Seje vlade

 • 24.7.14 Seje vlade
  67. redna seja Vlade RS, dne 24. julija 2014
  1. Predlog konsolidirane premoženjske bilance države in občin na dan 31. 12. 2013, Poročevalec: dr. Uroš Čufer 1A. Poročilo o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2014 v obdobju januar–junij 2014,...
 • 17.7.14 Seje vlade
  66. redna seja Vlade RS, dne 17. julija 2014
  1. Poročilo o izvajanju Resolucije o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških za leti 2012 in 2013, Poročevalka: dr. Anja Kopač Mrak   Gradivo 2. Predlog načrta izvajanja nacionalnega programa...
 • 15.7.14 Seje vlade
  146. dopisna seja Vlade RS, dne 15. julija 2014
  1. Predlog razrešitve generalne direktorice Davčne uprave Republike Slovenije, Predlagatelj: minister za finance 2. Predlog prenehanja položaja generalnemu direktorju Carinske uprave Republike Slovenije, Predlagatelj: minister...
 • 10.7.14 Seje vlade
  145. dopisna seja Vlade RS, dne 10. julija 2014
  1. Predlog odločitev Vlade Republike Slovenije o spornih vprašanjih v zvezi z Aneksom št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2014, Predlagateljica: v funkciji ministra za zdravje
 • 10.7.14 Seje vlade
  65. redna seja Vlade RS, dne 10. julija 2014
  1. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, Poročevalec: dr. Gregor Virant   Gradivo 2. Predlog uredbe o spremembah in...
 • 9.7.14 Seje vlade
  144. dopisna seja Vlade RS, dne 9. julija 2014
  1. Predlog sklepa o povečanju postavk namenskih sredstev EU ter prerazporeditvi pravic porabe na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Predlagatelj: minister za finance 2. Predlog sklepa o prerazporeditvi pravic...
 • 7.7.14 Seje vlade
  143. dopisna seja Vlade RS, dne 7. julija 2014
  1. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente, Predlagatelj: minister za finance
 • 4.7.14 Seje vlade
  142. dopisna seja Vlade RS, dne 4. julija 2014
  1. Predlog uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (PONOVNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za kmetijstvo in okolje 2. Skupščina družbe Borzen, d. o. o., Predlagatelj: minister za...
 • 3.7.14 Seje vlade
  64. redna seja Vlade RS, dne 3. julija 2014
  1. Predlog uredbe o pomožni policiji    Gradivo 1A. Predlog uredbe o spremembi Uredbe o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh in pomočeh po pravilu de...
 • 2.7.14 Seje vlade
  141. dopisna seja Vlade RS, dne 2. julija 2014
  1. Predlog ugovora na Predlog revizijskega poročila o Predlogu zaključnega računa Proračuna Republike Slovenije za leto 2013 in Dokončen predlog zaključnega računa Proračuna Republike Slovenije za leto 2013, Predlagatelj:...