Skoči na vsebino »

Seje delovnih teles

20.2.18

162. seja Komisije za administrativne zadeve in imenovanja

Dnevni red 162. seje Komisije za administrativne zadeve in imenovanja, 20. februarja 2018
I. PREDLOGI RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM 

 

1. Predlog za določitev Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za upravljavca nepremičnin vse k. o. 1700 Ig, (PONOVNA OBRAVNAVA, DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Dejan Židan

2. Predlog za določitev Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti za upravljavca poslovnih prostorov v stavbi na naslovu Cankarjeva 5 v Ljubljani,  del stavbe z ID znakom 1725-414-13, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Anton Peršak

3. Predlog za odvzem statusa javno dobro - javna železniška infrastruktura na nepremičnini v k. o. 2017 - Dolenji Logatec, Poročevalec: dr. Peter Gašperšič

3A. Predlog sklepa o posodobitvi podatkov o nepremičninah v lasti Republike Slovenije v uradnih evidencah, Poročevalec: Boris Koprivnikar

II. PREDLOGI V UPRAVNIH IN SODNIH POSTOPKIH 

 

4. Predlog za sklenitev zunajsodne poravnave zaradi pridobitve pogojev za vknjižbo lastninske pravice na stanovanju Zabukovica 84, Griže, Poročevalec: Boris Koprivnikar

5. Predlog soglasja k izvensodni poravnavi glede izročitve delnice upniku, ki jih ima Republika Slovenija, Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman

5A. Pooblastilo Državnemu odvetništvu Republike Slovenije za zastopanje Republike Slovenije v tožbi zoper Republiko Slovenijo pred Upravnim sodiščem Republike Slovenije in pred Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije zaradi odprave sklepa o določitvi deležev izpolnjevanja obveznosti, za katere morajo proizvajalci električne in elektronske opreme za leto 2017 zagotoviti zbiranje in obdelavo odpadne električne in elektronske opreme, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Irena Majcen

5B. Predlog razrešitve dolžnosti varovanja tajnih podatkov nekdanjih direktorjev Slovenske obveščevalno-varnostne agencije, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zoran Klemenčič

5C. Predlog odgovora na tožbo tožeče stranke zoper odločbo Vlade RS št. 01410-12/2016/9 z dne 7. novembra 2017 o imenovanju direktorice Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, Poročevalec: Boris Koprivnikar


III. PREDLOGI ADMINISTRATIVNIH ZADEV 

 

6. Predlog za izdajo soglasja k Pravilniku o spremembah Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Slovenskem inštitutu za standardizacijo, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

6A. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Suzane Lep Šimenko v zvezi z delovnimi skupinami, ki jih je ustanovila Vlada Republike Slovenije v letu 2017, Poročevalec: mag. Lilijana Kozlovič

IV. PREDLOGI IMENOVANJ 

 

7. Predlog soglasja k imenovanju direktorja Geodetskega inštituta Slovenije, Poročevalka: Irena Majcen

7A. Predlog sklepa o ustanovitvi Sveta Vlade Republike Slovenije za aktivno staranje in medgeneracijsko sodelovanje, Poročevalka: dr. Anja Kopač Mrak

7B. Predlog sklepa o imenovanju članov Sveta Vlade Republike Slovenije za aktivno staranje  in medgeneracijsko sodelovanje, Poročevalka: dr. Anja Kopač Mrak

7C. Predlog sklepa o spremembah Sklepa o imenovanju članov in delovanju Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada, Poročevalka: Andreja Katič

7Č. Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zdravstvenega zavoda Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj, Poročevalka: Marija Milojka Kolar Celarc

7D. Predlog za imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom za študente Univerze v Ljubljani, Poročevalka: Marija Milojka Kolar Celarc

7E. Predlog soglasja k imenovanju direktorice javnega zdravstvenega zavoda Nacionalni inštitut za javno zdravje, Poročevalka: Marija Milojka Kolar Celarc

8. Predlog mnenja k podelitvi Avstrijskega častnega križa za znanost in umetnost slovenski državljanki, Poročevalec: Karl Erjavec

9. Predlog mnenja k podelitvi odlikovanja Francoske republike slovenskima državljanoma, Poročevalec: Karl Erjavec


Časovno obdobje

Potrdi