Skoči na vsebino »

Seje delovnih teles

20.2.18

162. seja Odbora za gospodarstvo

Dnevni red 162. seje Odbora za gospodarstvo, 20. februarja 2018
I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE 

 

1A. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu potrošnikov – skrajšani postopek, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

1. Predlog mnenja o Predlogu zakona o dopolnitvah Energetskega zakona, Poročevalec: dr. Peter Gašperšič

2. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o igrah na srečo, Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE 

 

3. Predlog uredbe o državnem prostorskem načrtu za Varovano parkirišče Brdo zahod s spremljajočimi servisnimi dejavnostmi, Poročevalka: Irena Majcen

3A. Predlog uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2018, Poročevalec: mag. Dejan Židan

4. Predlog potrditve predloga najustreznejše rešitve v postopku priprave državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod R15/1 Pince–Lendava, Poročevalka: Irena Majcen

4A. Predlog dopolnitve Dolgoročne strategije za spodbujanje naložb energetske prenove stavb, (PONOVNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Peter Gašperšič

5. Predlog odločbe o dovoljenju za uporabo besede ''Slovenija'' v firmi družbe ''Eurofins ERICo Slovenija d. o. o.'', Poročevalec: Zdravko Počivalšek

6. Predlog odločbe o dovoljenju za uporabo besede ''Slovenija'' v spremenjeni firmi, ki se bo glasila ''Trelleborg Slovenija, d. o. o.'', Poročevalec: Zdravko Počivalšek

6A. Končna ocena neposredne škode v tekoči kmetijski proizvodnji zaradi posledic suše leta 2017, Poročevalka: Andreja Katič

7. Letna poročila o izvajanju začasnih ukrepov razvojne podpore za problemska območja z visoko brezposelnostjo ter programov spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za ta območja, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

8. Poročilo izvajalca storitev nadzora o izvedenem nadzoru nad zapiralnimi in ostalimi aktivnostmi postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje–Hrastnik za leto 2016, Poročevalec: dr. Peter Gašperšič

8A. Predlog sklepa o razporeditvi sredstev splošne proračunske rezervacije in prerazporeditvi pravic porabe (UN, MGRT, MJU, MZZ, MIZŠ), (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman

8B. Predlog sklepa o prerazporeditvi pravic porabe (MGRT), (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman

9. Predlog soglasja Gospodarski zbornici Slovenije k ceni delovodskih in poslovodskih izpitov za leto 2018, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

III. ZADEVE EU 

 

10. Informacija o stanju prenosa direktiv v pravni red Republike Slovenije in odprtih postopkih ugotavljanja kršitev prava EU (2018), Poročevalka: Ksenija Mihovar Globokar

11. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalnem svetu ministrov za trgovino (FAC trgovina) 26. in 27. februarja 2018 v Sofiji, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

12. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za okolje13. oktobra 2017 v Luxembourgu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Irena Majcen

13. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za kmetijstvo in ribištvo 29. januarja 2018 v Bruslju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Dejan Židan

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

 

14. Informacija o sredstvih za preverjanje nacionalnih certifikacijskih organov skladnosti z načeli dobre laboratorijska prakse med leti 2008 in 2017, Poročevalka: Marija Milojka Kolar Celarc

15. Izhodišča za delovni obisk ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška22. februarja 2018 v Republiki Srbiji, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

16. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 49. zasedanju Statistične komisije Združenih narodov od 6. do 9. marca 2018 v New Yorku, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Genovefa Ružić

17. Informacija o srečanju mag. Dejana Židana, ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,z dr. Sándorjem Fazekasom, ministrom za kmetijstvo Madžarske, 27. februarja 2018 v Dobrovniku, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Dejan Židan

18. Poročilo o udeležbi državne sekretarke mag. Tanje Strniša na zasedanju ministrov za kmetijstvo Višegrajske skupine ter Bolgarije, Hrvaške, Romunije in Slovenije 25. januarja 2018 v Budimpešti, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Dejan Židan

19. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na 30. zasedanju Skupščine Mednarodne pomorske organizacije od 27. novembra do 6. decembra 2017 v Londonu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Peter Gašperšič

20. Poročilo s 3. zasedanja Skupnega odbora Slovenija – Furlanija - Julijska krajina 19. januarja 2018 v Trstu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Karl Erjavec

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE 

 

21. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Andreja Širclja v zvezi s stališčem vlade glede regulacije kriptovalut in njihove obdavčitve, Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman

21A. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Andreja Širclja v zvezi s posledicami nesprejetja novega in celovitega Zakona o javnih financah, Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman

21B. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s problematiko (ne)varnosti dela pri sečnji in spravilu lesa, Poročevalka: dr. Anja Kopač Mrak

22. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Suzane Lep Šimenko v zvezi z realizacijo Zahtev slovenske obrti in podjetništva iz let 2014, 2015, 2016 in 2017, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

23. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Andreja Širclja v zvezi z informacijo o nedelovanju AVK s strani družbe ELTA, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

24. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Franca Breznika v zvezi z nesorazmerjem cen med avtoplinom in plinom za ogrevanje, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

25. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z ponovno vzpostavitvijo lesno-predelovalne verige v Sloveniji, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

26. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z razvojem lesno-predelovalne verige, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

27. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z obrtniško-manufakturno proizvodnjo v lesno-predelovalni verigi, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

27A. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z usodo podjetja Arosa Mobilia iz Limbuša, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

28. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s pretirano sečnjo kvalitetnega lesa v državnih gozdovih, Poročevalec: mag. Dejan Židan

29. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi  z družbo Slovenski državni gozdovi d. o. o., Poročevalec: mag. Dejan Židan

30. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Andreja Čuša v zvezi z zamuljenostjo reke Drave, Poročevalka: Irena Majcen

31. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z izvajanjem zavez NSP, Poročevalka: Irena Majcen

31A. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Andreja Čuša v zvezi s tovarno Kum-plast,Poročevalka: Irena Majcen

32. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s hitrimi električnimi polnilnicami, Poročevalec: dr. Peter Gašperšič

33. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z izboljšanjem prometne varnosti, Poročevalec: dr. Peter Gašperšič

34. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s povečanjem sredstev v cestno infrastrukturo, Poročevalec: dr. Peter Gašperšič

35. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jelke Godec v zvezi z izgradnjo navezovalne ceste Dramlje–Šentjur, 1. in 2. etapa, Poročevalec: dr. Peter Gašperšič

36. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jelke Godec v zvezi z izgradnjo pločnika na regionalni cesti G2-107, odsek 1275 Šentjur–Mestinje, Poročevalec: dr. Peter Gašperšič

36A. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Suzane Lep Šimenko v zvezi z izgradnjo avtocestnega odseka Draženci–Gruškovje, Poročevalec: dr. Peter Gašperšič

37. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Danijela Krivca v zvezi z investicijskim programom za nadgradnjo drugega tira železniške proge Divača–Koper v dvotirno progo, Poročevalec: dr. Peter Gašperšič

37A. Predlog odgovora na poslansko pobudo Jožeta Tanka v zvezi z državnim prostorskim načrtom za obvoznico Ribnica, Poročevalec: dr. Peter Gašperšič

38. Predlog odgovor na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z zamudami pri črpanju evropskih sredstev, Poročevalka: Alenka Smerkolj

39. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z lesno skeletno gradnjo, Poročevalka: Alenka Smerkolj


Časovno obdobje

Potrdi