Skoči na vsebino »

Sporočila za javnost

19.9.18

1. dopisna seja Vlade RS

Izvrševanja Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju

 

Vlada RS je na današnji dopisni seji sprejela mnenje o predlogu za začasno zadržanje izvrševanja Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju. Vlada je od Ustavnega sodišča RS prejela pobudo za oceno ustavnosti in zakonitosti Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju s predlogom za začasno zadržanje njenega izvrševanja. Pobudo so vložili Eko krog – društvo za naravovarstvo in okoljevarstvo iz Zagorja ob Savi in še nekaj posameznikov. 

 

V zvezi s predlogom vlada meni, da niso izpolnjeni pogoji za začasno zadržanje izvrševanja Uredbe in da pobudniki ne izkazujejo pravnega interesa za vložitev pobude za oceno ustavnosti in zakonitosti Uredbe ter vložitev predloga za začasno zadržanje njenega izvrševanja. Je pa Vlada RS sodišče zaprosila, da ji zaradi obsežnosti navedb in kompleksnosti predvidenih odgovorov ter širšega kroga vpletenih udeležencev in služb pristojnega ministrstva podaljša 30-dnevni rok za odgovor na vsebinske navedbe v pobudi.

 

Vir: MOP

 
 
 
Vlada je sprejela odgovor na opomin Komisije zaradi nenotifikacije direktive

 

Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji sprejela odgovor v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive (EU) 2016/681 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o uporabi podatkov iz evidence podatkov o potnikih (PNR) za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje in pregon terorističnih in hudih kaznivih dejanj v pravni red Republike Slovenije.


Državni zbor Republike Slovenije je februarja 2017 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalogah in pooblastilih policije (ZNPPol-A), na podlagi katerega je Policija dobila novo policijsko pooblastilo za zbiranje, hrambo, obdelavo in uporabo podatkov o potnikih v letalskem prometu. Predlog ZNPPol-A je bil medresorsko usklajen in pripravljen za obravnavo na Vladi Republike Slovenije, še preden je bila v Evropskem parlamentu sprejeta Direktiva (EU) 2016/681. Določbe ZNPPol-A se zato v manjšem delu razlikujejo od določb direktive. Republika Slovenija bo morala za odpravo teh razlik sprejeti še Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalogah in pooblastilih policije. Čeprav je bila direktiva v pravni red Republike Slovenije delno že prenesena z ZNPPol-A, določbe tega zakona Evropski komisiji še niso bile notificirane z vnosom v notifikacijsko bazo Evropske komisije. Notifikacija še ni bila opravljena zlasti zato, ker je zakon tudi glede določb, ki se nanašajo na zbiranje, hrambo, obdelavo in uporabo podatkov o potnikih v letalskem prometu, od septembra 2017 na zahtevo Varuha človekovih pravic Republike Slovenije v presoji pred Ustavnim sodiščem Republike Slovenije. 

 

Ne glede na vse je Republika Slovenija po prejemu uradnega opomina sprejela odločitev, da bo nemudoma izvedla notifikacijo ZNPPol-A z vnosom relevantnih podatkov in objavljenega besedila ZNPPol-A v notifikacijsko bazo Evropske komisije.

 

Direktiva bo v celoti prenesena v pravni red Republike Slovenije z že omenjenim ZNPPol-A, Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalogah in pooblastilih policije, Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Zakonom o letalstvu.

 

Takoj po objavi vseh navedenih zakonov v Uradnem listu Republike Slovenije bodo predpisi ustrezno notificirani, in sicer z vnosom vseh relevantnih podatkov in objavljenega besedila v elektronsko notifikacijsko bazo Evropske komisije. 

 

Vir: MNZ

 
 
 
Vlada sklenila, da se preminulega  Iva Petrića pokoplje z vojaškimi častmi

 

Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji sprejela sklep, da se za preminulega Iva Petrića organizira pogreb z vojaškimi častmi.  

 

Iva Petrića lahko upravičeno označimo kot eno najbolj prepoznavnih in najvplivnejših osebnosti sodobne slovenske glasbe. Od prvih skladateljskih poskusov je postopoma s svojo prisotnostjo vse jasneje in vse izraziteje zaznamoval slovenski glasbeni prostor. Ustvaril je obsežen in raznolik kompozicijski opus,  od orkestralnih skladb do komornih in solističnih del. 

 

Petrića je opredeljevalo brezkompromisno sledenje lastnim poetskim principom. V tem je razvil svoj poseben značilen občutek za zvočno barvo. Vrsta naslovov njegovih najbolj uspešnih skladb izraža to skorajda likovno slikovitost njegove glasbe: Integrali v barvi, Simfonična freska, Groharjeve impresije, Slika Doriana Graya, Škotske impresije, Pokrajine spomina, Mozaiki za klarinet in komorni ansambel, Pejsaži za oboo in violo.

