Skoči na vsebino »

Seje delovnih teles

27.2.18

163. seja Odbora za gospodarstvo

Dnevni red 163. seje Odbora za gospodarstvo, 27. februarja 2018
I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE 

 

1. Predlog zakona o spremembah Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje – skrajšani postopek, Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman

2. Predlog zakona o spremembah Zakona o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov – skrajšani postopek, Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman

3. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgovini, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

4. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona, Poročevalka: Irena Majcen

5. Predlog opredelitve do mnenja Državnega sveta Republike Slovenije k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu, Poročevalec: mag. Dejan Židan

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE 

 

6. Predlog uredbe o izvajanju uredb (EU) o uvedbi programa za dokumentacijo o ulovu modroplavutih tunov ter o vzpostavitvi večletnega načrta za obnovo staleža modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju, Poročevalec: mag. Dejan Židan

7. Predlog uredbe o prenehanju veljavnosti Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča iz vrtine Sob-1/87 – Komunala, d. o. o., Poročevalka: Irena Majcen

8. Predlog uredbe o spremembi Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za potrebe kopališča LifeClass Portorož iz vrtine HV-1/94, Poročevalka: Irena Majcen

9. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvi Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča Zdravilišče Radenci iz vrtin T-4/88 in T-5/03, Poročevalka: Irena Majcen

10. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvi Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtin Le-1g/97, Pt-20/49 in Pt-74/50 za ogrevanje in potrebe kopališča Terme Lendava,Poročevalka: Irena Majcen

11. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvi Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtin VE-1/57, VE-2/57 in VE-3/91 za ogrevanje in potrebe kopališča Terme Banovci, Poročevalka: Irena Majcen

12. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za potrebe ogrevanja objektov družbe Siliko, d. o. o. iz izvira Furlanove toplice in vrtine Ft-1/81, Poročevalka: Irena Majcen

13. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvi Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča Šmarješke Toplice iz vrtin V-11/87 in V-12/04, Poročevalka: Irena Majcen

14. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvi Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtin Mt-1/60, Mt-4/74, Mt-5/82, Mt-6/83 in Mt-7/93 za ogrevanje in potrebe kopališča Terme3000 – Moravske Toplice, Poročevalka: Irena Majcen

15. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

16. Predlog uredbe o cestnini za uporabo cestnega predora Karavanke, Poročevalec: dr. Peter Gašperšič

17. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o cestninskih cestah in cestnini,Poročevalec: dr. Peter Gašperšič

18. Predlog sklepa o določitvi višine cestnine za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg, Poročevalec: dr. Peter Gašperšič

19. Predlog soglasja k Splošnemu aktu o cestninjenju, Poročevalec: dr. Peter Gašperšič

20. Predlog soglasja k Ceniku cestnine za uporabo cestninskih cest, Poročevalec: dr. Peter Gašperšič

21. Operativni program varstva pred hrupom, Poročevalka: Irena Majcen

22. Strateške usmeritve in prioritete inšpektoratov oziroma inšpekcij v letu 2018, Poročevalec: Boris Koprivnikar

23. Predlog odločbe o dovoljenju za uporabo besede ''Slovenija'' v firmi družbe ''MAHLE Electric Drives Slovenija d. o. o.'', Poročevalec: Zdravko Počivalšek

24. Predlog sklepa o pripravi državnega prostorskega načrta za nadgradnjo železniške proge Ljubljana–Kranj–Jesenice–državna meja v koridorju obstoječe proge, Poročevalka: Irena Majcen

25. Predlog dopolnitve sklepa Vlade Republike Slovenije št. 00719-6/2015/13 z dne 9. 4. 2015 – Poročanje o izvedbi ukrepov Programa upravljanja območij Natura 2000 (2015–2020), Poročevalka: Irena Majcen

26. Predlog aneksa št. 1 h Koncesijski pogodbi št. 430-191/2013-8 (2511-15-441095) za izvajanje obveznih državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda na območju povodja jadranskih rek z morjem, razen območja Krajinskega parka Sečoveljske soline, Poročevalka: Irena Majcen

27. Informacija o mednarodnih pobudah za skupno načrtovanje raziskovalnih programov (JPIs), Poročevalka: dr. Maja Makovec Brenčič

28. Predlog poročila o izvedbi Programa odprave posledic pozebe in snega v sadjarstvu in vinogradništvu in Poročilo Komisije za odpravo posledic škode v kmetijstvu o porabi sredstev za odpravo posledic škode v kmetijstvu zaradi naravnih nesreč v letu 2016, izplačanih v 2017 in Letno poročilo o delu Komisije za odpravo posledic škode v kmetijstvu za leto 2016, Poročevalec: mag. Dejan Židan

29. Četrtletno poročilo Slovenskega državnega holdinga, d. d., o upravljanju kapitalskih naložb za obdobje od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2017, Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman

30. Poročilo Agencije za energijo o izvedenih nadzorih nad imetniki deklaracij in prejemniki podpor v letu 2016, Poročevalec: dr. Peter Gašperšič

31. Predlog soglasja k Naložbeni politiki Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško za leto 2018, Poročevalec: dr. Peter Gašperšič

III. ZADEVE EU 

 

32. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na obrazloženo mnenje Evropske komisije št. SG-Greffe(2017)D/15115 z dne 5. 10. 2017 zaradi neizpolnitve obveznosti iz drugega, četrtega, petega in sedmega odstavka 8. člena ter drugega odstavka 10. člena v povezavi s prilogama V in VI Direktive 2002/49/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. junija 2002 o ocenjevanju in upravljanju okoljskega hrupa, Poročevalka: Irena Majcen

33. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o bonitetnih zahtevah za investicijska podjetja ter o spremembi uredb (EU) št. 575/2013, (EU)št. 600/2014 in (EU) št. 1093/2010, Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman

34. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o bonitetnem nadzoru investicijskih podjetij ter o spremembi direktiv 2013/36/EU in 2014/65/EU, Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman

35. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2017/825 z namenom povečanja finančnih sredstev programa za podporo strukturnim reformam in prilagoditve njegovega splošnega cilja, Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman

36. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Sveta o določbah za krepitev fiskalne odgovornosti in srednjeročne proračunske usmerjenosti v državah članicah,Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman

37. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o pristaniških sprejemnih zmogljivostih za oddajo odpadkov z ladij, razveljavitvi Direktive 2000/59/ES ter spremembi Direktive 2009/16/ES in Direktive 2010/65/EU, Poročevalec: dr. Peter Gašperšič

38. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzajemnem priznavanju blaga, ki se zakonito trži v drugi državi članici, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

39. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za okolje5. marca 2018 v Bruslju, Poročevalka: Irena Majcen

40. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Neformalnem srečanju ministrov za konkurenčnost (raziskave) 2. februarja 2018 v Sofiji, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Maja Makovec Brenčič

41. Poročilo o udeležbi generalne direktorice Statističnega urada Republike Slovenije Genovefe Ružić na 36. sestanku Odbora za evropski statistični sistem 8. februarja 2018 v Luxembourgu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Genovefa Ružić

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV 

 

42. Poročilo o delu meddržavne slovensko-avstrijske komisije za cestni predor skozi Karavanke za leto 2017, Poročevalec: dr. Peter Gašperšič

42A. Izhodišča za udeležbo ministra za infrastrukturo dr. Petra Gašperšiča na sestanku ministrov držav V4 na temo ''Prihodnost konkurenčnosti tovornega prometnega sektorja'' 6. marca 2018 v Budimpešti, Poročevalec: dr. Peter Gašperšič

43. Izhodišča za delovni obisk državnega sekretarja na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo mag. Aleša Cantaruttija od 3. do 6. marca 2018 v Dubaju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

44. Izhodišča za obisk državnega sekretarja na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo mag. Aleša Cantaruttija od 6. do 10. marca 2018 na Japonskem, (DOKONČNA OBRAVNAVA)Poročevalec: Zdravko Počivalšek

45. Izhodišča za 1. zasedanje Mešane komisije za gospodarsko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Republiko Kosovo 12. in 13. marca 2018 v Prištini, 51003-2/2018 – (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Karl Erjavec

45A. Informacija o udeležbi državnega sekretarja v Službi Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko Franca-Matjaža Zupančiča na Regionalnem forumu o trajnostnem razvoju za regijo - UNECE 1. in 2. marca 2018 v Ženevi, 51103-12/2018 – (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Alenka Smerkolj

46. Poročilo o udeležbi ministra za infrastrukturo dr. Petra Gašperšiča na zasedanju Generalne skupščine Mednarodne agencije za obnovljivo energijo IRENA 13. in 14. januarja 2018 v Abu Dhabiju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Peter Gašperšič

47. Poročilo o udeležbi na bilateralnem obisku državnega sekretarja na Ministrstvu za infrastrukturo Jureta Lebna od 29. januarja 2018 do 3. februarja 2018 v Ljudski republiki Kitajski,(DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Peter Gašperšič

48. Poročilo o udeležbi državne sekretarke na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Tanje Strniša na sestanku kmetijskih ministrov v zvezi z bakterijskim ožigom oljk in drugih rastlin (Xylella fastidiosa) 1. decembra 2017 v Parizu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Dejan Židan

49. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na XXI. zasedanju Stalne slovensko-madžarske komisije za vodno gospodarstvo od 10. do 12. januarja 2018 v Višegradu,(DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Irena Majcen


V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE 

 

50. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Andreja Čuša v zvezi z zaprtjem trgovin ob nedeljah, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

51. Predlog odgovora na poslansko vprašanje poslanca dr. Franca Trčka v zvezi z resnim pristopom k lesno-predelovalni verigi, Poročevalec: mag. Dejan Židan

52. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Suzane Lep Šimenko v zvezi z ukrepi za celostni razvoj Haloz, Poročevalec: mag. Dejan Židan

53. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s samooskrbo, Poročevalec: mag. Dejan Židan

54. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Andreja Čuša v zvezi z družnimi podražitvami cen paketov in televizijskih shem, Poročevalec: Boris Koprivnikar

55. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Branka Grimsa v zvezi z nujno obnovo južne kranjske obvoznice, Poročevalec: dr. Peter Gašperšič


Časovno obdobje

Potrdi