Skoči na vsebino »

Sporočila za javnost

4.12.17

Vlada je sprejela mnenje o predlogu zakona o dopolnitvah Zakona o organiziranosti in delu v policiji

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela mnenje o predlogu zakona o dopolnitvah Zakona o organiziranosti in delu v policiji, ki ga je Državnemu zboru RS predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Jožetom Tankom, in ga posreduje Državnemu zboru Republike Slovenije.

88. člen ZODPol med drugim določa, da se službena stanovanja dodeljuje uslužbencem Policije in da kriterije in postopke dodelitve določi minister z internim aktom. Iz obrazložitve predloga zakona izhaja, da naj bi se s predlagano dopolnitvijo uredile oziroma dopolnile pravice za upokojene uslužbence Policije, ki so se upokojili iz razloga invalidnosti; družinski član po smrti policista, če je ta imel sklenjeno pogodbo o najemu službenega stanovanja, bi imeli pravico do sklenitve nove pogodbe o najemu službenega stanovanja za nedoločen čas; enako predlagajo za vojne veterane in veteranke po Zakonu o vojnih veteranih.

 

Opozoriti je treba na različne statuse stanovanj, ki jih imajo ministrstva. Stanovanja MORS imajo status vojaških stanovanj, stanovanja Policije imajo status službenih stanovanj (namenjena oddaji za službene potrebe uslužbencev Policije za čas zaposlitve v Policiji), stanovanja MJU imajo status stanovanj oziroma službenih stanovanj za funkcionarje in javne uslužbence v delovnem razmerju. MNZ upravlja z omejenim fondom službenih stanovanj, zato s Pravilnikom o oddaji službenih stanovanj, samskih sob in ležišč v samskih sobah MNZ za potrebe Policije določa merila in pogoje za dodeljevanje teh stanovanj. Na podoben način ima postopke meril in pogojev dodeljevanja službenih stanovanj urejeno stanovanjska komisija Vlade oziroma MJU, ki prav tako upravlja z omejenim fondom službenih stanovanj in zato skladno s pravilnikom, tako kot MNZ, dodeljuje službena stanovanja upokojenim javnim uslužbencem le izjemoma.

 

Stanovanjski pravilniki MNZ oziroma Policije so do leta 2006 dajali možnost sklenitve najemnih pogodb za nedoločen čas s tistimi delavci, ki so se upokojili neposredno iz Policije in so imeli pred upokojitvijo najmanj 10 let dejanske delovne dobe v Policiji, najemno stanovanje pa jim je pomenilo edino stanovanje. S spremembo pravilnika leta 2006 je bila po odločitvi tedanjega ministra določba za nedoločen čas spremenjena v določen čas petih let z možnostjo podaljšanja. Z novo spremembo v letu 2017 je najemnikom - upokojencem dana možnost izbire drugega stanovanja, vendar v krajih, za katere ni bilo izkazanega zanimanja s strani zaposlenih. Z novo  določbo je dana možnost sklenitve najemne pogodbe za določen čas do treh let, če je upokojenec prejemnik varstvenega dodatka ali invalid I. kategorije, nastale kot posledica poškodbe oziroma nesreče ob opravljanju operativnega ali drugega nevarnega dela ali kot posledica poklicne bolezni s trajno izgubo splošne zmožnosti. Izjemoma pa lahko generalni direktor policije odloči, da se z najemnikom, ki se je upokojil neposredno kot uslužbenec Policije, sklene najemno razmerje za določen čas enega leta z možnostjo podaljšanja do največ treh let.

 

Vlada podpira ureditev problematike najemnih razmerij, tako za zaposlene kot upokojene policiste, če njihovo najemno razmerje izhaja iz časa delovnega razmerja. Glede na predlog zakona o dopolnitvah ZODPol Vlada ugotavlja, da prikaz ureditve v drugih pravnih sistemih nima vzročne povezave z vsebino, ki jo obravnava predlog, prav tako ne ustreza izjava, da predlog ne prinaša finančnih posledic. Sprememba širi krog upravičencev in zahteva dodatna sredstva za nakup službenih stanovanj. Že danes pa sredstva za nakup stanovanj ne zadostujejo, da bi lahko vsem policistom, ki so se prijavili na razpise, omogočili najem službenega stanovanja.

