Skoči na vsebino »

Sporočila za javnost

30.11.17

212. dopisna seja Vlade RS

Vlada izdala Uredbo o pogojih za dodelitev pomoči letališčem državnega pomena 

 

Vlada je na današnji dopisni seji izdala Uredbo o pogojih za dodelitev pomoči letališčem državnega pomena in jo objavila v Uradnem listu RS. 

 

Uredba opredeljuje pogoje za dodelitev pomoči za tekoče poslovanje obratovalcu letališča državnega pomena s povprečnim letnim potniškim prometom do 200.000 potnikov v skladu z uredbo EK o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom, za dodelitev pomoči za tekoče poslovanje obratovalcu letališča državnega pomena, s povprečnim letnim potniškim prometom nad 200.000 potnikov v skladu s Smernicami o državni pomoči letališčem in letalskim prevoznikom ter za dodelitev pomoči po de minimis v skladu z uredbo za dodelitev pomoči po de minimis pod pogoji uredbe EK o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju EU pri pomoči de minimis.

 

Pomoč za naložbe regionalnim letališčem s povprečnim letnim potniškim prometom do tri milijone potnikov lahko izboljša dostopnost nekaterih regij in okrepi lokalni razvoj, odvisno od značilnosti posameznega letališča. Takšna pomoč za naložbe zato podpira prednostne naloge strategije Evropa 2020 ter prispeva k nadaljnji gospodarski rasti in doseganju ciljev v skupnem interesu EU. Učinek ukrepa pomoči na konkurenco je odvisen predvsem od velikosti letališča. Izkušnje EK, pridobljene z izvajanjem Smernic o državni pomoči letališčem in letalskim prevoznikom, kažejo, da pomoč za naložbe regionalnim letališčem ne povzroča neupravičenega izkrivljanja trgovine in konkurence, če so izpolnjeni nekateri pogoji. Pomoč za naložbe regionalnim letališčem je zato zajeta v skupinski izjemi iz uredbe o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom, če izpolnjuje pogoje iz 56. a člena. 

 

Junija 2017 je bila sprejeta sprememba te uredbe, kar zadeva pomoč za pristaniško in letališko infrastrukturo, pragove za priglasitev za pomoč za kulturo in ohranjanje kulturne dediščine ter pomoč za športno in večnamensko rekreacijsko infrastrukturo ter sheme regionalne pomoči za tekoče poslovanje za najbolj oddaljene regije. Ta sprememba opredeljuje pogoje, ki jih morajo izpolnjevati regionalna letališča za pridobitev dovoljene pomoči in vsebinsko zajema enake opredelitve pogojev, kot jih navajajo Smernice o državni pomoči letališčem in letalskim prevoznikom in ki jih je tudi Ministrstvo za infrastrukturo upoštevalo pri določbah, ki se nanašajo na ukrepe državne pomoči. To so: prispevek k natančno opredeljenemu cilju skupnega interesa, potreba po posegih države, ustreznost ukrepa pomoči in spodbujevalni učinek. 

 

Navedena sprememba uredbe v drugi točki 56. a člena določa, da je pomoč za tekoče poslovanje za letališče združljiva z notranjim trgom v smislu člena 107(3) Pogodbe EU in je izvzeta iz obveznosti priglasitve iz člena 108(3) Pogodbe EU, če so izpolnjeni pogoji iz odstavkov 3, 4, 10 in 15 do 18 tega člena. S tem je omogočen lažji postopek pridobitve pomoči za tekoče poslovanje za letališča državnega pomena, kot pa je bil določen v smernicah. Vlada izdala uredbo o prenehanju veljavnosti Uredbe o načinu opravljanja republiške gospodarske javne službe obratovanja javnega letališča državnega pomena 

 

Vlada je izdala uredbo o prenehanju veljavnosti Uredbe o načinu opravljanja republiške gospodarske javne službe obratovanja javnega letališča državnega pomena. 

 

Vlada se je za izdajo Uredbe odločila, ker na javnih letališčih državnega pomena v RS niso izpolnjeni pogoji, da bi lahko letališča obratovala v obliki gospodarske javne službe. Vlada izdala Uredbo o prenehanju veljavnosti Uredbe o koncesiji za izvajanje gospodarske javne službe obratovanja javnega letališča Edvarda Rusjana Maribor 

 

Vlada je izdala Uredbo o prenehanju veljavnosti Uredbe o koncesiji za izvajanje gospodarske javne službe obratovanja javnega letališča Edvarda Rusjana Maribor, ker niso izpolnjeni pogoji, da bi lahko letališče obratovalo v obliki gospodarske javne službe. Sklep Vlade Republike Slovenije za dodelitev finančne spodbude podjetju Lek d.d. za investicijski projekt: "Modernizacija proizvodnje Prevalje" in o uvrstitvi novega projekta v načrt razvojnih programov 

 

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela Predlog sklepa Vlade Republike Slovenije za dodelitev finančne spodbude podjetju Lek d.d. za investicijski projekt: "Modernizacija proizvodnje Prevalje" in o uvrstitvi novega projekta v načrt razvojnih programov. 

 

Na podlagi 7. b člena Zakona o spodbujanju tujih neposrednih investicij in internacionalizacije podjetij je dne 14.4.2017 na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo prispela vloga podjetja Lek d.d., Verovškova ulica 57, 1526 Ljubljana, ki je v 100 % tujega investitorja Novartis Pharma AG, Lichtstrasse 35, 4056 Basel, Švica. 

 

Predmet investicijskega projekta je gradnja novega proizvodnega objekta z vključeno visokotehnološko opremo za proizvajanje penicilinskega izdelka - širokospektralnega antibiotika na Prevaljah na Koroškem. Nova, modernizirana proizvodnja bo zasledovala zahteve trga in omogočala ažurno izpolnjevanje kontinuirano naraščajočega povpraševanja po penicilinskem izdelku na trgu. Nova začetna investicija bo vredna 70.228 mio EUR in bo v prvi fazi zagotovila 141 delovnih mest. Investicija bo ena izmed največjih investicij na Koroškem in v Sloveniji ter bo zajemala: izgradnjo proizvodne hale in skladiščnih prostorov, nakup nove visokotehnološke proizvodne opreme za izdelavo širokospektralnega antibiotika, visoko regalno skladišče s 2.000 paletnimi mesti, izgradnjo najnovejšega laboratorija in nakup potrebne laboratorijske opreme, izgradnjo podpornih prostorov med katere spadajo laboratoriji, arhivi, manipulativne površine, kontrolno nadzorni prostori, garderobe, pisarne, sejne sobe. Glede na obstoječo tovarno bo nova začetna investicija podjetja Lek d.d. na Prevaljah pomenila strateški korak v smeri racionalizacije in modernizacije celotne tovarne. 

 

Spodbuda projektnemu podjetju se bo večkratno povrnila, saj bo v naslednjih treh letih samo iz naslova davkov in prispevkov v zvezi z izplačili plač podjetje predvidoma prispevalo 4.2 mio EUR, celotni zunanji učinki investicijskega projekta na Republiko Slovenijo pa naj bi znašali nekaj več kot 80 mio EUR. Poleg tega ima spodbuda tudi nefinančne učinke, kot so prepoznavnost Slovenije kot tujim investitorjem prijazno okolje, zmanjšanje brezposelnosti v Sloveniji, povečevanje dodane vrednosti na zaposlenega, zmanjšanje vplivov na okolje, ipd. 


Časovno obdobje

Potrdi