 v Bruslju, 900-27/2001-2

Poročevalec: mag. Franc But

 

1č. Zahteva za sklic postopka posvetovanja s Svetom Evropske unije glede sprejema Uredbe Sveta, ki spreminja uredbo (EEC) št. 2081/92 o zaščiti geografskih označb in oznak porekla za kmetijske pridelke in živila, 900-33/2003-1

Poročevalec: mag. Franc But

 

1d. Informacija glede predloga sprememb in dopolnitev direktive o embalaži in odpadni embalaži (94/62/ES), 354-22/2002-2

Poročevalec: mag. Janez Kopač

 

1e. Informacija o udeležbi ministra za informacijsko družbo Republike Slovenije dr. Pavla Gantarja na ministrski konferenci 'Informacijska družba: orodja elektronske podpore vodenju v EU in državah jugovzhodne Evrope', ki bo 2. in 3. maja 2003 v Atenah, 067-17/2002-2

Poročevalec: dr. Pavel Gantar

 

1f. Izhodišča za nastop ministra za zunanje zadeve dr. Dimitrija Rupla pred Odborom za zunanje zadeve Evropskega parlamenta 28. aprila 2003, 039-00/2000-18

Poročevalec: dr. Dimitrij Rupel

 

1g. Izhodišča za nastop ministra za zunanje zadeve dr. Dimitrija Rupla na Evropskemu forumu Gradiščanske v Bad Tatzmannsdorfu, 29. aprila 2003, 038-01/2001-20

Poročevalec: dr. Dimitrij Rupel

 

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o deviznem poslovanju - skrajšani postopek, 430-00/2003-1 (EVA:2001-1611-0219)

Poročevalec: dr. Dušan Mramor

 

3. Predlog uredbe o določitvi najvišjih tarifnih postavk za prodajo električne energije za tarifne odjemalce, 382-11/2001-3 (EVA:2003-2111-0033)

Poročevalka: dr. Tea Petrin

 

4. Predlog uredbe o oblikovanju cen učbenikov, 387-04/2001-3 (EVA:2003-2111-0031)

Poročevalka: dr. Tea Petrin

 

4A. Predlog uredbe o oblikovanju cen naftnih derivatov, 382-15/2001-7 (EVA:2003-2111-0037)

Poročevalka: dr. Tea Petrin

 

4B. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o določitvi in načinu obračunavanja posebnega nadomestila za izvrševanje gospodarske javne službe oblikovanja obveznih rezerv nafte in njenih derivatov, 427-06/2001-2 (EVA:2002-2111-0105)

Poročevalka: dr. Tea Petrin

 

5. Predlog sklepa o uskladitvi vrednosti točke turistične takse, 423-11/2003-1

Poročevalka: dr. Tea Petrin

 

6. Korekcija bilance stanja javne železniške infrastrukture v upravljanju za poslovno leto 2002 in bilance stanja Slovenskih železnic, d.d., na dan 31.12.2002, 428-03/2001-19

Poročevalec: Jakob Presečnik

 

7. Spremembe in dopolnitve Statuta javnega podjetja Slovenske železnice, d.d., 343-00/2000-21

Poročevalec: Jakob Presečnik

 

7A. Predlog sklepa o sestavi Delovne skupine za koordinacijo zunanjepolitičnih aktivnosti Republike Slovenije, 039-01/2002-6

Poročevalec: dr. Dimitrij Rupel

 

II.

 

8. Predlog uredbe o načinu opravljanja obveznih državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda, 324-12/2003-1 (EVA:2003-2511-0055)

Poročevalec: mag. Janez Kopač

 

9. Predlog uredbe o koncesiji za opravljanje obveznih državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda, 324-12/2003-2 (EVA:2003-2511-0054)

Poročevalec: mag. Janez Kopač

 

10. Spremembe in dopolnitve Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo ELES GEN, d.o.o., 311-01/2001-19

Poročevalec: mag. Janez Kopač

 

11. Predlog odloka o ureditvenem načrtu Ribčev Laz - Pod Skalco (T9/1), 636-01/2001-14

Poročevalec: mag. Janez Kopač

 

12. Predlog uredbe o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Korenitka - Pluska, 350-04/2001-4 (EVA:2003-2511-0059)

Poročevalec: mag. Janez Kopač

 

13. Predlog uredbe o spremembi uredbe o uvedbi podpor za pripravo kmetijskih pridelkov in živil za zunanji trg za obdobje od 1. januarja do 30. junija 2003, 403-22/2000-18 (EVA:2003-2311-0092)

Poročevalec: mag. Franc But

 

14. Predlog uredbe o omejevanju in nadzoru uvoza in izvoza surovih diamantov, 334-12/2003-2 (EVA:2003-2111-0040)

Poročevalka: dr. Tea Petrin

 

15. Program dela Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in kmetijsko gozdarskih zavodov za leto 2003, 029-07/2001-7

Poročevalec: mag. Franc But

 

