Skoči na vsebino »

Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa: Vlada RS

 

Odgovorna uradna oseba:

Generalni sekretar vlade Stojan Tramte

 

Datum prve objave kataloga: 28. december 2004

 

Datum zadnje spremembe: september 2018

 

 

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

 

 

Druge oblike kataloga:    

Katalog je dostopen le v elektronski verziji na naslovu zgoraj.

 

 

 


2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga


2.a Organigram in podatki o organizaciji organa

 

Kratek opis delovnega področja organa:

 • Vlada RS je organ izvršilne oblasti in najvišji organ državne uprave Republike Slovenije;
 • vlada dela in odloča o zadevah iz svoje pristojnosti na rednih in dopisnih sejah vlade:
 • v skladu z ustavo, z zakoni in z drugimi splošnimi akti Državnega zbora določa, usmerja in usklajuje izvajanje politike države ter v ta namen izdaja predpise in sprejema druge pravne, politične, ekonomske, finančne, organizacijske in druge ukrepe, ki so potrebni za zagotovitev razvoja države in za urejenost razmer na vseh področjih iz pristojnosti države;
 • Državnemu zboru predlaga v sprejem zakone, državni proračun, nacionalne programe in druge splošne akte, s katerimi se določajo načelne in dolgoročne politične usmeritve za posamezna področja iz pristojnosti države;
 • prek ministrstev usmerja državno upravo;
 • nadzoruje delo ministrstev, jim daje smernice za izvajanje politike in za izvrševanje zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov ter skrbi, da ministrstva usklajeno izvršujejo svoje naloge;
 • odloča o sporih glede pristojnosti med ministrstvi ter med ministrstvi in nosilci javnih pooblastil;
 • ureja delovni čas v državni upravi ter sprejema organizacijske, kadrovske in druge ukrepe za delo vlade in ministrstev;
 • izvršuje pravice in dolžnosti, ki pripadajo Republiki Sloveniji kot ustanoviteljici zavodov, gospodarskih družb in drugih organizacij, če s posebnim zakonom ni drugače določeno;
 • zastopa Republiko Slovenijo kot pravno osebo, če glede posameznih zadev s posebnim zakonom ni drugače določeno;
 • upravlja z nepremičninami in z drugim premoženjem Republike Slovenije, če glede posameznih nepremičnin s posebnim zakonom ni drugače določeno.

 

 

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:

Vlado sestavljajo predsednik vlade ter ministri in ministrice. Predsednik vlade vodi in usmerja delo vlade. Za organizacijsko, strokovno in drugo pomoč pri delovanju vlade in usklajevanju dela ministrstev lahko vlada ustanavlja vladne službe. Vlada ima generalni sekretariat, ki za vlado opravlja koordinacijske in strokovne naloge. Predsednik vlade ima kabinet, ki deluje kot vladna služba in za predsednika opravlja strokovne in druge naloge.

 

 Vizualna predstavitev organizacijske strukture (organigram vlade) (429 KB)

 

V vladi so ministri za:

Vlada ima tudi ministra brez resorja za področje razvoja, strateške projekte in kohezijo  ter ministra brez resorja za področje odnosov med RS in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med RS in Slovenci po svetu .

 

Vladne službe:


2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba:

Stojan Tramte - generalni sekretar Vlade RS

Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana

telefon: 01/478 1000

telefaks: 01/478 1607

e-pošta: gp.gsping@govpong.si

 

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

 

Državni predpisi:

 

Zakoni z dela področja Vlade RS:

 

Predpisi lokalnih skupnosti: /

 

Predpisi EU:

 

2.d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

Predlogi predpisov:


2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov:

 

Vladni projekti - povezava na predstavitev nekaterih ključnih vladnih projektov in dokumentov.

 

Povezave na spletna mesta, kjer ministrstva objavljajo najpomembnejše dokumente:

 

 

2.f  Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ:

 • izdajanje dovoljenj za uporabe besede 'Slovenija' in njenih izpeljank ter kratic v firmah družb ter imenih zavodov ali ustanov;
 • odločanje o podelitvi soglasja za sprejem v državljanstvo na podlagi 12. člena Zakona o državljanstvu Republike Slovenije in ugotavljanje razlogov za pridobitev državljanstva po 13. členu Zakona o državljanstvu Republike Slovenije;
 • podeljevanje koncesij (na podlagi Zakona o igrah na srečo, Zakona o rudarstvu, Zakona o obrambi, Zakona o telekomunikacijah, Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb, Zakona o vodah, Zakona o ohranjanju narave, Energetskega zakona ipd.);
 • podeljevanje predhodnih soglasij, da lahko podjetje posluje kot invalidsko podjetje;
 • podeljevanje soglasij za vložitev kandidatur pri mednarodni športni zvezi za organiziranje velikih mednarodnih športnih prireditev (svetovna in evropska prvenstva) ter soglasij za morebitno sofinanciranje le-teh iz državnih sredstev;
 • odločanje v sporih o pristojnosti: a) med ministrstvi, b) med nosilci javnih pooblastil, ki imajo javno pooblastilo na podlagi zakona, in ministrstvi, c) med nosilci javnih pooblastil, ki imajo javno pooblastilo na podlagi zakona, in č) med upravno enoto in ministrstvom;
 • odločanje o izločitvi ministrov;
 • odločanje o pritožbah, ko je v zakonu predvidena pritožba na Vlado RS;
 • izdajanje odločb v postopkih z izrednimi pravnimi sredstvi po Zakonu o splošnem upravnem postopku;
 • imenovanja in razrešitve.

 

2.g  Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc: /

 

2.i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa:

 

 


3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

 

Dostop prek spleta:

Katalog je dostopen na spletnem naslovu www.vlada.si/delo_vlade/katalog_ijz/ 

 

Fizični dostop:

Na naslovu Generalnega sekretariata Vlade RS (Gregorčičeva 20, Ljubljana)

 

Stroški posredovanja informacij javnega značaja:

 

 

 


4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja