Spletno mesto vlada.si je 1. julija 2019 postalo del Osrednjega spletnega mesta državne uprave GOV.SI.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

Skoči na vsebino »

Sporočila za javnost

9.8.18

Vlada sprejela stališče do ocene Fiskalnega sveta RS glede sprememb odloka

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela stališče do ocene Fiskalnega sveta RS glede sprememb odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od leta 2018 do leta 2020 ter ga posreduje v seznanitev državnemu zboru in Fiskalnemu svetu RS.

Vlada je po pregledu letošnjega polletnega poslovanja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) zaradi zahtev skupščine in upravnega odbora ZZZS kot tudi širše strokovne javnosti in prioritet zdravstvene politike konec julija določila besedilo sprememb odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od leta 2018 do leta 2020, v skladu s katerimi bi se po sprejemu sprememb odloka v DZ povišala zgornja meja izdatkov za ZZZS v letu 2018. Ta meja bi se zvišala za 35 milijonov evrov, saj ocene kažejo, da bodo za toliko letos od načrtov višji prihodki ZZZS. S predlaganim povečanjem izdatkov ZZZS se ciljano vpliva na skrajševanje čakalnih dob v zdravstvu, povečanje dostopnosti do zdravstvenih storitev in izboljšanje oskrbe zavarovanih oseb. 

Do predloga sprememb odloka se je ta teden v skladu z zakonom o fiskalnem pravilu opredelil fiskalni svet, vlada pa je danes sprejela stališče, v katerem se je podrobneje opredelila glede posameznih ugotovitev fiskalnega sveta.

Vlada poudarja, da kljub predlogu nove zgornje meje izdatkov za zdravstveno blagajno za leto 2018 dosledno zasleduje načelo previdnosti pri načrtovanju in ocenjevanju obsega prihodkov in izdatkov, ki ga nalaga zakon o fiskalnem pravilu. Za spremembo okvira se tako ni odločila spomladi, ko so se višji prihodki že nakazovali, ampak šele po polletju, ko lahko z bistveno večjo gotovostjo oceni, da bodo prihodki do konca leta dejansko presegli načrtovane. Obenem kljub višjim davčnim prihodkom v državni proračun vlada ne predlaga višjega obsega odhodkov v tej blagajni in tako ciklično ustvarjenih prihodkov ne namenja višji porabi. Prav tako vlada poudarja, da dodaten fiskalni prostor, ki se namenja porabi v zdravstveni blagajni, ne predstavlja strukturnih odhodkov, ampak gre za enkratne učinke odprave nedopustno dolgih čakalnih dob.   

 

Vlada se ne strinja z oceno fiskalnega sveta, da povečanje največjega obsega izdatkov ZZZS ni skladno z določbami zakona o fiskalnem pravilu glede možnosti porabe presežkov institucionalnih enot sektorja država. Presežek institucionalne enote de facto nastane ob koncu poslovnega leta in zakon o fiskalnem pravilu določa porabo teh presežkov, medtem ko se v konkretnem primeru presežek šele nakazuje, hkrati pa nedopustno dolge čakalne dobe nakazujejo potrebe, ki jih ni smiselno prenašati v prihodnost. 

Vlada izvrševanje javnofinančnih blagajn redno spremlja in ocenjuje, da zgornje meje odhodkov celotnega sektorja država zaradi spremembe, ki se nanaša na zdravstveno blagajno, ni treba spreminjati, ker bodo druge tri blagajne – proračunska, pokojninska in občinska – po trenutni oceni beležile odhodke, ki bodo ustrezno nižji od dovoljene zgornje meje.  

 

Vlada tako ugotavlja, da je zaradi višjih prihodkov ZZZS dejansko prišlo do okoliščin, ki utemeljujejo zvišanje zgornje meje izdatkov zdravstvene blagajne. Zaradi ugodnih gospodarskih razmer in na podlagi podatkov o polletni realizaciji, ki se skozi konsolidirano bilanco javnega financiranja kažejo tudi pri ostalih treh blagajnah javnega financiranja, je utemeljeno pričakovati, da bomo zastavljene javnofinančne cilje kljub tej spremembi dosegli. Javnofinančni cilj vlade za leto 2018 je tako še vedno nominalni presežek sektorja država v višini 0,4 % BDP, obseg dolga sektorja država, merjen v deležu BDP, pa se bo nadalje zniževal in v letu 2018 padel pod 70 % BDP. 

Vlada se strinja, da je odgovorno javnofinančno načrtovanje temelj odgovorne ekonomske politike države, vendar tudi ta ni sama sebi namen - zagotovi naj smotrno porabo javnih sredstev v skladu z ekonomsko močjo države in prioritetami, postavljenimi na najvišji ravni. 

Polletno izvrševanje javnih financ kaže na fiskalni prostor, ki ga je mogoče izkoristiti v dobro zagotavljanja javnih zdravstvenih storitev ali v smeri hitrejše javnofinančne konsolidacije od veljavnih ciljev. Vlada je ocenila, naj se ob zasledovanju nespremenjenih ciljev na področju javnofinančne politike ustvarjeni dodatni fiskalni prostor v pretežni meri nameni za povečanje nujnih izdatkov za zdravje. Torej je uravnotežen pristop med cilji, ki jih zasleduje vlada, v tem primeru v izrazito korist prebivalcev in prebivalk Slovenije.

Vir: MF


Časovno obdobje

Potrdi