Petrićev ustvarjalni credo opredeljuje skladateljeva muzikalna prefinjenost, senzibilno izbrušena muzičnost njegovega glasbenega izraza. Svojevrstno to dokazuje Petrićeva usmerjenost v instrumentalno glasbo. 

 

Modernistični svet, v katerega je vstopal kot mlad komponist, mu je pomagal izklesati strogo premišljen in natančno izbrušen glasbeni stavek, hkrati pa mu je odpiral pot v ustvarjalno soočenje z novimi zvočnimi svetovi. Iz tega se je oblikovala Petrićeva kompozicijska poetika, ki jo označuje prefinjen glasbeni jezik izpiljene strukture, a svežih, celo smelih barv. Med njegovimi deli nedvomno izstopa izjemno bogat komorni glasbeni opus, zlasti niz šestih godalnih kvartetov, pa številne sploh prve slovenske sonate za najrazličnejše instrumente in nekatera danes že antologijska Petrićeva simfonična dela. 

 

Ustvarjalna kvaliteta pa hkrati morda tudi sveža pestrost izbranih zasedb sta botrovali dejstvu, da je Petrić danes eden najpogosteje izvajanih sodobnih slovenskih skladateljev. 

 

Poleg tega ne velja spregledati tudi širšega pomena, ki ga je imelo delovanje Iva Petrića za slovensko kulturo zadnjih desetletij. Kot soustavnovitelj in v veliki meri idejni vodja tedaj mlade generacije skladateljev, združene v Klubu komponistov in v skupini Pro musica viva, je bil morda med vsemi celo najbolj zaslužen za odpiranje slovenskega glasbenega prostora proti modernizmu. Poleg tega je ustanovil in bil dolgoletni vodja Ansambla Slavko Osterc. Skupina, ki se je specializirala za izvedbo najnovejših del slovenskih in tujih skladateljev, je pod njegovim vodstvom poleg rednega koncertiranja na domačih odrih sodelovala tudi na uglednih svetovnih festivalih in tako postala eden najpomembnejših ambasadorjev sodobne slovenske glasbe v svetu, pa nenazadnje tudi doma. 

 

Razširitev obzorja slovenskega glasbenega občinstva ter najširša predstavitev slovenske ustvarjalnosti in poustvarjalnosti sta vodili Petrića tudi pri več desetletij dolgem umetniškem vodenju Slovenske filharmonije. Petrić je bil hkrati dolgoletni vodja Edicij Društva slovenskih skladateljev. Slednje so se pod njegovim urednikovanjem razvile v sodobno mednarodno prepoznavno glasbeno založbo. 

 

Vrhunski intelektualni nivo ter prefinjen in odgovoren umetniški občutek, ki sta opredelila njegova ustvarjalna, poustvarjalna, nenazadnje pa tudi organizacijska prizadevanja, označujejo Iva Petrića kot osebnost, ki je morda sploh najbolj vidno zaznamovala sodobno slovensko glasbo in z njo slovensko kulturo zadnjih desetletij.

 

Vir: Protokol

 
 
 
Vlada imenovala državno sekretarko ministrstva za finance

 

Vlada RS je na današnji dopisni seji za državno sekretarko ministrstva za finance imenovala mag. Sašo Jazbec. Pokrivala bo predvsem področje proračuna in javnega računovodstva.

 

Zakon o državni upravi določa, da se lahko v finančnem ministrstvu imenujejo največ štirje državni sekretarji. Minister za finance, dr. Andrej Bertoncelj je vladi predlagal, da se mag. Saša Jazbec z 21. septembrom 2018 imenuje za državno sekretarko v Ministrstvu za finance.

 

Saša Jazbec je na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani leta 1996 zaključila študij bančno finančne smeri z delom Izvedeni finančni instrumenti in slovenski finančni trg, leta 2000 pa magistrski študij na isti fakulteti z delom Listinjenje premoženja.   

 

Delovne izkušnje je nabirala na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev, v Banki Slovenije, kjer je bila upravljavka deviznih rezerv, med leti 2002 in 2009 vodja odseka Upravljanje s tveganji ter članica ekipe za prevzem evra. Izkušnje je nabirala tudi na področju poslovnega svetovanja in v Ministrstvu za finance v Sektorju za napovedovanje fiskalnih tokov znotraj Direktorata za proračun, kjer je bila članica delovne skupine za pripravo projekcij izdatkov, povezanih s staranjem prebivalstva. 

 

Od novembra 2013 je kot generalna direktorica vodila Direktorat za proračun v Ministrstvu za finance, od aprila 2017 do septembra 2018 pa je kot državna sekretarka na ministrstvu za finance bdela nad področjem proračuna in javnega računovodstva. Danes je bila na to funkcijo ponovno imenovana. 

