Spletno mesto vlada.si je 1. julija 2019 postalo del Osrednjega spletnega mesta državne uprave GOV.SI.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

Skoči na vsebino »

Seje delovnih teles

1.3.11

110. seja Komisije za administrativne zadeve in imenovanja

Dnevni red 110. seje Komisije za administrativne zadeve in imenovanja, dne 1. marca 2011


I. PREDLOGI RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM
 

2. Predlog za določitev Študentskih domov v Ljubljani za upravljavca nepremičnine na naslovu Rimska 7a, Ljubljana, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Gregor Golobič

 

3. Predlog za določitev Javnega zavoda Triglavski narodni park za upravljavca posameznih nepremičnin, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Roko Žarnić

 

4. Predlog za določitev Zavoda za gozdove Slovenije za upravljavca na zemljišču s parc. št. 2705/2, k.o. Peskovci in stavbe št. 106, k.o. Peskovci, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Dejan Židan

 

5. Predlog sklepa o odvzemu statusa javnega dobra javna železniška infrastruktura nepremičninam parc. št. 1550/33 in 1550/34 v k.o. Dolenji Logatec, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Patrick Vlačič


II. PREDLOGI V UPRAVNIH IN SODNIH POSTOPKIH
 

1. Predlog za odklonitev reševanja spora z mediacijo pred Delovnim in socialnim sodiščem v Ljubljani pod opr. št. I Pd 1467/2010 zaradi neizplačanega dela plače, Poročevalec: dr. Boštjan Tratar

 

2. Predlog za odklonitev reševanja spora z mediacijo pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani pod opr. št. VII Pg 5355/2010 zaradi plačila odškodnine, Poročevalec: dr. Boštjan Tratar

 

3. Predlog za odklonitev reševanja spora z mediacijo pred Delovnim in socialnim sodiščem v Ljubljani, oddelek v Kranju pod opr. št. Pd 302/2010 zaradi vračila stroškov za službeno potovanje v tujino, Poročevalec: dr. Boštjan Tratar

 

4. Predlog za odklonitev reševanja spora z mediacijo pred Okrajnim sodiščem v Ljubljani pod opr. št. I P 3234/2010 zaradi plačila odškodnine, Poročevalec: dr. Boštjan Tratar

 

5. Predlog za odklonitev reševanja spora z mediacijo pred Delovnim in socialnim sodiščem v Ljubljani pod opr. št. I Pd 1627/2010, zaradi napredovanja v višji plačni razred, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Boštjan Tratar

 

5A. Predlog za odklonitev reševanja spora z mediacijo pred Okrožnim sodiščem v  Ljubljani, Oddelek za gospodarsko sodstvo pod opr. št. VII Pg 4615/2010 zaradi plačila odškodnine, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Boštjan Tratar

 

6. Predlog za soglasje k sklenjeni pogojni sodni poravnavi pred Okrajnim sodiščem v Piranu pod opr. št. P 112/2010, zaradi izterjave stroškov, nastalih zaradi izpraznitve objekta, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Boštjan Tratar

 

7. Predlog za soglasje k sklenjeni pogojni sodni poravnavi pred Okrajnim sodiščem v Piranu pod opr. št. P 137/2010, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Boštjan Tratar

 

8. Predlog za sklenitev izvensodne poravnave  v zadevi plačila odškodnine zaradi neizkoriščenih dni tedenskega počitka, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Boštjan Tratar

 

9. Predlog pooblastila odvetniku Anteju Kalabriću iz Poreča za zastopanje Republike Slovenije pred pristojnim sodiščem na Hrvaškem, Poročevalec: dr. Boštjan Tratar


III. PREDLOGI ADMINISTRATIVNIH ZADEV
 

1. Predlog ugotovitvenega sklepa v zvezi z izjemnim priznanjem in odmero družinskih in starostnih pokojnin, Poročevalka: mag. Helena Kamnar

 

2. Odzivno poročilo na Revizijsko poročilo o sistemu priznanja, odmere in izplačila izjemnih pokojnin Računskega sodišča Republike Slovenije z dne 7. 12. 2010, Poročevalka: Majda Širca

 

IV. PREDLOGI IMENOVANJ
 

1. Predlog za imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet Doma starejših občanov Logatec , (DOKONČNA OBRAVNAVA ), Poročevalec: dr. Ivan Svetlik

 

1A. Predlog za imenovanje državnega sekretarja v Službi Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Poročevalka: Duša Trobec Bučan

 

2. Predlog za razrešitev in imenovanje članov upravnega odbora Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve ter  predlog za imenovanje predsednika upravnega odbora Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve, Poročevalka: mag. Darja Radić

 

3. Predlog za razrešitev in imenovanje članov Projektnega sveta za uresničevanje Projekta prenove študentskih bivalnih zmogljivosti v Republiki Sloveniji , Poročevalec: Gregor Golobič

 

3A. Predlog za imenovanje članov znanstvenega odbora za namerno sproščanje gensko spremenjenih organizmov v okolje in dajanje izdelkov na trg, (PONOVNA OBRAVNAVA),

Poročevalec: Gregor Golobič

 

3B. Predlog za imenovanje članov znanstvenega odbora za delo z gensko spremenjenimi organizmi v zaprtem sistemu, (PONOVNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Gregor Golobič

 

4. Predlog za razrešitev in imenovanje predsednika, člana in sekretarja Medresorske strokovne komisije za izdajo soglasij za izvedbo zaupnih naročil, Poročevalka: dr. Ljubica Jelušič

 

5. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov in namestnikov Nadzornega odbora za Operativni program za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007-2013, Poročevalec: mag. Dejan Židan

 

6. Predlog za razrešitev članov sveta javnega zavoda Maribor 2012 - Evropska prestolnica kulture, Poročevalka: Majda Širca

 

7. Predlog za imenovanje članov Sveta javnega zavoda Maribor 2012 - Evropska prestolnica kulture , Poročevalka: Majda Širca

 

8. Predlog za razrešitev člana sveta Javne agencije za knjigo Republike Slovenije , Poročevalka: Majda Širca

 

9. Predlog za imenovanje članice sveta Javne agencije za knjigo Republike Slovenije, Poročevalka: Majda Širca

 

10. Predlog za imenovanje članov v Svet Javnega zavoda Krajinski park Kolpa ,

Poročevalec: dr. Roko Žarnić

 

11. Predlog za razrešitev in imenovanje članov strokovne komisije za ocenjevanje ponudb v postopku javnega razpisa za izbor koncesionarja za opravljanje obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov , Poročevalec: dr. Roko Žarnić

 

12. Predlog za imenovanje članov Sveta Doma podiplomcev Ljubljana, Poročevalec: Gregor Golobič

 

13. Predlog za razrešitev in imenovanje predsednika Komisije za pospeševanje mednarodne menjave , Poročevalec: mag. Darja Radić


V. POSLANSKA VPRAŠANJA
 

/


VI. PREDLOGI ODLOČITEV KOMISIJE VLADE ZA ADMINISTRATIVNE ZADEVE IN IMENOVANJA
 

         /

 

 


Časovno obdobje

Potrdi