Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

20.4.17

131. redna seja Vlade RS

Foto: Tamino Petelinšek/STA

Vlada je na današnji redni seji potrdila predlog novele Zakona o zdravstveni dejavnosti. Predlog novele zakona prinaša spremembe, ki pomenijo izboljšanje izvajanja zdravstvene dejavnosti v smeri zagotavljanja večje transparentnosti, učinkovitosti, strokovnosti in učinkovitejšega nadzora. Novela vsebuje dopolnitve zakonske ureditve posameznih področij: podeljevanje koncesij za izvajanje zdravstvene dejavnosti; izvajanje nadzora nad izvajalci zdravstvene dejavnosti; podeljevanje dovoljenj za opravljanje zdravstvene dejavnosti izvajalcem, ki so pravne osebe ali imajo status samostojnega podjetnika posameznika; postopki podelitve in odvzema dovoljenja za opravljanje zdravstvene dejavnosti; oglaševanje zdravstvenih storitev in inšpekcijski nadzor nad izvajanjem zakona.

 

Bistvena vsebina predloga zakona je tako odprava pravne praznine na področju izdaje dovoljenj za opravljanje zdravstvene dejavnosti izvajalcem zdravstvene dejavnosti, ki so pravne osebe ali imajo status samostojnega podjetnika posameznika. Predlog zakona uvaja enake pogoje za pridobitev dovoljenja za opravljanje zdravstvene dejavnosti za vse izvajalce zdravstvene dejavnosti, ne glede na statusno obliko, ureja tudi postopek za pridobitev dovoljenja ter razloge in postopek za odvzem dovoljenja. V prehodnih določbah predloga zakona se določa tudi način uskladitve že izdanih dovoljenj z novo predlagano ureditvijo.

 

 

Vlada je določila predlog dopolnitev Zakona o Banki Slovenije. Predlog zakona opredeljuje pogoje za revizijo Banke Slovenije, ki jo bo opravljalo Računsko sodišče. S predlagano dopolnitvijo Zakona o Banki Slovenije bo omogočena revizija Banke Slovenije s strani Računskega sodišča, ob spoštovanju načela neodvisnosti Banke Slovenije, ki ji mora biti zagotovljena v skladu s Pogodbo o delovanju Evropske unije in Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke. 

 

 

Danes sprejeta novela Zakona o vzpostavitvi etažne lastnine bo zagotovila večjo varnost pravnega prometa z nepremičninami. Novela zakona, ki jo je na današnji redni seji sprejela vlada, temelji na enakih načelih kot njegov predhodnik ZVEtL, vendar je bolj kot slednji usmerjena v odpravo administrativnih ovir in v poenostavitve, ki niso v nasprotju s temeljnimi postulati civilnega prava ter niso v škodo namenov, ki jih zasleduje zakon, in pravni varnosti udeležencev teh razmerij.

 

Rešitve, ki jih prinaša novi ZVEtL-1, so usmerjene v celovito urejanje lastninskopravnih razmerij v zvezi z nepremičninami, ki še niso vpisana v zemljiški knjigi oziroma so njihovi vpisi nepopolni. Novi zakon prinaša vrsto procesnih poenostavitev, ki bodo razbremenila sodišča in posledično pospešila te postopke. Predlog novele razširja možnost uvedbe postopka vzpostavitve etažne lastnine in ugotovitve pripadajočega zemljišča še na druge osebe, ki imajo interes in se tako veča možnost pravne ureditve teh razmerij. Novost je tudi sprememba meril v postopku ugotavljanja pripadajočega zemljišča, ki so popolnejša in hkrati bolj prožna, ter daje se sodiščem več pristojnosti v postopku ugotavljanja lastninskopravnih razmerij vse z namenom njihove celovite in dokončne ureditve. Predlog zakona vsebuje tudi vzvode, ki bodo dodatno motivirali etažne lastnike, da svoje pravice uredijo in jih ustrezno vpišejo v zemljiško knjigo, saj je temeljni cilj tega zakona, da se vsa stvarnopravna in druga lastninska razmerja, ki še niso bila vpisana v zemljiško knjigo ali vpisi niso popolni vpišejo in se tako zagotovi popolna varnost pravnega prometa z nepremičninami.

 

 

Vlada je na današnji seji sprejela tudi Državni program obvladovanja raka 2017−2021. Državni program obvladovanje raka (DPOR) je program dejavnosti, nalog in ukrepov, ki so potrebni za učinkovito obvladovanje raka v Republiki Sloveniji. DPOR temelji na ugotovitvah mednarodnih in slovenskih raziskav ter priporočilih Svetovne zdravstvene organizacije. Hkrati je prilagojen sistemu zdravstvenega varstva Republike Slovenije, ki vsem državljanom omogoča pravico do enake dostopnosti in kakovosti storitev zdravstvenega sistema na področju raka. DPOR predstavlja stališča zdravstvene politike, zdravstvene stroke in civilne družbe do celostnega obvladovanja raka. 

 

 


Časovno obdobje

Potrdi