Novice državnih organov

8.7.05

Vlogo za dodatek za velike družine oddati do 15. julija

Dodatek za veliko družino je v skladu z Zakonom o starševskem varstvu in družinskih prejemkih enkratni letni prejemek, namenjen družinam s tremi ali več otroki, ki so mlajši od 18 let oziroma 26 let, če se šolajo in imajo status učenca, dijaka, vajenca ali študenta. Pri tem morajo imeti vlagatelj in otroci skupno stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.

 

Pravica do dodatka za veliko družino pripada družini, v kateri se tretji otrok rodi najkasneje do 30. junija v letu, v katerem se pravica uveljavlja. Pravica do dodatka za veliko družino traja toliko časa, kolikor časa so izpolnjeni pogoji po tem zakonu. Šteje se, da so pogoji za leto, v katerem se uveljavlja pravica, izpolnjeni, če so izpolnjeni do 30. junija.

 

Postopek za uveljavljanje pravice do dodatka za veliko družino določa . Za vse prejemnike otroškega dodatka center za socialno delo po uradni dolžnosti sam odloči o pravici do dodatka za veliko družino in njim torej ni treba dajati vloge.

 

Starši, ki pa niso uveljavljali pravice do otroškega dodatka oziroma ne dobo prejeli otroškega dodatka za mesec junij 2005, pa morajo zahtevek za dodatek za veliko družino vložiti pri krajevno pristojnem centru za socialno delo na obrazcu DP - 4 – vloga za uveljavitev pravice do dodatka za veliko družino (DZS obr. 8,40) najkasneje do 15. julija za tekoče leto. Obrazec DP-4 dobite tudi na spletni strani ministrstva: .

 

Na istem obrazcu morajo vložiti zahtevek za dodatek za veliko družino tudi starši, ki živijo v družini s tremi ali več otroki, ki so jih dolžni preživljati (na primer, če je otrok v zavodu ali rejništvu), pa prejemajo otroški dodatek le za enega ali dva otroka.

 

Višina dodatka za veliko družino za leto 2005 znaša 80.070 tolarjev, od katerega pa se skladno z Zakonom o dohodnini plačuje 25-odstotna akontacija dohodnine, tako da bo neto nakazilo tega prejemka posamezni družini znašalo 60.052 tolarjev. Sredstva bodo upravičenim družinam nakazana v letošnjem avgustu ali septembru.

 

V letu 2004 je dodatek za veliko družino prejelo 24.419 družin, od tega je bila 23.041 družinam priznana pravica po uradni dolžnosti (kot prejemnikom otroškega dodatka), za 1.378 družin pa so centri za socialno delo o pravici odločili na podlogi vloge. V ta namen je bilo v letu 2004 izplačano 1.914.937.980 tolarjev.

 

Služba za odnose z javnostmi