 

Navedeni predlog zakona ne uživa podpore socialnih partnerjev v Policiji, kar izhaja iz dokumentov Policijskega sindikata Slovenije in Sindikata policistov Slovenije. Sklenitev pogodbenega razmerja za najem službenega stanovanja ni pravica, ki izhaja iz delovnega razmerja, je pa to področje sprememb ZODPol v delu pravic iz 86. člena (pravice družinskih članov po smrti policista) in pravic iz 88. člena (službena stanovanja in počitniška dejavnost) izrednega pomena za Policijo in njene zaposlene. Kot kaže odziv obeh sindikatov se pri pripravi sprememb ni upoštevalo mnenja socialnih partnerjev. Gre za občutljive pravice, zato jih bomo morali z njimi tudi usklajevati, saj imajo pomembno socialno in eksistencialno premiso, ki bistveno vpliva na delovna in medsebojna razmerja v Policiji.

 

Skladno z XI. točko Stavkovnega sporazuma se je Vlada zavezala, da ne bo enostransko, brez pridobljenega soglasja socialnih partnerjev, podpisnikov tega sporazuma posegala v pravice, pridobljene s tem sporazumom. Med drugimi je bil tudi 86. člen ZODPol predmet usklajevanj in pogajanj, o čemer je bila izdana izjava o stopnji usklajenosti s socialnimi partnerji, zato enostranski poseg brez predhodnega postopka usklajevanja pomeni kršitev Stavkovnega sporazuma. Vlada zato ne more podpirati enostranskega urejanja, ki ga prinaša predlagana sprememba zakona.

 

Vlada podpira podaljšanje pogodbenih razmerij za najem službenih stanovanj tudi za družinske člane policistov in upokojene policiste ob predpostavki, da so izpolnjeni določeni kriteriji socialne ogroženosti in kriteriji iz naslova neprofitnih najemnin. Na podlagi tega Vlada predlaga dopolnitev ZODPol tako, da bodo pravice in obveznosti iz naslova podaljšanja pogodbenih razmerij za najem službenih stanovanj predmet izjemne zakonske ureditve, ki bo uživala podporo socialnih partnerjev in ne bo predmet arbitrarnega odločanja. Pri tem opozarja, da je treba doseči konsenz med potrebo po službenih stanovanjih za aktivne policiste in kriteriji podane socialne ogroženosti družinskih članov policista ali upokojenega policista.

 

Navedeni predlog vsebuje tudi določbe, ki bi morale biti urejene v posebnem zakonu, to je Zakonu o vojnih veteranih. Vlada je imenovala medresorsko delovno skupino, ki obravnava predloge sprememb in dopolnitev Zakona o vojnih veteranih, ki sta jih podali veteranski združenji Zveza veteranov vojne za Slovenijo in Zveza Sever. Navedeni veteranski združenji sta predlagali, da se vojnim veteranom omogoči odkup službenih stanovanj po kriterijih, ki so veljali po t. i. Jazbinškovem zakonu. Končno sistemsko rešitev mora oblikovati delovna skupina. Vlada podpira ureditev te kategorije državljanov, ki uživajo status vojnih veteranov tudi tako, da bo predlagala dopolnitev te določbe v smislu, da se vojnim veteranom, ki imajo sklenjeno najemno razmerje za službeno, neprofitno ali kakšno drugo stanovanje, ki je del državnega premoženja, ne glede na druge predpise omogoči nadaljevanje najemnega razmerja do njihove smrti.

 

Vlada meni, da je na podlagi navedenih dejstev predlog zakona o dopolnitvah ZODPol pozitiven v svojem namenu, vendar pravno in sistematično pomanjkljiv.

 

Vlada se strinja s predlogom MNZ, kjer ta predlaga spremembo in dopolnitev ZODPol tudi na področju pogodbenih razmerij za najem službenih stanovanj ob predpostavki, da bo predlog užival široko podporo zaposlenih oziroma socialnih partnerjev in delovne potrebe delodajalca.

 

Vlada in MNZ se zavedata, da nekateri bivši zaposleni, sedaj upokojeni, v svoji aktivni dobi niso poskrbeli, da bi bil njihov nastanitveni problem trajno rešen. Upokojencem, ki trenutno zasedajo stanovanja in je za slednja interes zaposlenih v Policiji, bodo ponudili v najem drugo stanovanje, če bo na voljo, v kraju, za katerega uslužbenci Policije na zadnjem razpisu niso pokazali zanimanja za najem. Na takšen način bo ministrstvo poskušalo navedenim vsaj nekoliko pomagati, da pridobijo na času in si v doglednem času trajno uredijo namestitev. 

 

Glede na pripombe Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora in potrebe po celovitem in sistemskem reševanju pravic vojnih veteranov Vlada predlaga, da se te pravice skuša urediti v Zakonu o vojnih veteranih.

 

V vmesnem času bo Vlada posamezne primere reševala v okviru obstoječih možnosti. 


Časovno obdobje

Potrdi