Skoči na vsebino »

Seje delovnih teles

6.3.18

164. seja Odbora za gospodarstvo

Dnevni red 164. seje Odbora za gospodarstvo, 6. marca 2018
II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE 

 

1. Poročilo o presoji posledic zakonov, sprejetih po nujnem postopku med 1. 1. in 31. 12. 2015, Poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič

1A. Predlog uredbe o državnem prostorskem načrtu za železniško progo Maribor–Šentilj, Poročevalka: Irena Majcen

2. Predlog uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o indeksih, ki se uporabljajo kot referenčne vrednosti v finančnih instrumentih in finančnih pogodbah ali za merjenje uspešnosti investicijskih skladov, Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman

3. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepov iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki se izvajajo z javnimi razpisi, Poročevalec: mag. Dejan Židan

4. Predlog dopolnitve Akta o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Republike Slovenije kot javnega sklada, Poročevalka: Irena Majcen

5. Predlog zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 9., 11., tretjega odstavka 12., drugega odstavka 14., 14.a in 15.a člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, Poročevalka: Irena Majcen

5A. Program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi poplav 27. in 28. aprila 2017, Poročevalka: Irena Majcen

6. Predlog dopolnitve Programa popotresne obnove posledic potresa v Posočju 12. julija 2004 z izhodišči za izvedbo v letu 2018, Poročevalka: Irena Majcen

7. Predlog sklepa o oblikovanju obveznih rezerv nafte in njenih derivatov v letu 2018,Poročevalec: Zdravko Počivalšek

8. Predlog sklepa o pripravi državnega prostorskega načrta za vetrno elektrarno Ojstrica in sklep o imenovanju delovne skupine za njegovo pripravo, Poročevalka: Irena Majcen

9. Predlog sklepa o pripravi državnega prostorskega načrta za vetrno elektrarno Zajčica in sklep o imenovanju delovne skupine za njegovo pripravo, Poročevalka: Irena Majcen

9A. Predlog soglasja h Ključnim elementom Ukrepa finančnega inženiringa za spodbujanje tehnološko-razvojnih  projektov (PS4), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

10. Poročilo o izvedenih elektronskih obratnih dražbah v informacijskem sistemu eJN v letu 2017, Poročevalec: Boris Koprivnikar

11. Poslovni načrt koncesionarja Postojnska jama, d. d., za izvajanje koncesije za rabo naravnih vrednot Postojnski jamski sistem in Predjamski jamski sistem za leto 2018, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Irena Majcen

12. Predlog za uvrstitev projektov 2130-18-9701 ''Spodbujanje naložb v gospodarstvu'' in 2130-18-9702 ''Spodbujanje turističnih dejavnosti in produktov'' v veljavni Načrt razvojnih programov 2018–2021, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

III.  ZADEVE EU 

 

13. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost glede posebne ureditve za mala podjetja, Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman

14. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES glede stopenj davka na dodano vrednost, Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman

15. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi pravil in postopkov za skladnost s harmonizacijsko zakonodajo Unije o izdelkih in njeno izvrševanje ter spremembi uredb (EU) št. 305/2011, (EU) št. 528/2012, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426 in (EU) 2017/1369 Evropskega parlamenta in Sveta ter direktiv 2004/42/ES, 2009/48/ES, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2013/53/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/68/EU in 2014/90/EU Evropskega parlamenta in Sveta, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

16. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za konkurenčnost (notranji trg, industrija, raziskave in vesolje) 12. in 13. marca 2018 v Bruslju, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

17. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za ekonomske in finančne zadeve 13. marca 2018 v Bruslju, Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman

18. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Neformalnem zasedanju Sveta EU za konkurečnost (industrija) 31. januarja in 1. februarja 2018 v Sofiji, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV 

 

18A. Informacija o delovnem srečanju ministra za infrastrukturo dr. Petra Gašperšiča s predsednikom Dubai Ports World Sultanom Ahmed bin Sulayem-om 9. marca 2018 v Republiki Sloveniji, Poročevalec: dr. Peter Gašperšič

19. Izhodišča za udeležbo ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška na mednarodni turistični borzi 8. in 9. marca 2018 v Berlinu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

20. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 155. seji Upravnega sveta Evropske patentne organizacije 21. in 22. marca 2018 v Münchnu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

21. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na 4. seji Upravnega odbora, 52. seji Proračunskega odbora ter skupni seji Proračunskega in Upravnega odbora Urada Evropske unije za intelektualno lastnino od 21. do 23. novembra 2017 v Alicante, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE 

 

22. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Andreja Širclja v zvezi s finančnim inšpekcijskim nadzorom v družbi Luka Koper, d. d., Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman

23. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Branka Grimsa v zvezi z ukrepi vlade za zmanjšanje škode v gozdovih, Poročevalec: mag. Dejan Židan

24. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Anje Bah Žibert z zvezi z mednarodnimi aktivnostmi ministrice Alenke Smerkolj, Poročevalka: Alenka Smerkolj

25. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s proizvajanjem lesenih protihrupnih ograj, Poročevalec: dr. Peter Gašperšič


Časovno obdobje

Potrdi