Skoči na vsebino »

Sporočila za javnost

30.1.18

Odločitve vlade s sej vladnih odborov

Na današnji seji so člani vladnega odbora za gospodarstvo v dokončni obravnavi sprejeli sklep, s katerim Vlada RS poziva ministrstva, da v proces Evropskega semestra 2018 ter pripravo dokumentov Nacionalni reformni program in Program stabilnosti vključijo tudi socialne partnerje. Vlada bo s tem sklepom seznanila tudi Ekonomsko socialni svet.

 

Ekonomsko socialni svet se je na seji seznanil s pomenom sodelovanja socialnih partnerjev v okviru Evropskega semestra 2018 in sprejel sklep, da poziva resorna ministrstva k pravočasni vključitvi socialnih partnerjev v pripravo dokumentov Evropskega semestra. Ministrstvo za finance je pričelo s pripravo Nacionalnega reformnega programa in pozvalo resorje, da pripravijo ukrepe iz svojih področij in pri tem vključijo v razpravo tudi socialne partnerje. Na podlagi zbranih prispevkov bo ministrstvo za finance oblikovalo osnutka Nacionalnega reformnega programa in Programa stabilnosti, ki bosta po obravnavi na vladi predstavljena tudi Ekonomsko socialnemu svetu. 

 

Na odboru je vlada sprejela stališče do mnenja Državnega sveta RS k spremembam Zakona o cestah, ki ga bo poslala Državnemu zboru RS.

 

Vlada pozdravlja podporo DS k spremembam zakona, katerih namen je predvsem ureditev problematike odstranjevanja poškodovanih ali pokvarjenih tovornih vozil na avtocestah in hitrih cestah ter prenos sprememb direktive Evropskega parlamenta in Evropskega sveta o določitvi največjih dovoljenih mer določenih cestnih vozil v EU v notranjem in mednarodnem prometu ter največjih dovoljenih tež v mednarodnem prometu. 

 

Z mnenjem DS, naj se 62. člen Zakona o cestah črta, se vlada ne strinja. Sprememba tega člena povsem jasno in nedvoumno določa, da priključke občinskih cest na državne ceste v območju naselja vzdržuje občina. Odbor meni, da ni potrebna posebna sistemska rešitev, ki bi dodatno razmejevala obveznosti občin in Direkcije RS za infrastrukturo pri gradnji in vzdrževanju prometnih površin, naprav in objektov. Pri sofinanciranju gradnje le-teh gre namreč za pogodbeni odnos med posamezno občino in državo, ki nastane, ko se stranki sporazumeta o vsebini predmetnega sporazuma. Prometne površine, objekti in naprave, katerih gradnjo sofinancirajo občine, so vedno enake, seveda pa je delež sofinanciranja, ki se izračunava na podlagi posebne metodologije, lahko različen, saj gre v praksi za različne obsege teh površin, objektov ali naprav.

 

Vlada je na odboru potrdila tudi odgovor na uradni opomin Evropske komisije v predsodnem postopku zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive Sveta 2014/87/Euratom, z dne 8. julija 2014, o spremembi Direktive o vzpostavitvi okvira Skupnosti za jedrsko varnost jedrskih objektov v slovenski pravni red.

 

Vlada pojasnjuje, da je večji del direktive v pravni red Slovenije prenesen s Pravilnikom o dejavnikih sevalne in jedrske varnosti, Pravilnikom o zagotavljanju varnosti po začetku obratovanja sevalnih ali jedrskih objektov in Zakonom o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-1). 

 

Posamezne določbe so prenesene tudi z Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakonom o splošnem upravnem postopku, Zakonom o varstvu okolja, Uredbo o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja ter Resolucijo o jedrski in sevalni varnosti v RS za obdobje 2013–2023. Decembra lani je Državni zbor RS sprejel ZVISJV-1, čemur je sledila objava v Uradnem listu RS. Opravljen je bil tudi postopek notifikacije predpisov, z vnosom vseh bistvenih podatkov in objavljenih besedil v elektronsko notifikacijsko zbirko Evropske komisije. S tem je Slovenija v celoti izpolnila obveznost glede prenosa direktive v svoj pravni red.

 

Na odboru za državno ureditev in javne zadeve je vlada sprejela mnenje k predlogu novele Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI).

 

Skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Jožetom Tankom je Državnemu zboru RS v obravnavo in sprejem predložila novelo ZOFVI. Z njo predlagajo udejanjanje odločbe Ustavnega sodišča v zvezi s financiranjem zasebnih šol. 

 

Vlada ugotavlja, da je predlog spremembe 86. člena ZOFVI identičen predlogu, kot ga je že decembra 2015 predlagala skupina poslancev SDS, in predlogu, ki je bil podan marca 2016. Vlada tudi tej predlagani noveli zakona nasprotuje, saj po njenem mnenju delno urejanje problematike financiranja zasebnih šol ni ustrezno.


Časovno obdobje

Potrdi