 

Vir: MF

 
 
 
Vlada imenovala državnega sekretarja v Ministrstvu za javno upravo

 

Z dnem 21.9.2018 je za državnega sekretarja v Ministrstvu za javno upravo imenovan Leon Behin.

Kot določa Zakon o državni upravi določa, je minister za javno upravo Vladi Republike Slovenije podal predlog za imenovanje državnega sekretarja v Ministrstvu za javno upravo. 

Leon Behin je diplomiral na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani in pridobil naziv univerzitetni diplomirani inženir gozdarstva. 

 

Med leti 1998 in 2003 je bil načelnik oddelka za okolje in prostor v občini Kočevje, nato do 2005 direktor občinske uprave. Kot direktor družbe Komunala Kočevje je služboval od konca leta 2005 do 2011, za tem pa do 2012 kot direktor Zbornice komunalnega gospodarstva (ZKG) pri Gospodarski zbornici Slovenije. 

 

V letih 2012 in 2013 je bil vršilec dolžnosti ter nato generalni direktor Direktorata za javne službe varstva okolja in investicije v okolje na Ministrstvu za kmetijsko in okolje. Kasneje, v letu 2013 in v 2014 je bil namestnik generalnega direktorja v Direktoratu za javne službe varstva okolja in investicije v okolje, oziroma v Direktoratu za vode in investicije. Od konca leta 2014 do maja 2015 je bil vršilec dolžnosti, nato pa generalni direktor v Direktoratu za vode in investicije v Ministrstvu za okolje in prostor. 

 

Hkrati je Vlada RS Leona Behina razrešila s položaja generalnega direktorja Direktorata za vode in investicije na Ministrstvu za okolje in prostor z dnem 20. 9. 2018. 

 

Generalni direktor je podal odstopno izjavo, ki jo je minister za okolje in prostor sprejel. Zakon o javnih uslužbencih v 1. točki drugega odstavka 83. člena določa, da se generalni direktor v ministrstvu z odločbo razreši s položaja, če to sam zahteva oziroma s tem soglaša. 

 

Vir: MJU in MOP

 
 
 
Vlada razrešila generalnega sekretarja v Ministrstvu za javno upravo Marka Doblekarja in za v. d. generalne sekretarke imenovala Natašo Trček

 

Vlada RS je na današnji dopisni seji iz mesta generalnega sekretarja v Ministrstvu za javno upravo razrešila Marka Doblekarja in za vršilko dolžnosti imenovala Natašo Trček, in sicer za največ šest mesecev, oziroma najpozneje do 20. 3. 2019. Nataša Trček je po izobrazbi univerzitetna diplomirana pravnica in izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta generalna sekretarka. 

 

Kot določa Zakon o javnih uslužbencih se v času od sprožitve natečajnega postopka do imenovanja novega uradnika na položaj lahko brez javnega natečaja največ šest mesecev naloge na tem položaju opravlja vršilec dolžnosti. Za vršilca dolžnosti je brez javnega natečaja lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje predpisane pogoje. 

 

Vir: MJU

 
 
 
Iztok Žigon imenovan za v.d. generalnega direktorja Direktorata za investicije na MIZŠ

 

Vlada je na današnji dopisni seji imenovala Iztoka Žigona za vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za investicije na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Imenovan je od 20. septembra 2018 do imenovanja generalnega direktorja, vendar največ za šest mesecev.

 

Vir: MIZŠ

 
 
Vlada razrešila generalno sekretarko Ministrstva za infrastrukturo

 

Vlada RS je na današnji seji razrešila mag. Radovanko Petrić s položaja generalne sekretarke  Ministrstva za infrastrukturo zaradi zaposlitve na drugem delovnem mestu.

 

Vir: MzI

 
 
Imenovanje in razrešitev generalne sekretarke na MOP

 

Vlada RS je za vršilko dolžnosti generalne sekretarka v Ministrstvu za okolje in prostor z dnem 24. 9. 2018 imenovala mag. Radovanko Petrić, in sicer do imenovanja generalnega sekretarja, vendar največ za šest mesecev.

 

Vlada RS je z dnem 20. 9. 2018 razrešila dosedanjo generalno sekretarko na MOP, Matejo Omejc, ki je podala odstopno izjavo s tega položaja. Minister za okolje in prostor je odstop sprejel.

Zakon o javnih uslužbencih med drugim določa, da se generalni sekretar v ministrstvu z odločbo razreši s položaja, če to sam zahteva oziroma s tem soglaša. Radovanka Petrić je diplomirala na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani in pridobila naziv univ. diplomirana sociologinja. Leta 2004 je zaključila magistrski študij menedžmenta neprofitnih organizacij, z magistrsko nalogo Pomen vodenja v državni upravi. Ima bogate izkušnje s področja upravljanja v državni upravi. Trenutno opravlja funkcijo generalne sekretarke na Ministrstvu za infrastrukturo. 

 

Vir: MOP


Časovno obdobje

Potrdi