Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

5.10.17

151. redna seja Vlade RS

Foto: Daniel Novakovič/STA

Vlada je sprejela predlog novele Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in ga pošilja Državnemu zboru v obravnavo po rednem postopku. Spremembe zakona so potrebne za predvideno vpeljavo informativnega izračuna. Z informativnim izračunom želimo odpraviti obremenjenost strank z vsakoletnim vlaganjem vlog pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in obremenjenost centrov za socialno delo z administrativno upravnimi postopki. S predlogom zakona se odpravlja ugotovljena neskladja z Ustavo in nekatere druge spremembe, med drugimi se odpravljajo varčevalni ukrepi na področju otroških dodatkov. Do otroškega dodatka bodo s prihodnjim letom upravičeni tudi otroci v družinah, katerih mesečnih dohodek ne presega 1.019,86 evrov na družinskega člana (za štiričlansko družino npr. 4.079,44 evrov na mesec).

 

Vlada je na današnji seji potrdila predlog dopolnitev zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2017 in 2018. V skladu z njim bo vlada sredstva za pokrivanje presežkov odhodkov nad prihodki v javnih zdravstvenih zavodih, kar podrobneje ureja že sprejeti interventni zakon, zagotovila s prerazporeditvijo pravic porabe v sprejetem proračunu za letošnje leto. Upoštevajoč novo oceno prihodkov in odhodkov za posamezne namene ter učinke začasnega zadržanja prevzemanja novih obveznosti vlada ocenjuje, da rebalans ni potreben. Cilji fiskalne politike oz. pot do srednjeročne uravnoteženosti javnih financ ostaja nespremenjena.

 

Vlada je na današnji seji sprejela predlog novele Zakona o cestah in ga poslala v obravnavo Državnemu zboru po rednem zakonodajnem postopku. S tem predlogom zakona se v slovenski pravni red prenaša evropska direktiva o določitvi največjih dovoljenih mer določenih cestnih vozil v Skupnosti v notranjem in mednarodnem prometu ter največjih dovoljenih tež v mednarodnem prometu, in sicer v delu, ki se nanaša na vzpostavitev sistemov za prepoznavo vozil ali skupine vozil, ki sama ali skupaj s tovorom presegajo dovoljene mase, predpisane za posamezne vrste vozil ali omejene s prometnim znakom, in na obveznosti špediterja pri prevozu zabojnikov in zamenljivih tovorišč.

 

Vlada je sprejela Strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma za obdobje 2017–2021. Strategija temelji na dosedanjih spoznanjih in razvojnih posebnostih slovenskega turizma; na razvijanju konkurenčnih prednosti in spodbujanju sistemskih rešitev na tem področju; učinkovitemu povezovanju nacionalnih, lokalno-regionalnih in podjetniških interesov na področju razvoja turizma; spodbujanju globalnih, nacionalnih in lokalnih turističnih produktov, kjer ima Slovenija prepoznavne konkurenčne prednosti, ter na razumevanju in uveljavljanju sodobnih metod in tehnik upravljanja s področja strateškega načrtovanja ter usmerjanja podjetniških konkurenčnih mrež.

 

Novela Zakona o dodatni koncesijski dajatvi od prejemkov, izplačanih za občasna in začasa dela študentov in dijakov, katere besedilo je danes potrdila vlada, bo omogočala večjo fleksibilnost pri porabi sredstev. Zasleduje načelo gospodarnosti, saj v primeru razpoložljivih koncesijskih dajatev omogoča tudi neposredno (so)financiranje investicij.


Časovno obdobje

Potrdi