Skoči na vsebino »

Sporočila za javnost

15.3.19

Vlada sprejela predlog Zakona o ureditvi določenih vprašanj v primeru izstopa Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske iz Evropske unije brez sporazuma o izstopu

Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji določila besedilo predloga Zakona o ureditvi določenih vprašanj v primeru izstopa Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske iz Evropske unije brez sporazuma o izstopu in ga pošlje Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo po nujnem zakonodajnem postopku.

Glede na verjetni scenarij izstopa Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske (ZK) iz EU brez sporazuma o izstopu, ZK od 30. marca 2019 dalje, torej dve leti po uradnem obvestilu o izstopu, ne bo več država članica EU. Ko bo ZK izstopilo iz EU, bo postalo tretja država, državljani ZK bodo izgubili državljanstvo Unije in postali državljani tretje države, družinski člani državljanov ZK pa bodo postali družinski člani državljanov tretje države.

 

Vlada RS se na te aktualne okoliščine pripravlja, zato je sprejela predlog omejenega zakona. Namen predloga zakona je ohraniti pravice iz naslova socialnega zavarovanja, ki so na ravni EU urejene s pravili koordinacije sistemov socialne varnosti, dostopa do trga dela, čezmejnega izvajanja storitev, vzajemnega priznavanja poklicnih kvalifikacij in pravice do družinskih prejemkov in štipendij v obdobju do 31. decembra 2020. Po tem obdobju se predvideva vzpostavitev trajnejše rešitve. S predlaganimi spremembami želimo slovenskim državljanom v Združenem kraljestvu in njihovim državljanom pri nas zagotoviti ohranitev pravic, kot je npr. pokojninska doba, doba, ki je osnova za nadomestilo za primer brezposelnosti, nadomestila iz naslova starševskega varstva idr. Za državljane Združenega kraljestva je za dostop do nekaterih pravic predvidena recipročnost, kar pomeni, da se posamična pravica zagotovi le, v kolikor primerljivo pravico zagotavlja Združeno kraljestvo državljanom Republike Slovenije.

 

Predlog zakona določa tudi prehodno obdobje od izstopa ZK iz EU, v katerem bodo lahko državljani ZK in njihovi družinski člani v Republiki Sloveniji še naprej zakonito prebivali na podlagi potrdil oziroma dovoljenj, ki so jim bila izdana kot državljanom EU oziroma njihovim družinskim članom. Ker pa državljani ZK z dnem izstopa iz EU brez sporazuma o izstopu postanejo državljani tretje države, njihovi družinski člani pa družinski člani državljanov tretje države, predlog zakona omogoča zamenjavo njihovih obstoječih potrdil oziroma dovoljenj za prebivanje za dovoljenja za prebivanje, ki se (v obliki biometričnih izkaznic) izdajajo državljanom tretjih držav. 

 

Prošnje državljanov ZK in njihovih družinskih članov za izdajo potrdil oziroma dovoljenj za prebivanje, ki se po veljavnem Zakonu o tujcih (ZTuj-2) izdajajo državljanom EU in njihovim družinskim članom, o katerih do dneva izstopa ZK iz EU ne bo odločeno, pa se bo (še naprej) obravnavalo pod pogoji, ki veljajo za izdajo teh potrdil oziroma dovoljenj in če bodo izpolnjeni pogoji za izdajo potrdila oziroma dovoljenja, se bo izdalo dovoljenje za prebivanje v obliki biometrične izkaznice. 

 

Državljanom ZK in njihovim družinskim članom se nadalje omogoča tudi naknadno pridobitev statusa rezidenta za daljši čas. 

 

Državljanom ZK in njihovim družinskim članom, ki bodo na dan izstopa brez prijave prebivanja oziroma dovoljenja za prebivanje prebivali na območju Republike Slovenije znotraj časovnega obdobja dovoljenega 90 dnevnega prebivanja, se omogoča, da do poteka tega časovnega obdobja pri upravni enoti vložijo prošnjo za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje iz četrtega poglavja ZTuj-2.

 

Za državljane ZK in njihove družinske člane, ki pred izstopom Združenega kraljestva iz EU v RS ne bodo imeli veljavnega potrdila o prijavi prebivanja oziroma dovoljenja za prebivanje za družinskega člana državljana UE in bodo v RS vstopili po izstopu Združenega kraljestva iz EU, pa bodo glede vstopa, bivanja in zapustitve veljale določbe ZTuj-2, ki veljajo za tujce, državljane držav, ki niso članice Evropskega gospodarskega prostora.


Časovno obdobje

Potrdi