Skoči na vsebino »

Sporočila za javnost

23.1.18

Odločitve vlade s sej vladnih odborov

Na današnji seji vladnega odbora za državno ureditev in javne zadeve je Vlada RS zagotovila sredstva za zagotavljanje poslovne in plačilne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov

 

Vladni odbor je namreč v dokončni obravnavi odprl novo proračunsko postavko za poseben vladni projekt za zagotavljanje poslovne in plačilne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov ter zanj zagotovil pravice porabe. Konec septembra 2017 je začel veljati zakon o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, na podlagi katerega je vlada konec novembra 2017 potrdila poseben vladni projekt. Za namen izvajanja projekta je potrebno odpreti novo proračunsko postavko, na katero se sredstva prerazporeditvijo v okviru finančnega načrta ministrstva za zdravje.

 

Namen projekta je zagotoviti poslovno in plačilno stabilnost javnih zdravstvenih zavodov, s ciljem optimizacije vodenja in poslovanja v posameznih javnih bolnišnicah. Cilj je, da vsi ti javni zdravstveni zavodi v največ štirih letih od sprejetja projekta vzpostavijo izvajanje dejavnosti na način, da bodo tekoče poslovali najmanj z uravnoteženim poslovnim izidom, hkrati pa zagotavljali kakovostno izvedbo zdravstvenih storitev v okviru javne službe. V projekt so vključeni sanacijski odbor, sanacijske uprave javnih zdravstvenih zavodov in sveti zavodov, tehnično in administrativno pomoč za člane sanacijskega odbora pa opravlja ministrstvo. Sredstva iz naslova izvajanja projekta bodo člani sanacijskega odbora ter posamezni javni zdravstveni zavodi za člane sanacijskih uprav prejeli s strani ministrstva. Sanacijski odbor poda sanacijskim upravam v javnih zdravstvenih zavodih izhodišča za pripravo sanacijskih programov.

 

Ocenjena vrednost posebnega vladnega projekta za zagotavljanje poslovne in plačilne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov za leto 2018 znaša dobrih 634 tisoč evrov, nato pa se sredstva zaradi zaključenih sanacij v prihodnjih letih zmanjšujejo, in sicer bodo v letu 2019 znašala dobrih 534 tisoč evrov, v letu 2020 dobrih 340 tisoč evrov ter v letu 2021 slabih 204,5 tisoč evrov.

 

Projekt se bo izvajal do 30. novembra 2021. Sanacija v posameznem javnem zdravstvenem zavodu pa se zaključi, ko vlada na predlog ministra sprejme sklep, da so izpolnjeni cilji in namen izvedene sanacije v posameznem javnem zdravstvenem zavodu ali najpozneje do 30. novembra 2021. 

 

Pravice porabe v višini dobrih 634 tisoč evrov za leto 2018 se zagotovijo znotraj finančnega načrta ministrstva za zdravje, in sicer iz proračunske postavke za investicije v javne zdravstvene zavode. 

 

Na seji odbora za gospodarstvo je Vlada RS sprejela Program dela državne geodetske službe za leto 2018

 

V Programu dela državne geodetske službe za leto 2018 so opredeljene vse naloge, ki jih Geodetska uprava RS (GURS) izvaja s sredstvi sprejetega proračuna Republike Slovenije. 

 

Delo GURS je usmerjeno v področje posodobitve evidentiranja nepremičnin ter razvoja celovitega nepremičninskega sistema in nacionalne prostorske podatkovne infrastrukture, in sicer z namenom zagotavljanja osnovnih in izvedenih podatkov ter storitev vsem uporabnikom. Še posebej pa gre za podporo izvajanja politike urejanja prostora in okolja, zemljiške in kmetijske politike ter učinkovitega gospodarjenja z nepremičninami. Samo s kakovostnimi in enostavno dostopnimi informacijami o prostoru, ustreznimi procesi ter elektronskim načinom poslovanja lahko zagotovimo večjo preglednost in učinkovitost na področju prostorskega načrtovanja, graditve in upravljanja z nepremičninami tako za javno upravo kot tudi za občane. V Operativnem programu za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 je za drugo prednostno os napisana zaveza za zagotovitev večje preglednosti in učinkovitosti pri urejanju prostora, graditvi objektov in upravljanju nepremičnin. Za uresničitev tega cilja sta GURS in Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) v tej finančni perspektivi pripravila več povezanih projektov, ki so združeni pod naslovom »Program projektov eProstor (eProstor)«. Konec avgusta 2016 je Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko izdala odločitev o podpori za eProstor in sicer za petletno obdobje (2016 – 2021) v skupni višini 22,4 milijona evrov, od tega Evropski sklad za regionalni razvoj prispeva 17,9 milijona evrov. 

 

GURS bo v letu 2018 nadaljeval z izvedbo nalog Programa projektov eProstor, ki bodo omogočile tehnično povezavo podatkov zemljiškega katastra s podatki o namenski rabi prostora, in nalog, povezanih s povezovanjem podrobnejših dejanskih rab zemljišč.

 

Naloge, opredeljene v Programu dela državne geodetske službe za leto 2018, so usmerjene tudi v izboljšavo kakovosti in popolnosti podatkov ter usklajenosti povezovanja nepremičninskih evidenc.


Časovno obdobje

Potrdi