Skoči na vsebino »

Sporočila za javnost

30.10.17

Dopisna seja vlade

Vlada o spremembah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju zaradi spremenjenega Zakona o odvetništvu

 

Vlada je na dopisni seji določila besedilo predloga Zakona o spremembah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (nujni postopek) in ga pošlje v obravnavo Državnemu zboru.

 

Z Zakonom o državnem odvetništvu je bilo ustanovljeno Državno odvetništvo Republike Slovenije kot državni organ, ki je pri opravljanju svojih nalog in pristojnosti samostojen in avtonomen v skladu z določbami tega zakona. 

 

Državno odvetništvo Republike Slovenije prevzame vse pristojnosti, ki jih zakon določa za državno pravobranilstvo, pravice in obveznosti, funkcionarje in javne uslužbence, zaposlene v Državnem pravobranilstvu Republike Slovenije. Glede na avtonomnost in samostojnost novega državnega organa, ki bo opravljal strokovne naloge na področju varstva premoženjskih in drugih pravic in interesov države prek pravnega zastopanja v sodnih in drugih postopkih, se s spremembo Zakona o sistemu plač v javnem sektorju v delu, ki določa način uvrščanja delovnih mest oziroma nazivov v plačne razrede, predlaga, da se tudi delovna mesta oziroma nazivi v državnem odvetništvu uvrščajo s splošnim aktom, upoštevaje uvrstitev primerljivih delovnih mest in nazivov plačne skupine C v kolektivni pogodbi dejavnosti. 

 

Omenjeni Zakon o državnem odvetništvu (ZDOdv) je tudi spremenil strukturo zaposlenih, in sicer tako, da bosta funkcionarja Državnega odvetništva Republike Slovenije le še generalni državni odvetnik in namestnik generalnega državnega odvetnika. Državni odvetniki in višji državni odvetniki pa bodo javni uslužbenci. S to spremembo ZDOdv se usklajujejo tudi druge določbe Zakona o sistemu plač v javnem sektorju.

 

ZDOdv se prične uporabljati 20.11.2017. Z iztekom mandata sedanjih državnih pravobranilcev ni ustrezne podlage za uvrščanje delovnih mest oziroma nazivov državnih odvetnikov v plačne razrede, zato bi nesprejetje tega zakona imelo težko popravljive posledice za samo delovanje državnega organa in za delovanje države. Zaradi navedenih razlogov je predlagan sprejem Zakona o spremembah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju po nujnem postopku.

 

Vir: MJUVlada je sprejela mnenje o predlogu Varuha človekovih pravic k ZNPPol

 

Vlada je sprejela mnenje o predlogu Varuha človekovih pravic za začasno zadržanje prvega do šestega in osmega odstavka 112.a člena, četrtega odstavka 113. člena in tretje alineje drugega odstavka 114.a člena Zakona o nalogah in pooblastilih policije, ki ga pošlje Državnemu zboru Republike Slovenije in Ustavnemu sodišču Republike Slovenije.

 

Varuh meni, da Zakon o nalogah in pooblastilih policije (ZNPPol) nedopustno posega v človekove pravice oziroma temeljne svoboščine, zato je vložil zahtevo za oceno ustavnosti zakona, hkrati pa poleg prednostne obravnave zadeve do dokončne odločitve predlaga zadrževanje izvrševanja navedenih določb zakona.

Vlada ocenjuje, da je predlog Varuha za zadržanje omenjenih določb ZNPPol neutemeljen, saj zaradi njihovega izvrševanja ne morejo nastati težko popravljive škodljive posledice. 

 

Obstoječa pravna podlaga v 112.a členu zakona še ne predstavlja implementacije v evropskem pravnem redu uveljavljene PNR Direktive 2016/681/EU. Slovenska PNR pravna podlaga v ZNPPol je v posameznih segmentih še bolj zamejena oziroma sorazmerna glede posegov v človekove pravice, kot PNR Direktiva 2016/681/EU, kar še dodatno zmanjšuje tveganja za zlorabo podatkov.

 

Glede četrtega odstavka 113. člena Vlada pojasnjuje, da je zakonodajalec uporabo tehničnih sredstev za optično prepoznavno registrskih tablic vezal le na hujše kršitve v cestnem prometu, ki navzven niso prepoznane (npr. vožnja z ukradenim vozilom, ukradenimi registrskimi tablicami, brez vozniškega dovoljenja in z vozilom, ki mu je potekla registracija), in primere, ko je treba izslediti ukradeno vozilo ali iskano osebo, zato po mnenju Vlade določba vzpostavlja ustrezne varovalne mehanizme, da se z navedenimi tehničnimi sredstvi ne bo izvajal množičen nadzor nad udeleženci cestnega prometa.

 

Določba 114.a člena zakona zgolj povzema oziroma našteva posamezna pooblastila, pri katerih policisti smejo na podlagi ZNPPol ali drugega predpisa uporabljati tehnična sredstva za fotografiranje, video in avdio snemanje. Vlada meni, da določba ne more omogočati možnosti prekomernega in nesorazmernega poseganja v zasebnost posameznikov. Vsako izmed navedenih pooblastil namreč poleg pogojev za uporabo tehničnih sredstev ureja tudi ravnanje z navedenimi posnetki in njihovo hrambo. Glede na navedeno pri uporabi brezpilotnih zrakoplovov ne gre za nova pooblastila, temveč le za bolj določno opredeljene načine uporabe teh tehničnih sredstev oziroma nosilce, na katere so ta tehnična sredstva lahko nameščena (predvsem tehnična sredstva za fotografiranje ter video in avdio snemanje), pri čemer so natančno določena pooblastila iz ZNPPol in drugih zakonov, pri katerih smejo policisti zaradi zbiranja podatkov uporabiti brezpilotne zrakoplove.

