Pojasnila

4.2.14

Pojasnilo glede dodelitve pomoči iz Solidarnostnega sklada EU

Solidarnostni sklad Evropske unije je namenjen pomoči pri večjih naravnih nesrečah ter izraža solidarnost EU s prizadetimi območji v Evropi. Sklad so ustanovili po hudih poplavah v Srednji Evropi poleti leta 2002. Do danes je priskočil na pomoč ob 56 hudih naravnih nesrečah, kot so poplave, gozdni požari, potresi, nevihte in suše. Sredstva v skupnem znesku več kot 3.5 milijarde evrov je doslej prejelo 23 evropskih držav.

 
Država članica Evropske unije lahko zaprosi za pomoč Solidarnostnega sklada Evropske unije v primeru večje naravne nesreče, ki vsaj v eni zadevni državi povzroči škodo, ocenjeno na več kakor 3 milijarde evrov v cenah iz leta 2002 ali več kakor 0,6 odstotka njenega bruto nacionalnega dohodka. V primeru pozitivne rešitve vloge prizadeta država prosilka dobi odobreno pomoč, ki je izračunana kot 2,5 odstotka za škodo v okviru limita, to je 0,6 odstotka bruto nacionalnega dohodka, in 6 odstotkov za škodo nad limitom.

 
Slovenija je v preteklosti ob naravnih katastrofah že zaprosila za sredstva iz Solidarnostnega sklada Evropske unije. 8.254.203 evrov je prejela za financiranje izrednih ukrepov po močnem deževju septembra 2007, 7.459.637 evrov za odpravo posledic močnega deževja in poplav prav tako septembra 2010 ter 14,08 milijona evrov za financiranje izrednih ukrepov za odpravo posledic močnega deževja in poplav v oktobru in novembru leta 2012.

 

Pri financiranju sklada ne gre za princip posebnega nacionalnega vplačevanja. Nepovratna sredstva Solidarnostnega sklada se financirajo zunaj običajnega proračuna EU z dodatnimi sredstvi, ki se plačujejo poleg ustreznih razdelkov iz medinstitucionalnega sporazuma. Zato morata Evropski parlament in Svet za vsak primer posebej na predlog Komisije sprejeti sklep o nepovratnih sredstvih. Letna izplačila ne smejo preseči 1 milijarde EUR. Od ustanovitve Sklada leta 2002 ta znesek nikoli ni bil dosežen, saj je bilo v enem letu največ izplačano 728 milijonov EUR (2002), nato pa 622 milijonov EUR (2009). V vseh ostalih letih so bila skupna izplačila bistveno nižja. Zato ni videti potrebe po dvigu zgornje meje proračuna.

 
Posamezna nepovratna sredstva se izplačajo po sprejetju ustreznega predloga Komisije o spremembi proračuna za vsak primer in po zaključku postopka med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo. Postopek običajno zahteva dve obravnavi, vendar je bil poenostavljen tako, da se opravi le ena obravnava. Čas, ki je potreben za odobritev proračunskih odobritev v posameznem primeru, je različen glede na okoliščine, vendar običajno traja med šest in dvanajst tednov. Komisija v tem času pripravi uradni sklep o nepovratnih sredstvih in se pogaja z državo upravičenko o sporazumu o uporabi nepovratnih sredstvih, ki mora biti sprejet pred izplačilom nepovratnih sredstev.