16. Program dejavnosti Instituta informacijskih znanosti za leto 2003, 691-24/2002-7

Poročevalec: dr. Slavko Gaber

 

17. Začetek in dokončanje nujnih postopkov za oddajo javnih naročil Servisa skupnih služb Vlade Republike Slovenije, 414-01/2001-18

Poročevalec: Mitja Valič

 

18. Izvedba javnega naročila za zdravstveno zavarovanje oseb na prestajanju kazni zapora in vzgojnega ukrepa oddaje v prevzgojni dom, 414-01/2001-20

Poročevalec: mag. Ivan Bizjak

 

19. Nadaljevanje postopkov oddaje javnega naročila Ministrstva za obrambo, 414-01/2001-22

Poročevalec: dr. Anton Grizold

 

19A. Nadaljevanje postopka javnega naročila Ustavnega sodišča Republike Slovenije

 

Začetek oddaje javnega naročila male vrednosti za nakup osebnega vozila, ki se podeli kot nagrada izžrebancu v nagradni igri 'Vzemite račun' , 414-01/2001-23

Poročevalec: dr. Dušan Mramor

 

III.

 

20. Predlog zakona o ratifikaciji Finančne pogodbe med Republiko Slovenijo in Evropsko investicijsko banko, 433-17/2001-12 (EVA:2003-1811-0024)

Poročevalec: dr. Dimitrij Rupel

 

21. Predlog zakona o dopolnitvi zakona o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju za preprečevanje čezmejnega kriminala in boj proti njemu, 245-14/2002-3 (EVA:2003-1811-0027)

Poročevalec: dr. Dimitrij Rupel

 

22. Nacionalno poročilo o izpolnjevanju zahtev po skupni Konvenciji o varnosti ravnanja z izrabljenim gorivom in varnosti ravnanja z radioaktivnimi odpadki, 905-12/2001-3

Poročevalec: mag. Janez Kopač

 

23. Pobuda za sklenitev Sporazuma o spremembi sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Slovaške republike o sodelovanju na področju veterinarske medicine, ki je bil podpisan v Radencih 25.8.1995, 322-17/2003-2

Poročevalec: mag. Franc But

 

24. Pobuda za sklenitev Sporazuma o spremembi sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Poljske o sodelovanju na področju veterinarske medicine, ki je bil podpisan v Ljubljani 19.7.1996, 322-17/2003-3

Poročevalec: mag. Franc But

 

25. Pobuda za sklenitev Sporazuma o spremembi sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o sodelovanju na področju veterinarske medicine, ki je bil podpisan v Budimpešti 24.11.1994, 322-17/2003-4

Poročevalec: mag. Franc But

 

26. Izhodišča Četrte Ministrske konference o varstvu gozdov v Evropi od 28. do 30. aprila 2003 na Dunaju, 903-10/2003-1

Poročevalec: mag. Franc But

 

27. Pobuda za podpis Protokola o strateški presoji vplivov na okolje h Konvenciji o presoji čezmejnih vplivov na okolje od 21. do 23. maja 2003 v Kijevu, Ukrajina, 903-02/2001-2

Poročevalec: mag. Janez Kopač

 

27A. Pobuda za podpis Protokola o registrih izpustov in prenosov onesnaževal, 903-12/2003-2

Poročevalec: mag. Janez Kopač

 

28. Poročilo o Republiki Sloveniji in njenem izpolnjevanju priporočil iz prvega kroga ocenjevanja GRECO RC-I (2003) 1E, 901-06/2001-5

Poročevalec: Boštjan Penko

 

29. Izhodišča za udeležbo in imenovanje slovenske delegacije na 12. letni skupščini Evropske banke za obnovo in razvoj (EBRD) 4. in 5. maja 2003 v Takštenu, Uzbekistan, 432-05/2000-9

Poročevalec: dr. Dušan Mramor

 

30. Poročilo o delovnem obisku podpredsednice vlade in ministrice za zunanje zadeve Velikega vojvodstva Luksemburg Lydie Polfer v Republiki Sloveniji 13. marca 2003, 038-16/2001-6

Poročevalec: dr. Dimitrij Rupel

 

31. Predlog za določitev delegacije za udeležbo na zagovoru drugega periodičnega poročila Vlade Republike Slovenije o uresničevanju Konvencije OZN proti mučenju in drugim oblikam okrutnega, nečloveškega ali ponižujočega ravnanja in kaznovanja 5. in 6. maja 2003 v Ženevi, 904-06/2001-9

Poročevalec: dr. Dimitrij Rupel

 

IV.

 

32. Poslansko vprašanje Branka Kelemine v zvezi s porabo sredstev Evropske unije, 019-01/2001-249

Poročevalec: dr. Janez Potočnik

 

V.

 

33. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za kadrovske in administrativne zadeve, 111-06/2002-20

Poročevalec: dr. Pavel Gantar

 

34. Razno:

 

a. Osnutek sklica 19. redne seje Vlade Republike Slovenije

 

 

 


Časovno obdobje

Potrdi