Skoči na vsebino »

Novice državnih organov

28.12.00

Makrofiskalni scenarij in izhodišča za pripravo predloga proračuna Republike Slovenije za leti 2001 in 2002

Ministrstvo za finance je pri pripravi makrofiskalnega scenarija in izhodišč za pripravo predloga proračuna Republike Slovenije za obdobje 2001-2002 izhajalo iz določb Zakona o javnih financah, določb Uredbe o podlagah in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in nujnosti okrepitve makrofiskalnega načrtovanja ter uvedbe večletnosti proračunskega načrtovanja. Pri pripravi je Ministrstvo za finance upoštevalo pretekla gibanja, projekcije osnovnih makroekonomskih kazalcev za obdobje 2001-2004 iz Jesenskega poročila 2000, opredelitve prednostnih nalog vlade v obdobju 2001-2004 ter enotnih meril za posamezne vrste odhodkov za področja proračunske porabe ter glavne programe proračuna. Tako pripravljena izhodišča omogočajo začetek vladne razpravo o obsegu prejemkov proračuna in pravic porabe po področjih in glavnih programih proračuna.

 

Pri oblikovanju predloga proračuna in globalnega obsega javnih financ je Ministrstvo za finance izhajalo iz strateške usmeritve postopnega znižanja javnofinančnega primanjkljaja, ki naj bi se ob vstopu v Evropsko unijo spremenil v zmerni javnofinančni presežek. Delež javno finančnih prihodkov in odhodkov BDP naj bi se v obdobju 2001-2004 postopno stabiliziral na ravni okoli 42%. Javni dolg naj bi se ustalil na ravni med 35% in 40% BDP. V naslednjih dveh letih je torej cilj zaustaviti negativna javnofinančna gibanja iz leta 2000 in jih v letu 2001 obrniti v trend zmanjševanja javnofinančnega primanjkljaja. Pri tem je potrebno poiskati možnosti za dodatne proračunske prihodke v tekoči bilanci in v računu finančnih terjatev in naložb ter prilagoditi obseg odhodkov ciljnemu proračunskemu primanjkljaju. Slednji naj bi za leto 2001 ne smel presegati 1,2% BDP in bi se moral v letu 2002 znižati na 1% BDP. Celotni javnofinančni primanjkljaj pa v letu 2001 ne bi smel preseči 1,3% BDP in bi se v letu 2002 moral znižati na okoli 1,1% BDP.

 

Zastavljene cilje bo mogoče doseči z določitvijo prednostnih programov in z opustitvijo načela indeksiranja javnofinančnih odhodkov glede na pretekla obdobja. Ključno bo zmanjševanje odhodkov državnega proračuna in odhodkov blagajn obveznega pokojninskega in zdravstvenega zavarovanja, proračuni občin pa bi morali biti izravnani in ostati v sedanjem realnem obsegu. Na strani javnofinančnih prihodkov bo v letu 2002 potrebno dokončati reformo neposrednih davkov, kar bo omogočilo razbremenitev socialno šibkejših slojev in spodbujalo razvoj človeškega faktorja v gospodarstvu.

 

Projekcije v t.i. spontanem scenariju za naslednji dve leti kažejo, da bi se celotni javnofinančni prihodki ob danih davčnih instrumentih in njihovi strukturi zmanjšali od 42,3% BDP v letu 2000 na 41,0% BDP v letu 2001 oziroma na 40,8% BDP v letu 2002. Hkrati bi se javnofinančni odhodki povečali od 43,6% BDP v letu 2000 na 48,6% v letu 2001 in na 46,9% BDP v letu 2002. Javnofinančni deficit, ki bo v letu 2000 dosegel okoli 1,3% BDP bi se v letu 2001 povečal na 7,6% BDP. To je makroekonomsko in javnofinančno nevzdržno. Zato so nujni ukrepi, ki bi na eni strani omogočili dodatne javnofinančne prihodke, na drugi strani pa zagotovili zmanjšanje javnofinančnih odhodkov v sprejemljive okvire.

 

Zato je pripravljen ciljni scenarij prilagoditve odhodkov ciljnemu obsegu prihodkov državnega proračuna za leti 2001 in 2002. Na strani javnofinančnih prihodkov so upoštevani možni učinki povečanja davčnih in nedavčnih proračunskih virov (trošarine, nekateri drugi davčni prihodki, prihodki iz naslova koncesij). Tako naj bi skupni javnofinančni prihodki v letu 2001 znašali 41,5% BDP, v letu 2002 pa 41,4% BDP.Na strani proračunskih odhodkov je v letu 2001 predlagano zmanjšanje pravic porabe v obsegu, ki zagotovlja ciljni javnofinančni in proračunski primanjkljaj. Tako naj bi skupni javnofinančni odhodki za leto 2001 znašali 42,8% BDP, za leto 2002 pa 42,4% BDP.

 

Da bi zaustavili pritiske na povečanje proračunskih odhodkov v letu 2001 je vlada že sprejela nekatere ukrepe:

zaustavila je prevzemanje dodatnih obveznosti v breme proračuna za leto 2000;

omejila dodatno zaposlovanje v državnih organih in javnih zavodih, ki se financirajo iz državnega proračuna;

predlagala spremembe zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju

ter nov dogovor o plačni politiki med socialnimi partnerji.

 

Vsi našteti ukrepi ne omogočajo realizacije zastavljenih ciljev na področju javnih financ oz. državnega proračuna. Omejitve odhodkov pokojninske blagajne in odhodkov za plače, zmanjšuje potencialni javnofinančni primanjkljaj le za nekaj več kot dober odstotek BDP.

 

V ciljnem scenariju so zato predvideni ukrepi v naslednjeh smereh:

aktivnosti za omejevanje zakonskih obveznosti;

omejevanje obstoječih investicijskih programov;

nadomeščanje programov nepovratnih subvencij z dajanjem povratnih sredstev (posojila, dokapitalizacija).

 

 

Vlada RS je zadolžila Ministrstvo za finance, da pošlje vsem proračunskim uporabnikom dodatna navodila za pripravo dopolnjenih finančnih načrtov proračunskih uporabnikov za leti 2001-2002 in skupaj z Uradom za makroekonomske analize in razvoj pripravi proračunski memurandum.

 

 

 


Časovno obdobje

Potrdi