Skoči na vsebino »

Seje delovnih teles

30.1.18

159. seja Odbora za gospodarstvo

Dnevni red 159. seje Odbora za gospodarstvo, 30. januarja 2018
I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

 

2. Predlog zakona o spremembah Zakona o priznanju Republike Slovenije za poslovnoodličnost – skrajšani postopek, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

 

3. Predlog zakona o izvajanju Uredbe (EU) o dokumentih s ključnimi informacijami o paketnih naložbenih produktih za male vlagatelje in zavarovalnih naložbenih produktih – prva obravnava, Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman

4. Predlog zakona o ratifikaciji Večstranske konvencije o izvajanju z mednarodnimi davčnimi sporazumi povezanih ukrepov za preprečevanje zmanjševanja davčne osnove in preusmerjanja dobička, Poročevalec: Karl Erjavec

4A. Predlog stališča do Mnenja Državnega sveta Republike Slovenije o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o cestah, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Peter Gašperšič

4B. Predlog stališča do Mnenja Državnega sveta Republike Slovenije k Predlogu zakona o postopku sodnega varstva imetnikov kvalificiranih obveznosti bank, Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman

4C. Predlog mnenja o zahtevi treh članov Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za nadzor javnih financ za predložitev gradiv v zvezi s prijavo projekta drugega tira na razpis Instrumenta za povezovanje Evrope, Poročevalec: dr. Peter Gašperšič

4Č. Predlog mnenja o Predlogu za umik stopnje tajnosti ZAUPNO iz dokumenta Pobuda za sklenitev sporazuma med Republiko Slovenijo in Madžarsko o sodelovanju pri izgradnji drugega tira železniške povezave Divača−Koper, Poročevalec: dr. Peter Gašperšič

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE 

 

5. Predlog uredbe o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2019 izdajo priložnostni kovanci, Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman

6. Predlog sklepa o določitvi predmetov skupnih javnih naročil za leto 2018, Poročevalec: Boris Koprivnikar

7. Predlog sklepa o oprostitvi plačila uporabnine za uporabo javne železniške infrastrukture Republike Slovenije za prevoze, ki se opravljajo v okviru obvezne gospodarske javne službe v notranjem in čezmejnem regijskem železniškem prometu, Poročevalec: dr. Peter Gašperšič

8. Program odprave posledic pozebe v sadjarstvu in vinogradništvu v letu 2017, Poročevalec: mag. Dejan Židan

9. Predlog odločbe o dovoljenju za uporabo imena ''Slovenija'' v firmi družbe SiKabel, kabelski operaterji d. o. o., ki bi se glasila ''Slovenski kabel, slovenski kabelski operaterji d. o. o.'' , Poročevalec: Zdravko Počivalšek

9A. Vključitev socialnih partnerjev v proces priprave Nacionalnega reformnega programa 2018 in Programa stabilnosti, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman

10. Informacija o izvajanju aktivnosti predvidenih v Resoluciji o nacionalnem stanovanjskem programu 2015–2025 za leto 2017, Poročevalka: Irena Majcen

11. Poročilo o delu Komisije za odpravljanje posledic dela z azbestom za leto 2017, Poročevalka: dr. Anja Kopač Mrak

11A. Predlog soglasja za prevzem in plačevanje obveznosti na namenskih postavkah preko načrtovanih pravic porabe v sprejetem proračunu države za leto 2018, Poročevalec: dr. Peter Gašperšič

12. Predlog soglasja k Letnemu programu dela in finančnemu načrtu Javnega gospodarskega zavoda Rinka za leto 2018, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Goran Klemenčič

13. Predlog sklepa o prerazporeditvi pravic porabe (MJU, MZI, MIZŠ, MK), (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman

13A. Predlog sklepa o prerazporeditvi pravic porabe (MJU, MF), (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman

14. Predlog sklepa o prerazporeditvi pravic porabe (MJU, MZZ, MKGP, IRSKGLR, UVHVVR, MOP), (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman

III. ZADEVE EU 

 

14A. Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 za obdobje od januarja 2014 do decembra 2017, Poročevalka: Alenka Smerkolj

15. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive Sveta 2014/87/Euratom z dne 8. julija 2014 o spremembi Direktive 2009/71/Euratom o vzpostavitvi okvira Skupnosti za jedrsko varnost jedrskih objektov v pravni red Republike Slovenije, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Irena Majcen

16. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalnem srečanju ministrov za konkurenčnost (raziskave) 2. februarja 2018 v Sofiji, Poročevalka: dr. Maja Makovec Brenčič

17. Izhodišča za udeležbo generalne direktorice Statističnega urada Republike Slovenije Genovefe Ružić na 36. sestanku Odbora za evropski statistični sistem 8. februarja 2018 v Luxembourgu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Genovefa Ružić

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV 

 

17A. Izhodišča za obisk ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška v Avstraliji in na Novi Zelandiji od 9. do 18. februarja 2018, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

17B. Informacija o srečanju ministrice za finance mag. Mateje Vraničar Erman s kosovsko delegacijo Ministrstva za finance 6. februarja 2018 v Ljubljani, Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman

17C. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 17. zasedanju Regionalnega združenja VI (Evropa) Svetovne meteorološke organizacije od 7. do 9. februarja 2018 v Ženevi, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Irena Majcen

18. Poročilo o uradnem obisku ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška od 5. do 8. novembra 2017 v Albaniji in Črni gori, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

19. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na 11. Ministrski konferenci Svetovne trgovinske organizacije od 10. do 13. decembra 2017 v Buenos Airesu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

20. Poročilo o uradnem obisku ministra za zunanje zadeve Karla Erjavca v Gruziji in udeležbi na ''Tbilisi Belt and Road'' Forumu 28. novembra 2017 v Tbilisiju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Karl Erjavec

21. Poročilo o dvostranskem delovnem srečanju ministra za infrastrukturo dr. Petra Gašperšiča z ministrom za promet in pomorstvo Črne gore Osmanom Nurkovićem 12. decembra 2017 v Republiki Sloveniji, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Peter Gašperšič

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE 

 

22. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Anžeta Logarja v zvezi z zvišanjem plač upravi in predsednici Slovenskega državnega holdinga, Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman

23. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Franca Breznika v zvezi z dvigom plače predsednice upravnega odbora SDH, Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman

24. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Bojane Muršič v zvezi z dvigom plač članom uprave SDH, Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman

25. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Andreja Čuša v zvezi z zapletoma Loterije Slovenije, Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman

26. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Franca Breznika v zvezi z obratovanjem šestega bloka v Termoelektrarni Šoštanj, Poročevalec: dr. Peter Gašperšič


Časovno obdobje

Potrdi