Spletno mesto vlada.si je 1. julija 2019 postalo del Osrednjega spletnega mesta državne uprave GOV.SI.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

Skoči na vsebino »

Seje delovnih teles

11.6.19

34. seja Odbora za gospodarstvo

Dnevni red 34. seje Odbora za gospodarstvo, 11. junija 2019

 

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE 

 

1. Predlog stališča do mnenja Državnega sveta Republike Slovenije k Letnemu poročilu Računskega sodišča  Republike Slovenije za leto 2018, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE 

 

2. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o navzkrižni skladnosti, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

3. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o državnem prostorskem načrtu za110 kV kablovod v MO Koper, Poročevalec: Simon Zajc

4. Predlog uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o trgovini z določenim blagom, ki bi se lahko uporabilo za 
izvršitev smrtne kazni, mučenje ali drugo okrutno, nečloveško ali poniževalno ravnanje ali kaznovanje, 
Poročevalec: Zdravko Počivalšek

5. Predlog energetske bilance Republike Slovenije za leto 2018, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

6. Predlog odločbe o podaljšanju koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnici Casino Korona, 
Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

7. Predlog odločbe o podaljšanju koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnici Casino 
Fontana, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

8. Predlog odločbe o podaljšanju koncesije za prirejanje posebnih iger v igralnici Casino Lipica, 
Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

9. Predlog odločbe o podaljšanju koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnici Casino Park, 
Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

10. Predlog odločbe o podaljšanju koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnici Casino 
Portorož, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

11. Predlog odločbe o podaljšanju koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnici Casino Perla, 
Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

12. Predlog odločbe o podelitvi koncesije za izvajanje obveznih državnih gospodarskih javnih služb na 
področju urejanja voda za izvajanje del in storitev čiščenja gladine celinskih voda, preprečevanja 
onesnaženja vodnih in priobalnih zemljišč celinskih voda ter obalne linije morja iz okvira javne službe 
zaradi naravnih in drugih nesreč na celotnem območju Republike Slovenije, Poročevalec: Simon Zajc

13. Predlog odločbe o podelitvi koncesije za izvajanje obveznih državnih gospodarskih javnih služb na 
področju urejanja voda na območju porečja jadranskih rek z morjem, Poročevalec: Simon Zajc

14. Predlog odločbe o podelitvi koncesije za izvajanje obveznih državnih gospodarskih javnih služb na 
področju urejanja voda na območju srednje Save, Poročevalec: Simon Zajc

15. Predlog odločbe o podelitvi koncesije za izvajanje obveznih državnih gospodarskih javnih služb na 
področju urejanja voda na območju spodnje Save, Poročevalec: Simon Zajc

16. Predlog odločbe o podelitvi koncesije za izvajanje obveznih državnih gospodarskih javnih služb na 
področju urejanja voda na območju porečja Drave, Poročevalec: Simon Zajc

17. Predlog odločbe o podelitvi koncesije za izvajanje obveznih državnih gospodarskih javnih služb na 
področju urejanja voda na območju porečja Mure, Poročevalec: Simon Zajc

18. Predlog odločbe o podelitvi koncesije za izvajanje obveznih državnih gospodarskih javnih služb na 
področju urejanja voda na območju Savinje, Poročevalec: Simon Zajc

21. Analiza stanja dovoljenj za opravljanje dopolnilnih dejavnosti po uskladitvi z Zakonom o kmetijstvu in 
uredbah o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

22. Predlog soglasja k Statutu Geološkega zavoda Slovenije, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

23. Predlog soglasja k Letnemu poročilu Javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve Republike 
Slovenije za leto 2018, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Stojan Tramte

24. Predlog soglasja k Programu dela in finančnemu načrtu Javnega gospodarskega zavoda Protokolarne 
storitve Republike Slovenije za leto 2019, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Stojan Tramte

24A. Pooblastilo za zastopanje na razčiščevalnem sestanku in razlogi za izpodbijanje revizijskih razkritij 
k Osnutku revizijskega poročila o Predlogu zaključnega računa proračuna RS za leto 2018, (DOKONČNA 
OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

24B. Predlog soglasja k prevzemanju in plačevanju obveznosti na namenskih postavkah Ministrstva za 
infrastrukturo preko načrtovanih pravic porabe v sprejetem rebalansu proračuna za leto 2019, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

25. Predlog za uvrstitev novega projekta 2555-19-0003 ''Frisco 2. 2 - gradbeni ukrepi na porečju Mure'' v 
veljavni Načrt razvojnih programov 2019–2022, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Simon Zajc

III. ZADEVE EU 

 

25A. Informacija o podpisu Sporazuma o sodelovanju med Javno agencijo za železniški promet Republike 
Slovenije in Evropsko agencijo za železnice, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

26. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o stališču o trgovinskih standardih, ki 
se v imenu Evropske unije zastopa v svetu članic Mednarodnega sveta za oljke (IOC), Poročevalka: dr. 
Aleksandra Pivec

27. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za kmetijstvo in ribištvo 
18. junija 2019 v Luxembourgu, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

28. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za splošne zadeve 18. 
junija 2019 v Luxembourgu, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

29. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalnem srečanju ministrov, pristojnih za 
urbane zadeve 13. in 14. junija 2019 v Bukarešti, Poročevalec: Simon Zajc

30. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za kmetijstvo in ribištvo 
14. maja 2019 v Bruslju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV 

 

31. Izhodišča za obisk državnega sekretarja na Ministrstvu za zunanje zadeve mag. Dobrana Božiča z 
gospodarsko delegacijo od 19. do 21. junija 2019 v Izraelu, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

31A. Izhodišča za udeležbo ministra za finance dr. Andreja Bertonclja na sedemnajstem ''Public Debt 
Management'' forumu v organizaciji Mednarodnega denarnega sklada 20. in 21. junija 2019 v Tokiu, 
Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

32. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 16. Sestanku Odbora OECD za statistiko in 
politiko statistike od 24. do 25. junija 2019 v Parizu, (DOKONČNA OBRAVNAVA),Poročevalka: Genovefa Ružić

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE 

 

32A. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi s prodajo zemljišča z 
oznako RE ID 1225, ki ga prodaja DUTB d. d., Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

33. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Monike Gregorčič v zvezi s Skladi skladov,Poročevalec: Zdravko Počivalšek

34. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z ureditvijo obrežja 
Breganščice v Slovenski vasi, Poročevalec: Simon Zajc

35. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi z lastništvom in vrednostjo 
nepremičnin, Poročevalec: Simon Zajc

36. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s pripravo novega akcijskega načrta 
za črpanje evropskih sredstev, Poročevalec: dr. Iztok Purič

37. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi z opredelitvijo srednjega razreda v 
Sloveniji, Poročevalka: Genovefa Ružić

37A. Predlog odgovora na zahtevo za dopolnitev odgovora na poslansko pobudo mag. Meire Hot v zvezi s 
pozivom Vladi Republike Slovenije k pomoči občini Piran za sanacijo klifa,Poročevalec: Simon Zajc

38. Predlog odgovora na pobudo državnega svetnika Cvetka Zupančiča v zvezi s poenotenjem ugotavljanja 
dohodka iz kmetijske dejavnosti za določitev statusa kmeta po zakonu o kmetijskih zemljiščih, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

39. Predlog odgovora na poslansko pobudo dr. Milana Brgleza za dopolnitev 13. člena Zakona o zaščiti 
živali, Poročevalec: dr. Aleksandra Pivec


Časovno obdobje

Potrdi