 

Vir: MNZVlada potrdila prerazporeditev pravic porabe

 

Vada je na današnji dopisni seji sprejela sklep o prerazporeditvi pravic porabe znotraj finančnega načrta ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, in sicer v skupni višini 380.000 evrov.

 

Slovenija se je s pridružitvenim sporazumom med Evropsko vesoljsko agencijo (ESA) in našo državo zavezala, da poleg obveznega programa financira tudi izbrane opcijske programe. Na Svetu ministrov decembra 2016 se je zavezala, da bo sodelovala v treh opcijskih programih – opazovanje zemlje, program razvoja splošnih tehnologij in znanstveni program. Glede na to zavezo je za leto 2016 prispevek Slovenije za opcijske programe znašal tri milijone evrov. 

 

Za leto 2017 sta bila že plačana dva računa v skupni višini 2,4 milijona evrov. Gre za vlaganje v raziskave, razvoj in inovacije preko programov Evropske vesoljske agencije. Podrobneje je področje opredeljeno tudi v strategiji pametne specializacije. Glede na zavezo Slovenije in v skladu s pogodbo z ESA je potrebno zagotoviti manjkajoča sredstva v višini 600.000 evrov. V skladu z danes sprejetim sklepom bo ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo znotraj svojega finančnega načrta prerazporedilo 380.000 evrov.

 

Vir: MFVlada o razlogih za izpodbijanje revizijskih razkritij

 

Vlada je sprejela razloge za izpodbijanje revizijskih razkritij v osnutku revizijskega poročila Doseganje ciljev uvedbe javno-zasebnega partnerstva.

 

Računsko sodišče RS je izvedlo revizijo Doseganje ciljev uvedbe javno-zasebnega partnerstva in pripravilo osnutek revizijskega poročila ter z namenom odpravljanja morebitnih nesoglasij sklicalo razčiščevalni sestanek. Vlada je na današnji dopisni seji sprejela razloge za izpodbijanje revizijskih razkritij v osnutku revizijskega poročila in za zastopanje na razčiščevalnem sestanku pooblastila dva predstavnika ministrstva za finance. 

 

Vir: MFVlada predlaga Državnemu zboru, da predčasno razpustitev Občinskega sveta Občine Kostanjevica na Krki ustavi

 

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela mnenje o odpravi nezakonitega ravnanja v Občini Kostanjevica na Krki in ga pošlje Državnemu zboru. Vlada ugotavlja, da je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki v roku, ki ga je določil Državni zbor v sklepu o odpravi nezakonitega ravnanja v Občini Kostanjevica na Krki, nezakonitosti odpravil tako, da je v 30 dneh od prejema sklepa sprejel proračuna za leti 2017 in 2018. Vlada tako predlaga Državnemu zboru, da predčasno razpustitev Občinskega sveta Občine Kostanjevica na Krki ustavi.

 

Vlada je na redni seji v juniju sprejela sklep, da se je seznanila z nezakonitim stanjem v Občini Kostanjevica na Krki in ugotovila, da so na podlagi Zakona o lokalni samoupravi nastopili razlogi za predčasno razpustitev Občinskega sveta Občine Kostanjevica na Krki. Vlada je zato predlagala Državnemu zboru, da začne s postopkom za predčasno razpustitev občinskega sveta in da sprejme sklep o odpravi nezakonitega ravnanja v občini. Prav tako je Vlada Državnemu zboru predlagala, da občinski svet predčasno razpusti in razpiše predčasne volitve v občinski svet, če ta poziva za odpravo nezakonitosti v postavljenem roku ne bo upošteval. 

 

Državni zbor je na septembrski seji obravnaval predlog vlade in sprejel sklep o odpravi nezakonitega ravnanja v Občini Kostanjevica na Krki, s katerim je ugotovil, da tamkajšnji občinski svet v letu, za katero ni bil sprejet proračun, tudi za prihodnje leto ni sprejel v skladu z  zakonom predloženega in pripravljenega proračuna, ki bi lahko začel veljati ob začetku leta. Državni zbor je občinski svet opozoril na njegovo nezakonito ravnanje ter ga pozval, da nezakonitost iz prejšnje točke odpravi tako, da v 30 dneh od prejema sklepa sprejme proračuna za leti 2017 in 2018. Hkrati je Državni zbor seznanil občinski svet, da bo postopek o predčasni razpustitvi s sklepom ustavil, če bo občinski svet ravnal v skladu s pozivom. 

 

Rok za določitev realizacije sklepa Državnega zbora se je iztekel 28. 10. 2017. Ministrstvo za javno upravo je danes, 30. oktobra 2017, prejelo uradno obvestilo Občine Kostanjevica na Krki, iz katerega je ugotovilo, da je Občinski svet Občine Kostanjevica nezakonitosti odpravil v roku, kot ga je določil Državni zbor, to je do 28. 10. 2017, in sprejel proračuna za leti 2017 in 2018. S tem je bila nezakonitost v občini odpravljena na način, kot je to določil Državni zbor. Zato Vlada predlaga Državnemu zboru, da predčasno razpustitev Občinskega sveta Občine Kostanjevica na Krki ustavi. 

 

Vir: MJU


Časovno obdobje

Potrdi